ITPP2/443-918/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Aport. Dostawa wyodrębnionej jednostki organizacyjnej nie podlega opodatkowaniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2014 r. (data wpływu 11 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży wyodrębnionej jednostki organizacyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności sprzedaży wyodrębnionej jednostki organizacyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Towarzystwo (dalej: „Wnioskodawca”) jest krajową spółką prawa handlowego, utworzoną przez spółkę Towarzystwo jako komplementariusza oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako akcjonariuszy. Prowadzi działalność gospodarczą, w oparciu o posiadane zasoby majątkowe oraz pracowników, polegającą na świadczeniu szerokiego wachlarza zróżnicowanych usług na rzecz podmiotów należących do systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz innych odbiorców, w szczególności w zakresie:

 • wynajmu nieruchomości,
 • wynajmu ruchomości (maszyn, urządzeń, środków transportu itp.),
 • leasingu,
 • udzielania licencji na wykorzystanie wartości niematerialnych i prawych (znaków towarowych),
 • usług finansowych,
 • usług outsourcingowych, wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, np.:

- - zarządzania nieruchomościami,

- - ochrony obiektów,

- - przechowywania i archiwizacji dokumentów,

- - obsługi procesów inwestycyjnych,

- - analizy finansowej i oceny ryzyka,

- - usług internetowych (marketing, tele-sprzedaż, Internetowe platformy sprzedażowe itp.).

W strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy wyodrębnione są jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację poszczególnych obszarów działalności gospodarczej, podległe bezpośrednio członkom zarządu (Prezesowi i Wiceprezesom) nadzorującym poszczególne obszary działalności spółki. Jedną z takich wewnętrznych jednostek organizacyjnych jest Departament Usług Internetowych (dalej: „DUI”) podlegający Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Zarządzającemu ds. Korporacyjnych. Na czele DUI stoi Dyrektor, odpowiedzialny za nadzór nad pracą pracowników zatrudnionych w DUI, tworzenie strategii biznesowych, rozwój i generowanie nowych źródeł przychodów DUI, zarządzanie powierzonym budżetem, współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz komórkami wewnętrznymi w zakresie procesów realizowanych przez DUI, koordynację zadań związanych z pracą DUI, kontrolę efektywności działań prowadzonych w ramach podpisanych z klientami i podwykonawcami kontraktów. W ramach Departamentu wyodrębnione zostały dalsze komórki organizacyjne, tj.: Dział Wspomagania Procesów, Dział Projektów Elektronicznych oraz Dział Obsługi Portalu. W poszczególnych Działach DUI zatrudnieni są pracownicy, do których zadań należy wykonywanie funkcji związanych z realizacją działalności prowadzonej przez DUI, zajmujący stanowiska konsultantów oraz specjalistów.

Działalność Wnioskodawcy w zakresie zadań wypełnianych przez DUI, prowadzona jest przy wykorzystaniu składników majątku:

 • stanowiących własność Wnioskodawcy, w szczególności jest to:

- - wyposażenie stanowisk pracy pracowników (meble biurowe, telefony, urządzenia biurowe),

- - wyposażenie gospodarcze (np. czajnik) i inne drobne wyposażenie biurowe,

- - licencje na oprogramowanie komputerowe, w tym specjalistyczne narzędzia informatyczne do obsługi platform internetowych,

- - samochody osobowe;

 • stanowiących własność podmiotów trzecich, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.; w szczególności są to komputery przenośne i zestawy komputerowe.

W bieżącej działalności DUI korzysta z funkcji wspierających zapewnianych przez inne, odrębne jednostki organizacyjne Wnioskodawcy, wspólne dla DUI oraz Innych Departamentów, np. w zakresie obsługi księgowej, kadr i płac, administracyjnej, kontroli wewnętrznej i kontrolingu finansowego.

