IBPP1/443-974/11/AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów zużywanych podczas spotkań biznesowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2011r., (data wpływu 7 czerwca 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 sierpnia 2011r. (data wpływu 26 sierpnia 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów zużywanych podczas spotkań biznesowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2011r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów zużywanych podczas spotkań biznesowych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 22 sierpnia 2011r. (data wpływu 26 sierpnia 2011r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-974/11/AL z dnia 12 sierpnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego prowadzącą działalność poligraficzną pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podczas spotkań biznesowych organizowanych na terenie Spółki serwowane są: kawa, herbata, słodycze, soki, woda mineralna, kanapki.

W trakcie spotkań omawiane są bieżące zamówienia, uzgadniane są nowe dostawy, ustalane ceny, terminy realizacji zamówień.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 22 sierpnia 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zakupy artykułów spożywczych przedstawionych we wniosku mają związek wyłącznie z działalnością opodatkowaną.

Zakup artykułów spożywczych przedstawionych we wniosku są/będą dokonywane dla kontrahentów - spożycie na terenie Spółki.

Zakup artykułów spożywczych przedstawionych we wniosku jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W momencie zakupu artykułów spożywczych Wnioskodawca wie, że nabyte artykuły spożywcze zostaną zużyte w celu podania ich podczas spotkań z kontrahentami.

Zakup artykułów spożywczych przedstawionych we wniosku jest/będzie dokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może odliczyć VAT od faktur zakupowych...

Zdaniem Wnioskodawcy podatek VAT od faktur zakupowych na powyższe, podlega odliczeniu zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

-z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek nabyć z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca prowadzący działalność poligraficzną pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną i będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług organizować będzie spotkania biznesowe.

W trakcie spotkań z kontrahentami omawiane są/będą bieżące zamówienia, uzgadniane są/będą nowe dostawy ustalane ceny i terminy realizacji zamówień.

Podczas spotkań biznesowych organizowanych na terenie Spółki Wnioskodawca serwuje/będzie serwować dla kontrahentów: kawę, herbatę, słodycze, soki, wodę mineralną, kanapki.

Zakupy ww. artykułów spożywczych mają związek wyłączenie z działalnością opodatkowaną.

Zakup artykułów spożywczych przedstawionych we wniosku jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W momencie zakupu artykułów spożywczych Wnioskodawca wie, że nabyte artykuły spożywcze zostaną zużyte w celu podania ich podczas spotkań z kontrahentami.

Zakup artykułów spożywczych przedstawionych we wniosku jest/będzie dokumentowany fakturami VAT wystawionymi na Wnioskodawcę.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego tut. organ stoi na stanowisku, iż zużycie przez kontrahentów w trakcie spotkań biznesowych takich produktów jak kawa, herbata, słodycze, soki, woda mineralna, kanapki nie nosi znamion zużycia na cele osobiste podatnika, bowiem jak sam wskazał Wnioskodawca są one podawane jako poczęstunek podczas spotkań biznesowych, co bezsprzecznie jest związane z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zakupy ww. artykułów spożywczych mają związek z działalnością Wnioskodawcy.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego, w oparciu o wskazane przepisy prawa podatkowego, Wnioskodawca ma zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy ww. artykułów spożywczych zużytych przez kontrahentów Wnioskodawcy, w zakresie w jakim towary te są związane bezpośrednio z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną.

Istotne jest również aby nie zachodziły przesłanki wykluczające ww. prawo, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, iż przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup ww. artykułów spożywczych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.