IPPP2/4512-207/16-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dotyczy zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dla dostawy bezglutenowych kremów o różnych smakach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2016 r. (data wpływu 10 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dla dostawy bezglutenowych kremów o różnych smakach – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dla dostawy bezglutenowych kremów o różnych smakach.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Spółka chce sprzedawać na rynku krajowym 3 grupy bezglutenowych kremów o smaku pianek cukrowych.

Produkty należące do pierwszej grupy:

 1. M...Strawberry - bezglutenowy krem o smaku truskawkowych pianek cukrowych.
  • produkt bezglutenowy - stosowany jest przez diabetyków, przy odpowiednim dawkowaniu, bezpieczny dla chorych osób na celiakię (choroba powodująca brak tolerancji organizmu na gluten), produkty bezglutenowe stosowane są w powszechnych dietach żywnościowych,
  • produkcja w fabryce wolnej od orzechów,
  • produkt odpowiedni dla wegetarian,
  • nie zawiera tłuszczów, tłuszczów nasyconych,
  • niska zawartość cholesterolu.

Produkty należące do drugiej grupy:

 1. M...Vanilla - bezglutenowy krem o smaku waniliowych pianek cukrowych.
  • produkt bezglutenowy - stosowany jest przez diabetyków, przy odpowiednim dawkowaniu bezpieczny dla chorych osób na celiakię (choroba powodująca brak tolerancji organizmu na gluten), produkty bezglutenowe stosowane są w powszechnych dietach żywnościowych,
  • produkcja w fabryce wolnej od orzechów,
  • produkt odpowiedni dla wegetarian,
  • nie zawiera tłuszczów, tłuszczów nasyconych,
  • niska zawartość cholesterolu.

Produkty należące do trzeciej grupy:

 1. M... Caramel - bezglutenowy krem o smaku karmelowych pianek cukrowych.
  • produkt bezglutenowy - stosowany jest przez diabetyków, przy odpowiednim dawkowaniu bezpieczny dla chorych osób aa celiakię (choroba powodująca brak tolerancji organizmu na gluten), produkty bezglutenowe stosowane są w powszechnych dietach żywnościowych,
  • produkcja w fabryce wolnej od orzechów,
  • produkt odpowiedni dla wegetarian,
  • nie zawiera tłuszczów, tłuszczów nasyconych,
  • niska zawartość cholesterolu.

ISZTAR

Powołując się na System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR, do której należy klasyfikować Produkty z 1, 2 i 3 grupy korzystając z Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR zostały zakwalifikowane do grupy produktów o numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999. Następstwem tego jest dokładne wyliczenie cła i podatku VAT. Zgodnie z Systemem ISZTAR podatek VAT powinien wynosić 5%.

Wyżej wymieniony towar mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wyżej wymienione produkty nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski bezglutenowego kremu o smaku truskawkowych pianek cukrowych, mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 oraz numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999 Systemu ISZTAR...
 2. Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski bezglutenowego kremu o smaku waniliowych pianek cukrowych, mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 oraz numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999 Systemu ISZTAR...
 3. Według jakiej stawki opodatkowana jest sprzedaż na terenie Polski bezglutenowego kremu o smaku karmelowych pianek cukrowych, mieszczącego się w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 oraz numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999 Systemu ISZTAR...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca twierdzi, że sprzedaż przedmiotowych towarów opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług według stawki 5%. Dotyczy to 1, 2 i 3 grupy towarów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 ), do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka chce sprzedawać na rynku krajowym 3 grupy bezglutenowych kremów o smaku pianek cukrowych. Produkty należące do pierwszej grupy to:

to M...Strawberry - bezglutenowy krem o smaku truskawkowych pianek cukrowych, produkty należące do drugiej grupy to: M... Vanilla - bezglutenowy krem o smaku waniliowych pianek cukrowych, produkty należące do trzeciej grupy to: M...Caramel - bezglutenowy krem o smaku karmelowych pianek cukrowych. Produkty należące do tych grup cechują się tym, że są to produkty bezglutenowe - stosowane są przez diabetyków, przy odpowiednim dawkowaniu są bezpieczne dla chorych osób na celiakię (choroba powodująca brak tolerancji organizmu na gluten), są produktami bezglutenowymi stosowanymi są w powszechnych dietach żywnościowych, nie zawierają tłuszczów, tłuszczów nasyconych, mają niską zawartość cholesterolu, są produktami odpowiednimi dla wegetarian. Ich produkcja odbywa się w fabryce wolnej od orzechów.

Produkty z 1,2 i 3 grupy korzystając z Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR zostały zakwalifikowane do grupy produktów o numerze 2106909849 i kodzie dodatkowym V999. Następstwem tego jest dokładne wyliczenie cła i podatku VAT. Zgodnie z Systemem ISZTAR podatek VAT powinien wynosić 5%.

Spółka wskazała, że towary mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”, nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku dla opisanych we wniosku produktów.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Zgodnie z art. 146d ust. 1 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

 1. w okresie, o którym mowa w art. 146a, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

Na mocy udzielonego umocowania, w dniu 23 grudnia 2013 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719).

Na podstawie § 4 ww. rozporządzenia, stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2 ustawy obniża się do wysokości 5% dla dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz importu nadających się do spożycia przez ludzi:

 1. tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych (analogów serów) – (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106);
 2. napojów mlecznych z dodatkiem tłuszczu roślinnego – (PKWiU ex 11.07.19.0), (CN ex 2202).

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

W powołanym wyżej § 4 ww. rozporządzenia odwołano się do PKWiU ex 10.89.19.0, co oznacza, że 5% stawką podatku nie jest objęta cała grupa towarów należąca do tego grupowania statystycznego, lecz tylko poszczególne towary do tego grupowania należące. Na podstawie tego przepisu preferencyjną stawką podatku objęte są więc wyłącznie tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyroby seropodobne (analogi serów).

Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że dostawa bezglutenowych kremów o smaku truskawkowych pianek cukrowych, bezglutenowych kremów o smaku waniliowych pianek cukrowych, bezglutenowych kremów o smaku karmelowych pianek cukrowych, które są produktami o zawartości alkoholu poniżej 1,2% i zostały sklasyfikowane w PKWiU ex 10.89.19.0 jako „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlegać będzie opodatkowaniu 8% stawką podatku na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że przedmiotem dostawy nie będą tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyroby seropodobne (analogi serów), lecz bezglutenowe kremy o smaku truskawkowych, waniliowych, karmelowych pianek cukrowych, a więc Spółka nie może zastosować dla dostawy wskazanych we wniosku towarów 5% stawki podatku na podstawie § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości zastosowania 5% stawki podatku dla towarów wymienionych we wniosku jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.