Areszt śledczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to areszt śledczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
20
wrz

Istota:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na adaptację pomieszczeń technicznych po byłej kotłowni.

Fragment:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, po otrzymaniu dotacji w kwocie netto na sfinansowanie założonego działania, Aresztowi Śledczemu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszłe zakupy usług budowlanych wraz z materiałami budowlanymi realizowane przez Areszt Śledczy będą w całości związane ze sprzedażą opodatkowaną, tj. kosztami adaptacji pomieszczeń technicznych po byłej kotłowni w Oddziale Zewnętrznym, które jednostka na podstawie umowy dzierżawy oddaje w dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu. Areszt Śledczy stoi na stanowisku, że w świetle powyższych przepisów jednostka jest czynnym podatnikiem VAT, który środki z dotacji planuje wykorzystać na zakupy związane z działalnością opodatkowaną. Tym samy przysługiwać jej będzie uprawnienie do odliczenia 100% podatku naliczonego od podatku należnego.  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
31
mar

Istota:

Prawo do odliczenia podatku w związku z realizacją inwestycji.

Fragment:

Areszt Śledczy, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), jest podatnikiem VAT. Oprócz statutowej działalności – jednostka prowadzi działalność usługową w postaci dzierżawy pomieszczeń oraz nieruchomości gruntowych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów zewnętrznych. Kontrahenci zobowiązani zostają do zatrudniania osadzonych na zasadach i warunkach określonych umową o zatrudnieniu skazanych. Za dzierżawę, dzierżawcy zobowiązani są płacić czynsz w wysokości określonej w umowie, na podstawie wystawionych przez Areszt Śledczy faktur VAT. Czynsz opodatkowany jest stawką 23%. Jednym z obiektów, który jest wydzierżawiony jest budynek nr 5, przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej przez zewnętrznego kontrahenta, polegającej na produkcji okien i drzwi z profili drewnianych. Kontrahent do prowadzenia swojej produkcji zatrudnia osadzonych Aresztu Śledczego Oddziału Zewnętrznego w D. Na dzień pisania wniosku jest to 30 osadzonych. W wyniku zawartego porozumienia z kontrahentem (dzierżawcą) Areszt Śledczy zobowiązał się do rozbudowania w 2016 i 2017 roku budynku nr 5 o dodatkowe pomieszczenia w celu prowadzenia działalności.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od budynków zajętych na cele dla osadzonych

Fragment:

Ponadto rodzaj ten obejmuje zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze, schroniska dla nieletnich oraz budynki koszarowe. Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta Wejherowa uznał, że areszty śledcze nie są budynkami mieszkalnymi. O ile nie są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to podlegają opodatkowaniu według stawek przewidzianych dla budynków pozostałych.