Artykuł | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to artykuł. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy dokonanie wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych takich jak: cukier, kawa, herbata, napoje, paluszki, ciastka jako wyroby cukiernicze, służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia, tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu oraz na bieżące potrzeby związane z przyjmowaniem w siedzibie Stowarzyszenia kontrahentów i przedstawicieli współpracujących przedsiębiorstw, stanowi koszty uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatkach dochodowych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje zanieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego we wniosku z dnia 28.06.2007r. wynika, iż Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności dokonuje wydatków związanych z zakupem artykułów żywnościowych takich jak: cukier, kawa, herbata, napoje, paluszki, ciastka jako wyroby cukiernicze, służących bieżącym potrzebom związanym z okazjonalnym poczęstunkiem na zebraniach organu stanowiącego Stowarzyszenia tj. na zebraniach delegatów oraz na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i posiedzeniach Zarządu oraz na bieżące potrzeby związane z przyjmowaniem w siedzibie Stowarzyszenia kontrahentów i przedstawicieli współpracujących przedsiębiorstw. Pytanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy po 1 czerwca 2005r. czynności wykonywane w oparciu o ww. umowy będą podlegały wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. – zwana dalej „ustawą o VAT”)?

Fragment:

(...) ustawy o VAT „usługi związane z kulturą (ex 92 PKWiU, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielnie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreację i sportem” są zwolnione przedmiotowo od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem jeśli wykonywane przez stronę czynności – napisanie artykułu i przeniesienie na wydawnictwo przez autora praw autorskich – w formie udzielenia licencji – do napisanego przez siebie utworu literackiego w zakresie prawa podatkowego, wynagradzane w formie honorarium, zostaną zakwalifikowane do PKWiU nr 92.31.22-00.00, tj. jako „Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów”, wówczas wykonywane czynności będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zaliczenia wydatków poniesionych na wynajem sali w restauracji oraz poczęstunek albo na nabycie artykułów spożywczych z przeznaczeniem do spożycia przez uczestników szkoleń produktowych organizowanych przez Spółkę dla jej odbiorców, wykonawców projektów budowlanych, a także pracowników, do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Fragment:

(...) audycja radiowa itp. poświęcone prezentacji i reklamie jakiegoś produktu. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka w celu promocji swoich wyrobów organizuje nieodpłatne szkolenia produktowe dla kontrahentów, w trakcie których uczestnikom przekazywana jest specjalistyczna wiedza na temat produktów Spółki - dotycząca ich właściwości, możliwych zastosowań, sposobu montażu, czy użycia. Wynajmuje salę w restauracji oraz organizuje poczęstunek albo nabywa artykuły spożywcze z przeznaczeniem do spożycia przez uczestników szkoleń produktowych. Szkolenia te nie noszą znamion reklamy, reprezentacji lub promocji, lecz mają na celu podniesienie efektywności sprzedaży. Zatem zachowany jest warunek uznania tych wydatków za koszty uzyskania przychodów, czyli wpływu wydatku na powstanie lub zwiększenie przychodu mające służyć promocji swoich produktów. W opinii tut. organu podatkowego w/w wydatki , o ile są racjonalne i wykazują związek (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na:
1) nagrody promocyjne rzeczowe w loteriach promocyjnych dla biorących udział w grze bingo, przekazywane losowo zgodne z Regulaminem,
2) art. przemysłowe, nie będące małymi prezentami i próbkami, przekazywane w ramach programu lojalnościowego dla zawierających zakłady bukmacherskie,
3) artykuły spożywcze, wykorzystywane w siedzibie w trakcie spotkań z kontrahentami oraz w niektórych punktach sprzedaży, gdzie gracz może bezpłatnie się nimi poczęstować stanowią koszt uzyskania przychodów, czy koszty te są kosztami reklamy podlegającej limitowi czy też reklamy nielimitowanej?

Fragment:

(...) określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest konieczność wykazania wpływu poniesionych wydatków na nagrody dla graczy oraz na zakup artykułów spożywczych na powstanie lub zwiększenie przychodów Spółki oraz odpowiednie udokumentowanie tych wydatków. Przy spełnieniu tych warunków, Spółka może zaliczać w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatki na nagrody w loterii promocyjnej oraz w programie lojalnościowym, natomiast wydatki poniesione na artykuły spożywcze przeznaczone na poczęstunek tylko do wysokości ograniczonej limitem określonym w art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji. Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, że interpretacje co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nagrody dla sprzedawców oraz podatku od towarów i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wystawiając fakturę na podstawie paragonu z kasy fiskalnej prawidłowe jest umieszczanie ogólnej nazwy artykułu np. jako "artykuły spożywcze" z rozbiciem na stawki VAT?

Fragment:

(...) rejestrującej, a wydruk - paragon dołączany jest do wystawianych na życzenie klienta faktur VAT. W związku z powyższym Pan XXXXX zapytuje czy wystawiając fakturę VAT na podstawie paragonu z kasy fiskalnej (na paragonie wyszczególnione są wszystkie zakupione towary zgodnie z ich nazwą) prawidłowe jest umieszczenie ogólnej nazwy artykułu jako "artykuły spożywcze" z rozbiciem na stawki VAT zgodnie z paragonem? Zdaniem Wnioskodawcy nazywanie ogólnikowo towarów handlowych jako " artykuły spożywcze" jest nieprawidłowe, gdyż taka faktura nie spełnia wymogów § 12 pkt 1 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. z uwagi na brak określenia nazwy towaru sprzedawanego. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny tut. organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Wnoszącego zapytanie jest prawidłowe, jednakże na innej podstawie prawnej. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dostawę paluszków niedrożdżowych?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem należnym według 7% stawki VAT paluszków niedrożdżowych o przedłużonej trwałości, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 30.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.07.2005r. Strona zwróciła się o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny w sprawie Podatnik jest firmą piekarniczą, produkującą głównie chleb i (...)

2011
1
mar

Istota:

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupów artykułów spożywczych: herbaty, kawy, wody mineralnej. Zakupione artykuły są zużywane w ramach działalności przedsiębiorstwa w trakcie spotkań jej pracowników z kontrahentami zewnętrznymi. W związku z powyższym Strona zwróciła się z pytaniem czy zużycie wspomnianych artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje zakupów artykułów spożywczych: herbaty, kawy, wody mineralnej. Zakupione artykuły są zużywane w ramach działalności przedsiębiorstwa w trakcie spotkań jej pracowników z kontrahentami zewnętrznymi. W związku z powyższym Strona zwróciła się z pytaniem czy zużycie wspomnianych artykułów spożywczych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Strony w/w artykuły zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ są zużyte na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 w/w ustawy przez dostawę towarów, o której (...)