IPPB2/4511-776/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle regulacji art. 30f polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka GmbH stanowi dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, w której powstanie dochodu ze zbycia akcji Spółki S.A. spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność jego opodatkowania polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/4511-776/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. Austria
 2. podmiot zagraniczny
 3. spółka zagraniczna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26.08.2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy spółka kapitałowa mająca siedzibę na terytorium Austrii będzie dla Wnioskodawcy stanowiła zagraniczną spółką kontrolowaną. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia czy spółka kapitałowa mająca siedzibę na terytorium Austrii będzie dla Wnioskodawcy stanowiła zagraniczną spółką kontrolowaną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Posiada on stałe miejsce zamieszkania, a także ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w konsekwencji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jednocześnie Wnioskodawca nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych. Od roku 2004 r. Wnioskodawca dysponuje 100% udziałów w spółce G - spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego (dalej: Spółka GmbH), prawem głosu w organach stanowiących Spółki GmbH oraz prawem do uczestnictwa w jej zyskach.

Spółka GmbH jest osobą prawną, która ma swoją siedzibę na terytorium Austrii i jest austriackim rezydentem podatkowym. Oznacza to, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Austrii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem jednak przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Austria. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z prawem austriackim, wynosi 25% podstawy opodatkowania. Spółka GmbH uzyskuje między innymi przychody pasywne, w tym przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, stanowiące co najmniej 50% jej przychodów osiąganych w roku podatkowym. Spółka nie osiąga przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej ani z tytułu zbycia tych praw. Przychody spółek, w tym wspomniane przychody pasywne, opodatkowane są w Austrii według podstawowej stawki opodatkowania (25%). Jednocześnie żaden z ww. rodzajów przychodów Spółki GmbH, co do zasady, nie korzysta w Austrii ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą jednak dokonać wyboru pomiędzy wskazanym, podstawowym sposobem opodatkowania a innym, polegającym na wyłączeniu spod opodatkowania stawką 25% dochodów uzyskiwanych z posiadania udziałów lub akcji w innej spółce kapitałowej, zarówno w odniesieniu do dochodów ze zbycia tych udziałów lub akcji jak i dochodów z dywidend, pod warunkiem jednak spełnienia przesłanek ustawowych, w tym przewidujących iż podatnik taki musi posiadać co najmniej 10% udziału w majątku lub sile głosu w spółce zależnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Dokonując wyboru takiej formy opodatkowania, podatnik obowiązany jest odprowadzać, w każdym roku podatkowym, zryczałtowany kwotowo podatek, stanowiący ekwiwalent podatku dochodowego. Spółka GmbH dysponuje akcjami polskiej spółki kapitałowej, tj. posiada 36,64% akcji spółki akcyjnej (dalej: Spółka S.A.). Wszystkie wyżej wskazane akcje Spółki S.A. pozostają w posiadaniu Spółki GmbH przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Spółka S.A. jest notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych polską spółką akcyjną, z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega ona w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych (Information System Consulting) i rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Dochody pasywne nie stanowią większości uzyskiwanych przez nią dochodów. Jako spółka akcyjna (osoba prawna) podlega ona w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 19%.

Spółka GmbH zamierza zbyć posiadane przez siebie akcje w Spółce S.A. na rzecz podmiotu trzeciego, które to zbycie, z uwagi na spełnienie warunków ustawowych, nie będzie w danym roku podatkowym podlegać w Austrii opodatkowaniu stawką podstawą 25% .

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle regulacji art. 30f polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka GmbH stanowi dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, w której powstanie dochodu ze zbycia akcji Spółki S.A. spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność jego opodatkowania polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W myśl art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Ustawa PIT), podatek dochodowy w wysokości 19% podstawy opodatkowania należny jest od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy PIT. Zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 30f Ustawy PIT jest zatem osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego tytułu podlegająca obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i posiada on stałe miejsce zamieszkania, a także ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jako polski rezydent podatkowy, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W konsekwencji zobowiązany jest on również do opodatkowania, na zasadach przewidzianych w art. 30f Ustawy PIT, dochodów osiąganych przez spółki zagraniczne mające status jego zagranicznych spółek kontrolowanych.

Zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 Ustawy PIT, przez „zagraniczną spółkę” należy rozumieć:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  - nieposiadające siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego przysługuje osobowość prawna. Jednocześnie siedziba Spółki GmbH znajduje się w Austrii, a więc poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca, będący osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiada udziały w kapitale Spółki GmbH, prawo głosu w jej organach stanowiących oraz prawo do uczestnictwa w jej zysku. Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu cytowanego przepisu, Spółka GmbH stanowi więc spółkę zagraniczną.

