Autobus | Interpretacje podatkowe

Autobus | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to autobus. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Fragment:
Analiza przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że Gmina dokonując nabycia autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z zamiarem nieodpłatnego przekazania autobusu na rzecz własnej jednostki budżetowej, która wykorzystywać go będzie wyłącznie do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, nie będzie nabywać go do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Skoro bowiem po oddaniu autobusu nie będzie on wykorzystywany przez Gminę w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, już od momentu zamiaru zakupu Gmina wyłączyła go całkowicie z systemu podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie spełniła przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie nabywa prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem Gmina nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup autobusu. W cytowanym na wstępie przepisie art. 86 ustawy, ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – co w omawianej sprawie jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego nie będzie miało miejsca.
2016
12
cze

Istota:
Czy transakcja sprzedaży składnika majątkowego – autobusu podlega opodatkowaniu podatkiem?
Fragment:
Czynności nieodpłatnego udostępniania autobusu w celu wykonywania zadań własnych Gminy nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. autobusu. W ocenie Gminy, przedstawione okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów pozwalają stwierdzić, że skoro autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz jako służący do wykonywania działalności publicznoprawnej to Gmina - sprzedając ww. autobus nie będzie działała dla tej czynności „ w charakterze podatnika ”. Zamierzonej sprzedaży przedmiotowego autobusu wykorzystywanego do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż tego autobusu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, Gmina dokonując sprzedaży autobusu, o którym mowa we wniosku, nie doliczy podatku VAT przy jego sprzedaży. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygnatura IPPP2/433-770/14-2/AO z dnia 24.10 2014 r.
2016
4
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży autobusu
Fragment:
Działalność Gminy w zakresie pomocy społecznej tj. dowozu osób do ŚDS nie jest działalnością podlegającą VAT, Gminie z tytułu nabycia ww. autobusu nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. W grudniu 2014 r. ww. autobus został przez Gminę sprzedany. Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że skoro środek trwały, tj. autobus, używany przez Gminę w ramach realizacji zadań własnych Gminy, nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, autobus był faktycznie użytkowany dla realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną (pozostającą poza VAT), to w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy uznać, że Gmina sprzedając przedmiotowy autobus nie działa w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, zatem sprzedaż autobusu nie podlega opodatkowaniu VAT. Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Gmina w uzasadnieniu stanowiska własnego prawidłowo wywiodła, że sprzedaż autobusu „ nie podlega opodatkowaniu ”, to jednakże Organ dokonując rozstrzygnięcia obowiązany jest do oceny całościowego stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę. Tym samym Organ nie mógł zaaprobować stwierdzenia, że Gmina ma prawo „ skorzystać ze zwolnienia, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT ”, przepis ten bowiem nie odnosi się do zwolnień od podatku.
2015
24
lip

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży autobusu przez Gminę
Fragment:
Przedstawione okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów pozwalają stwierdzić, że skoro autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz jako służący do wykonywania działalności publiczno-prawnej to Wnioskodawca sprzedając ww. autobus nie działa dla tej czynności „ w charakterze podatnika ”. Zamierzonej sprzedaży przedmiotowego autobusu wykorzystywanego do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż tego autobusu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, Wnioskodawca dokonując sprzedaży autobusu, o którym mowa we wniosku nie dolicza podatku VAT przy jego sprzedaży. Dlatego też, w związku z brakiem obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży autobusu, pomimo, że Wnioskodawca od 1 grudnia 2013 r. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług to nie wykazuje sprzedaży autobusu w deklaracji dla podatku od towarów i usług. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również transakcja sprzedaży autobusu nie będzie opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
2015
5
lut

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży autobusu
Fragment:
Autobus był wykorzystywany wyłącznie do czynności poza ustawą VAT. W lipcu bieżącego roku został kupiony nowy autobus w ramach projektu „ ... ” więc przedmiotowy stał się bezużyteczny. Autobus nie został nabyty jako towar używany zgodnie z art. 120 ustawy o VAT, był fabrycznie nowy, z specjalistycznym podjazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Jednostce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z brakiem czynności opodatkowanych. Autobus nie był wykorzystywany do czynności zwolnionych. Był wykorzystywany wyłącznie do czynności poza ustawą VAT. Z powyższego wynika zatem, że składnik rzeczowy majątku ruchomego tj. autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawcy nie przysługiwało z tytułu jego nabycia prawo do odliczenia. Zakupiony autobus, który był wykorzystywany do celów przewozu dzieci niepełnosprawnych ... szkół w ramach aktywnej rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, był faktycznie użytkowany dla realizacji celów, które stanowią działalność publiczno – prawną Wnioskodawcy (pozostającą poza zakresem VAT).
2014
19
lis

