Automat | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to automat. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy Spółka może dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczając amortyzację do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zajęcia automatów przez urzędy celne i prokuraturę?

Fragment:

(...) Ponadto interpretacje indywidualne, jak sama nazwa wskazuje, dotyczą indywidualnych spraw podatników i wiążą strony tyko w tych indywidualnych sprawach. Nie stanowią one źródła powszechnie obowiązującego prawa, wobec czego tut. Organ nie jest związany stanowiskiem w nich przedstawionym. Podsumowując, w świetle art. 16a ust. 1 updop Spółka nie może dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych w sytuacji zajęcia automatów przez urzędy celne i prokuraturę, gdyż automaty te nie są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej Spółki. Powyższe oznacza tym samym, że stanowisko Spółki w kwestii zadanego pytania należało uznać się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z (...)

2011
1
wrz

Istota:

Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2010r. (data wpływu 24 sierpnia 2010r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 września 2010r. (data wpływu 28 września 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwa „Zakup urządzeń samosprzedających” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 24 sierpnia 2010r. wpłynął ww. wniosek o (...)

2011
1
wrz

Istota:

Obowiązek podatkowy w przypadku świadczenia usług przy pomocy automatów do doładowań

Fragment:

(...) przy pomocy automatów wrzutowych na monety. Klienci (osoby fizyczne) sami będą dokonywali doładowań urządzeń poprzez podpięcie urządzenia do odpowiedniej końcówki zasilającej oraz wrzuceniu do automatu odpowiedniej kwoty pieniężnej tytułem należności za usługę. Usługi będą wykonywane bez dozoru Wnioskodawcy. Obsługa automatów będzie odbywać się poprzez okresowy odbiór środków pieniężnych z kasety gotówkowej poszczególnych automatów, przegląd techniczny automatów oraz obsługę panelu LCD znajdującego się na urządzeniach służącego do emisji reklam. Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że usługa zostanie wykonana po wrzuceniu monety przez klienta. Zatem zastosowanie będzie miała zasada ogólna wynikająca z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia (...)

2011
1
wrz

Istota:

Częstotliwość otwarcia automatu bezobsługowego na monety w celu dokonania inwentaryzacji kasety automatu

Fragment:

(...) iż Wnioskodawca winien dokonywać inwentaryzacji kasety gotówkowej automatu wrzutowego nie rzadziej niż raz w miesiącu (po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu danego miesiąca), a ustaloną na jego podstawie wartość sprzedaży oraz kwotę podatku należnego winien ujawnić w prowadzonej ewidencji. Tak więc należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż wykonane w danym miesiącu usługi mogą być ewidencjonowane w oparciu o zapisy protokołu inwentaryzacji kasety gotówkowej danego automatu po każdym otwarciu kasety przynajmniej raz w miesiącu na koniec każdego miesiąca. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, przy spełnieniu ww. warunków, należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka może zakwalifikować do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od automatów czasowo zawieszonych w eksploatacji na danym punkcie?

Fragment:

(...) W tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność. Przesłanką powodująca niemożność dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych jest więc zawieszenie działalności albo jej zaprzestanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w związku z czasowym nieużywaniem środków trwałych, tj. automatów do gier, nie dochodzi do zawieszenia ani do zaprzestania działalności. Przedstawiony stan faktyczny nie spełnia zatem normy wynikającej z przepisu art. 16c pkt 5, która uniemożliwiałaby dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od powyższych środków trwałych. Tym samym, czasowy brak wykorzystania danego środka trwałego w przypadku kontynuowania prowadzenia działalności, w której środek ten był wykorzystywany, nie powoduje utraty prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy prawidłowo zostało założone, iż obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług powstaje w chwili opróżniania automatów wrzutowych?

Fragment:

(...) przychód. Zatem stanowisko przedstawione przez Panią, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wyjęcia pieniędzy z automatów wrzutowych, należy uznać za nieprawidłowe, gdyż takie twierdzenie prowadziłoby do przyjęcia, iż przychód, którym jest każda wpłata do automatu wrzutowego, powstaje w chwili opróżnienia automatów wrzutowych, podczas gdy z przytoczonych przepisów wynika, że przychód powstaje w momencie jego otrzymania, tj. wpłaty określonej kwoty pieniężnej do automatu. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy (...)