Z kolei w myśl art. 30f ust. 3 pkt 3 Ustawy PIT „zagraniczną spółką kontrolowaną” jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b powyżej, a uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie, niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (dalej: Dyrektywa Parent- Subsidiary).

Wnioskodawca - osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, posiada co prawda nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bo od roku 2004 do dnia dzisiejszego, bezpośrednio 100% udziałów w kapitale Spółki GmbH, tj. posiada co najmniej 25% udziałów w jej kapitale, 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących tub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w jej zyskach. Co więcej, co najmniej 50% przychodów tej spółki osiąganych w roku podatkowym, pochodzi ze wskazanych w pkt b) powyżej przychodów pasywnych. Spółka GmbH realizuje tym samym przesłanki definicyjne zagranicznej spółki kontrolowanej, wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) i b) Ustawy PIT. Należy wszakże zauważyć, że z literalnego brzmienia ustawy wynika, iż dla uznania spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną konieczne jest spełnienie warunków wskazanych w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a)-c) Ustawy PIT łącznie.

W myśl art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) o zagranicznej spółce kontrolowanej można mówić tylko wówczas, gdy co najmniej jeden ze wskazanych w ustawie, a uzyskiwanych przez daną spółkę rodzajów przychodów pasywnych, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie, niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. niższej o co najmniej 25% od stawki 19%, zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania. Spółkę GmbH można byłoby więc uznać za zagraniczną spółkę kontrolowaną tylko wówczas, gdyby którykolwiek rodzaj osiąganych przez nią przychodów pasywnych, zgodnie z austriackim prawem podatkowym, opodatkowany był według stawki 14,25% lub niższej albo gdyby przychody te rodzajowo zwolnione były lub też wyłączone z opodatkowania austriackim podatkiem dochodowym.

Na gruncie prawa austriackiego, wszystkie w/w przychody pasywne opodatkowane są stawką podatku dochodowego od osób prawnych wynoszącą 25% podstawy opodatkowania (§ 22 austriackiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: Ustawa KStG), a tym samym stawką wyższą niż obowiązująca na gruncie polskich przepisów podatkowych. Rodzaje tych przychodów, co do zasady, nie podlegają zwolnieniu ani wyłączeniu z opodatkowania. W odniesieniu do dochodów pasywnych w postaci dochodów uzyskiwanych z posiadania udziałów lub akcji w innej, zagranicznej spółce kapitałowej możliwy jest co prawda również inny niż wyżej wskazany, a to zryczałtowany sposób ich opodatkowania. Polega on na wyłączeniu takich dochodów spod opodatkowania stawką 25% z jednoczesnym obowiązkiem odprowadzenia, w każdym roku podatkowym, zryczałtowanego kwotowo podatku, stanowiącego ekwiwalent podatku dochodowego. Zastosowanie tego sposobu opodatkowania zależy od decyzji podatnika. Nie powoduje ono jednakże wyłączenia lub zwolnienia z opodatkowania danego rodzaju dochodów pasywnych w ogóle, ale znajduje zastosowanie wyłącznie do określonych dochodów pasywnych i tylko pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek zwolnienia partycypacyjnego (dalej: International Participation Exemption Rules).

W takim stanie rzeczy Spółka GmbH zamierza zbyć posiadane przez siebie akcje w Spółce S.A. na rzecz podmiotu trzeciego. W konsekwencji Spółka GmbH uzyska z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym.

Jak wyżej wskazano, co do zasady przychody pasywne w tym zyski kapitałowe ze zbycia udziałów (akcji), podlegają w Austrii opodatkowaniu według stawki 25% podatku dochodowego od osób prawnych. Zbycie akcji w Spółce S.A. zasadniczo powinno więc podlegać opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym według stawki 25%. Od zasady tej austriackie przepisy podatkowe przewidują jednakże wspomniane wcześniej odstępstwo. Wskazują one mianowicie, że zyski kapitałowe osiągane przez austriackie spółki dominujące z tytułu zbycia udziałów (akcji) w zagranicznych spółkach od nich zależnych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według podstawowej, 25% stawki opodatkowania, chyba że spełnione zostaną przesłanki International Participation Exemption Rules.

