Audyt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to audyt. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

Czy w przypadku wykonania dzieła w postaci audytu energetycznego, audytu przedsiębiorstwa, audytu efektywności energetycznej możliwym jest zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku wykonania dzieła w postaci audytu energetycznego, audytu przedsiębiorstwa, audytu efektywności energetycznej możliwym jest zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wykonania audytu energetycznego, audytu przedsiębiorstwa, audytu efektywności energetycznej możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Uzasadnienie: usługa ma charakter twórczej działalności, a więc jest przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim (...) - jest to przejaw twórczej działalności o indywidualnym charakterze; powstały w wyniku pracy twórczej audyt ma charakter praw autorskich - w części dotyczącej analizy stanu istniejącego oraz proponowanych rozwiązań - jest on bowiem uzależniony od koncepcji stworzonych przez wykonującego dzieło; rozwiązania prezentowane w audycie energetycznym (efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa) są wynikiem wyłącznie własnych przemyśleń opartych na doświadczeniu zawodowym wykonującego, a nie gotowych, ogólnie dostępnych rozwiązaniach; przeprowadzenie audytu, ocena stanu istniejącego oraz analiza możliwości poprawy energetycznej związane są ze specyfikacją, elementami właściwymi i szczególnymi wyłącznie dla danego budynku/przedsiębiorstwa; w każdym przypadku konieczne jest indywidualne dobranie sposobu oceniania wyników, analiz i obliczeń.

2015
25
sty

Istota:

Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usługi audytu świadczone przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy - jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do dokonywania dostaw wyrobów – będą podlegać obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20%? (zdarzenie przyszłe)

Fragment:

Koszty z tym związane będzie ponosić Spółka i będą one związane z całym procesem audytu jakościowego, socjalnego i bezpieczeństwa warunków pracy, jakiego wymaga kontrahent Spółki, zaś wyniki audytów będą wysyłane przez audytora do kontrahenta oraz do Spółki. Pozytywne wyniki audytów jakościowych będą stanowią podstawę do dokonania dostaw wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów gotowych. Istotą zlecania audytów nie będzie „ wolny ” wybór Spółki lecz wymóg kontrahenta, który to wymaga audytu jakościowego wyrobów gotowych oraz socjalnego i bezpieczeństwa celem sprawdzenia na rzecz kontrahenta jakości wyrobów i warunków socjalnych i pracy. Fakt, że koszty związane z audytami i inspekcjami będzie ponosić Spółka na podstawie otrzymanych faktur, nie oznacza, że audyt jest wykonywany w „ interesie ” Spółki, gdyż w rzeczywistości audyt ma na celu sprawdzenie jakości wyrobów w interesie kontrahenta. Spółka nie będzie wskazywać według jakich zasad i procedur będzie przeprowadzany audyt i nie będzie wskazywać audytorowi jakichkolwiek zasad, warunków, wytycznych i sposobów przeprowadzenia audytu oraz w odniesieniu do jakich wymogów ma nastąpić ocena dokonanych ustaleń, gdyż zakres i sposób dokonywania audytu będzie wynikał z zasad ustalonych przez kontrahenta. Usługi audytu nie będą zatem dla Spółki usługami, o których mowa w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które miałyby być świadczone w „ interesie ” Spółki jako zleceniodawcy, jako że świadczone są w „ interesie ” kontrahenta, według jego zasad, wytycznych i wymogów, zaś Spółka będzie ponosić wyłącznie koszty z tym związane.

2015
25
sty

Istota:

Czy na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, usługi audytu świadczone przez podmioty określone w art. 3 ust. 2 ww. ustawy, związane z badaniem jakości wyrobów gotowych produkowanych przez Spółkę przed ich wysłaniem oraz warunków socjalnych i bezpieczeństwa warunków pracy - jako stanowiące warunek konieczny kontrahenta do dokonywania dostaw wyrobów - podlegają obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego w wysokości 20%? (stan faktyczny)

Fragment:

