Autobus | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to autobus. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
cze

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej nabycie autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Fragment:

Analiza przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że Gmina dokonując nabycia autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z zamiarem nieodpłatnego przekazania autobusu na rzecz własnej jednostki budżetowej, która wykorzystywać go będzie wyłącznie do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, nie będzie nabywać go do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy i tym samym nie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Skoro bowiem po oddaniu autobusu nie będzie on wykorzystywany przez Gminę w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, już od momentu zamiaru zakupu Gmina wyłączyła go całkowicie z systemu podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie spełniła przesłanki z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie nabywa prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zatem Gmina nie może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup autobusu. W cytowanym na wstępie przepisie art. 86 ustawy, ustawodawca zezwolił na odliczenie podatku naliczonego wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych – co w omawianej sprawie jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego nie będzie miało miejsca.

2016
4
mar

Istota:

Czy transakcja sprzedaży składnika majątkowego – autobusu podlega opodatkowaniu podatkiem?

Fragment:

Czynności nieodpłatnego udostępniania autobusu w celu wykonywania zadań własnych Gminy nie podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z tym Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia ww. autobusu. W ocenie Gminy, przedstawione okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów pozwalają stwierdzić, że skoro autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz jako służący do wykonywania działalności publicznoprawnej to Gmina - sprzedając ww. autobus nie będzie działała dla tej czynności „ w charakterze podatnika ”. Zamierzonej sprzedaży przedmiotowego autobusu wykorzystywanego do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż tego autobusu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, Gmina dokonując sprzedaży autobusu, o którym mowa we wniosku, nie doliczy podatku VAT przy jego sprzedaży. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone, m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie sygnatura IPPP2/433-770/14-2/AO z dnia 24.10 2014 r.

2015
24
lip

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży autobusu

Fragment:

Działalność Gminy w zakresie pomocy społecznej tj. dowozu osób do ŚDS nie jest działalnością podlegającą VAT, Gminie z tytułu nabycia ww. autobusu nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT. W grudniu 2014 r. ww. autobus został przez Gminę sprzedany. Analizując okoliczności faktyczne sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, że skoro środek trwały, tj. autobus, używany przez Gminę w ramach realizacji zadań własnych Gminy, nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, autobus był faktycznie użytkowany dla realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną (pozostającą poza VAT), to w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy uznać, że Gmina sprzedając przedmiotowy autobus nie działa w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, zatem sprzedaż autobusu nie podlega opodatkowaniu VAT. Wobec powyższego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać je za nieprawidłowe. Jakkolwiek Gmina w uzasadnieniu stanowiska własnego prawidłowo wywiodła, że sprzedaż autobusu „ nie podlega opodatkowaniu ”, to jednakże Organ dokonując rozstrzygnięcia obowiązany jest do oceny całościowego stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę. Tym samym Organ nie mógł zaaprobować stwierdzenia, że Gmina ma prawo „ skorzystać ze zwolnienia, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT ”, przepis ten bowiem nie odnosi się do zwolnień od podatku.

2015
5
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży autobusu przez Gminę

Fragment:

Przedstawione okoliczności sprawy na tle przywołanych przepisów pozwalają stwierdzić, że skoro autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT, lecz jako służący do wykonywania działalności publiczno-prawnej to Wnioskodawca sprzedając ww. autobus nie działa dla tej czynności „ w charakterze podatnika ”. Zamierzonej sprzedaży przedmiotowego autobusu wykorzystywanego do wykonywania zadań własnych nie sposób traktować w kategorii działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż tego autobusu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Tym samym, Wnioskodawca dokonując sprzedaży autobusu, o którym mowa we wniosku nie dolicza podatku VAT przy jego sprzedaży. Dlatego też, w związku z brakiem obowiązku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży autobusu, pomimo, że Wnioskodawca od 1 grudnia 2013 r. jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług to nie wykazuje sprzedaży autobusu w deklaracji dla podatku od towarów i usług. W konsekwencji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również transakcja sprzedaży autobusu nie będzie opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

2014
19
lis

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania sprzedaży autobusu

Fragment:

Autobus był wykorzystywany wyłącznie do czynności poza ustawą VAT. W lipcu bieżącego roku został kupiony nowy autobus w ramach projektu „ ... ” więc przedmiotowy stał się bezużyteczny. Autobus nie został nabyty jako towar używany zgodnie z art. 120 ustawy o VAT, był fabrycznie nowy, z specjalistycznym podjazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Jednostce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z brakiem czynności opodatkowanych. Autobus nie był wykorzystywany do czynności zwolnionych. Był wykorzystywany wyłącznie do czynności poza ustawą VAT. Z powyższego wynika zatem, że składnik rzeczowy majątku ruchomego tj. autobus nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie Wnioskodawcy nie przysługiwało z tytułu jego nabycia prawo do odliczenia. Zakupiony autobus, który był wykorzystywany do celów przewozu dzieci niepełnosprawnych ... szkół w ramach aktywnej rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, był faktycznie użytkowany dla realizacji celów, które stanowią działalność publiczno – prawną Wnioskodawcy (pozostającą poza zakresem VAT).