International Participation Exemption Rules uregulowane zostały w § 10 ust. 1 pkt 7 w związku z § 10 ust. 2 Ustawy KStG. W myśl przytoczonych przepisów, w odniesieniu do uzyskiwanych przez austriacką spółkę zysków kapitałowych związanych z posiadanymi przez nią udziałami lub akcjami w innej, zależnej zagranicznej spółce kapitałowej, tj. w stosunku do dochodów ze zbycia tych udziałów lub akcji jak i dochodów z dywidend, istnieje możliwość wyboru formy ich opodatkowania. W zależności od decyzji podatnika dochody takie podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 25%, lub też podatek płatny będzie rocznie w postaci zryczałtowanej kwoty, stanowiącej ekwiwalent podatku dochodowego (§ 24 Ustawy KStG). Wybór drugiej formy opodatkowania możliwy jest jednak wyłącznie przy założeniu, że łącznie spełnione są następujące przesłanki ustawowe:

 1. spółka austriacka posiada, bezpośrednio lub pośrednio, przez okres minimum 12 miesięcy, co najmniej 10% udziałów zagranicznej spółki zależnej, oraz
 2. zagraniczna spółka zależna stanowi spółkę odpowiadającą pod względem formy prawnej spółce austriackiej lub też jest spółką objętą Załącznikiem I do Dyrektywy Parent-Subsidiary,ponadto zaś pod warunkiem, że nie znajdą zastosowania austriackie przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania (§ 10 ust. 5-6 Ustawy KStG). Zakładają one mianowicie, że możliwość wyboru wskazanego wyżej, alternatywnego sposobu opodatkowania wyłączona jest w sytuacji, gdy łącznie spełnione są dwa warunki, a to:
  1. większość dochodów zagranicznej spółki zależnej to dochody pasywne, oraz
  2. dochód zagranicznej spółki kontrolowanej opodatkowany jest w państwie jej siedziby podatkiem dochodowym według stawki 15% lub niższej.

Spółka GmbH bezpośrednio posiada co najmniej 10% udziałów Spółki S.A. (36,64%) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Spółka S.A. jako polska spółka akcyjna wymieniona została w Załączniku l do Dyrektywy Parent-Subsidiary, Część A - wykaz spółek, o których mowa w art. 2 lit. a) ppkt (i) Dyrektywy, lit. u). Spółka S.A. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych (Information System Consulting) i rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Dochody pasywne nie stanowią większości uzyskiwanych przez nią dochodów. Jako spółka akcyjna (osoba prawna) podlega ona w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów według stawki 19%, a więc według stawki wyższej niż 15%. W konsekwencji, w sytuacji uzyskania przez Spółkę GmbH dochodu ze zbycia akcji Spółki S.A., w odniesieniu do takiego dochodu spółce austriackiej przysługuje uprawnienie do wyboru sposobu jego opodatkowania - według standardowej, 25% stawki podatku lub przy zastosowaniu rocznej, ryczałtowej kwoty podatku.

Niezależnie od wyboru preferowanego sposobu opodatkowania dochodów ze zbycia akcji Spółki S.A., zdaniem Wnioskodawcy, Spółka GmbH nie będzie stanowiła dla niego zagranicznej spółki kontrolowanej w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT. W przypadku wyboru podstawowego sposobu opodatkowania tych dochodów, stawka 25% austriackiego podatku dochodowego przekracza minimalny próg procentowy, wskazany w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy PIT (14,25%), a tym samym nie może być mowy o łącznej realizacji przesłanek definicyjnych zagranicznej spółki kontrolowanej. Z drugiej strony należy zauważyć, że definicja z Ustawy PIT odnosi się do kryterium minimalnej stawki podatkowej, zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania, poza jej zakresem pozostaje natomiast możliwość zastosowania opodatkowania ryczałtowego określonego kwotowo. Wybór takiej formy opodatkowania przez Spółkę GmbH, w związku z realizacją warunków International Participation Exemption Rules, z uwagi na brak realizacji przesłanki z art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy PIT, nie spowoduje tym samym konieczności uznania Spółki S.A. za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy.