Ponadto Wnioskodawca wykorzystuje w bieżącej działalności usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne, które to usługi dotyczą całej działalności, w szczególności wskazać należy tu usługi w zakresie: usług teleinformatycznych (IT), dostępu do sieci Internet itp., usług telekomunikacyjnych, doradztwa prawnego i podatkowego. Wnioskdoawca nabywa wyłącznie na potrzeby działalności prowadzonej przez DUI usługi:

 • zakupu kampanii e-marketingowych,
 • usługi Cali Center,
 • licencje na używanie Informatycznych systemów komputerowych, wykorzystywanych przy świadczeniu usług na rzecz klientów oraz na potrzeby budowy i rozwoju platformy informatycznej stanowiącej główny składnik aktywów DUI,
 • usługi hostingu stron www,
 • usługi monitorowania serwisów internetowych.

Wyłącznie na potrzeby DUI wykorzystane są także nabyte przez Wnioskodawcę prawa do domen internetowych, w oparciu o które świadczone są usługi DUI

Wnioskodawca z tytułu usług świadczonych przez DUI osiąga przychody związane wyłącznie z działalnością Departamentu. Są to w szczególności przychody z zawartych, w ramach działalności DUI, umów o świadczenie usług wykonywanych przez DUI, tj. usług utrzymania portali internetowych (hosting stron www i usług towarzyszących), usług marketingu produktowego, tele-sprzedaży i innych usług realizowanych w oparciu o platformę internetową stworzoną w ramach działalności DUI, a także usług dostarczania i wzajemnego udostępnienia danych. DUI świadczy swoje usługi na rzecz podmiotów trzecich (zewnętrznych), żadne usługi nie są wykonywane przez DUI na wewnętrzne potrzeby samego Wnioskodawcy.

Koszty związane z działalnością DUI ewidencjonowane są w systemie księgowym w sposób zapewniający ich przypisanie do poszczególnych obszarów prowadzonej działalności oraz realizujących tę działalność jednostek organizacyjnych. Cel powyższy osiągany jest poprzez księgową alokację kosztów do określonych miejsc powstawania kosztów (MPK) dla celów sprawozdawczości zarządczej, odpowiadających strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Na tej podstawie Wnioskodawca może ustalić podstawowe parametry finansowe działalności prowadzonej przez poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne, w tym DUI, tj. związane z działalnością DUI należności i zobowiązania oraz przychody i koszty oraz sporządzić bilans Departamentu.

Wnioskodawca planuje przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, mających na celu zwiększenie efektywności ekonomicznej działalności prowadzonej przez DUI oraz bardziej dynamiczny rozwój działalności DUI, w ramach których wyodrębniona jednostka organizacyjna DUI zostanie przeniesiona w formie wkładu niepieniężnego do innej spółki komandytowo-akcyjnej, w zamian za akcje objęte przez Wnioskodawcę w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Przedmiotem transakcji będzie cała struktura organizacyjna DUI, wraz z realizowanymi przez Departament zadaniami, oraz wszystkimi zatrudnionymi w DUI pracownikami, w tym kierownictwem, włącznie z Dyrektorem Departamentu (przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy). Przedmiot aportu będzie obejmował składniki majątkowe stanowiące własność Wnioskodawcy wykorzystywane przez DUI, tj. w szczególności wyposażenie stanowisk pracy pracowników, meble biurowe, telefony, wyposażenie gospodarcze itp. Poprzez odpowiednią zmianę stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, Wnioskodawca zapewni, że po przejęciu przez spółkę DUI będzie kontynuował działalność w tej samej lokalizacji co przed transakcją oraz korzystać będzie ze składników majątku wykorzystywanych na podstawie odpowiednio zmienionych umów leasingu i dzierżawy.

DUI, począwszy od dnia jego przeniesienia do spółki, będzie korzystać z tych samych usług dotyczących prowadzonej przez Departament działalności (wskazanych powyżej), które realizowane są przez zewnętrznych dostawców lub przez spółkę we własnym zakresie (w zależności od przedmiotu usługi). Czynność przeniesienia DUI do spółki pozostanie bez wpływu na zdolność DUI do realizacji jego podstawowych funkcji biznesowych i operacyjnych. Na spółkę przeniesione zostaną także prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej przez DUI (w tym umowy zawarte z wszystkimi nabywcami usług świadczonych przez DUI) oraz przychody osiągane z tej działalności i związane z tymi przychodami koszty, a także zobowiązania dotyczące działalności prowadzonej przez DUI (zobowiązania wynikające z zawartych umów, zobowiązania wobec pracowników).

