Artykuły spożywcze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to artykuły spożywcze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
cze

Istota:

Dotyczy zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dla dostawy bezglutenowych kremów o różnych smakach

Fragment:

Spółka wskazała, że towary mieszczą się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 10.89.19.0 „ Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane ”, nie są produktami o zawartości alkoholu powyżej 1,2%. Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku dla opisanych we wniosku produktów. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 41 ust. 2 ww. ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 i 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%. W poz. 48 załącznika nr 3 do ww. ustawy wymienione zostały towary mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0 - Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

2016
12
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego udostępnienia pracownikom artykułów spożywczych oraz usług cateringowych.

Fragment:

Pracownicy nie są bowiem uprawnieni do całkowicie swobodnego dysponowania udostępnionymi artykułami spożywczymi - mogą oni korzystać z udostępnionych artykułów spożywczych wyłącznie w miejscu i czasie pracy. Ponadto uprawnienie pracowników do korzystania z udostępnionych artykułów spożywczych wynika tylko i wyłącznie z wykonywania przez nich obowiązków pracowniczych wynikających ze stosunku pracy. Nie są uprawnieni do korzystania z artykułów spożywczych pracownicy nie wykonujący obowiązków pracowniczych (np. przebywający na zwolnieniach chorobowych, czy też urlopach). Nie można zatem twierdzić, że zużycie takich artykułów spożywczych następuje na cele osobiste, gdyż prawo pracowników do korzystania z artykułów spożywczych jest ograniczone tylko i wyłącznie do przypadków, kiedy pracownicy wykonują swoje obowiązki pracownicze (w tym również podczas przerw w pracy). Brak charakteru osobistego takich zużyć potwierdza również posiadana przez Spółkę interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych (z dnia 7 listopada 2014 r., nr). Ponadto, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwyczajowe zużycie (spożycie) przez pracowników udostępnianych na spotkaniach roboczych przez Spółkę artykułów spożywczych oraz zużycie (spożycie) artykułów spożywczych na spotkaniach biznesowych Spółki z kontrahentami, gdyż wskazane czynności związane są z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) Wnioskodawcy.

2016
10
mar

Istota:

Uznanie, że zużycie produktów spożywczych na potrzeby wykonywanej przez Spółkę działalności gospodarczej nie stanowi czynności opodatkowanych VAT w trybie art. 7 ust. 2 ani art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

Fragment:

Zatem zwyczajowe zużycie (spożycie) artykułów spożywczych takich jak: kawa, cukier - udostępnianych przez Wnioskodawcę pracownikom w biurze oraz takich jak kawa, cukier, mleko, ciastka, paluszki w czasie szkoleń, spotkań wewnątrz firmowych, narad, itp. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Czynności te nie są bowiem przekazaniem lub zużyciem towarów na cele osobiste pracowników, lecz ich zużycie jest związane ze statusem pracownika w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Ponadto, nie podlega także opodatkowaniu podatkiem VAT zużycie (spożycie) przedmiotowych artykułów spożywczych na spotkaniach biznesowych Wnioskodawcy z kontrahentami oraz podczas degustacji przez potencjalnych klientów w centrum handlowym, gdyż wskazane czynności związane są z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) Spółki. Poza tym zużycie przedmiotowych towarów nie jest zużyciem przez podmioty wskazane w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, ponieważ nie zostały spełnione warunki konieczne do uznania za opodatkowaną dostawę towarów lub opodatkowane świadczenie usług w postaci przekazania nieodpłatnego przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, tj. brak uznania zużycia tychże towarów za dokonane w celach osobistych, stwierdzić należy, że nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 7 ust. 2 ani art. 8 ust. 2 ustawy o VAT.

2016
9
lut

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy nieodpłatne przekazanie artykułów spożywczych opisanych w stanie sprawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Uwzględniając przedstawiony we wniosku opis sprawy należy wskazać, że nieodpłatne wydanie i zużycie artykułów spożywczych tj. kawy, herbaty, mleka, napojów chłodzących (wody, soków owocowych, napojów), cukru, słodyczy, gotowych kanapek, udostępnianych pracownikom w trakcie zebrań zarządu, narad, spotkań wewnętrznych w czasie pracy w siedzibie firmy, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób. Osoby te (pracownicy) należą co prawda do kręgu podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, lecz zużycie ww. artykułów spożywczych, które Wnioskodawca udostępnia im nieodpłatnie nie służą celom prywatnym tych osób, gdyż ich zużycie związane jest niewątpliwie z koniecznością uczestnictwa pracownika w zebraniach, naradach i spotkaniach wewnętrznych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Zatem czynności tych nie można uznać za czynności, które podlegają opodatkowaniu w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Natomiast odnośnie kwestii nieodpłatnego wydania i zużycia ww. artykułów spożywczych przez kontrahentów (...)

