Architekt | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to architekt. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
13
lis

Istota:

Czy w przypadku Wnioskodawczyni istnieje możliwość zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu, o jakiej mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z marca 2011 r. Dz. U. Nr 74, poz. 397) w odniesieniu do wynagrodzenia otrzymywanego za wykonywane prace, określonego na podstawie raportu z systemu rejestracji czasu pracy, jako wynagrodzenia za prace będące przejawem pracy twórczej o indywidualnym charakterze?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni jest technikiem architektem, zatrudnionym w firmie projektowej na umowę o pracę, na stanowisku starszego technika programów CAD. Korzystając z odpowiednich programów komputerowych Wnioskodawczyni tworzy na podstawie dostarczanych od inżynierów obliczeń graficzną stronę projektu. Każdy z projektów jest rozpatrywany i opracowywany indywidualnie, dlatego też każdy z nich wykazuje cechy niepowtarzalności wykonanego dzieła niezbędne do uznania go za przedmiot prawa autorskiego. W ramach zakresu obowiązków wynikających z pełnionego stanowiska Wnioskodawczyni uczestniczy w procesie tworzenia projektu konstrukcyjnego stając się tym samym współtwórcą całego dzieła w rozumieniu art. 9 ustawy o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). Na każdym z samodzielnie wykonywanych przez nią rysunków widnieje jej imię i nazwisko. Jako współtwórca wspomnianych projektów konstrukcyjnych posiada prawa autorskie do tych projektów, które zgodnie z zapisami umowy o pracę przenosi na rzecz pracodawcy. Za wykonaną pracę, czyli stworzenie dzieła i przekazanie go wraz z prawami autorskimi na rzecz pracodawcy otrzymuje wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.

2011
1
sie

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością licencji do utworów autorskich

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca jest uznanym architektem, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej działalność architektoniczną obejmującą m.in. opracowywanie projektów architektoniczno – budowlanych, koncepcji służących do stworzenia projektów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych oraz realizowania prac związanych z opracowaniem tych projektów. Jednocześnie jest prezesem zarządu oraz jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą gotowych projektów domów, garaży i pawilonów handlowych. Począwszy od dnia 01 stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2008r. wnioskodawca przekazywał tej spółce nieodpłatnie do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa. Spółka wykorzystywała te projekty do swojej działalności. W czerwcu 2009r. wnioskodawca zawarł ze spółką umowę licencyjną na korzystanie z utworów autorskich, w której strony określiły wysokość wynagrodzenia przysługującego wnioskodawcy z tytułu udzielenia w latach 2003 – 2008 licencji do wskazanych we wniosku projektów. Dnia 24 sierpnia 2009r. jedynie część należnej wnioskodawcy kwoty została zapłacona. Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż uzyskany przez Wnioskodawcę przychód z tytułu udzielenia spółce w latach 2003 – 2008 licencji na wykorzystanie utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, stanowi przychód z praw majątkowych, a nie z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011
1
sie

Istota:

Moment powstania przychodu z tytułu udzielenia spółce z ograniczoną odpowiedzialnością licencji do utworów autorskich

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wnioskodawca jest uznanym architektem, wykonującym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej działalność architektoniczną obejmującą m.in. opracowywanie projektów architektoniczno – budowlanych, koncepcji służących do stworzenia projektów architektonicznych i architektoniczno – urbanistycznych oraz realizowania prac związanych z opracowaniem tych projektów. Jednocześnie jest prezesem zarządu oraz jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą gotowych projektów domów, garaży i pawilonów handlowych. W czerwcu 2009r. wnioskodawca zawarł ze spółką umowę licencyjną na korzystanie z utworów autorskich, w której strony określiły wysokość wynagrodzenia przysługującego wnioskodawcy z tytułu udzielenia licencji do wskazanych we wniosku projektów. Opłata licencyjna będzie rozliczana dwukrotnie w ciągu roku, tj. na dzień 31 marca oraz na dzień 30 września danego roku, przy czym opłata należna za pierwsze trzy kwartały 2009 roku zostanie rozliczona na dzień 30 września 2009r. Natomiast opłaty uiszczane będą w oparciu o zestawienie sprzedaży netto przygotowywane do dnia 20 kwietnia i 20 października każdego roku.

2011
1
sie

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

Fragment:

Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca, jest uznanym architektem dysponującym wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami oraz wszelkimi właściwymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania działalności architektonicznej obejmującej między innymi: opracowywanie projektów architektoniczno - budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, przygotowywanie koncepcji w postaci rysunków, szkiców i innych opracowań służących do stworzenia projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, realizowanie pozostałych prac związanych z opracowaniem projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. Ponadto Wnioskodawca jest prezesem zarządu oraz jednocześnie jedynym udziałowcem spółki A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą gotowych projektów domów jednorodzinnych, dwurodzinnych, wielopokoleniowych, domów w zabudowie szeregowej, a także projektów gotowych garaży i pawilonów handlowych. W momencie tworzenia Spółki Wnioskodawca wniósł na poczet kapitału zakładowego wkład niepieniężny obejmujący około 200 gotowych projektów domów. W okresie późniejszym, dla utrzymania wysokiej pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku gotowych projektów domów Wnioskodawca w kolejnych latach funkcjonowania Spółki przekazywał jej do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa.

2011
1
sie

Istota:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług udzielania licencji na korzystanie z utworów autorskich.

Fragment:

Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego Wnioskodawca jest uznanym architektem dysponującym wieloletnim doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami oraz wszelkimi właściwymi uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania działalności architektonicznej obejmującej między innymi: opracowywanie projektów architektoniczno - budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, przygotowywanie koncepcji w postaci rysunków, szkiców i innych opracowań służących do stworzenia projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, realizowanie pozostałych prac związanych z opracowaniem projektów architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych. Ponadto Wnioskodawca jest prezesem zarządu oraz jednocześnie jedynym udziałowcem spółki A. Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zajmującej się opracowywaniem i sprzedażą gotowych projektów domów jednorodzinnych, dwurodzinnych, wielopokoleniowych, domów w zabudowie szeregowej, a także projektów gotowych garaży i pawilonów handlowych. W momencie tworzenia Spółki Wnioskodawca wniósł na poczet kapitału zakładowego wkład niepieniężny obejmujący około 200 gotowych projektów domów. W okresie późniejszym, dla utrzymania wysokiej pozycji Spółki na konkurencyjnym rynku gotowych projektów domów Wnioskodawca w kolejnych latach funkcjonowania Spółki przekazywał jej do użytkowania kolejne prace architektoniczne swojego autorstwa.