2013
24
sty

Istota:

Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionego autobusu? Czy zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy opodatkować stawką 23%?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 sierpnia 2012r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 7 listopada 2012r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 9 listopada 2012r (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przy sprzedaży autobusu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Gmina w dniu 16 września 2006 roku zakupiła autobus z przeznaczeniem na cele związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół. Gmina w momencie zakupu autobusu nie dokonała obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W chwili obecnej Gmina ogłasza przetarg na sprzedaż wyżej wymienionego autobusu. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż w momencie zakupu autobusu Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż wykorzystywał zakupiony w 2006r. autobus na dowóz dzieci do szkoły. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jaką stawką podatku należy opodatkować sprzedaż wyżej wymienionego autobusu... Czy zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też należy opodatkować stawką 23%... Zdaniem Wnioskodawcy, należy zastosować zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w momencie zakupu autobusu nie została obniżona kwota podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

2012
5
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez Gminę inwestycji polegającej na zakupie taboru autobusowego, który zostanie następnie przekazany w dzierżawę

Fragment:

Realizując zadania określone w punktach 2, 3 i 5c) projektu Wnioskodawca dokona zakupu towarów i usług m.in. autobusy, komputery pokładowe, moduły GPS+GPRS, kasowniki elektroniczne i biletomaty, urządzenia dla kontrolerów, tablice SIP na przystankach i w autobusach, urządzenia zliczające pasażerów, serwery, oprogramowanie systemu, inne urządzenia obsługujące i związane z systemem, karty bezstykowe, monitoring wizyjny taboru autobusowego, przystosowanie pomieszczeń do obsługi e-info i systemu zarządzania transportem (prace remontowo-budowlane i wyposażenie w sprzęt biurowy i informatyczny). Wszystkie zakupy towarów i usług dokonywane w ramach projektu przez Wnioskodawcę będą dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę. Wnioskodawca będzie zarządzał ww. majątkiem po zakończeniu realizacji projektu. Tabor autobusowy oraz wybrane elementy systemów E-info, SZTP, które będą zamontowane w autobusach zostaną wydzierżawione M w zamian za czynsz dzierżawny. M nie będzie miało prawa zmienić przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, dokonywać w nim zmian, poprawek, udoskonaleń lub przeróbek, a także oddać go osobie trzeciej ani poddzierżawić, bez zgody Gminy, w imieniu której działa Wnioskodawca. Wnioskodawca będzie wykorzystywał powstały w ramach (...)

2012
23
sie

Istota:

Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

BKIP 28 listopada 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji, bądź napraw powypadkowych autobusów, w sytuacji gdy nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 listopada 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji, bądź napraw powypadkowych autobusów, w sytuacji gdy nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. do realizacji usług przewozowych wykorzystuje autobusy, które w trakcie eksploatacji uczestniczą w kolizjach drogowych bądź ulegają uszkodzeniu w wyniku wandalizmu lub pożaru. Ze względu na te uszkodzenia są one naprawiane lub likwidowane. Autobusy te nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte ubezpieczeniem dobrowolnym AC, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz kosztów ich remontów powypadkowych od objęcia samochodu ubezpieczeniem dobrowolnym (art. 16 ust. 1 pkt 50).

2011
28
gru

Istota:

„Czy straty powstałe w wyniku likwidacji, bądź koszty napraw powypadkowych tych autobusów, jeżeli nie są objęte dobrowolnym AC można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?”

Fragment:

Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.) w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (obowiązującym do 31 grudnia 2010r.) w grupie 7 – Środki transportu, w podgrupie 74 – pojazdy mechaniczne, odrębnie sklasyfikowano autobusy oraz autokary (rodzaj 744), samochody: osobowe (rodzaj 741), ciężarowe (rodzaj 742) i specjalne (rodzaj 743). Zgodnie zatem z ww. rozporządzeniem kategoria „ samochodów ” obejmuje samochody osobowe, ciężarowe i specjalne. Nie obejmuje ona natomiast swym zakresem autobusów i autokarów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu likwidacji bądź napraw powypadkowych autobusów uczestniczących w kolizjach drogowych bądź ulegają uszkodzeniu w wyniku pożaru lub wandalizmu. Część z tych autobusów nie jest objęta ubezpieczeniem dobrowolnym. Reasumując powyższe, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją bądź remontem przedmiotowych pojazdów (autobusów) nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem AC, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów stosownie do uregulowań art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie należy mieć na uwadze zapis art. 16 ust. 1 pkt 5 updop, który stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

2011
1
paź

Istota:

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego i uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT w odniesieniu do projektu polegającego na zakupie autobusów

Fragment:

Projekt dotyczy zakupu 20 autobusów: 10 szt. 12-metrowych oraz 10 szt. 18-metrowych. Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2010r. a jego zakończenie jest planowane na styczeń 2012r. Harmonogram rzeczowy projektu przedstawia się następująco: grudzień 2010r. - dostawa 3 autobusów 18-metrowych (zrealizowano); luty 2011r. - dostawa 3 autobusów 18-metrowych (zrealizowano); listopad 2011r. - dostawa 14 autobusów: 10 szt. 12-metrowych oraz 4 szt. 18-metrowych. Wnioskodawca jest: powołany Uchwałą Rady Miejskiej z 13 czerwca 1991r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zakład budżetowy o nazwie „ ... ”; czynnym podatnikiem VAT składającym deklarację VAT-7 i na ten podmiot są wystawiane wszystkie faktury VAT wynikające z realizacji ww. projektu. Autobusy zakupione w ramach projektu: staną się własnością MZK; będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czyli do świadczenia usług komunikacji publicznej; będą przyczyniać się do osiągania obrotów opodatkowanych podatkiem VAT (wpływy ze sprzedaży biletów). Ponadto w piśmie z dnia 20 czerwca 2011r. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie faktury za realizację ww. zadania są wystawiane na Wnioskodawcę.