Aukcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to aukcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
5
sty

Istota:

W zakresie uznania transakcji sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w drodze aukcji za czynność opodatkowaną oraz podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenie takiej sprzedaży.

Fragment:

Nr 122, poz. 695), doszło do zbycia w drodze aukcji niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2012 r. uprawnień do emisji, z krajowej rezerwy oraz z rezerwy uprawnień do emisji dla projektów wspólnych wdrożeń posiadających listy zatwierdzające, które powodują obniżenie emisji dwutlenku węgla CO 2 w instalacjach objętych systemem, o której mowa art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Uprawnienia te stanowią własność Skarbu Państwa. Przeprowadzenie aukcji wymagało zgody Rady Ministrów wyrażonej, w drodze uchwały, na wniosek Ministra właściwego do spraw środowiska (art. 30). Podmiotem właściwym do ogłoszenia aukcji (art. 32 ust. 1), akceptacji ofert z ceną wyższą lub równą cenie rozliczeniowej aukcji (art. 35 ust. 1), zamknięcia sesji aukcji i ogłoszenia wyników aukcji (art. 37 ust. l i 2) oraz unieważnienia aukcji (art. 38 ust. 1) był Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Wpływy uzyskane ze sprzedaży uprawnień przekazane zostały przez podmiot, który wygrał aukcję, na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazany w ogłoszeniu o aukcji. W terminie 4 dni od dnia wpływu na ten rachunek, środki finansowe NFOŚiGW przekazał na dochody budżetu państwa (art. 37 ust. 3 i 5) za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska, dysponenta III stopnia, zgodnie z par. 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.

2013
17
sty

Istota:

Przekazane Wnioskodawczyni środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego nie będą stanowić dla Wnioskodawczyni podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie będą musiały być dokumentowane fakturą VAT.

Fragment:

W regulaminie sklepu Wnioskodawczyni zawarła następujące zapisy: „Zakup na mojej aukcji (w sklepie) oznacza pełną akceptację regulaminu. (...) Kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego”. Zgodnie z zapisem, kupujący (oprócz kwoty za zakupiony przedmiot), przekazuje Wnioskodawczyni pieniądze na pokrycie kosztów, związanych z wysyłką przedmiotu, aby Wnioskodawczyni w jego imieniu, na jego rachunek mogła skutecznie zawrzeć umowę z dostawcą i opłacić należność względem niego. Odbiorca - kupujący, przelewa na rachunek bankowy Wnioskodawczyni pieniądze, którymi zapłaci - w jego imieniu i na jego rachunek jako jego pełnomocnik - dostawca za zakupioną przez tegoż odbiorcę usługę. Kwota przeznaczona na ten cel doliczana jest przez kupującego do ceny zakupionego towaru i wpłacana na konto bankowe jednym przelewem. Wnioskodawczyni przed złożeniem tegoż wniosku zasięgnęła opinii pracowników Krajowej Informacji Podatkowej.

2012
22
lis

Istota:

Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez podmiot zagraniczny, dokonujący zakupów i sprzedaży towarów na terytorium Polski

Fragment:

Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów na rzecz odbiorców będących osobami fizycznymi w różnych państwach członkowskich, które wylicytowały towar na aukcji internetowej. Wnioskodawca zamawia towar bezpośrednio u producenta - polskiego wytwórcy. Kiedy towar jest gotowy do odbioru Wnioskodawca zleca podmiotowi zewnętrznemu (tzw. pośrednikowi) wykonanie usług odbioru towaru od producenta, wykonania wszelkich czynności związanych z jego segregowaniem, przygotowaniem do wysyłki, pakowaniem, opisywaniem, uszlachetnianiem (w zakresie w jakim towary łączone są w jeden, albo rozdzielanie). W rezultacie na polecenie Wnioskodawcy towar jest odbierany od producenta i przesyłany do wskazanego miejsca odbioru znajdującego się w innym państwie członkowskim. W wyniku dokonanych przez Wnioskodawcę czynności (zarówno bezpośrednio we własnym imieniu, jak i pośrednio na zlecenie) towar jest nabywany od polskiego producenta przez Wnioskodawcę będącego brytyjskim podatnikiem podatku od wartości dodanej oraz wywożony z terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski wyżej opisanych transakcji nabycia towarów u polskiego producenta i wywozu ich do innych państwa członkowskich Unii Europejskiej. Zdaniem Spółki dochodzi w tym przypadku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów przez producenta, opodatkowanej stawką 0% i wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Spółkę, dokonaną na terytorium Wielkiej Brytanii.

2011
1
wrz

Istota:

Kwota na poczet zawarcia przez Wnioskodawcę w imieniu kupującego umowy o świadczenie usług pocztowych nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy obrotu, zatem brak będzie konieczności wyszczególniania jej na fakturze dotyczącej sprzedaży towaru zakupionego na aukcji internetowej.

Fragment:

Na każdej ze swoich aukcji zamieszcza informację, że biorąc udział w w/w aukcjach kupujący akceptuje regulamin znajdujący się na stronie internetowej poświęconej jego firmie. W tym regulaminie zawarta jest informacja następującej treści: „kupując na tej aukcji udzielasz sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską w celu sprzedaży za jej pośrednictwem zakupionego towaru i przekazujesz na ten cel środki nie stanowiące dodatkowego dochodu sprzedającego”. W związku z powyższym, w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, sprzedający, posiadający stosowne pełnomocnictwo od kupującego, działa w imieniu tego kupującego, w związku z czym podjęte przez sprzedawcę w tym zakresie działania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wykonywane są bowiem przez pocztę państwową na rzecz nabywcy, działającego przez pełnomocnika. Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż dokonanie zakupu oferowanego przez niego towaru jest niejako uwarunkowane udzieleniem pełnomocnictwa do działania w imieniu kupującego przy zawieraniu umowy z Pocztą Polską. W świetle przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.

