Audycja telewizyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to audycja telewizyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
27
lis

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji

Fragment:

Nr 112, poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w B. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z VAT dla usług produkcji audycji telewizyjnej w ramach umowy koprodukcji. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawiera umowy koprodukcji filmów i audycji telewizyjnych.Spółka wraz z Miastem, przy udziale wykonawcy zewnętrznego, produkuje cykliczną audycję telewizyjną. Celem audycji, emitowanej na antenach A., jest informowanie telewidzów o najważniejszych sprawach Miasta i jego mieszkańców, wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się w B. A. S.A. zawiera umowę koprodukcyjną z jednostką samorządu terytorialnego - Miasta B. w której jest stroną odpowiedzialną za wykonanie i organizację produkcji audycji. Spółka, pełniąc rolę koproducenta wiodącego, zobowiązuje się do zawarcia, bądź nadzoru prawidłowego zawarcia przez wykonawcę usług umów z twórcami, artystami i wykonawcami i realizatorami audycji o przeniesienie przez nich autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, tak by zagwarantować prawo Telewizji i Miasta jako współuprawnionych autorsko do nieograniczonego w czasie i przestrzeni rozporządzania audycją w kraju i za granicą na określonych polach eksploatacji.

2014
18
lut

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usługi produkcji audycji telewizyjnej wykonywanej w ramach umowy koprodukcji.

Fragment:

Umowa określa pola eksploatacji do korzystania przez koproducentów z audycji telewizyjnej w postaci ukończonej jak i nieukończonej. We wszystkich umowach X S.A. ma zagwarantowane prawo do eksploatacji audycji we własnych stacjach nadawczych naziemnych (nadawanie analogowe/cyfrowe) oraz za pośrednictwem satelity w obszarze nadawania własnych kanałów (programów) satelitarnych, w tym we wszystkich własnych kanałach. Strony umowy ustalają brzmienie noty copyrightowej, zastrzeżenie w napisach końcowych praw autorskich do audycji dla telewizji i koproducenta. Finalnym efektem koprodukcji jest audycja telewizyjna, która jest emitowana na antenie telewizji publicznej, np. spektakle teatralne, emitowane w cyklu Teatr Telewizji oraz audycje o tematyce kulturalnej i społecznej. Zauważyć należy, że podmioty uczestniczące w produkcji audycji telewizyjnej w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, nie mogą być uznane za jednego podatnika VAT. Oznacza to, że relacje zachodzące pomiędzy stronami umowy dotyczącej produkcji audycji telewizyjnej, dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług, należy oceniać zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w zakresie tego podatku. W pierwszej kolejności należy poddać analizie konstrukcję normy prawnej art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy, która ma charakter podmiotowo – przedmiotowy.

2012
29
lis

Istota:

. Czy wydatki Spółki związane z wypracowaniem koncepcji audycji telewizyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT? 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest pozytywna, to czy koszty wytworzenia koncepcji audycji telewizyjnych mogą być zaliczane jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym prace nad nimi zostały zakończone wynikiem negatywnym, tj. w momencie podjęcia przez Zarząd Spółki definitywnej decyzji o zaniechaniu dalszych prac nad audycją telewizyjną?

Fragment:

Spółka prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu audycji telewizyjnych i czerpie zyski m.in. ze sprzedaży praw do tych audycji telewizyjnych. Obecnie do najpopularniejszych produkcji Spółki należą audycje telewizyjne takie jak: A. i „ B ”. Spółka jest również producentem znanych audycji telewizyjnych „ M i L. ” oraz „ R i Z. ”. W ocenie Spółki, nie ulega wątpliwości, iż wydatki na wypracowanie koncepcji nowych audycji telewizyjnych są niezbędne dla umożliwienia Spółce działalności w branży filmowej. Wskazane powyżej przykłady komercyjnego wykorzystania audycji telewizyjnych X. wyraźnie obrazują, iż Spółka, aby prowadzić działalność w branży filmowej, musi nieustannie podejmować działania nakierowane na tworzenie koncepcji audycji telewizyjnych, które będą na tyle innowacyjne i nowatorskie, że zainteresują potencjalnego nabywcę i umożliwią Spółce osiągnięcie przychodu. Tym samym, wydatki ponoszone przez X na wypracowanie koncepcji nowych audycji telewizyjnych są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. 4. Wydatek poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów.

