ITPP2/4512-262/16/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Gminie przysługuje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług poniesionego w ramach realizacji projektu, w szczególności podatku związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – które to w zamian za udziały Gmina zamierza wnieść aportem do spółki komunalnej, w której posiada 100% udziałów?Czy właściwe będzie zastosowanie dla ww. zdarzenia przyszłego stawki podstawowej podatku od towarów i usług dla transakcji wniesienia do spółki prawa handlowego ww. aportu niepieniężnego, któremu towarzyszy świadczenie wzajemne od drugiej strony (udziały) – stanowiące odpłatną dostawę towarów i podlegającą, w ocenie Gminy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem w formie aportu wybudowanej w ramach realizacji projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zastosowania 23% stawki podatku do czynności aportu niepieniężnego w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z przekazaniem w formie aportu wybudowanej w ramach realizacji projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zastosowania 23% stawki podatku dla czynności aportu niepieniężnego w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, zarejestrowaną dla celów podatku od towarów i usług w Polsce jako podatnik VAT czynny. Gmina nabyła grunt w celu utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej i dalszej odsprzedaży zainteresowanym inwestorom. W ramach inwestycji, na które planuje się pozyskać środki z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020, na nabytym gruncie Gmina zamierza wykonać sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, linię energetyczną oświetlenia zewnętrznego, kanalizację deszczową i drogi wewnętrzne. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina zamierza sprzedać ww. działki inwestorom chcącym zlokalizować swoją firmę na terenie miasta, z wyłączeniem infrastruktury powstałej w ramach projektu, tj. elementów wymienionych powyżej.

W zakresie planowanej do wybudowania infrastruktury, Gmina rozważa przeniesienie w drodze aportu jej części wykonanej w wyniku ww. inwestycji (tj. sieć wodociągowa i kanalizacja) do spółki komunalnej, w której posiada 100% udziałów. Wydatki na przedmiotowe inwestycje zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Zgodnie z intencją Gminy, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania sieci wodociągowe i kanalizacja ma być przedmiotem aportu na rzecz gminnej spółki komunalnej będącej czynnym podatnikiem VAT. Gmina zamierza dokonywać aportu w zamian za udziały (świadczenie zwrotne) niezwłocznie po oddaniu do użytkowania poszczególnych sieci wodociągowych i kanalizacji. Pozostała infrastruktura pozostanie własnością Gminy (m.in. drogi i oświetlenie).

W związku z powyższym opisem zadano pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

  1. Czy Gminie przysługuje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług poniesionego w ramach realizacji projektu, w szczególności podatku związanego z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – które to w zamian za udziały Gmina zamierza wnieść aportem do spółki komunalnej, w której posiada 100% udziałów...
  2. Czy właściwe będzie zastosowanie dla ww. zdarzenia przyszłego stawki podstawowej podatku od towarów i usług dla transakcji wniesienia do spółki prawa handlowego ww. aportu niepieniężnego, któremu towarzyszy świadczenie wzajemne od drugiej strony (udziały) – stanowiące odpłatną dostawę towarów i podlegającą, w ocenie Gminy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwało prawo odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki poniesione w ramach realizowanego na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, gdyż przekaże je aportem w zamian za udziały do spółki komunalnej, w której posiada 100% udziałów.

W odniesieniu do pytania 2 Gmina stwierdziła, że transakcja wniesienia w zamian za udziały ww. sieci wodociągowej i kanalizacji do spółki komunalnej podlegała będzie opodatkowaniu VAT według podstawowej stawki podatku od towarów i usług, tj. 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast przez dostawę towarów, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego spełnia definicję dostawy towarów zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym uznawane jest za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, gdyż czynność ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu wiąże się z odpłatnością, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą mającą charakter rzeczowy, a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania wnoszonym towarem jak właściciel.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jak wynika z treści art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do zapisu art. 43 ust. 1 pkt 10 wskazanej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 cyt. ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu,
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej.

Z kolei art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Analiza powołanych przepisów w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego pozwala na stwierdzenie, że skoro realizacja inwestycji w części dotyczącej wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będzie miała związek ze sprzedażą opodatkowaną – aport, który co do zasady podlega opodatkowaniu – Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w tej części.

Jednocześnie stwierdzić należy, że z uwagi na fakt, że aport będzie dokonany w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy i Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego dostawa ta podlegać będzie - w myśl art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy - opodatkowaniu 23% stawką podatku.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją pozostałej części inwestycji, ponieważ w tym zakresie nie przedstawiono własnego stanowiska.

Końcowo stwierdzić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.