Austria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Austria. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników Spółki do pracy w Austrii

Fragment:

Umowy polsko-austriackiej i tym samym nie zostały spełnione łącznie wszystkie warunki wskazane w art. 15 ust. 2 cytowanej Umowy, pozwalające wynagrodzenie za pracę pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskane na terenie Austrii opodatkować tylko w Polsce, nawet gdyby pozostałe warunki art. 15 ust. 2 Umowy polsko-austriackiej były spełnione. Powyższe wskazuje bowiem, że wynagrodzenie pracowników oddelegowanych jest de facto wypłacane w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę w Austrii. W zakresie pełnionych w spółce w Austrii funkcji oddelegowani pracownicy podlegają decyzjom i dyrektywom odpowiednich organów spółki w Austrii. W związku z tym uzyskane wynagrodzenie, zgodnie z art. 15 ust. 1 Umowy polsko-austriackiej, podlega opodatkowaniu w Austrii i w Polsce. To oznacza, że dochody uzyskane przez pracowników z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Austrii, niezależnie od długości ich pobytu w Austrii w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu w Austrii, według przepisów prawa austriackiego, poczynając od pierwszego dnia ich pobytu w danym roku podatkowym. Zatem, skoro w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt, że nie będzie spełniony – jak wskazano wyżej – warunek art. 15 ust. 2 pkt b) ww. Umowy polsko-austriackiej dochody pracowników podlegają opodatkowaniu w Austrii od pierwszego dnia (w danym roku podatkowym), w którym praca była wykonywana w austriackiej spółce, to na Wnioskodawcy jako płatniku – nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Austrii.

2017
16
gru

Istota:

Czy w przypadku, w którym wynagrodzenie oraz koszty pobytu artysty, będącego rezydentem podatkowym Austrii, są pokrywane ze środków Wnioskodawcy pochodzących w przeważającej części ze środków publicznych (dotacje z samorządu województwa i Skarbu Państwa), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru w Polsce podatku dochodowego „u źródła” od wypłacanych honorariów, stosując art. 17 ust. 3 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?

Fragment:

Według Wnioskodawcy skoro jego dochody stanowią w przeważającej części fundusze publiczne (pochodzące z dotacji od samorządu województwa oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), to finansowanie przez Wnioskodawcę wynagrodzeń i kosztów pobytu w Polsce artystów z Austrii będzie równoznaczne z finansowaniem tych wynagrodzeń i kosztów w przeważającej części z funduszy publicznych, tak jak przewiduje to art. 17 ust. 3 umowy polsko-austriackiej. Powyższe wnioski potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lutego 2011 r. (znak: IBPBII/1/415-863/10/BJ ), w której czytamy, że (...) dochód artystów posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec, Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej w Polsce, których pobyt w całości będzie pokrywany przez instytucję kultury dotowaną z funduszy publicznych Polski, która otrzymuje bezpośrednio od Ministerstwa Kultury lub Urzędu Miasta dotacje na ten właśnie cel, będzie podlegać opodatkowaniu tylko w państwie ich zamieszkania (...). W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, w przypadku, w którym wynagrodzenie oraz koszty pobytu artystów, będących rezydentami podatkowymi Austrii, są pokrywane ze środków Wnioskodawcy pochodzących w przeważającej części z funduszy publicznych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru w Polsce podatku dochodowego „ u źródła ” od wypłacanych honorariów, stosując art. 17 ust. 3 umowy polsko-austriackiej.

2017
23
cze

Istota:

Z uwagi zatem na fakt, że w analizowanym przypadku będzie miała miejsce dostawa towarów (w myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast zgodnie z uregulowaniami art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy miejscem dostawy towarów nietransportowanych jest miejsce, w którym te towary się znajdują w momencie dostawy, opisana we wniosku czynność będzie opodatkowana w Austrii na podstawie przepisów tam obowiązujących. Tym samym Spółka nie będzie obowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski wykonywanej na zlecenie klienta czynności złomowania wyprodukowanych opakowań.

Fragment:

Opakowania znajdują się na terytorium Austrii i miały być dostarczone do klienta w Austrii albo w Czechach. Klient zgodnie z umową gotów jest zapłacić za opakowania wyprodukowane na jego zlecenie ale nie chce ich odebrać, tylko żąda ich złomowania. Opakowania zostaną zezłomowane na zlecenie Spółki na terytorium Austrii, bo tam się znajdują. W uzupełnieniu z dnia 29 maja 2017 r. Spółka wyjaśniła, co następuje: Klient Spółki jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Austrii i w Czechach; klient Spółki nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce, klient nie prowadzi w Polsce żadnej działalności; Klient zlecił złomowanie opakowań już po złożeniu i zatwierdzeniu zamówienia, wyprodukowaniu opakowań i kilkumiesięcznym ich przechowywaniu przez podwykonawcę Spółki; Opłata za złomowanie kalkulowana jest jako cena opakowań pomniejszona o wartość złomu (to jest złom aluminium stosunkowo drogi) i pomniejszona o koszty transportu (opakowania ani złom nie są wydawane klientowi); Spółka jeszcze raz podkreśla, że cała operacja odbędzie się na terytorium Austrii, opakowania nie będą przywożone do Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (...)

