ITPP2/4512-847/15/PS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku aportu działek gruntu.
ITPP2/4512-847/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. grunty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 listopada 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku aportu działek gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku aportu działek gruntu.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przygotowuje niżej opisane nieruchomości do wniesienia jako przedmiot prawa własności aportem do spółki prawa handlowego.

  1. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,5282 ha, w skład której zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków wchodzą użytki: RIVa - pow. 0,0905 ha; W-PslV- pow. 0,0686 ha; PslV - pow. 0,3691 ha, stanowi własność Gminy - gminny zasób nieruchomości. Nieruchomość leży w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta K. na, zatwierdzonym uchwałą Nr xxx Rady Miejskiej w K. z dnia 4 września 2014 r., wymieniona nieruchomość znajduje się w elementarnym obszarze oznaczonym symbolem N.09.c.ZD, o funkcji dominującej - stała lokalizacja ogrodów działkowych. Na nieruchomości znajduje się rów odprowadzający wody opadowe i roztopowe z terenu miasta.
  2. Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,0579 ha, w skład której zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków wchodzą użytki: ŁVI - pow. 0,0270 ha; W-ŁVI - pow. 0,0309 ha; stanowi własność Gminy - gminny zasób nieruchomości. Nieruchomość leży w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu R. – D. w K., zatwierdzonym uchwałą Nr xxx Rady Miejskiej w K. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Nr xxx, poz. xxx), zgodnie z którym znajduje się ona w obszarze oznaczonym symbolem 325ZL o przeznaczeniu - teren zieleni nieurządzonej. Na nieruchomości znajduje się rów odprowadzający wody opadowe i roztopowe z terenu miasta.

Faktyczne zagospodarowanie przedmiotowych nieruchomości stanowią elementy kanalizacji deszczowej, otwartych urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych miasta.

Zadanie odprowadzania i oczyszczania ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych Miasta zostało powierzone Spółce z o. o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w K.

Sieci i urządzenia służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków są sukcesywnie przekazywane na majątek Spółki, która tym samym zobowiązana zostaje do utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

W wyniku aportu podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki.

W uzupełnieniu wniosku Gmina wskazała, że przedmiotowe rowy stanowią sztuczne wyżłobione kanały w ziemi jako koryta o zboczach stromych, naturalnych, nieuszczelnionych. Rowy znajdujące się na nieruchomościach nie stanowią budowli w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.). Użyte we wniosku określenie „urządzenie” odnosi się do definicji wynikającej z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.), zgodnie z którą rów to sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy i stanowi urządzenie służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy za prawidłowe należy uznać, że wniesienie aportem na majątek spółki prawa handlowego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej opisanej w pkt 67, nie przeznaczonej pod zabudowę, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sklasyfikowanej w oparciu o zapisy ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (RIVa, W-PslV, PslV), podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...
  • Czy za prawidłowe należy uznać, że wniesienie aportem na majątek spółki prawa handlowego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej nie przeznaczonej pod zabudowę, objętej ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru R. – D. w K., sklasyfikowanej w oparciu o zapisy ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (LVI, W-ŁVI), podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem, a jej efektem jest przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotowym towarem jak właściciel i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (według stawek podatku przewidzianych dla przedmiotu aportu).

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolniona z opodatkowania jest taka dostawa, której przedmiotem jest teren niezabudowany o przeznaczeniu innym niż budowlane. Oznacza to, że z ww. zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy terenów o charakterze rolnym, leśnym lub działek rekreacyjnych.

W przypadku pierwszej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem, dla której brak jest planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, podstawę do zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, stanowią zapisy ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast w odniesieniu do drugiej z opisanych nieruchomości, zarówno z zapisu o jej przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jak i zapisów w ewidencji gruntów i budynków, wynika że dostawa dotyczyć będzie gruntu o charakterze rolnym, niezabudowanego o przeznaczeniu innym niż budowlane.

Uwzględniając przeznaczenie obu nieruchomości, zarówno tej objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i nieruchomości, dla której brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zapisy ewidencji gruntów i budynków, zasadnym jest przyjęcie, że przedmiotem dostawy będzie grunt niezabudowany inny niż tereny budowlane. Tym samym zachodzą przesłanki do zwolnienia planowanej transakcji od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 cyt. ustawy.

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Natomiast aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe). Wniesienie wkładu wiąże się z przeniesieniem na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a więc także prawa własności, jeżeli przysługuje ono wnoszącemu aport.

W świetle wskazanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że wniesienie aportu (wkładu niepieniężnego) w postaci nieruchomości do spółki prawa handlowego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów zawartej w art. 5 ust. 1 ustawy, gdyż wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów, praw i obowiązków w spółce, a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Od zasady opodatkowania według stawki podstawowej przewidziano jednak pewne wyjątki. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług ujęte zostały między innymi w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W myśl art. 2 pkt 33 cyt. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z przywołanych regulacji wynika, że opodatkowane podatkiem są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane, a także niezabudowane stanowiące tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, niestanowiących terenów budowlanych w rozumieniu tego przepisu, są zwolnione od podatku.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wynika z wniosku – działka gruntu wymieniona w pkt 1 jest niezabudowana, brak jest dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana dla niej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania, jej dostawa będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Również dostawa działki gruntu wymienionej w pkt 2 będzie zwolniona od podatku na podstawie ww. przepisu, gdyż okoliczności sprawy wskazują, że nie stanowi terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w xxx, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.