Artykuły ogrodnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to artykuły ogrodnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pismem z dnia 30 sierpnia 2005 r.podatnik zwrócił się z zapytaniem o ustalenie zakresu stosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dla prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług handlowych w powiązaniu z dochodami uzyskanymi z prowadzonej działalności rolniczej.
Jak wynika z treści pisma, podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami ogrodniczymi nabytymi od producentów roślin i sprzedawców pozostałych artykułów ogrodniczych. Ponadto, jako rolnik zajmuje się Pan produkcją roślin ozdobnych i krzewów owocowych.
Zarówno działalność gospodarczą jak i produkcję rolniczą podatnik prowadzi na działce z produkcji rolnej. W złożonym w dniu 22 września 2005 r. uzupełnieniu do wniosku podatnik wyjaśnia, że część działki rolniczej wydzielił pod prowadzenie sprzedaży produktów pochodzących z zakupu i opłaca od tej części podatek od nieruchomości.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. (...)