2012
22
maj

Istota:

Czy w latach 2007-2011 (2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r.) uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych przysługiwało Wnioskodawcy stosowanie zryczałtowanej 50% stawki kosztu uzyskania przychodu?

Fragment:

Od wprowadzenia przez pracodawcę z dniem 01.01.2000 r. tzw. systemu producenckiego i powołania w strukturze specjalnych agencji producenckich jest zatrudniony na stanowisku producenta audycji telewizyjnych. Funkcję tą sprawuje we właściwej agencji producenckiej stanowiącej integralną część tej Spółki. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy - specyfikującymi funkcje stanowiska pracy „ Producentem wewnętrznym - jest pracownik zatrudniony w agencji produkcji audycji telewizyjnych na stanowisku pracy <producent>, któremu powierza się wytworzenie dla anten lub kontrahentów zewnętrznych, audycji telewizyjnej zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem i w ramach środków określonych w kosztorysie tej audycji ”. Z kolei zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych audycja telewizyjna bezspornie wyczerpuje wszelkie znamiona utworu chronionego prawem autorskim. Audycja telewizyjna klasyfikowana jest jako utwór audiowizualny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9) przedmiotowej Ustawy. Ponadto każdorazowo cechuje się niepowtarzalnym charakterem i indywidualnym wkładem twórczym. Jednocześnie też obszar działalności telewizyjnej koncentruje się w domenie sztuki i kultury masowej. Zgodnie z powszechnie przyjętą w branży specyfiką zawodu producenta telewizyjnego jest on kluczowym współtwórcą utworu, od którego zależy ostateczna postać finalnego dzieła.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług produkcji telewizyjnej na rzecz telewizji.

Fragment:

Wobec czego świadczone przez Podatnika czynności polegające na produkcji audycji telewizyjnych na rzecz Telewizji nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług i podlegają opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

2011
1
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT świadczenie usług dziennikarskich wykonywanych na zlecenie TVP Oddział w ........ w zakresie przygotowywania materiałów informacyjnych tzw. newsów, relacji na żywo, felietonów.

Fragment:

Usługi wykonywania reserchingu, newsów i felietonów przez producentów zewnętrznych na zlecenie telewizji oraz usługi związane z organizowaniem zaplecza techniczno-socjalnego tj. usługi operatora kamer, operatora teleptromptera (za pomocą urządzeń stanowiących własność telewizji), jeżeli są to czynności wykonywane przez jeden podmiot – zostały zaklasyfikowane przez Urząd Statystyczny do grupowania PKWiU 92.11.31-00.00 „Usługi w zakresie produkcji filmów i nagrań wideo oraz usługi pokrewne”. Uwzględniając powyższe świadczone przez Podatniczkę usługi zostały wymienione pod pozycją 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) i w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług. Interpretacji udzielono według stanu prawnego na dzień wydania niniejszego pisma.

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług polegających na wykonywaniu audycji telewizyjnych?

Fragment:

W złożonym wniosku podatnik wskazał, iż wykonuje usługi na rzecz Telewizji "X" polegające na wykonywaniu audycji telewizyjnych i wystąpił z zapytaniem czy wykonywane przez niego usługi są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT czy też są opodatkowane stawką w wysokości 7%. Zdaniem wnioskodawcy usługi te zakwalifikowane są w PKWiU pod symbolem 92.11.31 – 00.00, w związku z czym usługi te zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 są zwolnione z podatku VAT. Ustosunkowując się do przedstawionego zapytania stwierdzam, że przedstawione w powyższym piśmie stanowisko strony jest nieprawidłowe. Dnia 04.04.2005 r. spółka przedłożyła w uzupełnieniu pismo Urzędu Statystycznego, w którym podany został symbol PKWiU dla usług wykonywanych przez spółkę. Zgodnie z tym pismem przedmiotowe usługi zakwalifikowane są w PKWiU pod symbolem 92.20.12-00.00. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi te opodatkowane są stawką podatku w wysokości 7%. Przepis art. 41 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W pozycji 155 tego załącznika ustawodawca wymienił usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz. 12 zał. nr 4 sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex.92.2 (słowo ex dotyczy tylko danego wyrobu, w tym wypadku danej usługi z danego grupowania), z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, działalności agencji informacyjnych.