IPPP1/4512-653/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji
IPPP1/4512-653/15-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. audycja telewizyjna
 2. produkcja
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w B. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera umowy koprodukcji filmów i audycji telewizyjnych.Spółka wraz z Miastem, przy udziale wykonawcy zewnętrznego, produkuje cykliczną audycję telewizyjną. Celem audycji, emitowanej na antenach A., jest informowanie telewidzów o najważniejszych sprawach Miasta i jego mieszkańców, wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się w B.

A. S.A. zawiera umowę koprodukcyjną z jednostką samorządu terytorialnego - Miasta B. w której jest stroną odpowiedzialną za wykonanie i organizację produkcji audycji.

Spółka, pełniąc rolę koproducenta wiodącego, zobowiązuje się do zawarcia, bądź nadzoru prawidłowego zawarcia przez wykonawcę usług umów z twórcami, artystami i wykonawcami i realizatorami audycji o przeniesienie przez nich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, tak by zagwarantować prawo Telewizji i Miasta jako współuprawnionych autorsko do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania audycją w kraju i za granicą na określonych polach eksploatacji. Nabyte prawa autorskie i majątkowe A., przenosi na Miasto jako podmiot współuprawniony autorsko, proporcjonalnie do wnoszonego wkładu. Miasto wnosi do wspólnej produkcji wkład finansowy, A. wkład rzeczowy w postaci redakcji i produkcji telewizyjnej.

W związku z wykonywaną usługą produkcji audycji telewizyjnej, A. opodatkowuje wartość wkładu finansowego Miasta stawką podatku VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług. Strony zgodnie postanawiają, że producentem wykonawczym audycji będzie podmiot trzeci, producent wykonawczy.

W tym celu A. S.A., zawiera odrębną umowę o dzieło z producentem wykonawczym, odpowiedzialnym, za stworzenie scenariusza audycji, realizacji zdjęć i ich montażu, skomponowaniu muzyki. Na podstawie umowy Producent wykonawczy przenosi na Telewizję na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe i - prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dziełem. Telewizja oświadcza Producentowi, że wraz z Miastem jest współproducentem videogramu audycji w rozumieniu rozdziału 6 i 11 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co Wykonawca akceptuje.

Producent wykonawczy, opodatkowuje świadczone na rzecz A. usługi podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika w kwestii zastosowania dla usługi produkcji audycji telewizyjnej wykonywanej przez A. S.A. w ramach umowy koprodukcyjnej zwolnienia od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 34, w przypadku zlecania produkcji tej audycji podwykonawcy, opodatkowującego wykonywane usługi, podstawową stawką podatku VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy;

Czynności realizowane w ramach umów koprodukcyjnych, polegające na produkcji tzw. misyjnej audycji telewizyjnej, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych, stanowią w świetle ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, podlegające zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku VAT. Nabywanie u wykonawców zewnętrznych usług związanych z wykonaniem umowy koprodukcyjnych i opodatkowanych podstawową stawką podatku VAT, nie pozbawia A. S.A., będącej z mocy ustawy o radiofonii i telewizji nadawcą publicznym, prawa do stosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie na podst art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy VAT, do świadczonych usług w ramach koprodukcji misyjnych audycji telewizyjnych.

Uzasadnienie Stanowiska

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii telewizji z wyłączeniem:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach
 2. usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych
 3. usług reklamowych i promocyjnych
 4. działalności agencji informacyjnych

Wskazane zwolnienie ma charakter podmiotowo - przedmiotowy. Uprawnienie do jego stosowania zawężone jest do jednostek publicznej radiofonii i telewizji, wyłącznie do usług związanych z realizacją zadań radiofonii i telewizji.

Potwierdzeniem stanowiska Spółki są otrzymane przez A. S.A., indywidualne interpretacje podatkowe dot. opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umów koprodukcyjnych, tj. z dn. 17.12.2013 r. o sygn. IPPP1/443-1099/13-2/IGo, z dn.09.09.2014 r. o sygn. IPPP1/443-666/14-2/KC, z dn. 13.11.2014 r. nr IPPP2/443-867/14-2/MM oraz z dn.29.04.2015 r. o sygn. IPPP1/4512-209/15-2/MPe.

