DD4-033-0807/JP/07/PMGA-1813 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody z tytułu działalności publicystycznej podlegają opodatkowaniu w Polsce?

DD4-033-0807/JP/07/PMGA-1813

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Australia
  2. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią z dnia 7 maja 1991 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1992 r. Nr 41, poz. 177),


Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu działalności publicystycznej.


Uzasadnienie

.


Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik od przeszło 25 lat mieszka na stałe w Australii i opłaca w tym państwie wszystkie podatki, w tym także należności z tytułu działalności publicystycznej. Australijskie organy podatkowe uznają Podatnika za swojego rezydenta podatkowego. Od kilku miesięcy, nie opuszczając Australii, Podatnik pisze artykuły ekonomiczne dla X, której redakcja mieści się w Warszawie.


Zdaniem Podatnika istnieje rozbieżność w brzmieniu art. 14 ust. 1 polsko – australijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z brzmienia tego artykułu w wersji angielskiej wynika, że dochody Podatnika z tytułu działalności dziennikarskiej są opodatkowane wyłącznie w Australii, natomiast z wersji polskiej wynika, że dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. W ocenie Podatnika prawidłowa jest wersja umowy sporządzona w języku angielskim.


Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa zważono co następuje:


Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) jeżeli osoby fizyczne nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


W myśl art. 4a cytowanej ustawy przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Stosownie do art. 14 ust. 1 polsko – australijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw osiąga z tytułu wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym drugim Państwie, chyba że osoba dla wykonywania swej działalności dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli osoba dysponuje taką placówką, dochód może być opodatkowany w tym drugim Państwie, lecz tylko o tyle, o ile może być przypisany tej stałej placówce.


Natomiast z wersji angielskiej tego przepisu wynika, że dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw osiąga z tytułu wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie (a nie: „tylko w tym drugim Państwie”), chyba że osoba dla wykonywania swej działalności dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli osoba dysponuje taką placówką, dochód może być opodatkowany w tym drugim Państwie, lecz tylko o tyle, o ile może być przypisany tej stałej placówce.


Należy zauważyć, że w polskiej wersji językowej znajduje się błąd wynikający z niewłaściwego przetłumaczenia z języka angielskiego na język polski przepisu art. 14 ust. 1 polsko – australijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.


Prawidłowo zatem przepis ten powinien brzmieć: „dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw osiąga z tytułu wykonywania wolnego zawodu albo z innej samodzielnej działalności o podobnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że osoba dla wykonywania swej działalności dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli osoba dysponuje taką placówką, dochód może być opodatkowany w tym drugim Państwie, lecz tylko o tyle, o ile może być przypisany tej stałej placówce”.


W związku z powyższym, dochody uzyskane przez Podatnika z tytułu ww. działalności publicystycznej podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Australii.


Mając powyższe na uwadze, Minister Finansów postanowił jak w sentencji.


Minister Finansów informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
IP-PB3-423-213/07-03/AJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.