Niezależnie od powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie dojdzie do realizacji przesłanki z art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy PIT. Przepis ten odnosi się bowiem do „rodzaju przychodów”, nie zaś do przychodów w ogóle. Tym samym dla uznania spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną co najmniej jeden rodzaj przychodów pasywnych, spośród wymienionych w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) Ustawy PIT, w państwie siedziby lub zarządu danej spółki, musi być rodzajowo zwolniony lub wyłączony z opodatkowania podatkiem dochodowym lub też opodatkowany stawką 14,25% lub niższą. Na gruncie prawa austriackiego wszystkie ww. rodzaje przychodów, w tym rodzaj przychodów w postaci zysków osiąganych ze zbycia udziałów (akcji), podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 25%. Opodatkowanie takie, co do zasady, znajduje zastosowanie także w odniesieniu do zysków spółek austriackich osiąganych ze zbycia udziałów (akcji) spółek wobec nich zależnych, w tym ze zbycia udziałów (akcji) zależnych spółek zagranicznych. W rozumieniu Ustawy PIT, przesłanką uznania spółki zagranicznej za zagraniczną spółkę kontrolowaną jest tymczasem odpowiednio niska stawka podatkowa, stosowana do przychodów pasywnych spółki według kryterium przedmiotowego albo też istnienie, na gruncie prawa siedziby lub zarządu tej spółki, przedmiotowego zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania któregokolwiek z uzyskiwanych przez nią, a wymienionych w ustawie, rodzajów przychodów pasywnych.

Zdaniem wnioskodawcy nie ma charakteru przedmiotowego taka modyfikacja obciążenia podatkowego, która, na zasadzie ustawowego wyjątku, znajduje zastosowanie do danego przychodu (nie zaś do określonego rodzaju przychodów), i tylko pod warunkiem spełnienia szczegółowych przesłanek ustawowych. W tym kontekście stwierdzić należy iż przesłanki International Participation Exemption Rules nie wprowadzają redukcji obciążenia podatkowego, zwolnienia czy wyłączenia z opodatkowania o charakterze przedmiotowym w tym znaczeniu, że nie przesądzają one o obniżeniu obciążenia podatkowego, zwolnieniu czy wyłączeniu z opodatkowania w Austrii wszelkich zysków ze zbycia udziałów (akcji). Zyski z tego rodzaju przychodów podlegają bowiem zasadniczo opodatkowaniu stawką 25%. Wybór ryczałtowej formy opodatkowania nie powoduje redukcji opodatkowania, wyłączenia czy zwolnienia z opodatkowania przychodów pasywnych w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy PIT, a jedynie zmianę sposobu ich opodatkowania, co więcej, ten alternatywny sposób opodatkowania nie znajduje zastosowania do danego rodzaju dochodów pasywnych spółki w ogóle, a wyłącznie do określonego dochodu pasywnego i tylko o ile spełnione są wskazane wyżej, ściśle sprecyzowane wymogi ustawowe.

Podsumowując, na gruncie prawa austriackiego wszystkie rodzaje przychodów pasywnych uzyskiwanych przez Spółkę GmbH co do zasady opodatkowane są stawką podatku dochodowego wyższą niż 14,25%, nie są rodzajowo zwolnione ani wyłączone z opodatkowania. Jednocześnie jednał w odniesieniu do przychodu, który zostanie uzyskany przez Spółkę GmbH ze zbycia akcji Spółki S.A., w związku z realizacją przesłanek International Participation Exemption Rules, możliwe będzie zastosowanie alternatywnej, ryczałtowej formy jego opodatkowania w postaci kwotowo określonej wartości podatku. Odstępstwo to nie wprowadza redukcji opodatkowania przychodów pasywnych spółki, ani też ich zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania o charakterze przedmiotowym, nie odnosi się ono bowiem do określonego rodzaju przychodów pasywnych, ale do danych, konkretnych przychodów spółki. Tym samym nie zostanie zrealizowana przesłanka, o której mowa w art . 30f ust. 3 pkt 3 lit. c) Ustawy PIT. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, także w przypadku wyboru ryczałtowej formy opodatkowania dochodu ze zbycia akcji Spółki S.A., Spółka GmbH nie będzie spełniała przesłanek uznania jej za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 roku.

W świetle wskazanych wyżej okoliczności, w odniesieniu do planowanego zdarzenia przyszłego należy uznać, że niezależnie od wyboru formy opodatkowania dochodów pasywnych Spółki GmbH z tytułu zbycia akcji Spółki S.A., w związku z brakiem realizacji przesłanki wskazanej w art. 30f ust. 3 pkl 3 lit. c) Ustawy PIT, Spółka GmbH nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy zagranicznej spółki kontrolowanej w rozumieniu art. 30f Ustawy PIT. W konsekwencji dochód uzyskany przez Spółkę GmbH z tytułu zbycia akcji Spółki S.A., nie będzie podlegał po stronie Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.