Austria | Interpretacje podatkowe

Austria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Austria. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dochody ze stosunku pracy, uzyskiwane przez Wnioskodawczynię, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?
Fragment:
Według tej zasady nie jest możliwe opodatkowanie w Austrii wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Polsce (czyli za te czynności w ramach ww. umowy o pracę, które Wnioskodawczyni wykonuje przebywając w Polsce, a nie w Austrii). W tym przypadku decydujące znaczenie ma fakt, że praca będzie wykonywana rzeczywiście w Polsce, tj. obowiązki wynikające z umowy będą realizowane podczas przebywania w Polsce. Zatem, osiągnięte na podstawie umowy o pracę, zawartej z polskim pracodawcą, dochody w tej części, w której przypadają na pracę wykonywaną przez Wnioskodawczynię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu – zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 powołanej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku – wyłącznie w Polsce. To oznacza, że do tej części dochodów nie będzie miała zastosowania żadna metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem ta część dochodów podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie, tj. w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl zasady powszechnego opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
5
mar

Istota:
1) Czy podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, w przypadku Wnioskodawczyni, stanowi kwota otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia (kwota przyznanego świadczenia) a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii?
2) Czy zaliczka miesięczna obliczona od kwoty otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia (kwoty przyznanego świadczenia) ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii?
Fragment:
Kwota brutto emerytury austriackiej została zwolniona przez Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych z opodatkowania w Austrii i podlega opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii nie przekracza 7,75% podstawy wymiaru tej składki (kwoty brutto świadczenia). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, w przypadku Wnioskodawczyni, stanowi kwota otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia (kwota przyznanego świadczenia) a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii... Czy zaliczka miesięczna obliczona od kwoty otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia (kwoty przyznanego świadczenia) ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii... Zdaniem Wnioskodawczyni: Urząd skarbowy w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy (...)
2016
19
sty

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle regulacji art. 30f polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka GmbH stanowi dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, w której powstanie dochodu ze zbycia akcji Spółki S.A. spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność jego opodatkowania polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Spółka GmbH jest osobą prawną, która ma swoją siedzibę na terytorium Austrii i jest austriackim rezydentem podatkowym. Oznacza to, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Austrii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem jednak przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Austria. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z prawem austriackim, wynosi 25% podstawy opodatkowania. Spółka GmbH uzyskuje między innymi przychody pasywne, w tym przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, stanowiące co najmniej 50% jej przychodów osiąganych w roku podatkowym. Spółka nie osiąga przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej ani z tytułu zbycia tych praw. Przychody spółek, w tym wspomniane przychody pasywne, opodatkowane są w Austrii według podstawowej stawki opodatkowania (25%). Jednocześnie żaden z ww. rodzajów przychodów Spółki GmbH, co do zasady, nie korzysta w Austrii ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym.
2015
25
lis

