ITPP3/4512-95/16/AB | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.
ITPP3/4512-95/16/ABinterpretacja indywidualna
  1. areszt śledczy
  2. dotacja
  3. dzierżawa
  4. odliczenia
  5. zakład karny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Areszt Śledczy, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jest podatnikiem VAT. Oprócz statutowej działalności – jednostka prowadzi działalność usługową w postaci dzierżawy pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów zewnętrznych. Kontrahenci zobowiązani zostają do zatrudniania osadzonych na zasadach i warunkach określonych umową o zatrudnieniu skazanych. Za dzierżawę, dzierżawcy zobowiązani są płacić czynsz w wysokości określonej w umowie, na podstawie wystawionych przez Areszt Śledczy faktur VAT. Czynsz opodatkowany jest stawką 23%.

Jednym z obiektów, który jest wydzierżawiony jest budynek nr 5, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez zewnętrznego kontrahenta, polegającej na produkcji okien i drzwi z profili drewnianych. Kontrahent do prowadzenia swojej produkcji zatrudnia osadzonych Aresztu Śledczego Oddziału Zewnętrznego w D. Na dzień pisania wniosku jest to 30 osadzonych. W wyniku zawartego porozumienia z kontrahentem (dzierżawcą) Areszt Śledczy zobowiązał się do rozbudowania w 2016 i 2017 roku budynku nr 5 o dodatkowe pomieszczenia w celu prowadzenia działalności. Rozbudowa budynku sfinansowana będzie ze środków dotacji otrzymanej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kontrahent przewiduje zwiększenie zatrudnienia o około 10 osób (skazanych).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116), środki Funduszu Aktywizacji przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, a w szczególności na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę już istniejących, tworzenie w jednostkach infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji. Natomiast w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 53) określono m. in. szczegółowe zasady, tryb i terminy udzielenia dotacji podmiotom zatrudniającym osoby pozbawione wolności, sposób i tryb dokumentowania przyznanej pomocy.

Areszt Śledczy zwrócił się do dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z wnioskiem o udzielenie dotacji na stworzenie w Oddziale Zewnętrznym w D. infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych. Zadanie to będzie polegało na rozbudowie budynku nr 5, który jest dzierżawiony kontrahentowi zewnętrznemu, a po jego rozbudowaniu kontrahent zwiększy zatrudnienie osadzonych.

Dotacja ma charakter bezzwrotny, ma zostać wypłacona w kwocie netto planowanych wydatków na przedmiotową inwestycję.

Budynek nr 5 jest w ewidencji środków trwałych Aresztu Śledczego i w całości jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez kontrahenta - w całości wydzierżawionych od 2009r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym – po otrzymaniu dotacji w kwocie netto na sfinansowanie założonego działania, Aresztowi Śledczemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszłe zakupy usług budowlanych warz z materiałami budowlanymi realizowane przez Areszt Śledczy będą w całości związane ze sprzedażą opodatkowana tj. kosztami rozbudowy budynku nr 5, który jednostka na podstawie umowy dzierżawy oddaje w dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle powyższych przepisów jest czynnym podatnikiem podatku VAT, który środki z dotacji planuje wykorzystać na zakupy związane z działalnością opodatkowaną. Tym samym przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Oprócz statutowej działalności Wnioskodawca prowadzi działalność usługową w postaci dzierżawy pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów zewnętrznych. Kontrahenci zobowiązani zostają do zatrudniania osadzonych na zasadach i warunkach określonych umową o zatrudnieniu skazanych. Dzierżawcy są zobowiązani płacić czynsz w wysokości określonej w umowie, na podstawie wystawionych faktur VAT. Czynsz opodatkowany jest stawką 23%.

Jednym z obiektów, który jest wydzierżawiony przez Wnioskodawcę jest budynek nr 5, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez zewnętrznego kontrahenta, polegającej na produkcji okien i drzwi z profili drewnianych. Kontrahent zatrudnia osadzonych Aresztu Śledczego, Oddziału Zewnętrznego w D. Na dzień złożenia wniosku zatrudnionych jest 30 osadzonych. W wyniku zawartego porozumienia z kontrahentem (dzierżawcą), Wnioskodawca zobowiązał się do rozbudowania w 2016 i 2017 roku budynku nr 5 o dodatkowe pomieszczenia w celu prowadzenia działalności. Rozbudowa budynku sfinansowana będzie ze środków dotacji otrzymanej z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Kontrahent przewiduje zwiększenie zatrudnienia o około 10 osób (skazanych).

Wnioskodawca zwrócił się do dysponenta Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy z wnioskiem o udzielenie dotacji na stworzenie w Oddziale Zewnętrznym w D. infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych. Zadanie to będzie polegało na rozbudowie budynku nr 5, który jest dzierżawiony kontrahentowi zewnętrznemu, a po jego rozbudowaniu kontrahent zwiększy zatrudnienie osadzonych.

Dotacja ma charakter bezzwrotny, ma zostać wypłacona w kwocie netto planowanych wydatków na przedmiotową inwestycję.

Budynek nr 5 jest w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy i w całości jest przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez kontrahenta - w całości wydzierżawionych od 2009 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w związku z realizacją inwestycji będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, obniżenie podatku należnego o podatek naliczony może nastąpić jedynie na ściśle określonych przez ustawodawcę zasadach, a jedną z podstawowych przesłanek pozytywnych jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. W przedmiotowej sprawie warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy jest spełniony, gdyż towary i usługi nabyte w związku z realizacją projektu będą związane z czynnościami opodatkowanymi, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zatem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. inwestycji.

Reasumując, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji ponieważ zakupione towary i usługi niezbędnych do rozbudowy budynku nr 5 będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.