IBPBI/2/423-1118/14/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wydatek na zakup jabłek (owoców) oraz soków dla pracowników może stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek oraz soków dla pracowników Spółki (stan faktyczny) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z zakupem jabłek oraz soków dla pracowników Spółki.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność w zakresie:

 1. produkcji urządzeń fiskalnych oraz podzespołów i części do tych wyrobów,
 2. produkcji wag elektronicznych, drukarek etykietujących,
 3. sprzedaży wyrobów wymienionych w pkt a i b,
 4. usług serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, w stosunku do produkowanych przez siebie wyrobów oraz do sprzedawanych urządzeń innych producentów,
 5. usług wykonywanych na materiałach powierzonych,
 6. zakupu i sprzedaży akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do produkowanych urządzeń fiskalnych, wag elektronicznych i drukarek etykietujących,
 7. zakupu i sprzedaży urządzeń do wyposażenia sklepów,
 8. remontów i modernizacji posiadanego parku maszynowego.

W związku z prowadzoną działalnością produkcyjną oraz handlową Spółka zatrudnia pracowników na różnego rodzaju stanowiskach pracy.

Aktualnie celem poprawy warunków pracy oraz atmosfery w pracy, jak też celem wypełnienia norm wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) Spółka zdecydowała się na dokonywanie następujących zakupów dla pracowników:

 • zakup jabłek (owoców) – jabłka (owoce) są dostarczane 2 razy w tygodniu do Spółki w ilościach uwzględniających liczbę pracowników. Kosze z jabłkami wystawiane są w ogólnodostępnych pomieszczeniach kuchennych (socjalnych) oraz na wydziałach produkcyjnych. Spółka nie prowadzi ewidencji w zakresie wydań i spożycia jabłek (owoców),
 • zakup soków w kartonach oraz wody w dystrybutorach – celem spełnienia wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) Spółka dokonuje zakupu soków i wody dla pracowników. Soki i woda są dostępne dla pracowników i nie jest prowadzona ewidencja dotycząca spożycia. Dodatkowo soki i woda są dostępne w sekretariacie Spółki celem ich podania podczas spotkań z klientami, kontrahentami w trakcie narad lub szkoleń mających miejsce w Spółce.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatek na zakup jabłek (owoców) oraz soków dla pracowników może stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki... (stan faktyczny)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatek na zakup jabłek (owoców) oraz soków dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki. Niewątpliwie kosztem uzyskania przychodu są świadczenia pracodawcy dla pracowników. Wydatek tego typu spełnia bowiem definicję kosztu uzyskania przychodu wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej „updop”). Zakup jabłek (owoców) i soków dla pracowników stanowi niewątpliwie świadczenie pracodawcy dla pracowników. Dodatkowo celem ponoszenia tego typu wydatków jest poprawa warunków pracy, poprawa atmosfery w pracy, a tym samym koszty te mają wpływ na efektywność pracowników. Ponadto obowiązek zakupu soków wynika z przepisów bhp. W konsekwencji, opisany w stanie faktycznym wydatek na zakup jabłek (owoców) i soków ma związek z działalnością gospodarczą (przychodami) Spółki. Wydatek ten jest ponoszony dla pracowników, których praca świadczona dla Spółki przynosi efekt w postaci przychodu, a więc spełniona jest definicja określona w art. 15 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., zwanej dalej „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. W świetle tego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 updop.

Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt. W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Wśród kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów są także tzw. koszty pracownicze obejmujące m.in. świadczenia wypłacane na rzecz pracowników wraz z narzutami, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety, ale również i inne wydatki ponoszone na rzecz pracowników, które w sposób pośredni wpływają na zwiększenie ich motywacji do pracy, poprawę jakości wykonywanej pracy oraz zdrowie i samopoczucie pracowników.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w związku z prowadzoną działalnością produkcyjną oraz handlową Spółka zatrudnia pracowników na różnego rodzaju stanowiskach pracy. Aktualnie celem poprawy warunków pracy oraz atmosfery w pracy, jak też celem wypełnienia norm wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Spółka zdecydowała się na dokonywanie zakupu jabłek, soków w kartonach oraz wody w dystrybutorach. Soki i woda są również dostępne dla klientów i kontrahentów Spółki.

Wątpliwości Spółki budzi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup jabłek oraz soków dla pracowników Spółki.

Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy należy stwierdzić, że ponoszone przez Spółkę wydatki dotyczące zakupu jabłek oraz soków z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Spółki o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jej pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności pracy z przełożeniem na uzyskiwane przez Spółkę przychody.

Reasumując, wydatki poniesione na zakup jabłek oraz soków udostępnianych pracownikom spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop - zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; tym samym Wnioskodawca może je zaliczać w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.