Autokar | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to autokar. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
22
sty

Istota:

Czy własne usługi przewozu osób świadczone za pomocą własnych autokarów winny być opodatkowane na zasadach ogólnych stawką 8%.
Czy usługi przewozu osób świadczone za pomocą dzierżawionego autokaru można traktować jako usługi własne, od zakupu których przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Czy usługi obce zakupywane dla bezpośredniej korzyści turystów winny być opodatkowane marżą zgodnie z art. 119.

Fragment:

Na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 20 czerwca 2013 r. na okres od 20 czerwca 2013 r. do 19 września 2013 r., w okresie sezonowym od czerwca do września Wnioskodawca wydzierżawił dodatkowo od obcej firmy autokar (sam autokar bez kierowcy bowiem kierowcę Wnioskodawca zatrudnia we własnym zakresie). Autokarem tym będą przewożeni turyści w ramach świadczonych usług turystycznych. Za wynajem autokaru co miesiąc Wnioskodawca otrzymuje fakturę VAT opodatkowaną stawką 23%. Zgodzić się zatem należy z Wnioskodawcą, że dzierżawiony autokar powiększa jego własny tabor autokarowy. Wnioskodawca nie nabywa w tym przypadku żadnych usług przewozu osób od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, lecz usługę dzierżawy. Za stanowiskiem tym przemawia dodatkowo fakt, że Wnioskodawca dzierżawi wyłącznie autokar bez kierowcy, bowiem kierowcę Wnioskodawca zatrudnia we własnym zakresie. W związku z tym można zgodzić się z Wnioskodawcą, że dzierżawiony autokar wchodzi w zakres własnego taboru autokarowego, a w konsekwencji usługi świadczone przy pomocy dzierżawionego autokaru wchodzą w zakres własnych usług transportu osób. Uznać zatem należy, że świadczenie usług dzierżawionym autokarem w ramach usługi turystyki stanowi własną usługę przewozu osób opodatkowaną – co wykazano powyżej – na zasadach ogólnych stawką podatku VAT w wysokości 8%.

2011
1
mar

Istota:

Czy do czynności wynajmu autokarów z kierowcą oraz sprzedaży biletów lotniczych można zastosować szczególną procedurę, o której mowa w art. 119 ustawy, jeżeli czynności te nie wchodzą w skład usług turystycznych?

Fragment:

Z pism skierowanych do tutejszego organu dotyczących interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa o podatku od towarów i usług wynika, że świadczą Państwo usługi w zakresie: - organizacji usług turystycznych, - pośrednictwa w sprzedaży usług turystycznych, - wynajmowania autokarów z kierowcami, - pośrednictwa w sprzedaży biletów tanich linii lotniczych. W przedstawionej sprawie podano również informację, iż zarówno wynajem autokaru z kierowcą jak i sprzedaż biletów tanich linii lotniczych nie jest jedną z części usług w zakresie usług turystyki (nie są łączone z innymi usługami). Z powyższego wynika zatem, że opisane usługi polegające na: - wynajmowaniu autokarów z kierowcami, - pośrednictwie w sprzedaży biletów tanich linii lotniczych, wykonują Państwo jako odrębny zakres prowadzonej działalności gospodarczej i nie stanowią one usług wchodzących w zakres usług turystycznych. W przedstawionej sprawie mamy bowiem wyłącznie do czynienia z usługami przewozu osób lub sprzedażą biletów (pośrednictwem w sprzedaży biletów), czyli z czynnościami . które zgodnie z klasyfikacją wydaną na podstawie przepisów o statystyce państwowej zaliczone są do różnych grupowań wg PKWiU. Z uwagi na wyżej podane okoliczności, do wyszczególnionych przez Państwa usług nie związanych z usługami turystycznymi, tj. do usług wynajmu autokaru z kierowcą oraz sprzedaży biletów tanich linii lotniczych nie można zastosować szczególnej procedury, o której mowa w art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
mar

Istota:

W dniu 10.09.2004 r. dokonałem nabycia autobusu Mercedes 312 D z dwudziestoma miejscami siedzącymi dla pasażerów łącznie z kierowcą. Na ten samochód nie posiadam świadectwa homologacji. Uważam, że ten samochód spełnia wymogi art. 86 ustawy o VAT i daje mi możliwość odliczenia całego podatku VAT od nabycia pojazdu ja też zakupionego paliwa.

