IPPB4/4511-1259/15-3/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, w przypadku Wnioskodawczyni, stanowi kwota otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia (kwota przyznanego świadczenia) a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii?
2) Czy zaliczka miesięczna obliczona od kwoty otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia (kwoty przyznanego świadczenia) ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii?
IPPB4/4511-1259/15-3/JK2interpretacja indywidualna
  1. Austria
  2. emerytura
  3. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenie składek na ubezpieczenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.) i w piśmie z dnia 28 listopada 2015 r. (data wpływu 1 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Austrii – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Austrii.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę z austriackiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez pośrednika płatnika, która jest jedynym źródłem Jej przychodów. Zgodnie z „Umową między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku”, emerytura z Austrii zostaje opodatkowana w Polsce, ponieważ Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl tej umowy. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej umowy emeryturypodobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

Urząd skarbowy w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy według miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, poświadczył na formularzu wydanym przez austriackie Ministerstwo Finansów „Erklaerung natuerlicher Personen fuer Zwecke der DBA-Quellensteuerentlastung” („Oświadczenie osoby fizycznej w celu zwolnienia z podatku potrącanego u źródła przychodu podatnika zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania”), że ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl ww. umowy.

Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagał podania przez Wnioskodawczynię w tym formularzu kwoty brutto otrzymanej emerytury, tj. kwoty przyznanej w 2015 r. emerytury, jako wysokość austriackich przychodów zwolnionych z opodatkowania w Austrii a podlegających opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego. Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił emeryturę austriacką z opodatkowania w Austrii po otrzymaniu tego formularza. Wnioskodawczyni podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Austrii. Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kwoty otrzymanego przez Wnioskodawczynię w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia potrąca składkę zapłaconą w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii w wysokości 5,1 % podstawy wymiaru tej składki (kwoty brutto świadczenia).

Ponieważ Wnioskodawczyni nie otrzymuje emerytury z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego przysługuje Wnioskodawczyni jednak prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdyby Wnioskodawczyni jednocześnie otrzymywała emeryturę z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie potrącałby składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii.

Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emeryt i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust 3a.

Zgodnie z art. 44 ust. 3c zaliczkę miesięczną obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

Kwota brutto emerytury austriackiej została zwolniona przez Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych z opodatkowania w Austrii i podlega opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii nie przekracza 7,75% podstawy wymiaru tej składki (kwoty brutto świadczenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, w przypadku Wnioskodawczyni, stanowi kwota otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia (kwota przyznanego świadczenia) a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii...
  2. Czy zaliczka miesięczna obliczona od kwoty otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia (kwoty przyznanego świadczenia) ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Urząd skarbowy w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy według mojego miejsca zamieszkania, poświadczył na formularzu wydanym przez austriackie Ministerstwo Finansów „Erklaerung natueriicher Rersonen fuer Zwecke der DBA-Quellensteuerentlastungn („Oświadczenie osoby fizycznej w celu zwolnienia z podatku potrącanego u źródła przychodu podatnika zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania”), że Wnioskodawczyni miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl „Umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921)”.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej umowy, emerytury i podobne płatności lub renty otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymagał podania przez Wnioskodawczynię w wyżej wymienionym formularzu kwoty brutto otrzymanej emerytury, tj. kwoty przyznanej w 2015 roku emerytury, jako wysokość austriackich przychodów zwolnionych z opodatkowania w Austrii a podlegających opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnił emeryturę austriacką z opodatkowania w Austrii po otrzymaniu tego formularza.

Z treści art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, tj. kwota brutto emerytury.

Zgodnie z art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany jest dochód. Dochodem jest przychód po odliczeniu kosztów uzyskania. Wobec tego podatek (zaliczkę) należy obliczać od dochodu (tutaj równemu przychodowi), który jest należny świadczeniobiorcy. Podstawę obliczenia podatku stanowi kwota, którą zagraniczny świadczeniodawca przyznał podatnikowi, tj. kwota brutto emerytury a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład,Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w Austrii.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 27b ust. 4 pkt 2 obniżenie, o którym mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2, stosuje się, pod warunkiem, że składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie.

Składka zapłacona ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii nie zostaje odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w Austrii w myśl art. 27b ust. 4 pkt 2, gdyż zarówno dochód jak i podatek nie jest w Austrii obliczany. Składka ta zostaje jedynie potrącona od kwoty otrzymanego świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia. To kwota brutto emerytury austriackiej podlega opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem uzasadnione jest zastosowanie obniżenia, o którym mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników z emeryt i rent z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Zgodnie z art. 44 ust 3c ww. ustawy, zaliczkę miesięczną obliczoną w sposób określony w ust. 3a zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

Zaliczka miesięczna obliczona od kwoty brutto świadczenia emerytalnego (tutaj dochód jest równy przychodowi) powinna ulec zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (w tym przypadku w Austrii).

Kwota składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w Austrii, wynosi 5,1% podstawy wymiaru tej składki, tj. kwoty brutto emerytury. Nie przekracza zatem 7,75% podstawy wymiaru tej składki określonej w art. 27b ust. 2 jako górna granica kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek. Zatem uzasadnione jest zmniejszenie zaliczki miesięcznej obliczonej od kwoty brutto świadczenia emerytalnego o całą kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w Austrii.

Reasumując, w przekonaniu Wnioskodawczyni, podstawę obliczenia podatku stanowi kwota, którą zagraniczny świadczeniodawca przyznał podatnikowi, tj. kwota brutto emerytury a nie kwota która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w Austrii.

Podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej stanowi kwota otrzymanego w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia. Zaliczka obliczona od kwoty brutto świadczenia emerytalnego ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w Austrii (art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 44 ust. 3c).

Wnioskodawczyni powołała się też na interpretację indywidualną o sygnaturze IPPB4/415-39/14-2/JK Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. dotyczącą odliczenia zagranicznej obowiązkowej składki zdrowotnej od podatku płaconego w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawczynię rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Z uwagi na to, że wniosek z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy 1 stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury otrzymywanej z Austrii, natomiast opłata została uiszczona w kwocie 80,00 zł, zatem dodatkowa opłata dokonana w dniu 29 listopada 2015 r. w wysokości 40,00 zł zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej zostanie zwrócona, na wskazany przez Wnioskodawczynię adres.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB4/415-39/14-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.