Armator | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to armator. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
23
wrz

Istota:

Czy sprzedaż zajętego statku morskiego w postaci jachtu motorowego „...” w drodze licytacji publicznej przez komornika sądowego, podlega obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

W myśl art. 83 ust. 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw armatorom morskim: pełnomorskich liniowców pasażerskich, pełnomorskich statków wycieczkowych i tym podobnych jednostek pływających do przewozu osób; pełnomorskich promów wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0), pełnomorskich tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0), pełnomorskich chłodniowców, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0), pozostałych statków pełnomorskich do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0), pełnomorskich statków rybackich, pełnomorskich statków przetwórni oraz pełnomorskich pozostałych jednostek pływających do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0), pchaczy pełnomorskich (PKWiU ex 30.11.32.0), statków szkolnych i badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0); Z ww. przepisu wynika, że ze stawki 0% korzystają dostawy statków, pod warunkiem, że są dokonywane na rzecz armatorów morskich, a statki te zaliczają się do jednego z rodzajów statków wymienionych enumeratywnie przez ustawodawcę, objętych jednocześnie wskazanymi w tym przepisie klasyfikacjami PKWiU.

2012
7
mar

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym najem nabrzeża wyładunkowego na rzecz armatora morskiego podlega stawce podatku 0%?

Fragment:

Jest Pan armatorem morskim, prowadzącym działalność gospodarczą. Na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawia plac manewrowy z nabrzeżem cumowniczym jednostek pływających oraz pas drogowy. Firma wydzierżawiająca wystawia na Pana rzecz fakturę VAT ze stawką 0%. Zgodnie z tą umową ma Pan prawo poddzierżawiania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim. Zgodnie z tym zapisem zawarł Pan umowy dzierżawy z osobami trzecimi. Obciążani są za najem części nabrzeża wyładunkowego fakturą VAT ze stawką 0%. Podmiotami wydzierżawiającymi są armatorzy morscy. Na fakturze stawka podatku stosowana jest zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Statki i kutry wymienione są w klasie 30.11 PKWiU (statki i konstrukcje pływające). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z opisanym stanem faktycznym najem nabrzeża wyładunkowego na rzecz armatora morskiego podlega stawce podatku 0%... Zdaniem Wnioskodawcy, cytującego treść art. 83 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku od towarów i usług, do najmu opisanego we wniosku, świadczonego na rzecz armatorów morskich, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług polegających na obsłudze i remoncie statków, wykonywanych na rzecz armatora z Niemiec.

Fragment:

(...) armatora morskiego wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi, w tym świadczeniem wyspecjalizowanych usług warunkujących prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie jednostek pływających należących do armatora oraz usług z zakresu kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem norm bezpieczeństwa morskiego, jak również wykonywanie wszelkich czynności wchodzących w zakres obsługi agencyjnej statków, w tym organizowanie wejść i wyjść statków do i z portów polskich, reprezentowanie armatora przed władzami morskimi w związku z pobytem jego statków na terenie portów polskich oraz wykonywanie w imieniu armatora i na jego rzecz wszelkich czynności mających na celu wypełnianie zaleceń i rozporządzeń władz morskich. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz jest zarejestrowana dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnik VAT UE. Głównym odbiorcą usług w powyższym zakresie jest armator morski prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Niemczech, posiadający około 60 jednostek pływających, sklasyfikowanych wg PKWiU w klasie ex 35. 11., dla którego Spółka świadczy kompleksowe usługi obsługi statków, w tym również wykonywanie wszelkich czynności w zakresie pośrednictwa pracy i usług agencyjnych związanych z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników do obsługi jego statków.

