ITPP2/443-1068/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego i prawnego Gmina, wnosząc aport w postaci opisanego mienia, zobowiązana jest zapłacić podatek VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniach 13 i 24 października 2014 r. (daty wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku czynności przekazania aportem do spółki sieci kanalizacyjnych i deszczowych, lokalnych pompowni ścieków oraz gruntów, na których usytuowane są te pompownie – jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku czynności przekazania aportem do spółki nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniach 13 i 24 października 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania aportem do spółki sieci kanalizacyjnych i deszczowych, lokalnych pompowni ścieków i gruntów, na których usytuowane są te pompownie oraz nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), do zadań własnych gminy należą między innymi sprawy obejmujące kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych. Gmina realizuje te zadania poprzez utworzoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „S.”. Gmina jest jedynym udziałowcem spółki i posiada w niej 100% udziałów. Spółka działa od 15 maja 1992 r. Spółka jest właścicielem gruntów oznaczonych geodezyjnie jako działki:

 • nr 2/2 o pow. 1,6200 ha,
 • nr 2/4 o pow. 0,1200ha,
 • nr 3 o pow. 3,2500 ha.

Spółka nie była i nie jest właścicielem sieci kanalizacyjnej, deszczowej i lokalnych pompowni ścieków. Właścicielem tych urządzeń jest Gmina. Mienie to oddała spółce w użyczenie, a część w najem. Pomimo tego, zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego spółka, w obrębie ww. działek jest przedsiębiorstwem zorganizowanym, gdyż posiada wszystkie atrybuty wymienione w tym artykule. Spółka jest kolejnym użytkownikiem oczyszczalni ścieków. Poprzednio oczyszczalnia wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej była eksploatowana przez zlikwidowane Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Spółka przejęła majątek w użyczenie od 14 lipca 1992 r. na podstawie umowy użyczenia z dnia 10 sierpnia 1992 r. zawartej z Zarządem Miasta i Gminy.

Z dniem 28 kwietnia 2000 r. Gmina wniosła do spółki aport w postaci:

 • prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem 3 o pow. 3.2500 ha zabudowanej budynkami, budowlami i urządzeniami technicznymi oczyszczalni ścieków,
 • prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 2/2 o pow. 1.6200 ha – niezabudowanej,
 • prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 2/4 o pow. 0.1200 ha – niezabudowanej.

Sieć kanalizacyjna, deszczowa i lokalne pompownie ścieków pozostawały i nadal pozostają w użyczeniu lub najmie przez spółkę.

W latach 2003-2004 Gmina zrealizowała na terenie działki nr 3 zadanie inwestycyjne pod tytułem „XXX”. Odbiór końcowy robót i przekazanie do użytku nastąpiło w dniu 16 czerwca 2004 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni w dniu 26 lipca 2004 r. Na realizację zadania Gmina wydatkowała kwotę 8.434.118,14 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sto osiemnaście 14/100 zł). Spółka poniosła nakłady z własnych środków w wysokości 1.068.943,30 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy, 300/100 zł).

Zgodnie z operatem sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, obecna wartość nakładów wynosi 4.955.600 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset).

Gmina nie wnosiła aportem tych nakładów do spółki, ze względu na różniące się między sobą interpretacje prawne związane z wniesieniem nakładu w formie aportu oraz przewidywany bardzo znaczący wzrost stawek dla ludności i przemysłu za oczyszczanie ścieków. Obecnie, mając na celu podwyższenie kapitału zakładowego spółki, poprawy jej zdolności kredytowej oraz uregulowanie stanu prawnego nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków, Gmina zamierza wnieść aportem te nakłady do spółki. Mienie przewidziane do wniesienia do spółki stanowi kompleks budynków, budowli i urządzeń technicznych stanowiących ciąg technologiczny oczyszczania ścieków przyjmowanych na oczyszczalnię. Mienie to nie jest ani zorganizowanym przedsiębiorstwem, ani częścią przedsiębiorstwa, gdyż nie wypełnia dyspozycji art. 551 Kodeksu cywilnego. Ponadto zamierza wnieść w formie aportu do spółki również następujące mienie pozostające w użyczeniu lub w najmie:

 1. sieci kanalizacyjne i deszczowe,
 2. lokalne pompownie ścieków stanowiące z sieciami technologiczny system ochrony, odbioru i dostarczania ścieków na oczyszczalnię ścieków,
 3. grunty, na których usytuowane są lokalne pompownie ścieków.

