Apteka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to apteka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
lut

Istota:

W związku z wypłatą wynagrodzenia za czynności wykonywane na podstawie umowy o współpracę z Farmaceutą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Farmaceuta zaś będzie wykonywał, nałożone przez Prawo Farmaceutyczne, obowiązki związane z prowadzaniem apteki. Art. 88 ust. 1 Prawa Farmaceutycznego nakłada na podmiot prowadzący aptekę, obowiązek ustanowienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie apteki zwanej kierownikiem apteki. Celem art. 88 ust. 1 Prawa farmaceutycznego jest zapewnienie, aby apteki ogólnodostępne były prowadzone przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty, tj. osoby dające rękojmię należytego prowadzenia apteki. Farmaceuta prowadzący aptekę wykonuje zadania nałożone przez Prawo Farmaceutyczne, posiadając w tym zakresie dużą dozę samodzielności. Wykonywanie zadań określonych w Prawie Farmaceutycznym nie może być jednak utożsamianie z wykonywaniem czynności zarządczych w stosunku do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Umowa o Współpracy nie będzie zawierała elementów umożliwiających Farmaceucie swobodne zarządzania przedsiębiorstwem Wnioskodawcy. Nie będzie również uprawniała Farmaceuty do reprezentowania Wnioskodawcy, poza wymogami reprezentacji określonymi w Prawie Farmaceutycznym. Farmaceuta będzie wykonywał czynności farmaceutyczne, a nie czynności zarządcze. Ponieważ umowa o współpracę z Farmaceutą nie będzie posiadała cech umowy o zarządzanie, kontrakt menadżerski czy też umowy o podobnym charakterze, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego Farmaceucie, na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 Ustawy o PIT.

2012
16
lis

Istota:

Wnioskodawca w sposób prawidłowy pomniejszył obrót ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych do dnia 31 grudnia 2011 r. na podstawie: miesięcznych zestawień sprzedaży, paragonów z kasy fiskalnej będących w posiadaniu klienta i podatnika oraaz szczegółowych zestawień kwot bonifikat na poszczególne miesiące z podziałem na poszczególne paragony fiskalne

Fragment:

W efekcie, uiszczana przez kupujących w kasie apteki należność była niższa od sumy wartości jednostkowych sprzedawanych towarów. Powyższe bonifikaty stanowiły element strategii gospodarczej Wnioskodawcy. W ten sposób następowało obniżenie ceny oferowanych kupującemu towarów, o czym kupujący był informowany i na co wyrażał zgodę. Sprzedaż detaliczna była dokumentowana na podstawie paragonów fiskalnych, zawierających wszystkie niezbędne informacje. Na paragonie fiskalnym dokumentującym sprzedaż z bonifikatą, bonifikata nie obniżała cen poszczególnych artykułów, ale pomniejszała wykazaną w nim ostateczną kwotę do zapłaty. W paragonie wyspecyfikowane były bowiem ceny leków w kwotach netto i z podatkiem od towarów i usług, natomiast bonifikata przedstawiona była na dole paragonu w postaci jednej kwoty - bez rozbicia na kwotę netto i podatek, i bez przyporządkowania do poszczególnych pozycji towarów wydanych klientowi (ponieważ nie dotyczyły sprzedaży poszczególnych leków, które Wnioskodawca sprzedaje wg różnych stawek VAT). Do kasy apteki wpływała wyłącznie kwota po bonifikacje, a zatem faktycznie zapłacona przez klienta. Te same dane były uwidocznione na wtórnikach drukowanych przez kasę fiskalną, które podlegają przechowaniu w dłuższym okresie.

2011
1
paź

Istota:

Dot. momentu ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych na nabycie towarów handlowych oraz momentu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w firmie Spółki cywilnej, w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych (apteka). Towary handlowe oraz faktury dokumentujące zakup towarów handlowych dostarczane są do firmy z datą późniejszą niż data wystawienia faktury. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy towary handlowe należy ujmować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie otrzymania towarów, czy w dacie wystawienia faktury dokumentującej ich zakup, w sytuacji gdy faktura wystawiona jest wcześniej niż dokonano dostawy towaru... Zdaniem Wnioskodawczyni, § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 22 ust. 6b ustawy PDOF, co oznacza, że w przypadku towarów handlowych zapisów w księdze należy dokonywać pod datą ich otrzymania (bez względu na datę wystawienia, czy otrzymania faktury). Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: W myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

2011
1
paź

Istota:

Obowiązek podatkowy w związku ze sprzedażą leków refundowanych

Fragment:

