Audycja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to audycja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
16
lis

Istota:

Usługi produkcji audycji radiowych, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wysokości wkładu finansowego koproducenta, wykonywanej w ramach umowy koprodukcji, będą korzystały ze zwolnienia od VAT.

Fragment:

Spółka i Y zobowiązują się w wypadku eksploatacji odcinków audycji do zamieszczania informacji - w formie zapowiedzi słownej lub odpowiedniej noty i oznaczenia graficznego, że współproducentami odcinków audycji są Y. i X . We wszystkich działaniach promocyjnych, w tym w zapowiedziach, trailerach, podsumowaniach i wszelkich innych materiałach audialnych, audiowizualnych i tekstowych dotyczących odcinków audycji, strony zobowiązują się informować o Y. i Spółce jako koproducentach odcinków audycji. Za stronę produkcyjną audycji odpowiada Spółka, która podejmuje inicjatywę, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji audycji. Y partycypuje w kosztach realizacji audycji przekazując Spółce na podstawie faktury dwa rodzaje płatności: wartość wkładu finansowego wynikającą z kosztorysu realizacji audycji oraz wynagrodzenie za nabycie praw autorskich do zrealizowanych odcinków audycji. Należy zauważyć, że podmioty uczestniczące w produkcji audycji radiowej w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego, nie mogą być uznane za jednego podatnika VAT. Oznacza to, że relacje zachodzące pomiędzy stronami umowy dotyczącej produkcji audycji radiowej, dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług, należy oceniać zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w zakresie tego podatku.

2014
1
paź

Istota:

Stawka podatku oraz podstawa opodatkowania dla usługi produkcji cyklu audycji oraz filmów wykonywanych w ramach umowy koprodukcji.

Fragment:

Producentem audycji jest Spółka, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji audycji. Natomiast Z. dostarcza Spółce w terminie 7 dni przed datą emisji kolejnej audycji, materiały informacyjne niezbędne do należytego ich wykonania oraz będzie współfinansował produkcję audycji określoną kwotą pieniężną. Jednocześnie Z. nabywa współudział w majątkowych prawach autorskich. Z chwilą dokonania płatności za dany odcinek audycji, Spółka przenosi na Z. autorskie prawa majątkowe i pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni prawa korzystania z każdego odcinka audycji, w całości i we fragmentach, w nieograniczonej ilości, na określonych w umowie polach eksploatacji. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że Z. ma także prawo do wykorzystania każdego odcinka audycji w celach promocyjnych. Cykl audycji jest odbierany, przed emisją, odcinkami po wyprodukowaniu każdego i odpowiednim zatwierdzeniu przez Spółka S.A. i Z.. Każdy wyemitowany odcinek audycji Spółka przekazuje Z. drogą elektroniczną i na płytach CD (audycje w formacie MP3 lub WAVE) w terminie 3 dni roboczych od jego emisji. Z. wypłaci na rzecz Spółki 3 rodzaje wynagrodzenia z tytułu produkcji w ramach współpracy, za emisję audycji, za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

2014
23
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku dla świadczonych usług w zakresie produkcji, emisji i sprzedaży licencji do programów i audycji radiowych.

Fragment:

W powyższych przypadkach realizacja i emisja audycji jest finansowana przez podmioty zlecające przygotowanie danej audycji lub programu. Ponadto, Zainteresowany wyjaśnił, że emisja opisanych we wniosku audycji i programów nie stanowi świadczenia usługi reklamowo-promocyjnej na rzecz podmiotu finansującego produkcję i emisję audycji. Nadawanie tych audycji lub programów wchodzi w zakres działalności misyjnej Zainteresowanego. Spółka mogłaby emitować te audycje lub programy z własnej inicjatywy i własnym kosztem, tym niemniej są one finansowane przez zamawiających. Audycje lub programy te mają co do zasady charakter edukacyjny, informacyjny, publicystyczny lub kulturalny. Opisane we wniosku audycje i programy nie mają w żadnym stopniu charakteru reklamowo-promocyjnego. Wnioskodawca produkuje oraz emituje audycje (programy) radiowe, których nadawanie wchodzi w zakres działalności misyjnej Spółki. Zdarza się, że finansującemu zależy na otrzymaniu licencji do wyprodukowanej audycji lub programu, w celu wykorzystania tych audycji lub programów na innych polach eksploatacji. W takiej sytuacji Zainteresowany sprzedaje licencje do tych audycji lub programów na rzecz podmiotów finansujących daną audycję (program).