Majątek ten jest własnością Gminy i od 14 lipca 1992 r. znajduje się w użyczeniu lub najmie przez spółkę. Ta część mienia Gminy nie jest ani zorganizowanym przedsiębiorstwem ani częścią zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Majątek ten w świetle ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 13, z późn. zm.) stanowi budowle i nie może funkcjonować samodzielnie bez połączenia z oczyszczalnią ścieków. Mienie jest użytkowane przez spółkę ponad 20 lat. Spółka jest kolejnym użytkownikiem tego mienia po zlikwidowanym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

W okresie od 1994 r. do 2004 r. Gmina wykonała z własnych środków następujące remonty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

 • w sierpniu 2010 r. remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sienkiewicza, wartość netto 5.737,70 zł + VAT 1.262,30 zł (brutto 7.000 zł) – działka nr 767 (obecnie 767/3), Gmina nie odliczała z tego tytułu podatku naliczonego,
 • w maju 2014 r. przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. O i P – roboty obejmowały ułożenie rurociągu, 4 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych na działkach 356/8 (własność Gminy) i 354 (własność Skarbu Państwa w użytkowaniu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa), wartość robót netto 48.502,10 zł + VAT 11.155,48 zł (brutto 59.657,58 zł), Gmina nie odliczała z tego tytułu podatku naliczonego.

Kanalizacja sanitarna na osiedlu S i na Placu W oraz w ul. O W w czasie remontu pozostawała i nadal pozostaje w użyczeniu dla spółki. Kanalizacja ta, jak i wszystkie budynki znajdujące się przy ulicy H S podłączone są do sieci kanalizacyjnej w ulicach D i D, gdyż w ulicy H S nie ma kanalizacji sanitarnej.

Wartość początkowa kanalizacji w ul. D wynosi 15.668,53 zł, a w ul. D 12.508,46 zł. Łącznie wartość początkowa 28.176,99 zł. Wartość remontu 7.000,00 zł. Procentowy udział kosztów remontu w wartości początkowej wynosi 24,84%.

Wartość początkowa kanalizacji w ul. P W wynosi 51.207,01 zł, a w ul. O 16.016,81 zł. Łącznie wartość początkowa 67.223,82 zł. Wartość remontu 59.657,58 zł. Procentowy udział kosztów remontu w wartości początkowej wynosi 88,74%.

W dniu 16 grudnia 2013 r. Gmina zawarła ze spółką umowę najmu, na czas nieoznaczony, na niżej wymienione mienie stanowiące kanalizację na terenie miasta:

 1. Kanalizacja sanitarna od budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. C do budynku wielorodzinnego przy ul. 3 M . Studzienki szt. 11, Przewody PCV 200 mm dł. 197,37 mb, przewody PCV 160 mm dł. 123,42 mb, przewody z PCV 63 mm dł. 22,44 mb, przydomowa przepompownia ścieków szt. 1. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 227.710,61 zł.
 2. Kanalizacja sanitarna ul. B. Przewody PCV 200 - mb 77; przewody PCV 0 160 przyłącza mb - 33,5; studzienki z tworzyw sztucznych szt. 3. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 39.520,09 zł.
 3. . Kanalizacja sanitarna ul. B. Przewody PCV 200 mm dł. 75 mb, studzienki szt. 2. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 18.979,61 zł.4. Kanalizacja sanitarna ul. P. Przewody PCV 200 mm dł. 30 mb, studzienki szt. 2. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 10.499,65 zł.5. Kanalizacja sanitarna ul. B. Rok budowy 2006-2007. Wartość początkowa 137.426,57 zł.6. Kanalizacja sanitarna tłoczna. C. od pompowni PI, PN, PIH, przewody z PEHD 90 -1.035 mb, studnie betonowe 6 szt. (odprężające i rewizyjne) odwodnienie wykopów. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 502.772,34 zł.7. Kanalizacja sanitarna C. Studnie z tworzyw sztucznych szt. 98, studnie betonowe, przewody PCV 200 - 1.885 mb, przewody z PCV 160 - 201 mb. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 1.046.148,28 zł.8. Kanalizacja sanitarna C. Pompownie ścieków PI, PN, PIH, odwodnienie. Rok budowy 2008. Wartość początkowa 560.552,85 zł.9. Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej. Rok budowy 2004. Wartość początkowa 225.303,90 zł.