Fragment:

Zarówno w okresie wcześniejszym jak obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy do spraw transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Przed rokiem 1984 obowiązywało zaświadczenie z badania technicznego stwierdzające, że pojazd odpowiada warunkom technicznym lub wyciąg z zaświadczenia dopuszczalności typu, które było ówczesnym odpowiednikiem dzisiejszego świadectwa homologacji. W państwach UE obowiązek homologacji pojazdów został wprowadzony dyrektywą z dnia 6 lutego 1970 r. Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, aby sam brak u podatnika dokumentów homologacji warunkował prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych ( zgodnie z przepisem art. 86 ust. l w/w ustawy o VAT ).Podatnik powinien jednak , co do zasady , dla celów dowodowych posiadać dokumenty dotyczące homologacji , w celu udokumentowania uprawnienia, z którego wywodzi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Świadectwa homologacji przechowywane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot, dla którego te świadectwa zostały wydane ( producenta lub importera ). Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4 pkt 3 w/w ustawy o podatku VAT, spełnienie warunku dopuszczalnej ładowności nie jest konieczne dla: - pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy płynów hamulcowych, żarówek oraz drobnych części i napraw autokarowych, dla podatnika świadczącego usługi w zakresie przewozu osób autokarem.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku podał Pan, że do tej pory w nadwyżce podatku naliczonego nad podatkiem należnym wykazywał wyłącznie paliwa zużyte do tankowania autokaru dla celu przewozów pasażerskich. Paliwa zakupywane są w stacjach paliw na terenie całej Polski na podstawie faktur VAT wystawianych i opłacanych gotówką. W fakturach tych jednakże oprócz paliw występują niekiedy drobne zakupy w postaci: - płynów hamulcowych, - żarówek, - drobnych części i napraw autokarowych w celu usunięcia awarii. Dotychczas w deklaracji VAT-7K wykazywał Pan jedynie zakup paliw na podstawie faktur VAT, eliminując z nich wskazane wyżej drobne zakupy. Jednakże Pana zdaniem tego rodzaju zakupy stanowią integralną całość służącą wykonywaniu przez Pana usług i powinny być odliczane od podatku w deklaracjach kwartalnych. Po przeanalizowaniu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście zważył, co następuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy.

2011
1
lut

Istota:

Czy mogę odliczać podatek VAT od zakupionego paliwa od posiadanych autobusów przewożących osoby?

Fragment:

Natomiast art. 86 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że przepis ust. 3 nie dotyczy pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie. Z powołanych powyżej przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem danego pojazdu za samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy. Istotne jest, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność samochodu jest wyższa niż określona wzorem zawartym w art 86. ust. 3 ustawy, czy że jest to pojazd samochodowy do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy dotyczący braku możliwości odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabywanych paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy nie ma zastosowania do pojazdów, jeżeli z danych technicznych dla danego typu pojazdu, określonych na podstawie wyciągów ze świadectw homologacji wynika, iż posiadają kryteria konstrukcyjne pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik może skorzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do w/w samochodów ?

Fragment:

Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5; - o czym stanowi art. 88 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 4 spełnienie warunku dopuszczalnej ładowności nie jest konieczne dla: - pojazdów specjalnych (jeśli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z jego uzyskania wynika, że jest to pojazd specjalny), - pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli ze wskazanych wyżej dokumentów wynika takie przeznaczenie pojazdu. Z przytoczonych przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj.

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów, które po dokonaniu zmian konstrukcyjnych zostały zarejestrowane jako autobusy?

Fragment:

W przypadku trudności z otrzymaniem od producenta lub importera, a w przypadku samochodów z krajów Unii Europejskiej – od odpowiednich władz homologacyjnych wyciągu ze świadectwa homologacji dla danego typu pojazdu podatnik może poprzestać na uzyskaniu dokumentu potwierdzającego dane wynikające z tego świadectwa. W sytuacji gdy świadectwo homologacji nie zostało wydane podatnik winien wykazać na podstawie innych dokumentów, iż pojazd samochodowy spełnia warunki umożliwiające odliczenie podatku naliczonego. Jeżeli zatem jest możliwe udowodnienie, iż posiadane przez Panią autobusy, nie były i nie są pojazdami, o których mowa w art. 86 ust. 3 ww. ustawy o VAT, to przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa wykorzystywanego do napędu tych pojazdów. Z przepisów bowiem nie wynika, aby sam brak u podatnika świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy i tym samym pozbawiał podatnika możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliw.

