ITPB3/4510-236/15/DK | Interpretacja indywidualna

1) Czy zespół składników majątkowych w postaci Działu, który zostanie wniesiony aportem w zamian za udziały / akcje do Spółki kapitałowej, będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w konsekwencji wniesienie aportem Działu nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT?
2) Czy zespół składników majątkowych w postaci Działu, który zostanie wniesiony aportem w zamian za udziały / akcje do Spółki kapitałowej, będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji czynność ta będzie podlegać wyłączeniu z zakresu opodatkowania VAT na podstawie art 6 pkt 1 ustawy o VAT?
ITPB3/4510-236/15/DKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniu 11 sierpnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu w związku z planowaną operacją aportu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełniony w dniu 11 sierpnia 2015 r., w zakresie rozpoznania przychodu w związku z planowaną operacją aportu.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca należy do Grupy Y (dalej: Grupa) świadczącej usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą na rynku polskim. Spółka sprawuje rolę jednostki dominującej Grupy działającej pod wspólną marką.

Ze względu na przedmiot działalności Spółki, niezbędne jest prowadzenie odpowiednich działań o charakterze marketingowym i promocyjnym, służącym budowaniu wizerunku oraz zwiększeniu rozpoznawalności marki. W tym celu Wnioskodawca zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, do których zadań należy m.in. opracowywanie kampanii promocyjnych, przygotowywanie materiałów informacyjnych, organizowanie spotkań marketingowych, itp.

Wnioskodawca jest także właścicielem oraz współwłaścicielem praw ochronnych do znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), które są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki oraz innych spółek z Grupy. Wnioskodawca zawiera umowy licencyjne zarówno z podmiotami z Grupy jak i z kontrahentami spoza Grupy, na mocy których wspomniane podmioty uzyskują prawo do korzystania ze znaków towarowych. Jednocześnie Spółka uzyskuje przychody z tytułu zawieranych umów licencyjnych. Wykorzystanie gospodarcze znaków towarowych wpływa na poziom sprzedaży oferowanych przez Grupę usług, dlatego w przyszłości planowane jest zwiększenie ich wykorzystania.

W konsekwencji, z uwagi na: (i) zauważalną tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego znaków towarowych oraz ich wysoką rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, a także (ii) duże różnice między specyfiką działalności leasingowej oraz zarządzania flotą prowadzoną przez Spółkę, a działalnością marketingową i zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, planowane jest wyodrębnienie w strukturze Spółki działu (dalej: Dział).

Dział jako jednostka wewnętrzna Spółki będzie prowadzić działalność obejmującą przede wszystkim działalność marketingową, zarządzanie marką oraz znakami towarowymi należącymi do Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy umożliwi to odpowiednie ukształtowanie oraz nadanie przejrzystości strukturze przedsiębiorstwa, a w konsekwencji usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności, co powinno ułatwić dalszy dynamiczny rozwój Spółki poprzez skoncentrowanie na działalności podstawowej. Wnioskodawca postanowił tak wyodrębnić dany Dział, aby wyszczególnić część przedsiębiorstwa dedykowaną i ukierunkowaną na prowadzenie określonego rodzaju działalności. Planowane wyodrębnienie Działu zapewni więc skuteczne budowanie wizerunku marki usług świadczonych przez Spółkę, tak aby zwiększać zyski z ich sprzedaży i umacniać jej pozycję na rynku.

Wyodrębnienie Działu w ramach przedsiębiorstwa Spółki nastąpi w drodze sformalizowanego aktu wewnętrznego – uchwały Zarządu Spółki (dalej: Uchwała). Wyodrębnienie organizacyjne Działu zostanie także uwidocznione np. poprzez umieszczenie nazwy Działu w korespondencji firmowej, w stopkach e-maili pracowników oraz na stronie internetowej Spółki.

Proces wyodrębnienia Działu zostanie tak przeprowadzony, aby Dział miał możliwość samodzielnie funkcjonować i realizować zadania oraz cele gospodarcze (w szczególności prowadzić działalność marketingową mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności Spółki, zarządzać prawami do znaków towarowych, zawierać umowy z licencjobiorcami, utrzymywać kontakt z doradcami prawnymi w zakresie obsługi umów licencyjnych).

Wyodrębniony w strukturze Spółki Dział będzie składał się z kilku sekcji, do zadań których będzie należeć, m.in.:

 • prowadzenie szeroko rozumianej działalności marketingowej, nakierowanej na zwiększanie rozpoznawalności Spółki, budowanie jej profesjonalnego wizerunku, a także przygotowanie strategii i polityki promocyjnej usług świadczonych przez Spółkę, organizacji spotkań z kontrahentami, projektowanie materiałów reklamowych, zapewnianie Spółce udziałów w targach branżowych, opracowywanie tekstów reklamowych, utrzymanie domen internetowych należących do Spółki;
 • zarządzanie prawami ochronnymi do znaków towarowych;
 • prowadzenie działalności marketingowej związanej z promowaniem i zwiększaniem rozpoznawalności znaków towarowych Spółki, organizowanie kampanii, przygotowanie strategii i polityki promocji dotyczącej znaków towarowych.