Ww. mienie do dnia 15 grudnia 2013 r. pozostawało w użyczeniu. Powyższe mienie nie obejmuje osiedla S i P W - O W, które były objęte remontami.

W dniu 30 grudnia 2013 r. pomiędzy Gminą a spółką zawarta została umowa najmu na okres do dnia 29 marca 2014 r. na niżej wymienione mienie stanowiące kanalizację na terenie miasta:

 1. Działka Nr 15 o powierzchni 0,1874 ha, wartość początkowa 149.920,00 zł,
 2. Przepompownia ścieków P-1- oczyszczalnia, wartość początkowa 458.911,89 zł,
 3. Wiata przepompowni, wartość początkowa 50.198,40 zł.
 4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • utwardzenie terenu z kostki polbruk o pow. 867 m2, wartość początkowa 151.657,23 zł,
 • kanalizacja deszczowa PCV 200 - mb 35,20, wartość początkowa 34.750,34 zł,
 • kontenery KP - 7 szt. 3, wartość początkowa 14.474,10 zł,
 • kontenery KP -10 szt. 3, wartość początkowa 17.066,00 zł,
 • kontenery MGB 1100 FD - szt. 3, wartość początkowa 2.457,85 zł,
 • pojemniki 11001 szt. 3, wartość początkowa 2.498,08 zł,
 • pojemniki na odpady niebezpieczne - szt. 5, wartość początkowa 6.490,73 zł.

Umowa ta została przedłużona na czas nieoznaczony umową dzierżawy z dnia 9 czerwca 2014 r. W związku z koniecznością wyodrębnienia z kosztów inwestycji wartości dokumentacji w kwocie 15.000 zł zmieniła się wartość początkowa dzierżawionego mienia z 888.424,62 zł na 873.424.62 zł. Wartość dokumentacji została wliczona w koszty bieżące.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle wyżej opisanego stanu faktycznego i prawnego Gmina, wnosząc aport w postaci opisanego mienia, zobowiązana jest zapłacić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno być obowiązku zapłacenia podatku VAT od wnoszonych udziałów i budowli opisanych powyżej.

W obu przypadkach spółka jest kolejnym użytkownikiem zmodernizowanej oczyszczalni. W wyniku modernizacji powstały nowe budynki i budowle. Od pierwszego zasiedlenia oczyszczalni minęło około 20 lat (od 14 lipca 1994 r.), a od momentu modernizacji około 10 lat (od 26 lipca 2004 r.). Budowle w postaci sieci kanalizacyjnych i deszczowych oraz pompowni ścieków również użytkowane są powyżej 20 lat, ale wybudowane były około 10-15 lat lub wcześniej przed jej przejęciem przez Gminę.

Zważywszy, że mienie jest użytkowane powyżej 5 lat i wnoszone jest do spółki stanowiącej własność Gminy należy uznać, że brak obowiązku zapłaty podatku VAT znajduje uzasadnienie w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania aportem do spółki sieci kanalizacyjnych i deszczowych, lokalnych pompowni ścieków oraz gruntów, na których usytuowane są te pompownie,
 • nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania aportem do spółki nakładów poniesionych na modernizację oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby niebędące dostawą. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Usługą nie będzie natomiast takie świadczenie, którego treścią jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Stanowi ono bowiem dostawę towarów.