W ramach transakcji wniesienia aportem DUI do spółki przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością DUI; kopie zapisów ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące działalności DUI (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące na nim obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej, podatkowej nie mogą zostać przekazane spółce w oryginale) oraz inne dokumenty związane z Departamentem (regulaminy organizacyjne, procedury i instrukcje wewnętrzne, korespondencja, dokumentacja techniczna używanych i rozwijanych systemów informatycznych, wypracowane przez DUI know-how, bazy kontaktów handlowych, bazy danych osobowych itp.)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych (opisanej we wniosku) stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Departamentu Usług Internetowych (opisanej w niniejszym wniosku) stanowi transakcję wyłączoną z opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, wyłączeniu z opodatkowania VAT podlega transakcja dotycząca zbycia całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przepis ten stanowi implementację do krajowego porządku prawnego art. 19 Dyrektywy VAT, zgodnie z którym w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Definicję tę należy rozumieć przez pryzmat dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE). W orzecznictwie dotyczącym kwestii rozumienia pojęcia „części majątku” (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa - zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT), TSUE wskazuje, że stwierdzenie, że nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy VAT, wymaga, aby po pierwsze całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie (kontynuowanie) samodzielnej działalności gospodarczej (orzeczenie w sprawie xxx). Po drugie zaś nabywca musi mieć zamiar prowadzić przekazane przedsiębiorstwo lub jego część, a nie natychmiast zlikwidować działalność i ewentualnie sprzedać zapasy (orzeczenie w sprawie xxx).

Mając na uwadze brzmienie wskazanych wyżej przepisów ustawy o VAT, a także wnioski płynące z wydawanych przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądów administracyjnych można stwierdzić, że o zorganizowanej części przedsiębiorstwa mówić można w sytuacji, gdy zespół składników majątkowych posiada następujące cechy:

 • w skład zespołu wchodzą składniki materialne i niematerialne, które pozostają w funkcjonalnym związku i są przeznaczone do wykonywania określonych zadań gospodarczych,
 • posiada określone, wydzielone miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika,
 • został organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie podatnika,
 • zespół składników niematerialnych i materialnych mógłby stanowić odrębne przedsiębiorstwo, w sposób samodzielny realizujące określone zadania gospodarcze.

Odnosząc się do wskazanych wyżej kryteriów pozwalających na stwierdzenie istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa mogącej podlegać, np. wniesieniu do spółki prawa handlowego w formie wkładu niepieniężnego, Wnioskdawca na podstawie przedstawionego stanu faktycznego sprawy wskazuje, że:

 • w skład wyodrębnionego w jej strukturze Departamentu Usług Internetowych wchodzą składniki materialne, tj.:

- - wyposażenie stanowisk pracy pracowników (meble biurowe, telefony, urządzenia biurowe),

- - wyposażenie gospodarcze (np. czajnik) i inne drobne wyposażenie biurowe,

- - licencje na oprogramowanie komputerowe, w tym specjalistyczne narzędzia informatyczne do obsługi platform internetowych,

- - samochody osobowe,

jak również prawa niematerialne i prawa wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę z dostawcami zewnętrznym związane z działalnością DUI, obejmujące w szczególności:

 • licencje na używanie informatycznych systemów komputerowych, wykorzystywanych przy świadczeniu usług na rzecz klientów oraz na potrzeby budowy i rozwoju platformy informatycznej stanowiącej główny składnik aktywów DUI,
 • prawa do domen internetowych,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów na usługi hostingu stron www,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów na usługi monitorowania serwisów internetowych,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów na usługi Call Center,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów na zakupu kampanii e-marketingowych,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów dzierżawy komputerów przenośnych i zestawów komputerowych,
 • prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług zawartych z klientami,
 • inne, wymienione w opisie zdarzenia przyszłego.