Istota:
W przedmiotowej sprawie stwierdzić zatem należy, że dochody z tytułu zasiłku macierzyńskiego uzyskane w 2014 r. podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Natomiast dochody uzyskane w 2014 r. z tytułu pracy wykonywanej na terenie Austrii oraz premia są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie jednak mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, tj. należy uwzględnić te dochody do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawczyni powinna obliczyć podatek należny od dochodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego, który podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Wnioskodawczyni powinna złożyć stosowne zeznanie roczne na druku ustalonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj. wykazać je w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku do tegoż zeznania PIT/ZG.
Fragment:
Dochody za rok 2013 i 2014 nie są jeszcze rozliczone w Austrii, ze względu na fakt, że w Austrii jest 5 lat na rozliczenie dochodów od czasu ich otrzymania. Wnioskodawczyni rozlicza się zawsze samodzielnie (mąż osobno i Wnioskodawczyni osobno). Powiązania osobiste i gospodarcze Wnioskodawczyni w 2014 r. posiadała w Polsce i Austrii. Osobiste powiązania: do 19 stycznia 2014 r. mieszkała i była zameldowana w Wiedniu. Od 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni mieszka i jestem zameldowana w W.. W W. urodziła dziecko i wychowuje je wspólnie z mężem. Gospodarcze powiązania: Wnioskodawczyni jest związana austriacką umową o pracę z firmą farmaceutyczną w Wiedniu. Od 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni przebywa na urlopie macierzyńskim. W 2014 r. nie miałam powiązań gospodarczych w Polsce. Ognisko domowe Wnioskodawczyni znajdowało się w Polsce. Zgodnie z wytycznymi austriackim rezydentem podatkowym Austrii jest osoba, która mieszka w Austrii, przebywa w Austrii dłużej niż 183 dni, posiada dochody co najmniej 90% z pracy w Austrii. Wnioskodawczyni spełnia ostatnie wymaganie i według Jej wiedzy została uznana za rezydenta podatkowego Austrii, gdyż zostały Jej potrącone wszystkie należne podatki. Wnioskodawczyni nie posiada certyfikatu rezydencji.
2015
9
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodu uzyskanego od firmy austriackiej
Fragment:
Koszty poniesione tytułem prowizji dla impresario dotyczącą dochodów uzyskanych w Austrii, we Włoszech i w Niemczech. Przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z Austrii są przychodami z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Wnioskodawca uzyskał przychody od firmy austriackiej na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, która dotyczy występów scenicznych, tylko nie dotyczy opisanych we wniosku. Do przychodów z działalności gospodarczej, dotyczących występów scenicznych, Wnioskodawca stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Prowizja wypłacana przez Wnioskodawcę impresario dotyczy przychodu uzyskanego z kontraktów (Włochy, Niemcy), gdzie są pobierane podatki, zgodnie z prawem tych państw, a z Austrii ta prowizja zostaje pobrana przez impresario i na konto Wnioskodawcy jest wysyłana kwota netto bez opodatkowania w Austrii. Firma austriacka podpisuje bezpośrednio umowę z instytucją państwową w Polsce, wystawiając fakturę na kwotę brutto. Minusując prowizję 10%, wysyła na konto Wnioskodawcy kwotę netto. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy po przekroczeniu 50% limitu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 42.764,00 zł przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%...
2015
1
kwi

Istota:
Obowiązki płatnika związane z oddelegowaniem do pracy w Polsce rezydenta Austrii
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 września 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązków płatnika związanych z oddelegowaniem do pracy w Polsce rezydenta Austrii. Ponieważ wniosek nie spełniał wymagań formalnych, w piśmie z 15 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-826/14/AŻ oraz IBPB II/1/415-827/14/AŻ wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 18 grudnia 2014 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Na podstawie uchwały wspólników Spółki do zarządu tej Spółki został powołany nowy członek zarządu - rezydent Austrii w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie osoba ta, na podstawie umowy oddelegowania zawartej między będącą jego pracodawcą spółką z siedzibą w Austrii a Wnioskodawcą, została oddelegowana do świadczenia pracy na rzecz Wnioskodawcy w charakterze dyrektora zarządzającego. W ramach pracy świadczonej na rzecz Wnioskodawcy pracownik będzie wykonywał pracę na terenie Polski, przy czym planowany pobyt tej osoby w Polsce ma nie przekroczyć 183 dni w ciągu roku podatkowego. W trakcie świadczenia pracy na rzecz Wnioskodawcy pracownik nie będzie wykonywał zadań i obowiązków na rzecz swego formalnego pracodawcy - spółki z siedzibą w Austrii. Pracownik jest wynagradzany przez swego pracodawcę.
2015
28
sty

Istota:
Czy stypendium dla post-doców, które Wnioskodawca otrzymał w miejscowości X z Fundacji P. jest zwolnione od podatku? Jeśli przedmiotowe stypendium nie jest zwolnione, to czy Wnioskodawca może odliczyć koszty podróży i wynajmu mieszkania?
Fragment:
Na podstawie informacji otrzymanej od swojego przełożonego – o możliwości wyjazdu na Techniczny Uniwersytet w X w Austrii – Wnioskodawca napisał e-maila do profesora – kierownika grupy w Instytucie ... w X w Austrii. Na powyższego e-maila, Wnioskodawca w listopadzie 2012 r. otrzymał odpowiedź zwrotną, w której profesor podał warunki na jakich Wnioskodawca mógłby prowadzić badania naukowe. Na Uniwersytecie Y w Polsce Wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę do końca grudnia 2012 r., a od 14 stycznia 2013 r. Wnioskodawca rozpoczął badania naukowe w ramach post-doc w Instytucie ... w X w Austrii. Zgodnie z e-mailem profesora, Wnioskodawca otrzymał stypendium z Fundacji P. (w miesiącu lutym, marcu i kwietniu 2013 r. po 3.000 euro). Wnioskodawca ostatecznie do Polski wrócił 23 maja 2013 r. i jest ponownie zatrudniony na Uniwersytecie Y w Polsce od 1 lipca 2013 r., a zatem w czasie pobytu w miejscowości X w Austrii, Wnioskodawca nie był formalnie związany z Uniwersytetem Y w Polsce. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Badania naukowe, które przeprowadzał w X w Austrii, nie były przeprowadzane na podstawie żadnego programu, konkursu ani umowy. Fundacja P. nie jest podmiotem zaliczanym do rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych.
2014
24
sie

