Automat do gier | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to automat do gier. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
28
cze

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier.

Fragment:

(...) automatów do gier – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 16 września 2013 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier. Dotychczasowy przebieg postępowania: W dniu 8 listopada 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy interpretację indywidualną znak: IPPP2/443-987/13-2/MM , w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zastosowania zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier. Wnioskodawca na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego z 8 listopada 2013 r. znak: IPPP2/443‑987/13‑2/MM wniósł pismem z 27 listopada 2013 r. (data wpływu 28 listopada 2013 r.) wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów pismem z dnia 27 grudnia 2013 r. znak: IPPP2/443-987/13-4/MM stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

2017
11
maj

Istota:

Czy świadczenie usług polegających na udostępnianiu osobom trzecim automatów do gier podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku czynności udostępniania osobom trzecim automatów do gier. Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy zostało ograniczone wyłącznie do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach (której specyfika została uregulowana ustawą o grach hazardowych), a jak wskazała Spółka prowadzona przez Wnioskodawcę działalność w powyższym zakresie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od gier, gdyż nie spełnia warunków regulowanych ustawą o grach hazardowych, to tym samym czynności udostępniania osobom trzecim automatów do gier nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Podsumowując, świadczenie usług polegających na udostępnianiu osobom trzecim automatów do gier nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Strona w uzasadnieniu stanowiska powołuje się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące tematyki zasady neutralności podatku VAT.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienia od podatku czynności udostępniania osobom trzecim automatów do gier

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zwolnienia od podatku czynności udostępniania osobom trzecim automatów do gier. Analiza przedstawionego opisu sprawy w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro zwolnienie od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy zostało ograniczone wyłącznie do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach (której specyfika została uregulowana ustawą o grach hazardowych), a jak wskazała Spółka – planowana przez Wnioskodawcę działalność w powyższym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od gier, gdyż nie spełnia warunków regulowanych ustawą o grach hazardowych, to tym samym czynności udostępniania osobom trzecim automatów do gier nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, ponieważ Wnioskodawca nie wykonuje działalności w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Podsumowując, świadczenie usług polegających na udostępnianiu osobom trzecim automatów do gier nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Strona w uzasadnieniu stanowiska powołuje się na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące tematyki zasady neutralności podatku VAT.

2014
26
mar

Istota:

Zastosowanie zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier

Fragment:

(...) automatów do gier – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 września 2013r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia do usług udostępniania osobom trzecim automatów do gier. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje świadczenia usług polegających na udostępnianiu urządzeń do gier stanowiących jej własność lub urządzeń, do których posiada tytuł prawny (umowy dzierżawy) osobom trzecim tzw. graczom. Urządzenia są stawiane w lokalach użytkowych poza kasynami do gry (np. bary, lokale gastronomiczne), gdzie gracz może skorzystać z urządzenia do gier po dokonaniu za grę zapłaty w formie pieniężnej. Osoba grająca ma możliwość wygrania niewielkiej sumy pieniędzy. Świadczone przez Spółkę czynności w zakresie urządzania gier za pomocą automatów nie są objęte koncesją lub zezwoleniem na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), dalej zwaną „ ustawą hazardową ”, ponieważ wykonywane czynności poza kasynem gry nie są objęte takimi wymaganiami.

2013
18
lip

Istota:

Wyrejestrowanie (wycofanie z eksploatacji) automatów do gier a zaprzestanie amortyzacji

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17.12.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaprzestania amortyzacji od wyrejestrowanych (wycofanych z eksploatacji) automatów do gier. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie punktów gier na automatach o niskich wygranych rozlokowanych na terenie całej Polski. Spółka aby prowadzić działalność polegającą na urządzaniu gier na automatach o niskich wygranych, kupuje tzw. „ zestawy montażowe ”, obudowy do automatów, oprogramowanie komputerowe stanowiące niezbędne elementy składowe gotowego urządzenia. Na „ zestaw montażowy ” składają się w szczególności: płyta główna, interface do płyty głównej, płyta z licznikami, czytnik wraz z pojemnikiem na banknoty, wrzutnik monet, ekran, hopper z podstawą i wiązką okablowania, przyciski, przewody elektryczne, uchwyt wrzutnika. Spółka aby uzyskać gotowe urządzenie do gry dokonuje podczas procesu produkcyjnego montażu poszczególnych ww. części w jedno integralne urządzenie - tzw. automat do gier. Automaty do gier o niskich wygranych przed uruchomieniem poddawane były badaniom technicznym przeprowadzonym przez uprawnione przez Ministra Finansów jednostki badające. Po otrzymaniu pozytywnej opinii badań przedrejestracyjnych automatów jednostki badającej, generowany był przez Spółkę „ WNIOSEK O REJESRACJĘ AUTOMATU ” na druku GL-1 w celu zarejestrowania automatu przez Ministerstwo Finansów, a po zmianie ustawy przez Naczelnika Urzędu Celnego.

