IPPP3/4512-350/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy opisany w niniejszym wniosku Produkt jest artykułem spożywczym, o którym mowa w poz. 48 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT i tym samym można stosować do niego obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełniony w dniu 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Pełnomocnika w dniu 26 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanego produktu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku w wysokości 8% dla sprzedawanego produktu. Wniosek został uzupełniony w dniu 1 lipca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

F. BV (dalej zwany „Spółką”) jest podmiotem z siedzibą w Holandii. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług w Polsce. Spółka jest częścią światowej grupy F. wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych, która zajmuje się produkcją i dystrybucją naturalnych produktów i napojów odżywczych, a także kosmetyków i środków czystości na bazie naturalnych składników oraz wyrobów medycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka będzie dystrybuować naturalny środek odżywczy o nazwie „S.” na terytorium Polski.

S. (dalej zwany „Produktem”) jest naturalnym, nietoksycznym suplementem żywieniowym niemającym działań ubocznych. Produkt występuje w formie niewielkiego listka przeznaczonego do rozpuszczenia prosto na języku w celu maksymalnej absorbcji substancji odżywczych, którego spożycie, w uzupełnieniu do zwykłej diety, ma na celu przyniesienie dodatkowych korzyści zdrowotnych. Głównym składnikiem Produktu jest unikalna mieszanka fitoplanktonu morskiego ALPHA 3 CMPTM (tj. mikroskopijnej wielkości roślin, które żyją w oceanach) pozyskiwanego z farmy morskiej znajdującej się w północno - zachodniej części Oceanu Spokojnego, znanej z uprawy i zbiorów najwyższej jakości fitoplanktonu morskiego.

Produkt zawiera 37,5 mg substancji czynnej w postaci czystego fitoplanktonu ALPHA 3 CMPTM i dostarcza w skoncentrowanej formie naturalnych substancji odżywczych do organizmu. Ponadto Produkt zawiera następujące substancje pomocnicze: pektyna, polischaryd (pullan), skrobia modyfikowana, olejek miętowy, regulator kwasowości - DL malic acid (kwas jabłkowy), stewia (naturalny słodzik roślinny), glieryna, lecytyna sojowa, aromat cytrynowy. Jednocześnie Produkt będący przedmiotem wniosku nie jest ekstraktem słodowym, jak również nie posiada żadnej zawartości alkoholu. Określone minimalne dzienne spożycie dla utrzymania korzystnych efektów zdrowotnych to 1-2 listki Produktu dziennie.

Spółka klasyfikuje Produkt w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” i jest obowiązana do opodatkowania sprzedaży Produktu na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług (dalej zwany „podatek VAT”) na zasadach i według stawek obowiązujących w Polsce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisany w niniejszym wniosku Produkt jest artykułem spożywczym, o którym mowa w poz. 48 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT i tym samym można stosować do niego obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, produkt jest artykułem spożywczym, o którym mowa w poz. 48 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT i można stosować wobec niego 8% stawkę podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 5a Ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zarówno w treści Ustawy o VAT, jak i w treści przepisów wykonawczych, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami podatku VAT obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na podstawie z kolei art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule złącznika nr 3 do Ustawy o VAT, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do Ustawy o VAT, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku VAT w wysokości 8%, w poz. 48 zostały wymienione „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% o symbolu PKWiU ex 10.89.19.0”.

W myśl art. 2 pkt 30 Ustawy o VAT, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy danym symbolu statystycznym oznacza zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego o podanej w danej pozycji nazwie. Zgodnie z opisem towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 10.89.19.0, wymienionych w poz. 48 załącznika nr 3, wykluczeniu z prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT podlegają jedynie ekstrakty słodowe i produkty o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Zgodnie z Zasadami Metodycznymi PKWiU zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy) tego produktu. Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

Kluczowe dla określenia prawidłowego traktowania dla celów podatku VAT Produktu jest właściwe ustalenie, do jakiego grupowania należy zaliczyć opisany powyżej Produkt, zgodnie z zasadami metodycznymi PKWiU.

Ze względu na ścisłe uzależnienie zakresów rzeczowych grupowań PKWiU od Nomenklatury Scalonej (CN), zgodnie z Zasadami Metodycznymi PKWiU, przy zaliczaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU należy stosować Ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN). Każde grupowanie jest określone (identyfikowane) przez jego symbol i nazwę. Zakres rzeczowy większości grupowań, obejmujących wyroby, jest określony zakresem rzeczowym odpowiednich pozycji CN, tzn., że każde grupowanie PKWiU odpowiada całej pozycji, części pozycji lub stanowi agregat kilku pozycji CN.

Dodatkowo przy dokonywaniu klasyfikacji danego wyrobu do odpowiedniego grupowania należy posługiwać się:

  • zasadami metodycznymi PKWiU;
  • nazwami grupowań końcowych PKWiU;
  • wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach, tj. w Wyjaśnieniach do Taryfy Celnej wydanych rozporządzeniem Ministra Finansów oraz w Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C.

Jednocześnie z Zasad Metodycznych PKWiU wynika, że wszystkie wymienione powyżej elementy mają jednakową moc stanowiącą dla ustalenia zakresu rzeczowego grupowań PKWiU.

W celu poprawnego zaklasyfikowania Produktu objętego niniejszym wnioskiem do określonego grupowania PKWiU, należy odwołać się do Nomenklatury Scalonej (CN), ogólnych reguł interpretacyjnych CN, Not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich, a także Wyjaśnień do Taryfy Celnej.