W skład opisanego zespołu składników majątkowych związanych z DUI wchodzą także zobowiązania związane z działalnością prowadzoną przez Departament, w szczególności wynikające z wyżej wskazanych umów, ale także z umów o pracę z pracownikami DUI. Zakresem przedmiotu aportu objęte są także przychody i koszty wynikające z tych zobowiązań oraz należności. Wszystkie wskazane składniki majątku, materialne i niematerialne przypisane DUI, a także zobowiązania, pozostają w ścisłym funkcjonalnym związku, służące prowadzeniu działalności polegającej na świadczeniu usług wchodzących w zakres działalności Departamentu.

W konsekwencji stwierdzić można, że pomiędzy materialnymi i niematerialnymi składnikami majątku wykorzystywanymi przez DUI, jak również związanymi z działalnością Departamentu zobowiązaniami, zachodzą ścisłe powiązania o charakterze funkcjonalnym i służą one wykonywaniu określonych zadań gospodarczych (świadczeniu usług na rzecz podmiotów zewnętrznych), mieszczących się w zakresie przedmiotu działalności DUI.

Departament Usług Internetowych jest w pełni wyodrębniony w ramach struktury organizacyjnej Spółki i podlega bezpośrednio Wiceprezesowi Zarządu Wnioskodawcy - Dyrektorowi Zarządzającemu ds. Korporacyjnych. Przedmiotem planowanej transakcji jest cała struktura DUI wraz ze wszystkim realizowanymi przez Departament funkcjami i zadaniami oraz zatrudnianymi pracownikami. DUI zachowa całą swoją wewnętrzną strukturę organizacyjną wraz z całą strukturą zatrudnienia, począwszy od stanowisk kierowniczych (w tym Dyrektora), aż do specjalistów i konsultantów wykonujących zadania niezbędne do świadczenia usług przez Departament. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony jest warunek organizacyjnego wyodrębnienia DUI.

Ewidencja księgowa prowadzona przez Wnioskodawcę do celów zarządczych i kontrolingowych, umożliwia w każdym czasie identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie zadań realizowanych przez DUI. Określenie wysokości kosztów związanych z działalnością DUI dokonywane jest poprzez ich księgową alokację do określonych miejsc powstawania kosztów (MPK) dla celów sprawozdawczości zarządczej, odpowiadających strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy. Z kolei przychody wynikające z umów zawartych w ramach działalności DUI ewidencjonowane są na odrębnych kontach księgowych, umożliwiających określenie w każdym czasie wysokości przychodów osiąganych przez Departament. Także składniki majątku trwałego oraz obrotowego przypisane są w systemie księgowym do wyodrębnionej jednostki organizacyjnej DUI. W ramach transakcji wniesienia aportem Departamentu Usług Internetowych do spółki przeniesione zostaną także dokumenty (umowy, porozumienia, regulaminy, wykazy itp.) związane z działalnością DUI; kopie zapisów ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy dotyczące działalności Departamentu (za wyjątkiem tych, które z uwagi na ciążące obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji księgowej i podatkowej nie mogą zostać przekazane spółce w oryginale) oraz inne dokumenty związane z DUI (regulaminy organizacyjne, procedury i instrukcje wewnętrzne, korespondencja, dokumentacja techniczna używanych i rozwijanych systemów informatycznych, wypracowane przez DUI know-how, bazy kontaktów handlowych, bazy danych osobowych itp.).

Wnioskodawca podkreśla, że przepis art. 2 pkt 27e ustawy o VAT nie przewiduje wymogu prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w czasie, gdy wchodzi ona w skład przedsiębiorstwa podatnika.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, podlegająca wniesieniu aportem część przedsiębiorstwa stanowiąca Departament Usług Internetowych spełnia wymóg jego finansowego wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa.