2015
28
paź

Istota:

Czy opisany w niniejszym wniosku Produkt jest artykułem spożywczym, o którym mowa w poz. 48 załącznika nr 3 do Ustawy o VAT i tym samym można stosować do niego obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8%?

Fragment:

Spółka klasyfikuje Produkt w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „ Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane ” i jest obowiązana do opodatkowania sprzedaży Produktu na terytorium Polski podatkiem od towarów i usług na zasadach i według stawek obowiązujących w Polsce. Z powołanych wyżej przepisów wynika, że pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane mieszczące się w grupowaniu PKWiU ex 10.89.19.0, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% podlegają opodatkowaniu obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8%. W konsekwencji, sprzedaż naturalnego środka odżywczego o nazwie „ S. ” na terytorium Polski, będącego artykułem spożywczym zaklasyfikowanym przez Wnioskodawcę do grupowania ex PKWiU 10.89.19.0, niestanowiącego ekstraktu słodowego i niezawierającego alkoholu powyżej 1,2% podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług w zw. z art. 146a pkt 2 i poz. 48 załącznika nr 3 do tej ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

2015
27
sie

Istota:

Czy zakup artykułów spożywczych, szczególnie jabłek, wody stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zakupuje artykuły spożywcze, w szczególności jabłka i wodę. Artykuły te nie są kierowane do konkretnego pojedynczego pracownika, są ogólnodostępne nie tylko dla pracowników ale również turystów, kontrahentów odwiedzających Park. Artykuły te zużywane są również podczas wewnętrznych spotkań o charakterze formalnym, w trakcie których są omawiane zagadnienia związane z bieżącą działalnością Parku, służą zwiększeniu efektywności wymiany informacji i usprawnieniu transferu wiedzy. Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy należy stwierdzić, że ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki dotyczące zakupu artykułów spożywczych, w szczególności jabłek i wody z przeznaczeniem dla pracowników są przejawem i wyrazem starań Wnioskodawcy o stan zdrowia, kondycji fizycznej i samopoczucia jego pracowników, co w dalszej perspektywie może przyczyniać się do poprawy atmosfery pracy i w konsekwencji do zwiększania wydajności i motywacji do pracy. W odniesieniu natomiast do wydatków związanych z nabyciem takich artykułów spożywczych (jabłka, woda) w celach poczęstunku kontrahentów oraz turystów odwiedzających Park stwierdzić należy, że nie podlegają one wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem celem tego typu wydatków nie jest stworzenie dobrego wizerunku firmy, czy też wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

2015
17
lip

Istota:

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych podawanych podczas spotkań z kontrahentami lub podawane pracownikom oraz Radzie Nadzorczej, a także koszty usług gastronomicznych związanych z organizacją tych spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki?

Fragment:

Ponadto Spółka ponosi wydatki na zakupy artykułów spożywczych, tj. m.in. kawa, herbata, słodycze, napoje bezalkoholowe, które są udostępniane pracownikom, bez możliwości wydzielenia części przeznaczonej dla pracowników. Wydatki dotyczące spotkań z kontrahentami są dokumentowane odpowiednimi rachunkami lub fakturami VAT. W związku z tym Spółka zadała pytanie, czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki poniesione, ponoszone na zakup artykułów spożywczych podawanych podczas spotkań z kontrahentami lub podawane pracownikom oraz Radzie Nadzorczej, a także koszty usług gastronomicznych związanych z organizacją tych spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów dla Spółki... Zdaniem Spółki, wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych podawanych podczas spotkań z kontrahentami i udostępnionych pracownikom oraz na usługi gastronomiczne związane z organizacją spotkań biznesowych z kontrahentami i Radą Nadzorczą stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ spełniają definicję kosztów z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie stanowią kosztów reprezentacji. W związku z tym, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji reprezentatywności, należy przyjąć, znaczenie słownikowe i uznać, że reprezentacja wiąże się z okazałością i wytwornością.