Spółka zawiera odrębne umowy z podwykonawcami, których usługi wykonywane na rzecz A. są opodatkowane podstawową stawką podatku VAT.

Korzystanie przez Spółkę z usług świadczonych przez wykonawców zewnętrznych w ramach produkcji lub koprodukcji audycji telewizyjnych, nie ma wpływu na uprawnienie A. S.A. do stosowania zwolnienia z podatku VAT na usługi, świadczone przez Spółkę w ramach koprodukcji audycji telewizyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera umowy koprodukcji filmów i audycji telewizyjnych. Wnioskodawca wraz z Miastem, przy udziale wykonawcy zewnętrznego, produkuje cykliczną audycję telewizyjną. Celem audycji, emitowanej na antenach Wnioskodawcy, jest informowanie telewidzów o najważniejszych sprawach Miasta i jego mieszkańców, wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się w B.. Wnioskodawca zawiera umowę koprodukcyjną z jednostką samorządu terytorialnego - Miasta B. w której jest stroną odpowiedzialną za wykonanie i organizację produkcji audycji.

Wnioskodawca, pełniąc rolę koproducenta wiodącego, zobowiązuje się do zawarcia, bądź nadzoru prawidłowego zawarcia przez wykonawcę usług umów z twórcami, artystami i wykonawcami i realizatorami audycji o przeniesienie przez nich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, tak by zagwarantować sobie prawo i Miastu jako współuprawnionych autorsko do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania audycją w kraju i za granicą na określonych polach eksploatacji. Nabyte prawa autorskie i majątkowe Wnioskodawca, przenosi na Miasto jako podmiot współuprawniony autorsko, proporcjonalnie do wnoszonego wkładu. Miasto wnosi do wspólnej produkcji wkład finansowy, Wnioskodawca wkład rzeczowy w postaci redakcji i produkcji telewizyjnej.

W związku z wykonywaną usługą produkcji audycji telewizyjnej, Wnioskodawca opodatkowuje wartość wkładu finansowego Miasta stawką podatku VAT zwolniony na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług. Strony zgodnie postanawiają, że producentem wykonawczym audycji będzie podmiot trzeci, producent wykonawczy.

W tym celu Wnioskodawca zawiera odrębną umowę o dzieło z producentem wykonawczym, odpowiedzialnym, za stworzenie scenariusza audycji, realizacji zdjęć i ich montażu, skomponowaniu muzyki. Na podstawie umowy Producent wykonawczy przenosi na Wnioskodawcę na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe i - prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania dziełem. Producent wykonawczy, opodatkowuje świadczone na rzecz Wnioskodawcy usługi podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą uznania czy może zastosować dla usługi produkcji audycji telewizyjnej wykonywanej w ramach umowy koprodukcyjnej zwolnienia od podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 34, w przypadku zlecania produkcji tej audycji podwykonawcy, opodatkowującego wykonywane usługi, podstawową stawką podatku VAT.

W myśl art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o VAT stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 oraz art. 146f.

Jednak zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji świadczone przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, z wyłączeniem:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach,
 2. usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług reklamowych i promocyjnych,
 4. działalności agencji informacyjnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. Nr 43, poz. 226 ze zm.) jednostki publicznej radiofonii i telewizji działają wyłącznie w formie jednoosobowej spółki akcyjnej Skarbu Państwa, zwanej dalej „spółką”. Telewizję publiczną tworzy Spółka Akcyjna, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych.