Koszty z tym związane ponosi Spółka i są one związane z całym procesem audytu jakościowego, socjalnego i bezpieczeństwa warunków pracy, jakiego wymaga kontrahent Spółki, zaś wyniki audytów są wysyłane przez audytora do kontrahenta oraz do Spółki. Pozytywne wyniki audytów jakościowych stanowią podstawę do dokonania dostaw wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów gotowych. Istotą zlecania audytów nie jest „ wolny ” wybór Spółki lecz wymóg kontrahenta, który to wymaga audytu jakościowego wyrobów gotowych oraz socjalnego i bezpieczeństwa celem sprawdzenia na rzecz kontrahenta jakości wyrobów i warunków socjalnych i pracy. Fakt, że koszty związane z audytami i inspekcjami ponosi Spółka na podstawie otrzymanych faktur, nie oznacza, że audyt jest wykonywany w „ interesie ” Spółki, gdyż w rzeczywistości audyt ma na celu sprawdzenie jakości wyrobów w interesie kontrahenta. Spółka nie wskazuje według jakich zasad i procedur jest przeprowadzany audyt i nie wskazuje audytorowi jakichkolwiek zasad, warunków, wytycznych i sposobów przeprowadzenia audytu oraz w odniesieniu do jakich wymogów ma nastąpić ocena dokonanych ustaleń, gdyż zakres i sposób dokonywania audytu wynika z zasad ustalonych przez kontrahenta. Usługi audytu nie są zatem dla Spółki usługami, o których mowa w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które miałyby być świadczone w „ interesie ” Spółki jako zleceniodawcy, jako że świadczone są w „ interesie ” kontrahenta, według jego zasad, wytycznych i wymogów, zaś Spółka ponosi wyłącznie koszty z tym związane.

2014
2
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca wykonując tylko usługi audytu zapewniającego, w rozumieniu § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie prowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 21, poz. 108), osiągając kwotę sprzedaży rocznej ze świadczenia ww. usług nieprzekraczającą 150 tys. zł, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od VAT, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawa określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematyce audytu wewnętrznego oraz koordynacji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych poświęcono Dział VI ww. ustawy, gdzie w art. 272 określono, że audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Jak stanowi art. 285 ww. ustawy, Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego, w szczególności: sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego, sposób sporządzania oraz elementy wyników audytu wewnętrznego, sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu oraz tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293, tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 292 ust. 1 pkt 2 i art. 294 – z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego.

2013
17
sty

Istota:

1.Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego usługi audytu kontrolnego i recertyfikacji mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonanych na rzecz dostawców tych usług?
2.Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta i złożenia informacji IFT-2/FT-2R?

Fragment:

Z uwagi na nieposiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej podmiotu i braku zgody kontrahenta na potrącanie podatku w Polsce, Spółka po ubruttowieniu zapłaconego wynagrodzenia odprowadza do urzędu skarbowego 20% podatku u źródła. Dokonana płatność jest wykazana w informacji IFT-2R składanej przez Spółkę do zagranicznego podmiotu oraz do właściwego urzędu skarbowego. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego usługi auditu kontrolnego i recertyfikacji mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonanych na rzecz dostawców tych usług... Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta i złożenia informacji IFT-2/FT-2R... Zdaniem Spółki, płatności dokonywane na rzecz zagranicznych podmiotów za określone świadczenia niematerialne podlegają podatkowi u źródła w Polsce według stawki 20%. Dotyczy to m. in. płatności z tytułu: świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

2012
31
paź

Istota:

1. Czy Spółka może zaliczyć poniesione, do dnia zakończenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, koszty wynagrodzenia za usługę audytu wewnętrznego do wartości początkowych licencji, które zostaną przyjęte do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?2. Czy Spółka może zaliczyć poniesione, po dniu zakończenia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, koszty wynagrodzenia za usługę audytu wewnętrznego świadczoną w okresie 3 miesięcy po jego zakończeniu (start produkcyjny) do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, na podstawie art. 15 ust. 4d Ustawy o CIT?

Fragment:

W ocenie Spółki, koszty, które zostaną poniesione przez Spółkę na nabycie usług audytu wewnętrznego w okresie startu produkcyjnego, stanowią wydatki o charakterze ogólnym i tym samym powinny zostać zakwalifikowane do kosztów innych niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. Nakłady poniesione na nabycie usługi audytu wewnętrznego, po zakończeniu wdrożenia systemu informatycznego, nie będą miały wprost wpływu na uzyskanie konkretnego przychodu przez Spółkę (np. ze sprzedaży energii elektrycznej). Nie można wskazać precyzyjnie przysporzenia uzyskanego przez Spółkę w związku z ponoszeniem ww. kosztów. Koszty usługi audytu wewnętrznego w okresie powdrożeniowym będą dotyczyły nie tylko działania w Spółce systemu finansowo-księgowego, lecz będą miały również wpływ na bieżące zarządzanie Spółką i podejmowanie decyzji co do strategii jej funkcjonowania. W opinii Spółki, nabywane usługi audytu wewnętrznego w okresie powdrożeniowym nie dotyczą wprost prowadzonego w Spółce procesu wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego, gdyż zostaną poniesione po zakończeniu tego procesu. W związku z tym, koszty usługi audytu wewnętrznego w okresie powdrożeniowym, nie mogą zostać uznane za koszty związane bezpośrednio z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, tj. z jego instalacją i uruchomieniem w Spółce, a tym samym nie mogą zostać uznane za wydatki podwyższające wartości początkowe licencji.