2015
15
lip

Istota:

Czy wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym wydatki na zakup artykułów spożywczych, napojów, zapłata za posiłek w restauracji lub też koszt posiłku we własnej restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółka w ramach prowadzonej działalności ponosi wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych zużywanych podczas spotkań z kontrahentami w jej siedzibie. Spółka ponosi także wydatki na rzecz kontrahentów z tytułu usług gastronomicznych w postaci lunchu bądź też kolacji we własnej restauracji hotelowej bądź też w innych placówkach gastronomicznych. W czasie tych spotkań omawiane są różne sprawy biznesowe, np. ustala się warunki sprzedaży towarów, przedstawia aktualną ofertę handlową negocjuje postanowienia umów zawieranych z kontrahentami, itp. Wydatki ponoszone na spotkania z kontrahentami nie wiążą się z okazałością ani wytwornością, a zatem nie mają charakteru reprezentacyjnego. W związku z tym Spółka zadała pytanie Czy wydatki poniesione w związku z organizacją spotkań z kontrahentami (w tym na zakup artykułów spożywczych, napojów, zapłata za posiłek w restauracji lub też koszt posiłku we własnej restauracji) stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz.654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

2015
10
lip

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:wydatków na zakup artykułów spożywczych związanych z zapewnieniem poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki,wydatków na zakup usług cateringu związanych z zapewnieniem poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki,wydatków związanych z organizacją spotkań z kontrahentami w celach biznesowych poza biurem Spółki (zapłata za poczęstunek w restauracji).

Fragment:

Czy ponoszone przez Spółkę wydatki na: zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów... zakup usług cateringu w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów... organizację spotkań z kontrahentami w celach biznesowych poza biurem Spółki (zapłata za poczęstunek w restauracji) mogą stanowić koszty uzyskania przychodów... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. A. Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wydatki na zakup artykułów spożywczych w celu zapewnienia poczęstunku kontrahentom w czasie wizyt na terenie siedziby Spółki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dn. 25 listopada 2013 r. ( DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 ), gdzie stwierdził, że analiza tez wyroku NSA z dn. 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11) prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami, etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

2015
14
cze

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek wydatki dotyczące artykułów spożywczych opisanych w stanie faktycznym doliczać do przychodów pracowników i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od ww. artykułów?

Fragment:

Należy jednak wskazać, iż Spółka nie jest w stanie ustalić jakie i ile artykułów spożywczych zostało zużyte przez pracowników w czasie spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, narad wewnątrzfirmowych pomiędzy pracownikami, spotkań roboczych, szkoleń wewnętrznych, itp., ani rodzaju i ilości zużytych przez pracowników artykułów spożywczych, w ramach swobodnego użytku, oraz jaki pracownik w jakim zakresie skorzystał z udostępnionych artykułów spożywczych. Stwierdzić należy, iż co do zasady do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika, związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy wszystkie wydatki poniesione przez pracodawcę na rzecz pracownika, a w zasadzie ich wartość. Jednakże, przychód ze stosunku pracy nie powstaje, jeżeli nie ma możliwości przypisania poszczególnemu pracownikowi określonej wielkości świadczenia na niego przypadającego. Mając zatem na uwadze nakreślony stan faktyczny, zakupione przez Spółkę drobne artykuły spożywcze, z których pracownicy Spółki korzystają podczas pracy, zgodnie z obowiązującymi regulaminami wewnętrznymi, nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód ze stosunku pracy, ponieważ nie można w takiej sytuacji określić zakresu korzyści uzyskanej przez konkretnego pracownika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę kosztów zakupionych produktów spożywczych. Natomiast w sytuacji, gdy artykuły spożywcze, dostępne są dla pracowników w czasie spotkań z kontrahentami w siedzibie firmy, narad wewnątrzfirmowych pomiędzy pracownikami, spotkań roboczych, szkoleń wewnętrznych, itp., to wówczas wydatki takie nie mają charakteru osobistego, i Spółka nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodu poszczególnego pracownika.