Arbitraż | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to arbitraż. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

W przedmiotowej sprawie występują zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a zatem czynności arbitra, podejmowane przed wskazanymi sądami arbitrażowymi, nie mogą być uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) pracy, tj. obciąża zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności, podporządkowuje wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia. W przedmiotowej sprawie występują zatem przesłanki wynikające z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że zostały spełnione kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a zatem czynności arbitra, podejmowane przed wskazanymi sądami arbitrażowymi, nie mogą być uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czynności wykonywane przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych nie są nakierowane na zaspokajanie zbiorowych potrzeb członków organizacji, co przemawiałoby za ich statutowym charakterem, lecz stanowią odpłatne świadczenie na rzecz podmiotów trzecich, nie będących członkami organizacji i służą przede wszystkim zaspokojeniu interesów podmiotów, które zwracają się do Sądu o podjęcie określonych czynności. W konsekwencji czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające – stosownie do dyspozycji przepisu art. 41 ust. 1 ustawy - opodatkowaniu 22% stawką podatku. Zatem nie znajdzie zastosowanie w odniesieniu do nich zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do ww. ustawy, gdyż Wnioskodawca dokonując tych czynności nie czyni tego w ramach działalności statutowej, lecz działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) – stosownie do dyspozycji przepisu art. 41 ust. 1 ustawy - opodatkowaniu 22% stawką podatku. Zatem nie znajdzie zastosowanie w odniesieniu do nich zwolnienie od podatku przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do ww. ustawy, gdyż Wnioskodawca dokonując tych czynności nie czyni tego w ramach działalności statutowej, lecz działalności gospodarczej. Końcowo wskazać należy, iż kwestia określenia charakteru czynności wykonywanych przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, rozstrzygnięta została w interpretacji nr ITPP2/443-770b/10/AK Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w związku z pełnieniem funkcji arbitra w opisanym stanie faktycznym będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

(...) w sporze, Wnioskodawczyni otrzyma wynagrodzenie, którego wysokość jest określana przez Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy na bazie opublikowanej tabeli stanowiącej załącznik do Regulaminu. Regulamin odnosi się także do kwestii odpowiedzialności arbitra - zgodnie z art. 34 Regulaminu, „zarówno arbitrzy, jak i Sąd i jego członkowie, MIH i jej pracownicy oraz Komitety Narodowe MIH nie ponoszą odpowiedzialności wobec nikogo za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie związane z arbitrażem.” Jak z powyższego wynika, Regulamin zawiera postanowienia dotyczące warunków wykonywania funkcji przez arbitra oraz jego wynagrodzenia. Regulamin wyłącza także odpowiedzialność arbitra, tak więc Wnioskodawczyni przy wykonywaniu czynności arbitra nie ponosi ryzyka ekonomicznego. Analiza stanu faktycznego prowadzi więc do wniosku, że w przedmiotowej sytuacji zostały spełnione w/w przesłanki pozwalające na uznanie, że czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię w (...)

2011
1
cze

Istota:

Możliwości zakwalifikowania wydatków związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodów,momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz „A” oraz kosztów proceduralnych i opłat sądowych

Fragment:

(...) „R”. Firma „R” poniosła również koszty opłat proceduralnych, łącznie z opłatami sądowymi. Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową w formie ksiąg rachunkowych, związku z czym zastosowanie znajdują przepisy art. 22 ust. 5-5d ww. ustawy. W myśl tych regulacji koszty uzyskania przychodu dzielą się na koszty bezpośrednio oraz pośrednio związane z uzyskanym przychodem. Należy stwierdzić, że koszty poniesione w związku z zapłatą kwoty zasądzonej orzeczeniem Sądu Arbitrażowego w Wiedniu na rzecz kontrahenta są kosztami dotyczącymi całokształtu działalności „R”, a więc w omawianej sprawie mamy do czynienia z kosztami pośrednimi, bo choć związane są z przychodami „R” to nie pozostają w związku z konkretnymi przychodami. W odniesieniu do kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami zastosowanie znajduje art. 22 ust. 5c ww. ustawy, zgodnie z którym koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z (...)

2011
1
maj

Istota:

Zakwalifikowanie kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym do kosztów uzyskania przychodu

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka ponosiła koszty związanych z uczestnictwem w postępowaniu arbitrażowym mające na celu obronę przed roszczeniem kontrahenta, a więc przed ewentualnym zmniejszeniem dochodów, jak również w toku postępowania wystąpiła z własnym roszczeniem o odszkodowanie, które zgodnie z zawartym ostatecznie porozumieniem zostało jej wypłacone. W związku z powyższym, uznać należy, iż koszty uczestnictwa w procesie arbitrażowym na które składały się: wydatki na obsługę prawną, koszty delegacji prawników reprezentujących Spółkę oraz powstałe ujemne różnice kursowe dotyczące powyższych zobowiązań, poniesione przez Spółkę pozostawały w związku z uzyskiwanymi przychodami, a więc można było zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jakie zasady opodatkowania w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować w stosunku do przychodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji arbitra ?.

