Atest | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to atest. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
30
cze

Istota:

Sprzedawca oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych, stosuje preferencyjną stawkę podatku właściwą dla paliw opałowych w przypadku, gdy wypełnia warunki określone art. 89 ust. 5-15 ustawy. Brak atestu, o którym mowa w § 35 wymienionego rozporządzenia, w obrocie tymi wyrobami poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie stanowi przeszkody w stosowaniu preferencyjnej stawki akcyzy.

Fragment:

(...) dla paliw opałowych w przypadku, gdy wypełnia warunki określone art. 89 ust. 5-15 ustawy. Brak atestu, o którym mowa w § 35 wymienionego rozporządzenia, w obrocie tymi wyrobami poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie stanowi przeszkody w stosowaniu preferencyjnej stawki akcyzy. Zaznacza się, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie stosowania stawki akcyzy na przedmiotowe wyroby, pozostałe kwestie, w tym m. in. innych konsekwencji prawnych z tytułu braku atestu, nie były przedmiotem oceny tutejszego organu. Interpretacja dotyczy opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał (...)

2011
1
paź

Istota:

Importowanym z Chin i będącym przedmiotem dostawy lalkom typu „barbie” i „bobas” - niezależnie od tego, czy są w zestawie elementem dominującym, czy nie – nie sposób przypisać przymiotu wyrobu sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego. Wobec tego ich sprzedaż na terytorium kraju nie uprawnia do zastosowania obniżonej, 8% stawki podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Fragment:

(...) Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna, działająca na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji. Z powyższego wynika, że opodatkowaniu z zastosowaniem stawki 8% podlegają określone w pozycjach 108-128 załącznika nr 3 do ustawy wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, które posiadają ważne atesty wydane przez Krajową Komisję Artystyczną i Etnograficzną i mieszczą się w powołanych pozycjach grupowania PKWiU W przypadku utraty ważności atestu lub jego braku, należy stosować stawkę podstawową chyba, że przepisy cytowanej ustawy, bądź przepisy wykonawcze do niej przewidują dla danego towaru stawkę obniżoną. Sztuka ludowa to, posiłkując się Wikipedią, całokształt działalności artystycznej społeczności lokalnej, na ogół wiejskiej, do której zalicza się plastykę, muzykę, tańce, legendy, bajki, poezję ludową oraz całą artystyczną stronę zwyczajów i obrzędów ludowych. Wytwory sztuki ludowej nie są (...)

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na badania i certyfikaty oraz sposobu ich rozliczenia.

Fragment:

(...) okresu obowiązywania danego atestu dojdzie, czy też nie. Nie jest więc wstanie precyzyjnie ustalić, w jakim okresie dany Atest, czy Aprobata Techniczna będą wykorzystywane. W związku z tym, Spółka uważa, że również w wypadku Kosztów Certyfikacji związanych z uzyskaniem Atestów i Aprobat Terminowych należałaby uznać, że są one kosztem uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia wydatku. Takie ujęcie Kosztów Certyfikacji związanych z uzyskaniem Atestów i Aprobat Terminowych byłoby zgodne z ujęciem tego wydatku dla celów rachunkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy w przypadku przedmiotowych wyrobów posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, których dostawy dokonuje Wnioskodawczyni, będzie mogła zastosować 7% stawkę podatku VAT w stosunku do dostaw przedmiotowych wyrobów, które nastąpiły przed nadaniem tym wyrobom atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej?

Fragment:

(...) na wniosek zainteresowanego podmiotu. Ponadto, należy nadmienić, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym lub stanowisku Wnioskodawczyni, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności stawki podatku VAT na ww. wyroby po uzyskaniu przez Wnioskodawczynię atestu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca, do wytwarzanych przez siebie konkretnych wyrobów ceramicznych (garncarskich) z ceramiki zwykłej, po uzyskaniu dla tych wyrobów atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, może stosować obniżoną stawkę VAT (7%), stosownie do treści 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz poz. 111 załącznika nr 3 do ustawy?

Fragment:

(...) rzeźby z ceramiki zwykłej PKWiU 26.21.13-50.11 „Statuetki, figurki, rzeźby z ceramiki zwykłej”. Na wiele swoich wyrobów Spółka posiada aktualne atesty Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, iż dla sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 26.21.12 -10.21, 26.21.12-10.22, 26.21.12-10.23, 26.21.12-10.91, 26.21.13-50.11, na które Zainteresowany posiada aktualne atesty Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej może stosować obniżoną do 7% stawkę podatku – stosownie do treści 41 ust. 2 ustawy. Natomiast dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 26.21.12-10.00 obowiązuje stawka podstawowa, w wysokości 22%. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji wyrobów ceramicznych (garncarskich) z ceramiki zwykłej do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca do wytworzonych przez siebie wyrobów ceramicznych (garncarskich) z ceramiki zwykłej posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, które zostały zakwalifikowane do grupy określonej w przepisach jako /”wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne”/ i ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do następujących grup: 26.21.12-10.00; 26.21.13-50.00; 26.21.12-10.21; 26.21.12-10.22; 26.21.12-10.23; 26.21.12-10.91; 26.21.13-50.11 może stosować obniżona stawkę VAT 7% stosownie do treści art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz poz. 111 zał. Nr 3 do ustawy?