2017
16
maj

Istota:

W zakresie pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od czynszu wypłacanego austriackiemu Usługodawcy za najem maszyny budowlanej

Fragment:

Zatem należności licencyjne powstające w Polsce i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii mogą być opodatkowane w Austrii. Jednakże takie należności mogą być opodatkowane także w Polsce, tj. w państwie, w którym powstają. Jednocześnie jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Austrii, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5% kwoty brutto należności licencyjnych. UPO w art. 12 ust. 3 stanowi, że: określenie „ należności licencyjne ” użyte w niniejszym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego, jak również za użytkowanie lub prawo do użytkowania jakiegokolwiek urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za korzystanie z doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej. Do należności licencyjnych zalicza się m.in. należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat tych należności, zgodnie z art. 26 ust. 1 updop, są zobowiązane pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

2017
3
lut

Istota:

Czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Niemczech i Austrii dla pracodawców - użytkowników w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, jeśli nie przekroczą okresu 183 dni pobytu na terenie Austrii czy Niemiec?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy na Spółce ciąży obowiązek obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do organu podatkowego w Polsce od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Niemczech i Austrii dla pracodawców - użytkowników w stosunku do wszystkich pracowników delegowanych, jeśli nie przekroczą okresu 183 dni pobytu na terenie Austrii czy Niemiec? Czy Spółka powinna przyjąć do podstawy i opodatkowania przychód jako świadczenie w naturze dla pracownika związane z pokryciem kosztów zakwaterowania przez firmę? Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest rozstrzygnięcie w zakresie pytania nr 1. W zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), od przychodu z tytułu wynagrodzenia i świadczenia w naturze pracownikom oddelegowanym do pracy w Austrii i Niemczech, nie powinien On pobierać i odprowadzać podatku dochodowego, pomimo że pracownik przebywa na terenie Austrii i Niemiec czy to w okresie nieprzekraczającym 183 dni, czy w okresie przekraczającym 183 dni, a wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę niemającego miejsca zamieszkania ani siedziby w Niemczech i w Austrii. Wnioskodawca uważa, że w przypadku oddelegowania pracownika przez Agencję Pracy Tymczasowej (a taki jest zakres wykonywanej działalności przez Wnioskodawcę) faktycznym pracodawcą jest firma, na rzecz której pracownicy świadczą pracę, a Wnioskodawca jest tylko pośrednikiem.

2016
5
mar

Istota:

Czy dochody ze stosunku pracy, uzyskiwane przez Wnioskodawczynię, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce?

Fragment:

Według tej zasady nie jest możliwe opodatkowanie w Austrii wynagrodzenia za pracę wykonywaną w Polsce (czyli za te czynności w ramach ww. umowy o pracę, które Wnioskodawczyni wykonuje przebywając w Polsce, a nie w Austrii). W tym przypadku decydujące znaczenie ma fakt, że praca będzie wykonywana rzeczywiście w Polsce, tj. obowiązki wynikające z umowy będą realizowane podczas przebywania w Polsce. Zatem, osiągnięte na podstawie umowy o pracę, zawartej z polskim pracodawcą, dochody w tej części, w której przypadają na pracę wykonywaną przez Wnioskodawczynię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają opodatkowaniu – zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 powołanej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku – wyłącznie w Polsce. To oznacza, że do tej części dochodów nie będzie miała zastosowania żadna metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem ta część dochodów podlega opodatkowaniu tylko w jednym państwie, tj. w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl zasady powszechnego opodatkowania, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2016
19
sty

Istota:

1) Czy podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, w przypadku Wnioskodawczyni, stanowi kwota otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia (kwota przyznanego świadczenia) a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii?
2) Czy zaliczka miesięczna obliczona od kwoty otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia (kwoty przyznanego świadczenia) ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii?

Fragment:

Kwota brutto emerytury austriackiej została zwolniona przez Austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych z opodatkowania w Austrii i podlega opodatkowaniu według przepisów polskiego prawa podatkowego, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwota składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii nie przekracza 7,75% podstawy wymiaru tej składki (kwoty brutto świadczenia). W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, w przypadku Wnioskodawczyni, stanowi kwota otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwota brutto świadczenia (kwota przyznanego świadczenia) a nie kwota, która faktycznie została wypłacona przez austriacki Zakład Ubezpieczeń Społecznych po potrąceniu składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii... Czy zaliczka miesięczna obliczona od kwoty otrzymanego w Austrii w danym miesiącu świadczenia emerytalnego, tj. kwoty brutto świadczenia (kwoty przyznanego świadczenia) ulega obniżeniu o kwotę składki zapłaconej w danym miesiącu ze środków Wnioskodawczyni na Jej obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Austrii... Zdaniem Wnioskodawczyni: Urząd skarbowy w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy (...)