2011
1
sie

Istota:

Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz armatora będącego podatnikiem z innego kraju UE, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka świadczy usługi remontowe, przebudowy lub konserwacji statków, na rzecz armatora posiadającego siedzibę w innym niż Polska kraju UE (nieposiadającego w Polsce oddziałów), będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy. Dla ww. podmiotu jest wystawiona faktura dokumentująca wykonaną usługę. Zleceniodawca zlecając wykonanie usług działa w imieniu i na rzecz armatora. Mając na uwadze powyższe oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 28b ust. 1 ustawy. Skoro usługobiorcą jest armator statku będący podatnikiem, posiadający siedzibę w innym kraju Wspólnoty, nieposiadający oddziałów na terytorium Polski, to stosownie do ww. regulacji, miejscem świadczenia usług jest kraj, w którym armator posiada siedzibę. Tym samym świadczone przez Spółkę usługi nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a ewentualny podatek winien być rozliczony według przepisów obowiązujących dla tego typu usług w kraju, w którym znajduje się miejsce ich świadczenia. W konsekwencji Spółka winna wystawić fakturę na zasadach wynikających z przepisów § 25 powołanego rozporządzenia. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, że przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz podmiotu będącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy i dla miejsca, gdzie posiada on siedzibę, czyli w innym kraju UE i nie rozstrzyga kwestii prawidłowości zawieranych umów cywilnoprawnych (bez względu, na to w jakiej formie są zawierane, np. zlecenia).

2011
1
sie

Istota:

Usługi remontu, przebudowy i konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU 35.11, świadczone na rzecz armatora niebędącego podatnikiem, posiadającego siedzibę poza terytorium UE, podlegają opodatkowaniu w Polsce wg stawki 0%.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Spółka świadczy na rzecz armatora, posiadającego siedzibę poza terytorium UE i niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, usługi remontu, przebudowy lub konserwacji statków sklasyfikowanych w grupowaniu 35.11 PKWiU, które dokumentuje fakturami. Zleceniodawca zlecając wykonanie usług działa w imieniu i na rzecz armatora. Odpowiadając na pytanie organu zadane w wezwaniu do uzupełnienia stanu faktycznego, czy nabywca usług jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy, Spółka wskazała, że armator nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem należy wnioskować, iż nie jest on podatnikiem w rozumieniu ww. artykułu. Ponadto w uzupełnieniu nie wskazano, aby posiadał on inne miejsca prowadzenia działalności poza siedzibą mieszczącą się np. w Norwegii. Wobec powyższego, należy przyjąć, że Spółka wykonuje usługi na potrzeby miejsca prowadzenia działalności armatora, znajdującego się w miejscu jego siedziby. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przyjmując założenie, że w przedmiotowej sprawie usługi są świadczone na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy (co należało wnioskować z uzyskanych od Spółki odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia stanu faktycznego), miejsce świadczenia usług należy ustalić na podstawie art. 28c ust. 1 ustawy.

2011
1
lip

Istota:

Czy w związku z odpadnięciem przesłanki opodatkowania podatkiem tonażowym, jaką jest polska przynależność statku, przed upływem minimalnego okresu opodatkowania tym podatkiem wskazanego w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku tonażowym, podatnik traci uprawnienie do opodatkowania tym podatkiem z mocą wsteczną, tj. czy dochody opodatkowane przed dniem odpadnięcia tej przesłanki podatkiem tonażowym winny być opodatkowane na zasadach ogólnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy będący armatorami w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić przychody i związane z nimi koszty na poszczególne rodzaje działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym i podatkiem dochodowym. Głównym celem wprowadzenia podatku tonażowego było stworzenie armatorom warunków umożliwiających odzyskanie zdolności konkurencyjnej na międzynarodowym rynku żeglugowym oraz powrót statków pod polską banderę narodową. Rezygnacja przez armatora z tej uproszczonej formy opodatkowania prowadzonej działalności przejawiająca się m.in. zmianą przynależności statku skutkuje niedopełnieniem ustawowego warunku podlegania opodatkowaniu podatkiem tonażowym przez określony okres, nie krótszy jednak niż 5 lat, i koniecznością opodatkowania uzyskanych przychodów na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W kontekście powyższego, dochód osiągnięty z prowadzonej przez armatora działalności w okresie, w którym (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy producent może wystawić fakturę VAT ze stawką 0%, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli sprzedaje podzespoły i części na zamówienie firmy handlowej, która to firma handlowa sprzedaje zakupiony u producenta towar agentowi niemieckiego armatora na pełnomorski statek wymieniony w art. 83 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy?