W art. 1 przytoczonej ustawy o radiofonii i telewizji ustawodawca formułuje ogólne zadania stanowiące swego rodzaju postulaty publicznych mediów, wymieniając wśród nich m.in. dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki oraz popieranie krajowej twórczości audiowizualnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ww. ustawy, publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

W ust. 1a ustawodawca precyzuje ogólne zadania wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy, wskazując na przykładowy katalog zadań leżących w kompetencjach publicznego radia i telewizji, wynikających z realizacji misji, wymieniając w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
 2. tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
 3. budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
 4. rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
 5. prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
 6. prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
 7. popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
 8. upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
 9. a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
 10. tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Zgodnie z art. 4 pkt 7 w rozumieniu ww. ustawy rozpowszechnianiem jest emisja programu drogą bezprzewodową lub przewodową do odbioru przez odbiorców.

W pierwszej kolejności należy poddać analizie konstrukcję normy prawnej art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, która, jak wskazuje również Wnioskodawca, ma charakter podmiotowo – przedmiotowy. Z jednej strony ustawodawca podatkowy zawęził zastosowanie zwolnienia z VAT wyłącznie do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, a z drugiej wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań przypisywanych radiofonii i telewizji. Jednocześnie omawiana regulacja przewiduje wyłączenia ze zwolnienia, dla usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach, usług w zakresie produkcji filmów reklamowych i promocyjnych, usług reklamowych i promocyjnych, a także działalności agencji informacyjnych. Pomimo, że przepisy ustawy o VAT w celu zidentyfikowania jednostki publicznej telewizji oraz określenia zadań na niej ciążących nie odsyłają wprost do jakiejkolwiek z ustaw, to właściwym i naturalnym wydaje się odwołanie do ustawy o radiofonii i telewizji. Przytoczony powyżej art. 26 ust. 1 tej ustawy, jasno wskazuje na Spółkę Akcyjną, jako jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, tworzącą jednostkę publiczną telewizji. Także w przedmiotowej sprawie bez wątpienia została spełniona podmiotowa przesłanka, warunkująca zwolnienie.

Określając przesłanki przedmiotowe ww. zwolnienia, w celu określenia zadań stawianych Telewizji publicznej należy odnieść się do brzmienia art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym telewizja publiczna realizuje misję publiczną, poprzez oferowanie całemu społeczeństwu zróżnicowanych programów i innych usług w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu. Ponadto do konkretnych zadań telewizji publicznej, należy m.in. tworzenie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych. Także określając zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej nałożonymi przez powyższą ustawę o radiofonii i telewizji. Niespełnienie któregokolwiek z ww. warunków, wyklucza zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w przytoczonym przepisie ustawy o VAT.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że Wnioskodawca działając jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa, zawiązana w celu tworzenia i rozpowszechniania programów telewizyjnych, bez wątpienia wypełnia pierwszą z przesłanek o charakterze podmiotowym. Z treści wniosku wynika, że wymienione przez Wnioskodawcę usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co sam wyraźnie podkreśla, zachowują misyjny charakter. Zatem należy uznać, że ich realizacja wypełnia przesłanki przedmiotowe zwolnienia tj. opisywane usługi są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji określonych w art. 21 ust. 1 tej ustawy.

Słusznie wskazuje w swoim uzasadnieniu Wnioskodawca, że bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia z VAT jest kwestia opodatkowania usług nabywanych od producenta wykonawczego jako wykonawcy zewnętrznego. Przepisy dotyczące zwolnienia z VAT, wskazane wyżej, nie uzależniają możliwości zastosowania tego zwolnienia od opodatkowania usług, nabywanych w ramach realizacji programu misyjnego, wynikającego z ustawy o radiofonii i telewizji.

Tym samym, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy oraz regulacjach ustawy o radiofonii i telewizji, w szczególności dotyczących zadań stawianych telewizji publicznej, w świetle nakreślonego stanu faktycznego należy stwierdzić, że wymienione we wniosku usługi realizowane w ramach umów koprodukcyjnych, polegających na produkcji misyjnej audycji telewizyjnej wykonywanej przez Wnioskodawcę w ramach umowy z jednostką samorządową, będą korzystały ze zwolnienia z VAT, pomimo nabywanych usług od producenta wykonawczego, które są opodatkowane stawką podstawową.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w B., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w B. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.