Przez wytworzenie nieruchomości – w myśl art. 2 pkt 14a ustawy – należy rozumieć wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – w myśl art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Powyższy przepis wskazuje, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do wydania budynku (budowli) lub jego części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie ma miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem, bowiem zarówno sprzedaż, jak i najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ustęp 11 powyższego artykułu stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z ust. 7a powyższego artykułu, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W myśl zapisów art. 29a z ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (art. 29a ust. 8 ustawy).

Z ww. przepisu wynika, że grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla obiektu budowlanego, który się na nim znajduje. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków lub budowli trwale z nim związanych. Jeżeli dostawa budynków lub budowli korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Na podstawie art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Z treści § 2 cyt. artykułu wynika natomiast, że częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

W myśl § 3 powołanego artykułu, przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.

Artykuł 48 Kodeksu cywilnego stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Odnosząc się do przedmiotowej sprawy na wstępie należy wskazać, że przekazanie opisanego we wniosku majątku w formie aportu do spółki będzie stanowić czynność odpłatną. W związku aportem nastąpi bowiem wzrost wartości kapitału zakładowego, a tym samym wzrost wartości posiadanych przez Gminę udziałów, co będzie dla Gminy wynagrodzeniem za dokonanie tej czynności.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w oraz cytowanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że z punktu widzenia prawa cywilnego nakłady na nieruchomość (tj. np. wybudowanie budynku lub budowli, ulepszenie i modernizacja istniejących budynków lub budowli, posadowionych na cudzym gruncie) stanowią część składową gruntu i tym samym własność właściciela gruntu. W konsekwencji podmiot, który poniósł nakłady na nieruchomość, nie może ich sprzedać. Niemniej jednak ma on pewne prawo do tych nakładów i może je przenieść na rzecz innego podmiotu. Przeniesienie prawa do nakładów inwestycyjnych poniesionych w obcym środku trwałym nie może zostać uznane za dostawę towarów, gdyż nie mamy tu do czynienia z odrębną rzeczą, która mogłaby stanowić towar. Z tych też względów, przeniesienie nakładu budowlanego na nabywcę należy traktować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że skoro właścicielem gruntu (działki nr 3), na którym Gmina poniosła wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków od 2000 r. jest spółka, wydatki te należy uznać za nakłady, do których prawo posiada Gmina. Aport tych nakładów na rzecz spółki nie będzie dostawą towarów lecz świadczeniem usługi, podlegającym opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, według stawki podatku – stosownie do treści art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy – w wysokości 23%.

W kwestii aportu do spółki własności środków trwałych Gminy w postaci sieci kanalizacyjnych i deszczowych oraz lokalnych pompowni ścieków, należy stwierdzić, że:

 • w odniesieniu do ww. składników mienia, które zostały przekazane spółce w użyczenie i nadal w tym użyczeniu pozostają – czynność ta nie będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, ale będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, ponieważ będą spełnione obydwa warunki określone w tym przepisie (w stosunku do tych obiektów Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i nie poniosła wydatków na ich ulepszenie, w związku z którymi miała prawo do odliczenia),
 • w odniesieniu do składników mienia, które zostały udostępnione spółce na podstawie umów najmu zawartych w dniach 16 i 30 grudnia 2013 r. – czynność aportu będzie zwolniona od podatku na podstawie:
 1. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – jeśli aport nastąpi po 2 latach od zawarcia ww. umów najmu, tj. majątku objętego umową z dnia 16 grudnia 2013 r. – po 16 grudnia 2015 r., a majątku objętego umową z dnia 30 grudnia 2013 r. – po 30 grudnia 2015 r., gdyż nastąpi po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy,
 2. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – jeśli aport nastąpi przed upływem 2 lat od zawarcia ww. umów najmu – w tym bowiem przypadku będą spełnione warunki do zastosowania zwolnienia na podstawie ww. regulacji.

W konsekwencji, działki gruntu, na których znajdują się lokalne pompownie ścieków, stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy, również będą zwolnione od podatku.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.