2011
1
lut

Istota:

Zajmuję się usługowym przewozem osób. Posiadam samochód typu BUS, przewożący więcej niż 10 osób z kierowcą. Samochód ten nie posiada homologacji. Czy od 01.05.2004 r. mam prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego paliwa.

Fragment:

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury wynika, iż obowiązek uzyskania świadectwa homologacji pojazdu lub decyzji zwalniającej z tego obowiązku został wprowadzony dnia 1 lutego 1984 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury. W państwach Unii Europejskiej obowiązek homologacji pojazdów został wprowadzony dyrektywą z dnia 6 lutego 1970 r. Zatem, jeżeli podatnik posiada używany samochód, który bezpośrednio sprowadził z zagranicy w celu uzyskania dokumentu homologacyjnego powinien zwrócić się do władz homologacyjnych państw członkowskich, które te świadectwa wydają lub do producenta danego typu pojazdu bądź podmiotu, od którego nabył pojazd. Od 1 stycznia 1984 r. producenci i importerzy byli zobowiązani do dołączenia do sprzedawanych pojazdów wyciągu ze świadectwa homologacji, będącego dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż użytkuje Pani samochód typu bus przewożący więcej niż 10 osób z kierowcą. Jeżeli zatem z homologacji wydanej dla tego typu samochodu wynika uprawnienie, którego Pani dowodzi, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa.

2011
1
lut

Istota:

Jestem właścicielem samochodu Mercedes-Benz 2070. W dowodzie rejestracyjnym samochód sklasyfikowany jest jako autobus do przewozu 15 osób. Na w/w pojazd nie posiadam świadectwa homologacji. Bezspornie nie jest to samochód osobowy, gdyż spełnia wszystkie wymogi autobusu.W związku z powyższym czy dowód rejestracyjny w/w samochodu mogę potraktować jako decyzję zwalniającą z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji i mogę odliczać VAT od zakupionego paliwa – zaznaczam że dowód rejestracyjny jest dokumentem zezwalającym na dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego.

Fragment:

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Infrastruktury wynika, iż obowiązek uzyskania świadectwa homologacji pojazdu lub decyzji zwalniającej z tego obowiązku został wprowadzony dnia 1 lutego 1984 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury. W państwach Unii Europejskiej obowiązek homologacji pojazdów został wprowadzony dyrektywą z dnia 6 lutego 1970 r. Zatem, jeżeli podatnik posiada używany samochód, który bezpośrednio sprowadził z zagranicy w celu uzyskania dokumentu homologacyjnego powinien zwrócić się do władz homologacyjnych państw członkowskich, które te świadectwa wydają lub do producenta danego typu pojazdu bądź podmiotu, od którego nabył pojazd. Od 1 stycznia 1984 r. producenci i importerzy byli zobowiązani do dołączenia do sprzedawanych pojazdów wyciągu ze świadectwa homologacji, będącego dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż użytkuje Pan samochód Mercedes-Benz zarejestrowany jako autobus do przewozu 15 osób. Jeżeli zatem z homologacji wydanej dla tego typu samochodu wynika uprawnienie, którego Pan dowodzi, będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa.

2011
1
lut

Istota:

Czy przysługuje podatnikowi prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa oraz części wykorzystywanych do wypożyczonego odpłatnie autobusu na podstawie umowy wypożyczenia, do pogotowia technicznego, które nie posiada świadectwa homologacji, ale uznane jest przez Starostwo Powiatowe – Wydział Komunikacji jako samochód specjalny?

Fragment:

W art. 86 ust. 4 pkt 2 i 3 ww. ustawy określono, że wskazany wyżej ust. 3 tego artykułu nie dotyczy pojazdów specjalnych – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny oraz pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli w wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie. W art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) zdefiniowano pojazd specjalny jako pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. W związku z powyższym, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakup części, jak również zakup paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu będzie przysługiwać w przypadku, gdy z homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydanej dla danego typu pojazdu wynika, że w przypadku: posiadanego pogotowia technicznego - jest to pojazd specjalny, wypożyczonego odpłatnie autobusu - służy on do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.