ITPP2/443-948/11/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2011 r. (data wpływu 1 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniu czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniu czynności wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pani przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napoi alkoholowych, prowadzącym sieć sklepów winiarskich. Firma wpisana jest do ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez Urząd Miejski. Prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży wyrobów winiarskich (sklepów) stanowi Pani podstawową działalność gospodarczą. Poza winami sprzedawane są kawa, herbata oraz akcesoria związane z winami. Ewidencja zdarzeń gospodarczych prowadzona jest na zasadach podatkowej książki przychodów i rozchodów. W ramach działalności gospodarczej zatrudnia Pani pracowników, współpracuje z dostawcami towarów i usług, zawiera umowy najmu lokali użytkowych, w których znajdują się sklepy. Z dwóch lokali korzysta Pani na podstawie umów najmu pozostałe dwa stanowią przedmiot własności. W toku działalności gospodarczej nabyła Pani środki trwałe związane z prowadzoną działalnością. W budynku przy ul. Rz. prowadzone są usługi gastronomiczne (restauracja) i hotelarskie (pokoje noclegowe). Przedmiotowa działalność prowadzona jest przez Pana (...) na podstawie umowy najmu. Uzyskała Pani również niezbędne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży detalicznej alkoholu w poszczególnych sklepach wydane przez Prezydentów Miast, jak też zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego wyrobami alkoholowymi. Posługuje się Pani słowno-graficznym znakiem towarowym F. Znak towarowy został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP (postępowanie rejestracyjne nie zostało zakończone). W toku prowadzonej działalności gospodarczej zawarła Pani umowę z bankiem o udzielenie kredytu obrotowego w wysokości około 230.000 zł oraz kredytu na zakup samochodu. Kredyt na zakup samochodu jest nadal spłacany. W ramach prowadzonej działalności prowadzi Pani również sklep internetowy. Z działalnością tą związane jest prawo do domeny internetowej, oprogramowanie oraz umowy z agencjami rozliczeniowymi w zakresie płatności kartami płatniczymi. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest ponadto działalność związana z nieruchomością przy ul. Rz. - bar (winiarnia), biuro oraz magazyn produktów na potrzeby działalności sklepów.

Intencją Pani jest połączenie działalności sklepów prowadzonych w ramach indywidualnej działalności gospodarczej z działalnością realizowaną obecnie w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. Jedynym udziałowcem spółki jest Pani mąż. Spółka na dzień dzisiejszy prowadzi również działalność handlową w zakresie sprzedaży win. Sytuacja „dublowania” się podmiotów prowadzących tą samą działalność stanowi poważne utrudnienie w praktyce prowadzonej działalności. Stworzenie jednego podmiotu znacząco ułatwi szereg kwestii związanych z prowadzoną działalnością. Z uwagi na fakt, iż przepisy prawa nie dają możliwości przekształcenia działalności jednoosobowej w spółkę prawa handlowego jedynym rozwiązaniem jest wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do istniejącej spółki. Przedmiotem wkładu niepieniężnego ma być zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca, wszystkie elementy przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem sieci sklepów winiarskich:

 • Towary handlowe - znajdujące się w sklepach prowadzonych w ramach sieci;
 • Środki trwałe - samochód dostawczy Volksvagen Caddy,
 • Elementy wyposażenia sklepów - regały, lady, komputery;
 • Znak towarowy F.;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali sklepowych;
 • Prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego;
 • Zobowiązania wynikające z umowy kredytowej;
 • Pozostałe prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym;
 • Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy (nastąpi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy);
 • Zezwolenia na handel detaliczny i hurtowy wyrobami alkoholowymi, które stanowią element składowy przedsiębiorstwa;
 • Prawo do domeny internetowej;
 • Oprogramowanie komputerowe związane z prowadzeniem sklepu internetowego.

Aport nie będzie obejmował prawa do dwóch lokali stanowiących Pani własność - sklep przy ul. M. oraz budynek przy ul. Rz., w tym sensie, że do Spółki nie zostanie wniesione prawo własności budynków, w których znajdują się sklepy - lokale użytkowe. Korzystanie z przedmiotowych lokali zostanie zapewnione na podstawie umów najmu, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Panią. W budynku przy ul. Rz. świadczone będą usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Zakłada Pani, że wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki nastąpi w taki sposób, aby spółka była następcą prawnym zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszonego aportem. Aport będzie obejmować wszystkie elementy, w tym należności i zobowiązania związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, jak również prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń dotyczących obrotu alkoholem. W związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego, planowana jest zmiana firmy Spółki z S. na F. Spółka z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wkład niepieniężny, do spółki z o.o. w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa...
 2. Czy wniesienie opisanego wyżej wkładu niepieniężnego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot aportu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27 e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy. Konsekwencją powyższego jest również brak dokonywania korekty podatku, o której mowa w art. 91 ust. 2-8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Definicja przedsiębiorstwa znajduje się w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W myśl art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług ma się więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Na zespół składników przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia sieci sklepów winiarskich F. należących do Pani składają się w szczególności ruchomości, nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz należności i zobowiązania. Składniki te są wyodrębnione pod względem organizacyjnym i finansowym z istniejącego przedsiębiorstwa w taki sposób, iż przedmiotowa działalność może być realizowana samodzielnie. Usługi hotelarskie i gastronomiczne dają się w sensie organizacyjnym i funkcjonalnym rozdzielić od działalności w zakresie prowadzenia sklepów.

