IBPBI/2/423-1230/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usługi audytu świadczone przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy - jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do dokonywania dostaw wyrobów – będą podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20%? (zdarzenie przyszłe)
IBPBI/2/423-1230/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. Chiny
 2. Hong Kong
 3. audyt
 4. badanie
 5. bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. jakość
 7. kontrahent zagraniczny
 8. kontrola jakości
 9. obowiązek płatnika
 10. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 11. usługi
 12. wyroby
 13. zryczałtowany podatek dochodowy
 14. świadczenie usług
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych w przyszłości podmiotowi zagranicznemu należności za usługi audytu związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych w przyszłości podmiotowi zagranicznemu należności za usługi audytu związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka będzie sprzedawać towary na rzecz swojego kontrahenta mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warunkiem kontrahenta, umożliwiającym wpisanie Spółki na listę dostawców i rozpoczęcie oraz kontynuowanie współpracy, jest spełnienie określonych zasad i wymogów określonych przez kontrahenta dla wszystkich jego dostawców, do których należy przeprowadzanie na koszt dostawcy - w tym wypadku Spółki, audytów jakościowych wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem do kontrahenta oraz audytów socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy dokonywanych raz w roku. Audyty będą przeprowadzane według zasad, warunków, procedur i wymogów kontrahenta, zaś dostawca - Spółka nie posiada w tym zakresie żadnych uprawnień wiążących audytora. Audyty będą przeprowadzane przez X z siedzibą w Hong Kongu, która wystawi dla Spółki faktury za audyt, obejmujące również koszty przejazdu i zakwaterowania.

Raporty z audytów będą wysyłane automatycznie z platformy internetowej X do kontrahenta oraz do Spółki. Pozytywny raport jakościowy umożliwi wysyłkę towarów przez Spółkę oraz jest jednym z warunków uprawniających do wypłaty akredytywy przez bank dla Spółki.

X z siedzibą w Hong Kongu, nie przesłało do Spółki certyfikatu rezydencji podatkowej, wobec czego Spółka jako płatnik pobrała i wpłaciła podatek w wysokości 20% przychodów w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usługi audytu świadczone przez podmioty określone w art. 3 ust. 1 (winno być: art. 3 ust. 2) ww. ustawy, związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy - jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do dokonywania dostaw wyrobów – będą podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20%...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi audytu związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem, warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy, jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do rozpoczęcia i kontynuowania współpracy, nie stanowią świadczeń określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wobec czego przychody uzyskiwane przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy z tytułu wykonywania tych świadczeń, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 20%.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy wynika, że przychody z tytułu usług wchodzących w skład całego procesu audytu związanego z badaniem jakości wyrobów gotowych, warunków socjalnych pracowników pracujących przy wykonywaniu wyrobów gotowych przed ich wysłaniem oraz bezpieczeństwa warunków pracy pracowników pracujących przez produkowaniu wyrobów gotowych dla kontrahenta, nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „u źródła”, jak również nie sposób je uznać za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu tych usług nie są objęte zakresem przedmiotowym przepisu.

Spółka jako producent i sprzedawca szkła na całym świecie będzie obciążana kosztami audytów i wizyt inspekcyjnych wymaganych przez swoich kontrahentów, w wyniku czego kontrahenci będą kontrolować jakość produkowanych wyrobów gotowych przed ich wysłaniem, oraz panujące zasady i warunki socjalne pracowników i związane z tym warunki i zasady bezpieczeństwa pracy, pod względem ich zgodności z zasadami wymaganymi przez kontrahenta. Koszty z tym związane będzie ponosić Spółka i będą one związane z całym procesem audytu jakościowego, socjalnego i bezpieczeństwa warunków pracy, jakiego wymaga kontrahent Spółki, zaś wyniki audytów będą wysyłane przez audytora do kontrahenta oraz do Spółki. Pozytywne wyniki audytów jakościowych będą stanowią podstawę do dokonania dostaw wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów gotowych. Istotą zlecania audytów nie będzie „wolny” wybór Spółki lecz wymóg kontrahenta, który to wymaga audytu jakościowego wyrobów gotowych oraz socjalnego i bezpieczeństwa celem sprawdzenia na rzecz kontrahenta jakości wyrobów i warunków socjalnych i pracy.