Preparat jest środkiem spożywczym, mieszaniną substancji, którego głównym składnikiem jest fitoplankton morski oraz pozostałe substancje roślinne: pektyna, polischaryd (pullan), skrobia modyfikowana, olejek miętowy, regulator kwasowości - DL malic acid (kwas jabłkowy), stewia (naturalny słodzik roślinny), glieryna, lecytyna sojowa, aromat cytrynowy. Skład Produktu jest wytworzony na bazie składników roślinnych. Preparat nie jest ekstraktem słodowym, ani produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2%. Substancje zawarte w Preparacie, przez posiadane właściwości, wpływają korzystnie na funkcjonowanie organizmu. Produkt powinien być spożywany we wskazanych dawkach w celu uzyskania i utrzymania korzystnych efektów zdrowotnych.

Wytworzenie z naturalnych składników roślinnych oraz działanie nakierowane na poprawę zdrowia i samopoczucia wiąże Produkt z pozycją 2106 CN. Zgodnie z akapitem 16 Wyjaśnień do Taryfy Celnej do Działu 21 (Różne przetwory spożywcze), do pozycji 2106 CN (Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone), pozycja ta obejmuje: „Preparaty często określone jako suplementy diety (food supplements), na bazie ekstraktów roślinnych, koncentratów owocowych, miodu, fruktozy itd. z dodatkiem witamin oraz czasami niewielkich ilości związków z żelaza. Opakowania tych preparatów często zawierają napisy informujące o ich działaniu utrzymującym dobry stan zdrowia lub dobre samopoczucie. Jednakże podobne preparaty przeznaczone do zapobiegania chorobom i dolegliwościom lub ich leczenia są wyłączone (pozycja 3003 lub 3004)”.

Produkt nie jest lekiem ani produktem farmaceutycznym bowiem nie zapobiega chorobom lub dolegliwościom zdrowotnym oraz nie służy do ich leczenia, w związku z czym nie może być zaklasyfikowany do pozycji 3003 lub 3004. Mając na uwadze zakres podpozycji w obrębie pozycji 2106 CN, tj.:

  • 2106 10 Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe;
  • 2106 90 Pozostałe

oraz skład Produktu, należy go zaklasyfikować do podpozycji 2106 90 CN. Jednocześnie należy wskazać, że Preparat nie może być zaklasyfikowany do pozycji o kodzie 2106 90 98 CN, gdyż nie zawiera w swoim składzie cukru.

Zgodnie z PKWiU pozycja 2106 Nomenklatury Scalonej (CN) (z wyłączeniem 2106 90 98 CN) została przyporządkowana do grupowania PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż Produkt mieści się w grupowaniu PKWIU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Tym samym, biorąc pod uwagę, że Produkt nie jest ekstraktem słodowym, ani produktem o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, stwierdzić należy, że Produkt jest artykułem spożywczym wymienionym w poz. 48 załącznika nr 3 i tym samym Spółce przysługuje prawo do stosowania 8% stawki podatku VAT w stosunku do tego Produktu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie dystrybuować naturalny środek odżywczy o nazwie „S.” na terytorium Polski.

S. (dalej zwany „Produktem”) jest naturalnym, nietoksycznym suplementem żywieniowym niemającym działań ubocznych. Produkt występuje w formie niewielkiego listka przeznaczonego do rozpuszczenia prosto na języku w celu maksymalnej absorbcji substancji odżywczych, którego spożycie, w uzupełnieniu do zwykłej diety, ma na celu przyniesienie dodatkowych korzyści zdrowotnych. Głównym składnikiem Produktu jest unikalna mieszanka fitoplanktonu morskiego ALPHA 3 CMPTM (tj. mikroskopijnej wielkości roślin, które żyją w oceanach) pozyskiwanego z farmy morskiej znajdującej się w północno - zachodniej części Oceanu Spokojnego, znanej z uprawy i zbiorów najwyższej jakości fitoplanktonu morskiego. Produkt zawiera 37,5 mg substancji czynnej w postaci czystego fitoplanktonu ALPHA 3 CMPTM i dostarcza w skoncentrowanej formie naturalnych substancji odżywczych do organizmu. Ponadto Produkt zawiera następujące substancje pomocnicze: pektyna, polischaryd (pullan), skrobia modyfikowana, olejek miętowy, regulator kwasowości - DL malic acid (kwas jabłkowy), stewia (naturalny słodzik roślinny), glieryna, lecytyna sojowa, aromat cytrynowy. Jednocześnie Produkt będący przedmiotem wniosku nie jest ekstraktem słodowym, jak również nie posiada żadnej zawartości alkoholu. Określone minimalne dzienne spożycie dla utrzymania korzystnych efektów zdrowotnych to 1-2 listki Produktu dziennie.

Spółka klasyfikuje Produkt w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane” i jest obowiązana do opodatkowania sprzedaży Produktu na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług na zasadach i według stawek obowiązujących w Polsce.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%.

W konsekwencji, sprzedaż naturalnego środka odżywczego o nazwie „S.” na terytorium Polski, będącego artykułem spożywczym zaklasyfikowanym przez Wnioskodawcę do grupowania ex PKWiU 10.89.19.0, niestanowiącego ekstraktu słodowego i niezawierającego alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do tej ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowania wskazane w złożonym wniosku. Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.