Przedmiotem aportu w niniejszej sprawie będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa. Aportem będą objęte wszystkie elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, tj. zezwoleń na obrót alkoholem, stanowiące element przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W przypadku takich elementów istnieje ryzyko zakwestionowania przez sąd rejestrowy zdolności aportowej określonych składników majątkowych. Wówczas jednak Spółka wystąpi do właściwych organów koncesyjnych o wydanie nowych decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie obrotu alkoholem. Lokale użytkowe, które nie będą stanowiły przedmiotu aportu zostaną udostępnione Spółce na podstawie umów najmu.

Nieruchomość, wyłączona z przedmiotu aportu oraz związana z nią umowa najmu, w części zostanie wykorzystana do prowadzenia usług gastronomicznych i hotelarskich, a w części wykorzystywana na biuro i magazyny. Umowa najmu nie wiąże się z przedmiotem działalności handlowej Pani i nie ma żadnego związku ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe stwierdziła Pani, iż:

 • aport będzie obejmował zespół wszystkich składników materialnych i niematerialnych - oprócz nieruchomości, które jednak byłyby wynajmowane w istotnej części spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniesiony byłby aport. Ww. część przedsiębiorstwa (działalność handlowa w zakresie sklepów winiarskich) będzie posiadała własne, niezależne składniki materialne i niematerialne oraz całe zaplecze organizacyjne potrzebne do usamodzielnienia się,
 • możliwe będzie przyporządkowanie poprzez ewidencje zdarzeń gospodarczych przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku poprzez przejęte składniki majątkowe, w tym zobowiązania jak również przejęta wykwalifikowana kadra pracowników wchodząca w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa umożliwia kontynuowanie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego uznała Pani, iż zbywana część przedsiębiorstwa będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust.1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 tej ustawy, pod pojęciem towaru należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jest więc to, aby zbycie obejmowało zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, iż definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m. in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Przepis art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w spawie wspólnego system podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347/1 z dnia 11 grudnia 2006 r.), stanowi, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Z powyższego wynika, że ww. przepis wprowadza, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza Pani wnieść aportem wszystkie elementy przedsiębiorstwa związane z prowadzeniem sieci sklepów winiarskich, tj. towary handlowe, środki trwałe (samochód dostawczy marki Volksvagen Caddy), elementy wyposażenia sklepów (regały, lady, komputery), znak towarowy, prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali sklepowych, prawa i obowiązki wynikające z umowy rachunku bankowego, zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, pozostałe prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy (nastąpi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy), zezwolenia na handel detaliczny i hurtowy wyrobami alkoholowymi, które stanowią element składowy przedsiębiorstwa, prawo do domeny internetowej, oprogramowanie komputerowe związane z prowadzeniem sklepu internetowego. Aport nie będzie obejmował prawa do dwóch lokali stanowiących Pani własność (sklep przy ul. M. oraz budynek przy ul. Rz.), w tym sensie, że do Spółki nie zostanie wniesione prawo własności budynków, w których znajdują się sklepy (lokale użytkowe). Korzystanie z przedmiotowych lokali zostanie zapewnione na podstawie umów najmu, które zostaną zawarte pomiędzy Spółką a Panią. W budynku przy ul. Rz. świadczone będą usługi gastronomiczne i hotelarskie. Aport będzie obejmować wszystkie elementy, w tym należności i zobowiązania związane z wyodrębnioną częścią przedsiębiorstwa, jak również prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń dotyczących obrotu alkoholem. W związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego, planowana jest zmiana firmy Spółki z S. na F. Spółka z o.o.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że jak wskazano we wniosku, aport będzie obejmował zespół składników materialnych i niematerialnych (oprócz nieruchomości, które będą przedmiotem najmu), możliwe będzie przyporządkowanie poprzez ewidencję zdarzeń gospodarczych przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku poprzez przejęte składniki majątkowe, to – o ile w momencie jego przekazania posiadać będzie cechy wymienione w art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług – stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji czynność wniesienia tych składników, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będzie wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 6 ust.1 ww. ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, iż definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy zbywane w ramach tej czynności składniki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przytoczonych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.