2015
25
lis

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w świetle regulacji art. 30f polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka GmbH stanowi dla Wnioskodawcy zagraniczną spółkę kontrolowaną, w której powstanie dochodu ze zbycia akcji Spółki S.A. spowoduje po stronie Wnioskodawcy konieczność jego opodatkowania polskim podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Spółka GmbH jest osobą prawną, która ma swoją siedzibę na terytorium Austrii i jest austriackim rezydentem podatkowym. Oznacza to, że podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Austrii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem jednak przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Austria. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z prawem austriackim, wynosi 25% podstawy opodatkowania. Spółka GmbH uzyskuje między innymi przychody pasywne, w tym przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, stanowiące co najmniej 50% jej przychodów osiąganych w roku podatkowym. Spółka nie osiąga przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej ani z tytułu zbycia tych praw. Przychody spółek, w tym wspomniane przychody pasywne, opodatkowane są w Austrii według podstawowej stawki opodatkowania (25%). Jednocześnie żaden z ww. rodzajów przychodów Spółki GmbH, co do zasady, nie korzysta w Austrii ze zwolnienia lub wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

2015
9
lip

Istota:

W przedmiotowej sprawie stwierdzić zatem należy, że dochody z tytułu zasiłku macierzyńskiego uzyskane w 2014 r. podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Natomiast dochody uzyskane w 2014 r. z tytułu pracy wykonywanej na terenie Austrii oraz premia są zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie jednak mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce, tj. należy uwzględnić te dochody do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawczyni powinna obliczyć podatek należny od dochodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego, który podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Wnioskodawczyni powinna złożyć stosowne zeznanie roczne na druku ustalonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj. wykazać je w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku do tegoż zeznania PIT/ZG.

Fragment:

Dochody za rok 2013 i 2014 nie są jeszcze rozliczone w Austrii, ze względu na fakt, że w Austrii jest 5 lat na rozliczenie dochodów od czasu ich otrzymania. Wnioskodawczyni rozlicza się zawsze samodzielnie (mąż osobno i Wnioskodawczyni osobno). Powiązania osobiste i gospodarcze Wnioskodawczyni w 2014 r. posiadała w Polsce i Austrii. Osobiste powiązania: do 19 stycznia 2014 r. mieszkała i była zameldowana w Wiedniu. Od 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni mieszka i jestem zameldowana w W.. W W. urodziła dziecko i wychowuje je wspólnie z mężem. Gospodarcze powiązania: Wnioskodawczyni jest związana austriacką umową o pracę z firmą farmaceutyczną w Wiedniu. Od 20 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni przebywa na urlopie macierzyńskim. W 2014 r. nie miałam powiązań gospodarczych w Polsce. Ognisko domowe Wnioskodawczyni znajdowało się w Polsce. Zgodnie z wytycznymi austriackim rezydentem podatkowym Austrii jest osoba, która mieszka w Austrii, przebywa w Austrii dłużej niż 183 dni, posiada dochody co najmniej 90% z pracy w Austrii. Wnioskodawczyni spełnia ostatnie wymaganie i według Jej wiedzy została uznana za rezydenta podatkowego Austrii, gdyż zostały Jej potrącone wszystkie należne podatki. Wnioskodawczyni nie posiada certyfikatu rezydencji.

2015
1
kwi

Istota:

Opodatkowanie dochodu uzyskanego od firmy austriackiej

Fragment:

Koszty poniesione tytułem prowizji dla impresario dotyczącą dochodów uzyskanych w Austrii, we Włoszech i w Niemczech. Przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z Austrii są przychodami z tytułu osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Wnioskodawca uzyskał przychody od firmy austriackiej na podstawie umowy współpracy. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski, która dotyczy występów scenicznych, tylko nie dotyczy opisanych we wniosku. Do przychodów z działalności gospodarczej, dotyczących występów scenicznych, Wnioskodawca stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%. Prowizja wypłacana przez Wnioskodawcę impresario dotyczy przychodu uzyskanego z kontraktów (Włochy, Niemcy), gdzie są pobierane podatki, zgodnie z prawem tych państw, a z Austrii ta prowizja zostaje pobrana przez impresario i na konto Wnioskodawcy jest wysyłana kwota netto bez opodatkowania w Austrii. Firma austriacka podpisuje bezpośrednio umowę z instytucją państwową w Polsce, wystawiając fakturę na kwotę brutto. Minusując prowizję 10%, wysyła na konto Wnioskodawcy kwotę netto. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy po przekroczeniu 50% limitu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 42.764,00 zł przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości 20%...