2011
1
cze

Istota:

Czy można zaliczyć zakupiony towar do kosztów, np. dowodem wewnętrznym? Z jakim dniem należy zaksięgować przychód ze sprzedaży na aukcjiach internetowych: z dniem zalicytowania przez kupujacego wybranego towaru, z dniem wpłaty praz kupujacego czy tez z dniem wysyłki przedmiotu? Czy ksiegować każdą sprzedaną rzecz osobno, czy wystarczy eidencja sprzedaży i zbiorcza kwota lub druk KP (w przypadku zapłaty gotówką)?

Fragment:

Majac na uwadze powyzsze oraz fakt, że strona nie jest podatnikiem VAT, nalezy stwierdzić, że za datę powstania przychodu w zakresie sprzedaży rzeczy na aukcjach internetowych (sprzedaż wysyłkowa) n,uważa się dzień wydania rzeczy. Jeżeli zamawiajacy (kupujący) są osobami fizycznymi nie prowadzacymi działalnosci gospodarczej, które ni zażądały rachunku, to przychody te należy ujmować w ewidencji sprzedazy bezrachunkowej (ksiegi przychodów i rozchodów), w dacie powstania przychodu. W przypadku płatnosci z góry, obowiazek ppodatkowypowstaje z chwilą uregulowania należności przez odbiorcę (otrzymania zapłaty). W odniesieniu do powyzszego stanowisko podatnika uznaje się za nieprawidłowe. 3. Odnoszac się do pytania nr 3, uwzgledniajac fakt, ze podatnik nie posdsiada kasay rejestrujacej, a prowadzi ewidencje sprzedaży - ma zastosowanie przepis par. 19 iust. 1 powołanego rozporzadzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.Zapisów, o których mowa w ust. 1 dokonuje sie jeden raz dziennie po zakończenie dnia, nie później niż przed rozpoczeciem działalnosci w dniu następnym, z zastrzeżeniem par. 20 ust. 2 i 3 oraz par. 30 (zgodnie z par. 19 ust. 2). Jezeli w danym dniu podatnik wystawia wiele faktur, zapisów w ksiedze można dokonywać jedną sumą wynikajacą z dziennego zetswaienia tych faktur, zwanego dalej "zestawieniem sprzedaży" (par. 19 ust. 3).

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy po 01.09.2006 r. dokonywana sprzedaż szkoleń w formie elektronicznej na płycie DVD poprzez Internet np. aukcje internetowe musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność w zakresie usług szkoleniowych które w części prowadzenia działalności stricte usługowej jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do 31.12.2006 r. - § 2 rozporządzenia w zakresie kas rejestrujących Natomiast dostawa (sprzedaż) na aukcji internetowej szkoleń zapisanych na nośniku elektronicznym w postaci płyty DVD została wyłączona ze zwolnienia i bez względu na osiągnięty obrót od 01.09.2006 r. musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej - §4, pkt 7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Z zapisu § 4, pkt 7 w/w rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nie została wyłączona żadna grupa nagranych płyt DVD – należy zatem rozumieć że dostawa wszystkich nagranych płyt DVD bez względu na symbol PKWiU podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej począwszy od 01.09.2006 r. W tym stanie faktycznym należało orzec jak w sentencji postanowienia.

2011
1
mar

Istota:

Czy od nieodpłatnego przekazania towarów stanowiących nagrody podczas aukcji promocyjnych, które to przekazanie nie jest związane bezpośrednio z celami prowadzoenej działalności, podatnik jest zobowiązany naliczyć należny podatek VAT ?

Fragment:

(...) części. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 3 ww. ustawy przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3 - zgodnie z art. 7 ust. 4 ww. ustawy - rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł. Zatem z analizy przywołanych wyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że przekazanie towarów nie będących drukowanymi materiałami reklamowymi i informacyjnymi oraz prezentami o małej wartości w rozumieniu ustawy jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?

Fragment:

(...) aukcjach internetowych „Allegro”. Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem administracyjnym, a także przedstawienia wyczerpującego stanowiska w sprawie, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w piśmie z dnia 31.05.2005 r. wezwał do usunięcia braków w ciągu 7 dni. W dniu 07.06.2005 r. (data wpływu) podatnik uzupełnił powyższy wniosek. We wniosku przedstawiono stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń marketingowych. W podatku dochodowym rozlicza się na zasadach ogólnych, prowadząc książkę przychodów i rozchodów, nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od września 2004 r. podatnik rozpoczął sprzedaż przedmiotów na portalu internetowym aukcyjnym „Allegro”. Za każdy wystawiony, jak również za każdy sprzedany przedmiot przez Allegro jest pobierana prowizja. Sprzedawane przedmioty dotyczą m.in.: spinek do koszul (z metali nie szlachetnych), broszek, kufli, porcelany, przedmiotów z metali (cyna, mosiądz), nart, drukarki (na części), podgrzewacza do butelek i pochodzą z majątku wspólnego podatnika i jego żony.