Istota:
Dochody zagraniczne – członek rady nadzorczej - Austria.
Fragment:
Wynagrodzenie te może być zatem opodatkowane na terytorium Austrii. Metoda uniknięcia podwójnego opodatkowania w przedstawionej sytuacji wynika natomiast z art. 24 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisem wynikającym z ust. 1 tego artykułu, W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, podwójnego opodatkowania będzie się unikać w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkana lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może podlegać opodatkowaniu w Austrii, wówczas Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania, z uwzględnieniem postanowień litery b) niniejszego ustępu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Umowy mogą być opodatkowane w Austrii, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi od dochodu zapłaconemu w Austrii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Austrii. Ponieważ przytoczony wcześniej art. 15 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie został wymieniony w ust. b) powyżej, nie znajdzie on zastosowania w niniejszej sprawie.
2014
20
lip

Istota:
Obowiązek opodatkowania w Polsce dochodu z tytułu sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym położonym na terytorium Austrii, nabytym w drodze spadku po bracie zmarłym w 2012 r.
Fragment:
(...) Austrii z tytułu tej sprzedaży. Ów limit podatku wnioskodawca obliczy w następujący sposób: podatek od sumy dochodów ze sprzedaży nieruchomości----------------------dochód ze sprzedaży osiągniętych w Polsce i Austrii według stawki 19%--------------------------------nieruchomości obowiązującej w Polsce od tego rodzaju transakcji------------------------------osiągnięty w Austrii suma dochodów ze sprzedaży nieruchomości osiągniętych w Polsce i Austrii Innymi słowy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w Austrii łączy się z dochodem z odpłatnego zbycia innych nieruchomości, ale nie łączy się z dochodami z innych źródeł np. ze stosunku pracy, emerytury lub renty. Jeżeli więc w Polsce wnioskodawca nie uzyskał żadnego przychodu ze sprzedaży nieruchomości, to wykazaniu w zeznaniu PIT-39 będzie podlegał przychód osiągnięty w Austrii. Przy obliczaniu limitu podatku zapłaconego w Austrii, do proporcji matematycznej przedstawionej wcześniej wnioskodawca użyje wobec braku dochodu ze sprzedaży nieruchomości w Polsce wyłącznie dochodu osiągniętego w Austrii. W myśl art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
2013
12
mar

Istota:
Czy podatek dochodowy z tytułu podejmowanej działalności gospodarczej od przychodów z usług świadczonych osobiście na rzecz klienta z siedzibą w Austrii w 2012 roku i latach następnych należy rozliczać i opłacać we właściwym wg miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Urzędzie Skarbowym w Polsce czy w Austrii?
Fragment:
Czy podatek dochodowy z tytułu podejmowanej działalności gospodarczej od przychodów z usług świadczonych osobiście na rzecz klienta z siedzibą w Austrii w 2012 roku i latach następnych należy rozliczać i opłacać we właściwym wg miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Urzędzie Skarbowym w Polsce czy w Austrii... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, gdzie mowa jest o "działalności o samodzielnym charakterze", podatek dochodowy z tytułu działalności gospodarczej od dochodów uzyskanych ze świadczenia usług na rzecz klienta z siedzibą w Austrii, należy rozliczać i płacić w Polsce zarówno w 2012 roku jak i latach następnych. Natomiast podatek od dochodu uzyskanego z tytułu oddelegowania ponad 183 dni w 2012 roku do pracy najemnej w Austrii, należy rozliczyć i zapłacić w Austrii. W rozliczeniu rocznym za 2012 rok, dochodów opodatkowanych w Austrii nie należy wykazywać i łączyć z dochodami uzyskanymi z ww. działalności gospodarczej, od których zgodnie z wyborem podatnika, podatek będzie rozliczany wg ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe jednak z innych względów niż wskazane przez Wnioskodawcę w jego uzasadnieniu.
2013
4
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Austria
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.