Fragment:

(...) użytkowo-dekoracyjne” i ujęte w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług do następujących grup: 26.21.12-10.00; 26.21.13-50.00; 26.21.12-10.21; 26.21.12-10.22; 26.21.12-10.23; 26.21.12-10.91; 26.21.13-50.11. Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy stwierdzić należy, iż dla sprzedaży wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 26.21.12-10.21; 26.21.12-10.22; 26.21.12-10.23; 26.21.12-10.91; 26.21.13-50.11, na które Zainteresowany posiada aktualne atesty Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej może stosować obniżoną do 7% stawkę podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 2 ustawy. Natomiast dla wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 26.21.12-10.00; 26.21.13-50.00 obowiązuje stawka podstawowa, w wysokości 22%. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku dla wyrobów sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego posiadających atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej

Fragment:

(...) Polska Sztuka i Rękodzieło, która została uznana przez Ministra Kultury jako właściwa do wydawania atestów na wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (pismo z dnia 12 maja 2004 r. znak DWS-XIV-554/51/04 do Ministra Finansów), została również uznana za właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, dla wyrobów produkowanych przez Wnioskodawcę, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 36.63.77-40.3, dla których Wnioskodawca posiada atest Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej stawka podatku VAT wynosi 7%. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie (...)

2011
1
cze

Istota:

Stawka podatku dot. wyrobów PKWiU 26.21.12-10.21, 26.21.12-10.22, 26.21.12-10.23, 26.21.12-10.29, 26.21.12-10.91, 26.21.13-50.11, 36.30.1 oraz 36.63.71-30.29

Fragment:

(...) Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna, działająca na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji (…), która została uznana przez Ministra Kultury jako właściwa do wydawania atestów na wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego (pismo z dnia 12 maja 2004 r. znak ... do Ministra Finansów), została również uznana za właściwą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Reasumując, po uzyskaniu dla produkowanych przez Wnioskodawcę wyrobów atestu Krajowej Komisji Artystycznej i Etnograficznej, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 26.21.12-10.21, 26.21.12-10.22, 26.21.12-10.23, 26.21.12-10.29, 26.21.12-10.91, 26.21.1 -50.11, 36.30.1 oraz 36.63.71-30.29, Zainteresowany będzie mógł zastosować obniżoną do 7% stawkę podatku – stosownie do treści 41 ust. 2 ustawy. Podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji płynnego dodatku witaminowego do właściwego grupowania statystycznego, nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zakupu w kraju z zapłaconą akcyzą lub importu przez podatnika oleju napędowego i opałowego zabarwionego substancją Solvent Red 164 lub Solvent Red 19 i oznaczonych znacznikiem Solvent Yellow 124 w związku z ich odsprzedażą w celu wykorzystania do celów opałowych nie znajduje zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy, wobec czego wyroby te nie podlegają rygorom szczególnego nadzoru podatkowego. Czy w związku z powyższym prawidłowy jest pogląd ,iż przy wysyłce w/w wyrobów podatnik nie jest zobowiązany do wystawienia dokumentu przewozu oraz atestu, o którym mowa w § 31 rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

Fragment:

(...) podatkowego. Mianowicie podmiot dokonujący sprzedaży sprowadzonego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zabarwionego oleju napędowego i opałowego w celu wykorzystania na cele opałowe nie wystawia atestu. Przedmiotowej przesyłce nie towarzyszy także dokument przewozu .Dokument ten ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych ,które podlegają rygorom szczególnego nadzoru podatkowego. Podsumowując w/w przesyłkom przy dalszej odsprzedaży nie będzie towarzyszył atest i dokument przewozu . Ponadto należy zauważyć, że zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U Nr 65, poz. 598) ogłoszone w (Dz.U. Nr 96, poz. 811), które weszły w życie z dniem 17.06.2005r.dot. m.in. kwestii objęcia szczególnym nadzorem podatkowym - olejów opałowych i napędowych, w zakresie zawartości w nich nieusuwalnego znacznika oraz barwnika - § 4 ust.2 pkt 1, których dodatek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane wyroby dekoracyjne produkowane z siana, słomy, drewna, wikliny, chrustu i innych materiałów do wypalania ?

Fragment:

(...) i Etnograficznej. Dodaje się, iż do wydawania atestów upoważniających do stosowania stawki 7 % przy sprzedaży wyrobów wymienionych w poz. 110- 128 załącznika nr 3 ustawy o VAT, jako właściwa została przez Ministra Kultury uznana Krajowa Komisja Artystyczna i Etnograficzna, działająca na podstawie Uchwały Zarządu Fundacji ?CEPELIA? Polska Sztuka i Rękodzieło. Reasumując należy uznać, iż w opisanym stanie faktycznym i prawnym, w związku z nie posiadaniem powyższego atestu na swoje wyroby, Wnioskodawca nie ma prawa do stosowania przy ich sprzedaży stawki podatku VAT 7% lecz 22 % - zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o VAT. Ponadto informuje się, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)