2011
1
sie

Istota:

1. Czy Spółka prawidłowo dokumentuje przychody ze sprzedaży z automatów?
2. Czy formularz odbioru wpłaty jest wystarczającym dowodem poświadczającym uzyskany przychód ze sprzedaży z automatu?
3. Jak długo Spółka ma obowiązek przechowywać wyżej wymienione dokumenty?

Fragment:

(...) dotyczą, kompletne, zawierające co najmniej dane określone w art. 21 tej ustawy, oraz wolne od błędów rachunkowych - wówczas dokumentują w sposób prawidłowy uzyskany przychód ze sprzedaży z automatu. Reasumując, dowody stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prawidłowo dokumentują przychody ze sprzedaży z automatów, a formularz odbioru wpłaty jest wystarczającym dowodem poświadczającym uzyskany przychód ze sprzedaży z automatu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w zakresie opisu stanu faktycznego dotyczącego podatku od towarów i usług został rozpatrzony odrębnym pismem z dnia 12 kwietnia 2010 r. nr ILPP2/443-118/10-4/AD. Do wniosku dołączono dokumenty. (...)

2011
1
sie

Istota:

1)Czy, w przypadku awarii urządzeń w automacie wpłacających lub wypłacających, podlega opodatkowaniu wyższy stan faktyczny gotówki znajdującej się w automacie od wskazań liczników, a kosztem uzyskania przychodów jest niższy stan faktyczny gotówki od wskazań liczników?

Fragment:

(...) przez graczy stanowią przychód, a wszystkie wypłaty z automatów stanowią koszty uzyskania przychodów. W świetle powyższego nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stan faktyczny gotówki pozostający w automacie. W związku z powyższym w myśl powołanych przepisów nieuzasadnione jest przyjmowanie przez Spółkę do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób pranych faktycznego stanu gotówki znajdującej się w automatach. Na mocy unormowania art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy (z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22) są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiąganego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Przy obliczaniu kwoty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, Spółka (...)

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić fakturę VAT na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą w sytuacji, gdy będzie w posiadaniu dokumentów, z których jednoznacznie wynika, iż sprzedaż taka miała miejsce. Zgodnie z myśl § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem § 10-12.

Fragment:

(...) dokonanie transakcji przy pomocy automatu, jeśli postępują zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu. Jak zaznacza Zainteresowany, sporadycznie zdarzają się sytuacje, kiedy nabywcy prowadzący działalność gospodarczą nie otrzymują ani paragonu ani innego potwierdzenia dokonania zakupu paliwa, bądź otrzymany paragon zostaje przez nabywcę zagubiony. Powodami nie otrzymania paragonu podawanymi przez nabywców jest nieprawidłowe działanie automatu, bądź nieprawidłowa obsługa automatu przez nabywcę (klient nie postępuje zgodnie w instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu). Nabywcy ci zgłaszają się do Wnioskodawcy z innymi dowodami dokumentującymi datę, godzinę i kwotę transakcji (np. potwierdzenie bankowe dokonania płatności kartą) i na podstawie tych innych dowodów wymagają wystawienia faktury. W zaistniałej sprawie należy stwierdzić, iż przepisy podatkowe nie regulują takiej sytuacji. Jednakże w myśl art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie właściwości miejscowej organów podatkowych w podatku od gier na automatach o niskich wygranych oraz obowiązku podatkowego.

Fragment:

(...) w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Odnosząc te uregulowania do stanu faktycznego, w sytuacji: Automat został przeniesiony z W. do X (GL-2 z 07-05-2009), z przyczyny zamknięcia punktu z dniem 30-04-2009. Automat w okresie 1-14 maj pracował w Y, po czym zgodnie z wnioskiem GL-2 z 14-05-2009 został przewieziony do Z i tam wygenerował przychody za okres 15-31 maj. Stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawcy o właściwości miejscowej jest prawidłowe. W przypadku bowiem, gdy w okresie rozliczeniowym nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był (...)