W niedalekiej przyszłości Spółka zamierza uruchomić aptekę otwartą (dla odbiorców zewnętrznych). Wnioskodawca zamierza w otwartej aptece prowadzić sprzedaż leków i materiałów medycznych, które będą refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Refundacja ta będzie wypłacana aptece po sprzedaży leków i materiałów medycznych. W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie: Czy obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT należnego powstaje z chwilą wpływu refundacji za sprzedane leki i materiały medyczne, czyli w momencie uznania rachunku bankowego apteki, czy też w momencie fiskalizacji transakcji (sprzedaży leku pacjentowi)... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT należnego powstaje z chwilą wpływu refundacji za sprzedane leki i materiały medyczne, czyli w momencie uznania rachunku bankowego apteki. Jeżeli zatem apteka sprzeda lek refundowany wykazuje jedynie wartość netto oraz należny podatek VAT od tej części, która nie była refundowana. Z kolei wartość refundowaną wykazać należy w okresie rozliczeniowym w którym wpłynęła dotacja. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawczyni zobowiązana jest odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty otrzymanej (na podstawie noty uznaniowej) od producenta za pośrednictwem dostawcy leków, tytułem zwrotu udzielonych na rzecz pacjentów rabatów w „Programie 2”?

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż apteka prowadzona przez Wnioskodawczynię uczestniczy w programie (tzw. „ Program 2 ”), w którym leki sprzedawane są po obniżonej cenie, a udzielony przez Wnioskodawczynię pacjentom rabat, jest uwzględniony na paragonie fiskalnym. Rabat udzielany jest przez producenta za pośrednictwem podmiotu, od którego Wnioskodawczyni nabywa leki. Rabatu pacjentowi udziela zatem inny podmiot, niż Wnioskodawczyni. Kwotę równą wartości udzielonych pacjentom rabatów, Wnioskodawczyni otrzymuje od producenta leków za pośrednictwem dostawcy, na podstawie noty uznaniowej. Dla prawidłowego ustalenia, czy otrzymana przez Wnioskodawczynię kwota zwrotu udzielonych klientom rabatów na podstawie „ noty uznaniowej ” stanowi dla Niej przychód, istotnym jest fakt, iż rabat przyznał producent leku, który nie jest bezpośrednim kontrahentem Wnioskodawczyni. Zatem otrzymany zwrot wydatków poniesionych przez Wnioskodawczynię na udzielenie klientom rabatów będzie dla Zainteresowanej przychodem uzyskanym w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą. Reasumując, Wnioskodawczyni zobowiązana jest odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty otrzymanej (na podstawie noty uznaniowej) od producenta za pośrednictwem dostawcy leków, tytułem zwrotu udzielonych na rzecz pacjentów rabatów w „ Programie 2 ”.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość pomniejszania obrotu ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków komputerowych.

Fragment:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej leków – apteka. Przy sprzedaży niektórych leków z cenami urzędowymi i umownymi apteka ma zamiar udzielać kupującym bonifikat w postaci obniżenia ostatecznej kwoty do zapłaty. Udzielona bonifikata (obniżenie kwoty do zapłaty) nie wpływa na obniżkę cen poszczególnych artykułów wyszczególnionych w dokumencie sprzedaży – paragonie z kasy fiskalnej. Udzielone bonifikaty będą instrumentem ekonomicznym mającym na celu podniesienie konkurencyjności apteki na rynku. W raporcie dziennym z kasy fiskalnej obrót będzie ewidencjonowany bez pomniejszenia o kwoty udzielonych bonifikat, które to kwoty będą ujęte w zestawieniu komputerowym (raporcie kasowym). Do kasy będzie wpływało faktycznie mniej pieniędzy ze sprzedaży niż wynika to z raportów z kasy fiskalnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe będzie w świetle art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pomniejszenie obrotu ze sprzedaży o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków komputerowych (raportów sprzedaży)... Zdaniem Wnioskodawcy, wydruki komputerowe (raporty sprzedaży) są z uwagi na brzmienie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą do pomniejszenia obrotu ze sprzedaży o kwoty udzielonych bonifikat.

2011
1
sie

Istota:

Czy uzyskiwany dochód z działalności dotyczącej usług medycznych (lecznictwa), który przeznaczany jest na tę właśnie działalność, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop?

Fragment:

W ramach działalności świadczy usługi medyczne w zakresie lecznictwa zamkniętego (szpitalnictwo), lecznictwa otwartego (przychodnia specjalistyczna) oraz prowadzi sprzedaż leków w aptekach ogólnodostępnych – otwartych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy uzyskiwany dochód z działalności dotyczącej usług medycznych (lecznictwa), który przeznaczany jest na tę właśnie działalność, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop... Zdaniem Spółki, podatek dochodowy od osób prawnych winna uiszczać tylko z części działalności dotyczącej sprzedaży leków w aptekach ogólnodostępnych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm. dalej: ustawa o pdop), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

2011
1
sie

Istota:

1. Czy zasadna byłaby zamiana opisanych powyżej sposobów rozliczeń z tytułu sprzedaży detalicznej dla prawidłowości określenia momentu przychodu?
2. Czy sposób rozliczania kosztu własnego jest prawidłowy?