Ze względu na wskazane wyżej wyodrębnienie majątkowe, organizacyjne i finansowe, a także wyposażenie w odpowiedni do realizowanego celu majątek, dokumenty oraz pracowników realizujących zadania i funkcje związane z działalnością DUI mógłby on, w ocenie Wnioskodawcy, stanowić odrębne przedsiębiorstwa, zdolne do samodzielnej realizacji powierzonych zadań, tj. świadczenia usług w zakresie marketingu i tele-sprzedaży, utrzymania portali internetowych i innych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego. Podjęcie działalności polegającej na odpłatnym świadczeniu usług w ramach spółki, nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania jakichkolwiek zgód, koncesji czy zezwoleń, a spółka zdolna będzie świadczyć te usługi, zarówno pod względem formalno-prawnym jak i operacyjnym, począwszy od dnia wniesienia aportu w postaci DUI. Wraz z Departamentem nie zostaną przeniesione wyłącznie pewne funkcje pomocnicze, wspólne dla całej działalności Wnioskodawcy (np. księgowe, kadrowe i płacowe, administracyjne, obsługi prawnej, dostępu do sieci telefonicznej i Internetu), te bowiem funkcje zostaną zapewnione przez spółkę we własnym zakresie, a w części poprzez nabycie odpowiednich usług od wyspecjalizowanych podmiotów. Fakt ten nie pozbawia jednak wnoszonego aportem Departamentu cechy gospodarczej samodzielności, albowiem owe funkcje wspólne nie są istotne z punktu widzenia możliwości prowadzenia przez DUI, po jego wniesieniu aportem, działalności w zakresie świadczenia usług marketingu i tele-sprzedaży, utrzymania portali internetowych i innych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto, omawiane funkcje pomocnicze wspólne zostaną zapewnione na potrzeby DUI przez spółkę.

W konsekwencji, wnoszony aportem Departament Usług Internetowych spełnia warunki dla uznania tej wyodrębnionej jednostki za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przywołanych wyżej przepisów. Z jednej strony, DUI - zgodnie z opisem zawartym w niniejszym wniosku - jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze Wnioskodawcy (na podstawie wewnętrznych regulacji), posiada własną strukturę organizacyjną i kierowany jest przez Dyrektora Departamentu. W DUI zatrudnieni są pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań Departamentu stosownie do zajmowanego stanowiska. DUI wyodrębnione jest również w strukturze Wnioskodawcy pod kątem finansowym. Jak wskazano w opisie niniejszego wniosku, system finansowo-księgowy Wnioskodawcy umożliwia przypisanie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności do poszczególnych obszarów prowadzonej działalności, w tym dotyczących DUI.

W wyniku przeprowadzonej transakcji (wniesienia aportu) wszystkie składniki potrzebne do prowadzenia przez DUI swojej działalności zostaną przeniesione na spółkę. Oczywiście, w zależności od statusu danego składnika majątkowego, zastosowane zostały w tym zakresie różne konstrukcje prawne przenoszące prawo do korzystania z tych składników po wniesieniu DUI aportem, jednakże okoliczność ta - w szczególności w świetle niedawnego orzeczenie TSUE w sprawie xxx - nie ma znaczenia z punktu oceny skutków na gruncie VAT transakcji. Istotne jest w tym przypadku stwierdzenie, że przenoszony majątek pozwala na prowadzenie (kontynuowanie) działalności gospodarczej i działalność ta nie zostanie natychmiast po transakcji zaprzestana.

W ocenie Wnioskodawcy nie ulega jednocześnie wątpliwości, że Departament Usług Internetowych - po wniesieniu go aportem - będzie w stanie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółki będącej odbiorcą aportu. Celem transakcji nie jest bowiem natychmiastowe zaprzestanie działalności DUI (po aporcie), czy też sprzedaż jego aktywów. Przeciwnie - zadania gospodarcze wykonywane przez DUI będą kontynuowane i rozwijane przez podmiot, do którego wniesiony został aport (spółkę).

Podobne stanowisko w odniesieniu zakresu wyłączenia z opodatkowania VAT transakcji dotyczących zorganizowanej części przedsiębiorstwa prezentują organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 26 kwietnia 2012 r. (nr xxx), Dyrektor Izby Skarbowej w W. wskazał, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”.

W ocenie Wnioskodawcy wszystkie powyższe przesłanki wskazywane przez organy podatkowe są spełnione w niniejszej sprawie, a w konsekwencji, wniesienie aportem Departamentu Usług Internetowych podlega wyłączeniu z opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.