IBPBI/1/415-598/10/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przy wykorzystaniu automatów wrzutowych
IBPBI/1/415-598/10/BKinterpretacja indywidualna
 1. automat do gier
 2. gry
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2010r. (data wpływu do tut. Biura 23 czerwca 2010r.), uzupełnionym w dniach 4 i 10 września 2010r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przy wykorzystaniu automatów wrzutowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2010r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przy wykorzystaniu automatów wrzutowych.

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 28 lipca 2010r. Znak: IBPP4/443-923/10/EJ, IBPBI/1/415-598/10/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 4 i 10 września 2010r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. świadczenia na rzecz osób fizycznych usług doładowywania baterii w urządzeniach mobilnych np. telefonach komórkowych, odtwarzaczach mp3 i mp4, palmtopach itp. przy pomocy automatów wrzutowych na monety, sklasyfikowaną według Polskiej Klasyfikacji działalności z 2007r., jako działalność samoobsługowych maszyn na monety oznaczonych kodem klasyfikacji PKD: 9609Z, podklasa 9609.13 – usługi samoobsługowych maszyn na monety, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Wnioskodawca zamierza zakupić automaty wrzutowe do świadczenia ww. usług. Klienci (osoby fizyczne) sami będą dokonywali doładowań urządzeń poprzez podpięcie urządzenia do odpowiedniej końcówki zasilającej oraz wrzuceniu do automatu odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem należności za usługę.

Usługi będą wykonywane bez dozoru Wnioskodawcy. Obsługa automatów będzie się odbywać poprzez okresowy odbiór środków pieniężnych z kasety gotówkowej poszczególnych automatów, przegląd techniczny automatów oraz obsługę panelu LCD znajdującego się na urządzeniach służącego do emisji reklam.

Automaty, które zamierza zakupić Wnioskodawca nie posiadają aparatury do rejestracji realizowanych na rzecz klientów usług doładowań. Posiadają jedynie niekasowalne liczniki o pojemności 0-9999 jednostek, które rejestrują wrzucany do automatu bilon. Przyjmowane od klientów środki pieniężne przechowywane będą przez automat w specjalnej kasecie znajdującej się wewnątrz urządzenia. Kasetę można otworzyć po otwarciu automatu wrzutowego.

Wnioskodawca lub upoważniony przez niego pracownik będzie dokonywał okresowo otwarcia urządzenia. Następnie sporządzany będzie protokół inwentaryzacji kasety. Protokół inwentaryzacji kasety automatu zawierał będzie następujące elementy pozwalające identyfikować zdarzenie gospodarcze – inwentaryzację automatu doładowującego (kasety):

 • miejscowość, datę i godzinę sporządzenia,
 • numer kolejny protokołu,
 • numer automatu doładowującego (kasety),
 • dane osoby (osób) sporządzającej protokół,
 • kwotę gotówki znajdująca się w kasecie w złotych,
 • kwotę gotówki znajdującą się w kasecie w walutach obcych, a będących w obiegu (np. euro),
 • inne przedmioty (np. krążki blaszane, guziki) wrzucone do urządzenia,
 • łączną sumę przychodów do zaewidencjonowania w złotych brutto,
 • łączną sumę przychodów do zaewidencjonowania w walutach obcych brutto,
 • podpis (podpisy) osoby (osób) sporządzających protokół inwentaryzacji.
W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Kiedy należy rozpoznać przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku świadczenia usług przy użyciu automatów wrzutowych... (we wniosku pytanie to oznaczono nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm. – winno być t.j. z 2010r. nr 51 poz. 307 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatków dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z ust. 1c ww. przepisu za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Powyższe przepisy stanową generalną zasadę określającą moment powstania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1h i 1i ww. ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1e ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Stosownie do art. 14 ust. 1h tej ustawy, przepis ust. 1e stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego.

W myśl art. 14 ust. 1i ww. aktu prawnego w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Ustalenie momentu uzyskania przychodu uzależnione jest tym samym od rodzaju prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

W odniesieniu do działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług za pomocą automatów wrzutowych ustalenie momentu uzyskania przychodu z tego tytułu winno nastąpić na podstawie wyżej wskazanego art. 14 ust. 1i cyt. ustawy. Konsekwencją czego będzie przyjęcie, iż datą powstania przychodu jest dzień otrzymania zapłaty za grę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w zakresie dotyczącym pytań oznaczonych numerami 1, 2 i 4 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.