Fakt, że koszty związane z audytami i inspekcjami będzie ponosić Spółka na podstawie otrzymanych faktur, nie oznacza, że audyt jest wykonywany w „interesie” Spółki, gdyż w rzeczywistości audyt ma na celu sprawdzenie jakości wyrobów w interesie kontrahenta.

Spółka nie będzie wskazywać według jakich zasad i procedur będzie przeprowadzany audyt i nie będzie wskazywać audytorowi jakichkolwiek zasad, warunków, wytycznych i sposobów przeprowadzenia audytu oraz w odniesieniu do jakich wymogów ma nastąpić ocena dokonanych ustaleń, gdyż zakres i sposób dokonywania audytu będzie wynikał z zasad ustalonych przez kontrahenta.

Usługi audytu nie będą zatem dla Spółki usługami, o których mowa w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które miałyby być świadczone w „interesie” Spółki jako zleceniodawcy, jako że świadczone są w „interesie” kontrahenta, według jego zasad, wytycznych i wymogów, zaś Spółka będzie ponosić wyłącznie koszty z tym związane.

Stanowisko Wnioskodawcy pokrywa się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zawartym w indywidualnej interpretacji podatkowej z 13 lutego 2012 r. IPTPB3/423-294/11-5/GG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek potrącenia podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu. Takie rodzaje przychodów zostały w szczególności określone w art. 21 ust. 1 updop.

Stosownie do art. 21 ust. 1 updop, podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1.z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2.z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a.z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

-ustala się w wysokości 20% przychodów;

3.z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4.uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

-ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 updop).

W odniesieniu do treści art. 21 ust. 1 pkt 2a updop zauważyć należy, że katalog usług w nim wskazanych jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „oraz świadczeń o podobnym charakterze”. W ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy jednakże uznać wyłącznie świadczenia równorzędne do wymienionych w updop. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, winno ono spełnić takie same przesłanki, albo winny wynikać z niego takie same prawa i obowiązki dla stron jak ze świadczeń wymienionych w cytowanym przepisie. Innymi słowy, lista ta obejmuje również świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np. inaczej określane. Niemniej jednak sama nazwa umowy o świadczenie usługi nie może być wyłącznym czynnikiem, który kwalifikuje daną usługę jako należącą do katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych. Decydujące znaczenie dla stwierdzenia, że dane usługi mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym, a przede wszystkim, charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie sprzedawać towary na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Warunkiem kontrahenta umożliwiającym wpisanie Spółki na listę dostawców i rozpoczęcie oraz kontynuowanie współpracy, jest spełnienie zasad i wymogów określonych przez kontrahenta dla wszystkich jego dostawców, do których należy przeprowadzanie na koszt dostawcy - w tym wypadku Spółki, audytów jakościowych wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem do kontrahenta oraz audytów socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy dokonywanych raz w roku. Audyty będą przeprowadzane według zasad, warunków, procedur i wymogów kontrahenta, zaś dostawca - Spółka nie posiada w tym zakresie żadnych uprawnień wiążących audytora. Audyty będą przeprowadzane przez X z siedzibą w Hong Kongu, która wystawi dla Spółki faktury za audyt, obejmujące również koszty przejazdu i zakwaterowania. Raporty z audytów będą wysyłane automatycznie z platformy internetowej X do kontrahenta oraz do Spółki. Pozytywny raport jakościowy umożliwi wysyłkę towarów przez Spółkę oraz będzie jednym z warunków uprawniających do wypłaty akredytywy przez bank dla Spółki.

Z treści wyżej przytoczonych przepisów art. 21 ust. 1 updop wynika, że przychody z tytułu usług związanych z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy nie zostały w nim literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu „u źródła”, jak również nie sposób uznać je za przychody ze świadczeń o charakterze podobnym do świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Tym samym przychody uzyskane przez podmioty zagraniczne z tytułu tych usług nie są objęte zakresem przedmiotowym ww. przepisu.

Zgodnie natomiast z art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 updop dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 updop. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcy, gdyż wypłacone przez niego należności za usługi audytów jakościowych wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem do kontrahenta oraz audytów socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy dokonywanych raz w roku nie zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie ww. art. 21 updop. Dokonując wypłaty należności na rzecz podmiotu zagranicznego za usługi audytu związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy Spółka nie będzie zatem zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od płatności na rzecz podmiotu zagranicznego, na podstawie art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 updop.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez Spółkę, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.