2012
22
cze

Istota:

Wszystkie usługi produkcyjne mieszczące się w grupowaniu 59.11.1 (których efektem nie jest program telewizyjny w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji oraz które nie są jednocześnie wykonywane przez podmiot świadczący usługę medialną), wykonywane przez Wnioskodawcę, podlegać będą opodatkowaniu stawką podstawową, to jest 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Audycją z kolei, w myśl art. 4 pkt 2 ustawy o radiofonii i telewizji jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji udostępnianych publicznie, zwanym dalej "katalogiem"; Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy w ich obecnym brzmieniu programem telewizyjnym będzie jedynie uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, którego produkcja będzie korzystała z preferencyjnej stawki (8%), na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji obowiązującej od dnia 23.05.2011r. usługą medialną jest usługa w postaci programu, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym zadaniem jest dostarczenie przez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz handlowy.

2012
22
maj

Istota:

Czy w latach 2007-2011 uzyskując przychody z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego audycji telewizyjnych przysługiwało Wnioskodawcy stosowanie zryczałtowanej 50% stawki kosztu uzyskania przychodu?

Fragment:

Zgodnie z wewnętrznymi przepisami firmy - specyfikującymi funkcje stanowiska pracy Producentem wewnętrznym - jest pracownik zatrudniony w agencji produkcji audycji telewizyjnych na stanowisku pracy "producent", któremu powierza się wytworzenie dla anten lub kontrahentów zewnętrznych, audycji telewizyjnej zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem i w ramach środków określonych w kosztorysie tej audycji. Z kolei zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych audycja telewizyjna bezspornie wyczerpuje wszelkie znamiona utworu chronionego prawem autorskim. Audycja telewizyjna klasyfikowana jest jako utwór audiowizualny, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9) przedmiotowej Ustawy. Ponadto każdorazowo cechuje się niepowtarzalnym charakterem i indywidualnym wkładem twórczym. Jednocześnie też obszar działalności telewizyjnej koncentruje się w domenie sztuki i kultury masowej. Zgodnie z powszechnie przyjętą w branży specyfiką zawodu producenta telewizyjnego jest on kluczowym współtwórcą utworu, od którego zależy kształt utworu począwszy od jego koncepcji, a na postaci finalnej dzieła skończywszy. W zakresie obowiązków Wnioskodawcy przede wszystkim jest osobiście odpowiedzialny za każdy aspekt audycji, w szczególności za warstwę kreatywną, finansową, organizacyjną. Wnioskodawca osobiście odpowiada za opracowanie koncepcji audycji oferowanej odpowiednim redakcjom w antenie, dobór kluczowych (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług w zakresie produkcji audycji edukacyjnych dla telwwizji publicznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz za zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji?

Fragment:

Oznacza to, iż zwolnienie z poz. 12 załącznika dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez publiczne radio i telewizję. Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 powołanej ustawy opodatkowaniu stawką 7% podlegają usługi z załącznika nr 3 do ustawy tj. pod poz. 155 - PKWiU ex 92.2 - usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz. 12 zał. nr 4, z wyłączeniem: usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi, działalność agencji informacyjnych. W związku z powyższym jeżeli świadczone przez podatnika usługi mieszczą się w katalogu usług „radia i telewizji” to wówczas są one opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%. Natomiast jeżeli są to usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania to są one zwolnione z podatku. Za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi pełną i całkowita odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi. Organ podatkowy nie jest zobligowany na gruncie prawa podatkowego do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług i towarów a jedynie do potwierdzania zasadności stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług prawidłowo zaklasyfikowanych przez podatnika.