Istota:
Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionego autobusu? Czy zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy opodatkować stawką 23%?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2012r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2012r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 9 listopada 2012r (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przy sprzedaży autobusu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Gmina w dniu 16 września 2006 roku zakupiła autobus z przeznaczeniem na cele związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół. Gmina w momencie zakupu autobusu nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W chwili obecnej Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż wyżej wymienionego autobusu. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż w momencie zakupu autobusu Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż wykorzystywał zakupiony w 2006r. autobus na dowóz dzieci do szkoły. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionego autobusu... Czy zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy opodatkować stawką 23%... Zdaniem Wnioskodawcy, należy zastosować zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w momencie zakupu autobusu nie została obniżona kwota podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
2013
24
sty

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę inwestycji polegającej na zakupie taboru autobusowego, który zostanie następnie przekazany w dzierżawę
Fragment:
Realizując zadania określone w punktach 2, 3 i 5c) projektu Wnioskodawca dokona zakupu towarów i usług m.in. autobusy, komputery pokładowe, moduły GPS+GPRS, kasowniki elektroniczne i biletomaty, urządzenia dla kontrolerów, tablice SIP na przystankach i w autobusach, urządzenia zliczające pasażerów, serwery, oprogramowanie systemu, inne urządzenia obsługujące i związane z systemem, karty bezstykowe, monitoring wizyjny taboru autobusowego, przystosowanie pomieszczeń do obsługi e-info i systemu zarządzania transportem (prace remontowo-budowlane i wyposażenie w sprzęt biurowy i informatyczny). Wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu przez Wnioskodawcę będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie zarządzał ww. majątkiem po zakończeniu realizacji projektu. Tabor autobusowy oraz wybrane elementy systemów E-info, SZTP, które będą zamontowane w autobusach zostaną wydzierżawione M w zamian za czynsz dzierżawny. M nie będzie miało prawa zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, dokonywać w nim zmian, poprawek, udoskonaleń lub przeróbek, a także oddać go osobie trzeciej ani poddzierżawić, bez zgody Gminy, w imieniu której działa Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie wykorzystywał powstały w ramach (...)
2012
5
paź

Istota:
Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
BKIP 28 listopada 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji, bądź napraw powypadkowych autobusów, w sytuacji gdy nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji, bądź napraw powypadkowych autobusów, w sytuacji gdy nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. do realizacji usług przewozowych wykorzystuje autobusy, które w trakcie eksploatacji uczestniczą w kolizjach drogowych bądź ulegają uszkodzeniu w wyniku wandalizmu lub pożaru. Ze względu na te uszkodzenia są one naprawiane lub likwidowane. Autobusy te nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych od objęcia samochodu ubezpieczeniem dobrowolnym (art. 16 ust. 1 pkt 50).
2012
23
sie

Istota:
„Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte dobrowolnym AC można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?”
Fragment:
Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (obowiązującym do 31 grudnia 2010r.) w grupie 7 – Środki transportu, w podgrupie 74 – pojazdy mechaniczne, odrębnie sklasyfikowano autobusy oraz autokary (rodzaj 744), samochody: osobowe (rodzaj 741), ciężarowe (rodzaj 742) i specjalne (rodzaj 743). Zgodnie zatem z ww. rozporządzeniem kategoria „ samochodów ” obejmuje samochody osobowe, ciężarowe i specjalne. Nie obejmuje ona natomiast swym zakresem autobusów i autokarów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu likwidacji bądź napraw powypadkowych autobusów uczestniczących w kolizjach drogowych bądź ulegają uszkodzeniu w wyniku pożaru lub wandalizmu. Część z tych autobusów nie jest objęta ubezpieczeniem dobrowolnym. Reasumując powyższe, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją bądź remontem przedmiotowych pojazdów (autobusów) nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem AC, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stosownie do uregulowań art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze zapis art. 16 ust. 1 pkt 5 updop, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.
2011
28
gru

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT w odniesieniu do projektu polegającego na zakupie autobusów
Fragment:
Projekt dotyczy zakupu 20 autobusów: 10 szt. 12-metrowych oraz 10 szt. 18-metrowych. Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2010r. a jego zakończenie jest planowane na styczeń 2012r. Harmonogram rzeczowy projektu przedstawia się następująco: grudzień 2010r. - dostawa 3 autobusów 18-metrowych (zrealizowano); luty 2011r. - dostawa 3 autobusów 18-metrowych (zrealizowano); listopad 2011r. - dostawa 14 autobusów: 10 szt. 12-metrowych oraz 4 szt. 18-metrowych. Wnioskodawca jest: powołany Uchwałą Rady Miejskiej z 13 czerwca 1991r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakład budżetowy o nazwie „ ... ”; czynnym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7 i na ten podmiot są wystawiane wszystkie faktury VAT wynikające z realizacji ww. projektu. Autobusy zakupione w ramach projektu: staną się własnością MZK; będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli do świadczenia usług komunikacji publicznej; będą przyczyniać się do osiągania obrotów opodatkowanych podatkiem VAT (wpływy ze sprzedaży biletów). Ponadto w piśmie z dnia 20 czerwca 2011r. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie faktury za realizację ww. zadania są wystawiane na Wnioskodawcę.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Autobus
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.