2012
21
kwi

Istota:

Czy w świetle regulacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniesione przez Bank wydatki na przeprowadzenie audytu sieci placówek oraz opracowanie standardu merchandisingu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych, powinny utworzyć wartość niematerialną i prawną i będą stanowiły koszt uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, czy też jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia?

Fragment:

W ramach prac związanych z audytem placówek Banku, podejmowane są działania polegające na wizytach w placówkach Banku w celu zebrania informacji i wykonaniu fotografii w zakresie określonym w pkt 1) przedstawionego powyżej stanu faktycznego. Zdaniem Banku, poniesione wydatki związane z audytem placówek (czynności opisane w pkt 1 stanu faktycznego), są kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1. Usługa polegająca na wykonaniu audytu placówek nie jest podporządkowana nabyciu praw autorskich, o których mowa przy stworzeniu standardu merchandisingu (czynności opisane w pkt 2 stanu faktycznego). W konsekwencji oznacza to, że koszty związane z audytem placówek Banku nie powinny powiększać ceny nabycia wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16g ust. 3 updop, stanowią one bowiem czynność zupełnie niezależną od opracowania standardu marchandisingu. W sposób analogiczny do podobnego problemu podszedł m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 października 2008 r. (nr IP-PB3/423-1052/08-4/PS ), w przypadku umowy, w ramach której zamawiający zlecił firmie informatycznej stworzenie określonego programu, a następnie przeniósł na niego majątkowe prawa autorskie do tego utworu.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca świadczący usługi audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ustawy o VAT?

Fragment:

Nr 157, poz. 1240 ze zm.), ustawa określa zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematyce audytu wewnętrznego oraz koordynacji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych poświęcono Dział VI ww. ustawy, gdzie w art. 272 określono, iż audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Jak stanowi art. 285 ww. ustawy, Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego, w szczególności: sposób sporządzania oraz elementy planu audytu, sposób dokumentowania przebiegu oraz wyników audytu wewnętrznego, sposób sporządzania oraz elementy wyników audytu wewnętrznego, sposób sporządzania oraz elementy sprawozdania z wykonania planu audytu oraz tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego zleconego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293, tryb przeprowadzania oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 292 ust. 1 pkt 2 i art. 294 –z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego.

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia czy wypłacone wynagrodzenie dla niemieckiego udziałowca Spółki dotyczące kosztów audytu w szczególności raport audytora, doradztwo i opłaty na rzecz instytucji finansujących podlegają obowiązkowi opodatkowania „u źródła” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

BKIP w dniu 03 września 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wypłacone wynagrodzenie dla niemieckiego udziałowca Spółki dotyczące kosztów audytu w szczególności raport audytora, doradztwo i opłaty na rzecz instytucji finansujących podlegają obowiązkowi opodatkowania „ u źródła ” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 03 września 2010 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wypłacone wynagrodzenie dla niemieckiego udziałowca Spółki dotyczące kosztów audytu w szczególności raport audytora, doradztwo i opłaty na rzecz instytucji finansujących podlegają obowiązkowi opodatkowania „ u źródła ” na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny Spółka zawarła umowę z głównym udziałowcem (posiada 90% udziałów w Spółce) dotyczącą uczestnictwa w pokrywaniu kosztów audytu etc. Brzmienie przedmiotu umowy jest następujące: § 1. Przedmiot umowy. Dający zlecenie zleca a Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do audytu na poziomie grupy kapitałowej w celu opracowania i stałego weryfikowania standardów sprawozdawczych w ramach grupy kapitałowej i w stosunku do instytucji finansowych przez poszczególne spółki z grupy ze szczególnym uwzględnieniem Przyjmującego zlecenie.

2011
1
wrz

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup usług audytu prawnego oraz wyceny spółki

Fragment:

Ponadto uzupełniono wniosek o następujące informacje: zlecającym wykonanie audytu oraz wyceny Spółki jest Wnioskodawca, Prezydent Miasta posiada pełnomocnictwo do sprzedaży udziałów Spółki Wnioskodawcy na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2006r., przepisy dot. obowiązku dokonania wyceny i audytu prawnego to art. 68 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), przed zaoferowaniem do zbycia udziałów w Spółce organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca dokonanie analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa. Urząd Miejski działając na podstawie ww. przepisów zlecił zarządowi Spółki wykonanie wyceny audytu pismem z dnia 13 maja 2009r. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Urząd Miasta zlecił Spółce wykonanie wyceny i audytu na podstawie ww. przepisów i pisma, natomiast obciążyły kosztami i wystawiły fakturę firmy, które otrzymały zlecenie od Spółki. Podatek naliczony wynikający z faktur jest związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi. Kierując się zasadą ostrożności i nie posiadając na chwilę obecną interpretacji w ww. zakresie Wnioskodawca nie odliczył VAT naliczonego w fakturach dokumentujących wykonanie usług wyceny oraz audytu oraz zaliczył wartość brutto faktur do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.