Fragment:

Wnioskodawca doprecyzował opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje: Podatnicy prowadzący apteki sprzedają leki i wyroby medyczne bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. w związku z tym, otrzymują z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację ceny leku. Zasadę udzielania tej refundacji określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ww. ustawy, apteka po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, otrzymuje - nie częściej niż co 14 dni - refundację ceny leku lub wyrobu medycznego wydawanego świadczeniobiorcy bezpłatnie lub za częściową odpłatnością. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dokonuje refundacji nie później niż 18 dni od otrzymania powyższego zestawiania. Apteka oczywiście posiada takie umowy z NFZ. Koszt własny, w rozumieniu Spółki, to koszty sprzedanych towarów liczony w momencie sprzedaży, czyli wydania leku. Spółce chodzi o określenie momentu opodatkowania sprzedaży leku i refundacji za lek. w momencie sprzedaży leku przez drukarkę fiskalną następuje wydanie z magazynu tego towaru.

2011
1
sie

Istota:

Czy apteka może dokonać obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego o kwotę VAT wynikającą z not rabatowych tytułem udzielonego rabatu?

Fragment:

(...) apteki, jak i wartość ogółem w ciągu miesiąca,    – podpis osoby wystawiającej notę oraz podpis osoby przyjmującej notę (ze strony Apteki), kwoty udzielonego rabatu są przelewane na konto Apteki przez X. W oparciu o wystawioną notę, X obniża kwotę swojego podatku VAT należnego oraz przychodu ze sprzedaży, Apteka, w oparciu o otrzymany rabat, może obniżyć koszt zakupu leku oraz wartość podatku naliczonego VAT związanego z zakupem produktu. Dzięki obniżce ceny zakupu, Apteka może ustalić cenę sprzedaży niższą, określoną na poziomie, który jest akceptowany przez pacjentów. Pozwoli to im na zakup leku. W efekcie obniżki ceny zakupu leku, spadek ceny sprzedaży może nie odbić się na marży apteki (ostateczny efekt zależy od stopnia obniżenia ceny przez Aptekę). Zwiększona, dzięki obniżeniu ceny, ilość sprzedawanych produktów pozwala na zwiększenie zysku Apteki. Rabat wynosi yy PLN (netto) na jednostkę kupowanego produktu, co stanowi 55% ceny (netto) zakupu leku w hurtowni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy apteka może dokonać obniżenia kwoty podatku VAT naliczonego o kwotę VAT wynikającą z wystawionych przez X not rabatowych, dotyczących przedmiotowego leku, tytułem udzielonego aptece rabatu...

2011
1
lip

Istota:

Czy Podatnik może dokonać obniżenia kwoty swojego podatku VAT należnego o wartość VAT naliczonego, skalkulowanego wg 22% stawki, wynikającego z wystawionych przez aptekę faktur VAT?

Fragment:

Zgłoszenie wiąże się ze zobowiązaniem do przekazywania Spółce wiarygodnych danych, gwarantowania Spółce dostępu do systemów informatycznych i danych pozwalających na weryfikowanie, czy wartość wystawionych przez aptekę faktur nie jest zawyżona (jeżeli chodzi o ilość nabytego przez aptekę leku), zaakceptowania przez aptekę celu programu, jakim jest zwiększenie dostępności produktu dla pacjentów. Wartość wypłaconej aptece rekompensaty pozwala na obniżenie ceny leku i tym samym jego upowszechnienie. Powyższa rekompensata dotyczy ogółu dostaw produktów Wnioskodawcy zrealizowanych w określonym czasie i nie dotyczy określonego pułapu zakupów. Jak wynika z wniosku, wypłata premii pieniężnej nie jest uzależniona od świadczenia przez kontrahenta żadnych dodatkowych czynności. W ramach programu apteka przesyła Podatnikowi fakturę VAT, w której kwota netto stanowi równowartość rekompensaty będącej elektem pomnożenia ilości zakupionych w danym okresie przez aptekę produktów oraz wartości rekompensaty przypadającej na jedno opakowanie produktu, oraz zestawienie z systemu magazynowego lub koordynującego zarządzanie zapasem towarów apteki obrazujące rotację produktu w aptece (ilość ogółem zakupionych i sprzedanych przez aptekę produktów), w okresie za który apteka chce otrzymać rekompensatę. Konstrukcja przedstawionych relacji handlowych nie wiąże się z wykonywaniem przez apteki na rzecz Spółki czynności innych niż dokonywanie w dowolnej ilości zakupów w określonym czasie.