Fragment:

Zatem, stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% ma zastosowanie do dostaw części i wyposażenia dla ww. wymienionych jednostek pływających, zarówno w przypadku, gdy nabywcą jest armator morski jak i wtedy, gdy nabywcą jest inny podmiot. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż dostawa nastąpi na rzecz podmiotu nie będącego armatorem morskim, tj. na rzecz zamawiającej podzespoły i części firmy handlowej, która dostarczy je agentowi niemieckiego armatora statku pełnomorskiego, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy. Reasumując, należy podkreślić, iż jedynym warunkiem zastosowania stawki w wysokości 0% jest, aby dostarczany towar mógł być uznany za część bądź wyposażenie do środka transportu morskiego lub rybołówstwa morskiego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zmianami), z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do stosowania zerowej stawki VAT w związku z wykonywaniem usług z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.)?

Fragment:

Strona zaś stwierdza, iż ma możliwość władczego wpływania na eksploatację statku przez armatora. Ponadto wobec braku definicji ustawowej powołuje się słownikowe używanie pojęcia nadzór. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgadza się w tym miejscu ze Stroną, iż w niniejszej sprawie nie można odnieść się do klasyfikacji statystycznych ( brak takiego uregulowania w art. 83 ustawy o VAT), nie jest również uprawnionym posługiwanie się definicjami z innych dziedzin prawa. Pomocne są tezy prezentowane w literaturze, nie mogą być jednakże samoistną podstawą do określenia charakteru czynności. Należy więc uwzględniając wykładnię językową posłużyć się definicją słownikową. Zgodnie z definicją zawartą w Uniwersalnym słowniku języka polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN (Sjp PWN.pl) nadzór to: kontrolowanie lub pilnowanie kogoś lub czegoś komórka organizacyjna instytucji nadzorująca kogoś lub co, też personel nadzorujący Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiotowej sprawie pod tym pojęciem rozumieć należy kontrolę samego procesu żeglugi, rozumianej jako poruszanie się środków transportu wodnego oraz taką organizację, aby przebiegała w warunkach bezpiecznych. Potwierdzeniem słuszności takiego stanowiska jest powołany przez Stronę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.10.2006r. sygn. akt I FSK 35/06.

2011
1
maj

Istota:

Według Sądu kontekst konkretnego przepisu przesądza o tym, czy ustawodawca pojęcia „wydanie decyzji" używa w znaczeniu jej sporządzenia, czy też na określenie załatwienia sprawy będącego wynikiem zakończenia postępowania. W pierwszym znaczeniu pojęcie to użyte zostało chociażby w art. 20h § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym do czasu wydania decyzji wnioskodawca może zmienić propozycję wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej. Nie sposób bowiem uznać, że po wydaniu decyzji (i wysłaniu jej do strony), a przed jej doręczeniem strona może skutecznie zmienić wniosek. Analogicznie w ramach art. 167 § 1 Ordynacji podatkowej nowa jest o możliwości rozszerzenia zakresu żądania lub zgłoszeniu nowych żądań przez stronę do czasu „wydania decyzji" przez organ pierwszej instancji.Natomiast w drugim znaczeniu pojęcie „wydanie decyzji" pojawi się w przepisach, w których ustawodawca przewidział osiągnięcie określonego skutku materialnoprawnego, np. w art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej, a także właśnie w art. 14b § 3 tej ustawy, który powoduje związanie organu podatkowego stanowiskiem podatnika jako skutek uchybienia terminu na wydanie postanowienia. Z pewnym uproszczeniem można zatem stwierdzić, że pojęcie „wydanie decyzji" oznacza jej doręczenie wówczas, gdy w istocie chodzi o „załatwienie sprawy". Stwierdzić zatem należy, że dla oceny, kiedy dochodzi do doręczenia postanowienia w sprawie pisemnej interpretacji zastosowanie znajdą właściwe przepisy Ordynacji podatkowej, tj. jej art. 144 - art. 154c. Za niedopuszczalne należy zatem uznać wydanie postanowienia w sprawie interpretacji, która z mocy przepisu prawa ukonstytuowała się jako wiążącą organ pogląd podatnika (wnioskodawcy). W takim stanie rzeczy wniosek podatnika stał się interpretacją ze wszystkimi przysługującymi jej konsekwencjami prawnymi.Przenosząc powyższe na grunt rozpoznanej sprawy stwierdzić należało, że skoro na etapie postępowania zażaleniowego przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Warszawie było już wiadome, iż postanowienie zostało wydane (w rozumieniu - doręczone) z uchybieniem terminu, to organ ten miał obowiązek takie postanowienie uchylić w oparciu o art. 14b § 5 pkt 1 ord. pod. Nie mógł zatem orzekać merytorycznie, oceniając poprawność wydanego uprzednio postanowienia. W naruszeniu wskazanego przepisu, jego nieprawidłowym zastosowaniu, tkwiła wadliwość zaskarżonej decyzji.

Fragment:

Spółka dokonuje na terytorium Polski m.in. transakcji polegającej na dostawie towarów (farby) armatorom posiadającym siedziby w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, jak również armatorom z siedzibą poza UE - za pośrednictwem innych zagranicznych spółek z grupy J. W transakcjach tych uczestniczą każdorazowo trzy podmioty, tj. J. (Skarżąca), zagraniczna spółka z grupy J. z siedzibą w innym kraju niż J. oraz armator z siedzibą w tym samym kraju, co zagraniczna spółka z grupy J. J. UK nabywa farby w innym niż Polska kraju UE i przewozi je do magazynu położonego w Polsce w związku z czym wykazuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce. Następnie farby te spółka dostarcza na statki należące do zagranicznych armatorów, które zlokalizowane są w polskich portach. Z tytułu dostaw towarów J . wystawia fakturę VAT na zagraniczną spółkę z grupy J. mającą siedzibę w tym samym kraju, co właściciel statku. W przypadku, gdy zagraniczna spółka z grupy J. ma siedzibę na terytorium UE, faktura wystawiana przez J. na tę spółkę zawiera ważny numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych tej spółki. Obciążenie armatora przez zagraniczną spółkę z grupy J. odbywa się odrębne i nie stanowi przedmiotu złożonego przez stronę wniosku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przedstawiony przez podmiot przypadek dostawy paliwa żeglugowego wiąże się z koniecznością zastosowania dokumentacji oraz przepisów prawa podatkowego? Dotyczy dostawy krajowej, armatora polskiego, bandery polskiej, zasięg żeglugi polski.

Fragment:

Zdaniem podatnika w przypadku określonym przez podmiot jako "dostawa krajowa" (armator polski, bandera polska, zasięg żeglugi polski), w dostawie paliwa żeglugowego na jednostki pływające: możliwe jest zastosowanie zwolnienia od akcyzy na podstawie § 8 w/w rozporządzenia - po uzyskaniu oświadczenia płatnika / armatora stwierdzającego, że wyroby zostaną wykorzystane na cele uprawniające do zwolnienia, nie jest wymagany dokument ADT. W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 20.06.2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Gdańsku, w oparciu o przepisy prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z § 8 ust. 1 w/w rozporządzenia zwolnieniu podlega sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz energię elektryczną wytwarzaną na pokładzie statku. Wyłączenia z przedmiotowego zwolnienia zostały zawarte w ust. 2 w/w przepisu prawa.Przepis art. § 8 ust. 3 w/w rozporządzenia przewiduje, iż uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, (...)