2013
30
kwi

Istota:

Sposób ustalenia obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie udostępniania graczom automatów do gier zręcznościowych

Fragment:

Ustalenie wynagrodzenia sprowadza się zatem do tego, co Wnioskodawca otrzymuje z tytułu transakcji zawieranych w związku z wykonywaniem działalności przy użyciu automatów do gier zręcznościowych, to znaczy co jest faktycznym wynagrodzeniem za świadczenie usług związanych z udostępnianiem graczom automatów do gier zręcznościowych z wbudowanym urządzeniem wpłatomatowym. Co istotne w przedmiotowej sprawie to fakt, iż system urządzeń technicznych stanowiący element automatów pozwala na ustalenie rzeczywistego przebiegu transakcji, rejestruje poszczególne wpłaty oraz wypłacone wygrane. System zainstalowany w automatach zawiera w pamięci dane dotyczące ogólnej sumy wpłaconych stawek i wypłaconych kwot tytułem wygranej, a więc rejestracji podlega wartość wpłat do automatu i wypłat z tytułu wygranych z automatu, od pierwszego uruchomienia do chwili obecnej. Dane o wysokości wpłaconych stawek oraz wygranych są następnie przesyłane w formie elektronicznej na serwer i są na nim rejestrowane i przechowywane. Mając na uwadze powyższe przepisy oraz opis przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przypadku, gdy Wnioskodawca udostępni graczom automaty do gier zręcznościowych, to obrót z tytułu czynności polegającej na udostępnieniu graczom tych automatów będzie stanowił kwoty wpłacone przez nabywców usług pomniejszone o wypłacone wygrane oraz o kwotę należnego podatku.

2013
4
sty

Istota:

Sposób dokumentowania obrotu z tytułu prowadzonej działalności w zakresie organizacji gier na automatach o niskich wygranych

Fragment:

Automaty do gier eksploatowane przez Spółkę spełniają warunki techniczne pozwalające na kontrolę przeprowadzonych w nich gier, zgodnie z pozytywną opinią techniczną jednostki badającej dopuszczającą automaty do eksploatacji. Spółka w celu udokumentowania obrotu z prowadzonej przez siebie działalności na potrzeby podatku od towarów i usług dokonuje zapisów operacji gospodarczych w rejestrach VAT na podstawie faktur zakupu i sprzedaży VAT oraz na podstawie kart rozliczeniowych AoNW (automatów o niskich wygranych). Przy ewidencji za pomocą faktur w rejestrach widnieją kwoty netto, VAT, brutto z podziałem na stawki odpowiednio podlegające całkowitemu lub częściowemu odliczeniu, jak również niepodlegające odliczeniu. Natomiast w oparciu o karty AoNW w rejestrach VAT powinny widnieć jedynie kwoty stanowiące różnicę pomiędzy wpłatą -(minus) wypłatą -(minus) podatkiem od gier. Karta taka zawiera wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT z wyjątkiem określenia stawki VAT, która jednak wynika z przedmiotu działalności i zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług jest stawką zwolnioną.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług przy wykorzystaniu automatów wrzutowych

Fragment:

(...) łączną sumę przychodów do zaewidencjonowania w walutach obcych brutto, podpis (podpisy) osoby (osób) sporządzających protokół inwentaryzacji. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Kiedy należy rozpoznać przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku świadczenia usług przy użyciu automatów wrzutowych... (we wniosku pytanie to oznaczono nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm. – winno być t.j. z 2010r. nr 51 poz. 307 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatków dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z ust. 1c ww. przepisu za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia częstotliwości, z jaką należy dokonywać otwarcia automatów wrzutowych w celu rozliczenia dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przy ich użyciu

Fragment:

Wysokość zaliczek za miesiące do listopada roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b, zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające. Z powyższego wynika, iż moment powstania obowiązku podatkowego, skutkujący obowiązkiem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy uzależniony jest od wysokości uzyskanego dochodu ustalonego według zasad określonych przepisami ww. ustawy. Należy zatem stwierdzić, iż w przypadku wykonywania usług przy pomocy automatów wrzutowych, Wnioskodawca powinien co najmniej raz w miesiącu podjąć środki z automatów, aby prawidłowo ustalić: w którym miesiącu uzyskane przez nią z pozarolniczej działalności gospodarczej dochody przekroczą kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, jak również wysokość zaliczki za ten miesiąc (miesiące następne). Jednocześnie zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność (...)