Fragment:

(...) wymienionych w art.13 pkt 4, tj. przychodów z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi oraz przychodów określonych w art.13 pkt 6 u.p.d.o.f., w których to przepisach ustawodawca umieścił wykonywaną przez Podatnika działalność sędziego - arbitra.W przedstawionym stanie faktycznym przychód uzyskany z tytułu pełnienia funkcji arbitra w ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w arbitrażach krajowych i zagranicznych, stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust.1 pkt 2, tzn. działalność wykonywaną osobiście , tym samym nie może być on zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej określonego w art.10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f., co przesądza o tym , że stanowisko Podatnika w sprawie jest nieprawidłowe.Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów postanowił jak w sentencji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego i prawnego. Ponadto uzyskał w kraju przychód z tytułu honorarium za pełnienie funkcji arbitra utworzonego okazjonalnie (ad hoc) sądu arbitrażowego. Arbitra powołują strony sporu zgodnie z zawartą przez nie umową (zapisem na sąd polubowny). W praktyce nie zawiera się natomiast umowy między stronami a samym arbitrem. Z przepisów prawa polskiego (art. 1179 Kodeksu postępowania cywilnego) wynika, że arbiter ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz ma prawo do zwrotu wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem tej funkcji. Jeśli co do wysokości wynagrodzenia i zwracanych wydatków nie nastąpiło porozumienie arbitra ze stronami, arbiter może żądać aby sąd ustalił jego wynagrodzenie oraz wydatki podlegające zwrotowi. Podatnik pyta, czy wynagrodzenie uzyskane z w/w tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że specyfika czynności wykonywanych w związku z występowaniem w roli arbitra wskazuje na ich incydentalny charakter i nie mieszczą się one w zakresie pojęcia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) o której mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści złożonego wniosku wynika, iż arbiter nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich a warunki wykonywania czynności określa sąd. Natomiast wynagrodzenie jest uzgadniane przez strony sporu bądź określane przez sąd. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż w analizowanej sprawie występują przesłanki, o których mowa w art. 15 ust. 3, a zatem czynności arbitra, podejmowane przed sądem arbitrażowym powoływanym ad hoc, nie mogą być uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pełnię funkcję arbitra międzynarodowego przy Sądzie Arbitrażowym, rozstrzygającym spory powstałe między inwestorami zagranicznymi a Państwem Polskim. Obecnie jako arbiter międzynarodowy rozstrzygam sprawę wniesioną przez inwestora holenderskiego przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej przez Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Holandii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Uważam, że nie należy wykonywanych przezemnie usług uznawać za samodzielną działalność gospodarczą.

Fragment:

(...) a jego działalność oparta jest o uchwalony statut. W przypadku arbitrażu wykonywanego w ramach stałego sądu (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie), czynności wykonywane przez arbitra są tożsame z czynnościami realizowanymi przez Sąd Arbitrażowy. W takim przypadku czynności świadczone przez arbitrów zatrudnionych do rozpoznania danej sprawy są traktowane jak usługi świadczone przez ten Sąd. Zatem w przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku od towarów i usług jest Sąd Arbitrażowy, zaś czynności wykonywane przez podmiot pełniący funkcję arbitra w ww. Sądzie nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i 2 powołanej ustawy Ordynacja (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z brakiem zapłaty za dostarczony towar handlowy od kontrahenta zagranicznego, spółka jawna, która wystąpiła z pozwem o rozstrzygnięcie powstałego między kontrahentami sporu do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, może uznać za koszty uzyskania przychodów uiszczoną na rzecz w/w Sądu opłatę rejestracyjną i opłatę arbitrażową ?

Fragment:

(...) spółki jawnej, który potwierdzony został faktem wystawienia przez przedmiotową spółkę faktury VAT nr ......... z dnia ........2004r. i który zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) był przychodem należnym w świetle w/w ustawy. Tak więc, poniesione przez spółkę jawną opłaty, tj. rejestracyjna i arbitrażowa w związku z wszczęciem postępowania arbitrażowego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, należy uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej wymienionej ustawy Ordynacja podatkowa niniejsze postanowienie zawiera interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dla opisanego przez Pana (...)

2011
1
mar

Istota:

Czynności arbitra spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku odtowarów, a zatem z tytułu ich wykonywania nie może zostać on uznany za podatnika podatkuod towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust, 1 ww. ustawy.

Fragment:

(...) warunki wykonywania czynności arbitra. Analiza treści tej umowywskazuje, że arbiter nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku zpełnieniem funkcji arbitra. Zatem warunki wykonywania czynności arbitra, jegowynagrodzenie i odpowiedzialność Sądu za szkody powstałe w wyniku wykonywaniaczynności arbitra wypełniają dyspozycję art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów iusług. W tym konkretnym przypadku podmiotem odpowiedzialnym wobec osób trzecichjest Sąd Arbitrażowy, a zatem czynności arbitra nie są traktowane jako samodzielniewykonywana działalność gospodarcza, jeżeli przy tym sąd określa warunki wykonywaniaczynności arbitra oraz warunki jego wynagrodzenia. Reasumując, jeżeli zatem istnieją więzy tworzące stosunek prawny pomiędzyzlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunkówwykonania tych czynności, wynagrodzenia, a przede wszystkim odpowiedzialności zlecającegowykonanie tych czynności (...)