Aby uzyskać zakładane rezultaty, wyodrębnienie zespołu składników majątkowych w postaci Działu zostanie przeprowadzone poprzez:

 • przypisanie do Działu zespołu pracowników merytorycznych, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności marketingowej i zarządczej, którzy będą wykonywać zadania ściśle związane z działaniami marketingowymi i zarządzaniem znakami towarowymi;
 • uchwalenie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Działu określającego zasady pracy, wynagradzania, systemu premii oraz obowiązków pracowników;
 • przekazanie lub przypisanie odpowiednich składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych powierzonych Działowi, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również składników majątku ruchomego, w szczególności takich jak (przykładowo): prawa ochronne do znaków towarowych, umowy licencyjne, dokumentów związanych z działalnością wydziału włącznie z obecną i planowaną strategią, planami biznesowymi, bazami danych, materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez Dział działalności marketingowej i zarządczej;
 • sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i drukarkami, telefonami oraz meble biurowe;
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający przypisanie do Działu generowanych przez niego przychodów i kosztów. W szczególności, do Działu zostaną przypisane przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej znaków towarowych, koszty prowadzonych akcji marketingowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Działu;
 • prowadzenie oddzielnego raportowania finansowego dla celów Działu, które umożliwi mu sporządzanie oddzielnego bilansu oraz rachunku zysków i strat, pozwalających w szczególności na wyodrębnienie majątku przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.
 • przypisanie do Działu, za pomocą subkont księgowych, należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Dział działalnością gospodarczą, w szczególności: należności z tytułu opłat licencyjnych oraz zobowiązań z tym związanych, np. z tytułu obsługi prawnej praw ochronnych na znaki towarowe, z umów najmu, lub z umów z kontrahentami;
 • wydzielenie kont bankowych, służących do obsługi Działu, a także alokowanie do Działu części środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Spółki (oraz ewentualnie w kasie Spółki).

Ze względu na znaczący rozwój działalności gospodarczej Wnioskodawcy, rozważana jest możliwość wniesienia w przyszłości wyodrębnionego Działu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) aportem do spółki kapitałowej (dalej: Spółka kapitałowa), w zamian za jej udziały/akcje. Nie wyklucza się, że aport Działu stanowiącego ZCP zostanie wniesiony do Spółki kapitałowej należącej do Grupy.

Jednocześnie, pozostała część działalności, tj. działalność w zakresie świadczenia usług leasingu oraz zarządzania flotą będzie dalej prowadzona przez Spółkę. Jeżeli Wnioskodawca podejmie decyzję o wniesieniu aportem Działu do Spółki kapitałowej, Dział będzie kontynuował swoją dotychczasową działalność w ramach Spółki kapitałowej. Obsługą Działu będzie zajmował się wyspecjalizowany pracownik lub zespół pracowników dedykowany do obsługi przedmiotowej działalności Działu.

Prace Działu będą polegały głównie na zwiększaniu rozpoznawalności usług świadczonych przez Wnioskodawcę oraz jego marki, obsłudze umów licencyjnych udzielonych na znaki towarowe na rzecz innych podmiotów, analizie sytuacji rynkowej pod kątem dalszego rozwoju działalności, jak również na bieżącej obsłudze związanej ze znakami towarowymi (tj. utrzymywanie stałych relacji z licencjobiorcami, kontakt z kancelarią prawną w zakresie analizy umów licencyjnych itp.).

Składnikami majątkowymi Działu będą aktywa i pasywa wykorzystywane w prowadzonej działalności, w szczególności: prawa ochronne do znaków towarowych, sprzęt komputerowy, drukarki, meble biurowe, należności z tytułu opłat licencyjnych, zobowiązania związane z działalnością Działu. Dział będzie rozpoznawał przychody (w szczególności z tytułu opłat licencyjnych) oraz koszty (w szczególności koszty pracownicze, koszty kampanii marketingowych i promocyjnych, koszty doradcze, koszty obsługi prawnej związanej ze znakami towarowymi, koszty o charakterze administracyjnym) na dotychczasowych zasadach.

Aby umożliwić kontynuowanie działań gospodarczych Działu, w momencie aportu, na Spółkę kapitałową zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów, które będą wykorzystywane w działalności Działu oraz związane z tą działalnością pasywa, tj.:

 • urządzenia biurowe i infrastruktura techniczna, która będzie wykorzystywana przez pracowników w działalności gospodarczej związanej z działaniami marketingowymi i zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych
 • prawa ochronne do znaków towarowych wraz z zawartymi umowami licencyjnymi oraz wynikającymi z nich wierzytelnościami, które umożliwią w przyszłości Spółce kapitałowej pobieranie należności związanych z korzystaniem ze znaków przez licencjobiorców;
 • należności i zobowiązania, które jeśli takie będą znajdować się w zasobach Spółki na moment dokonywania aportu, będą związane z działalnością Działu;
 • zespół stanowisk pracowniczych przypisanych do obsługi Działu.

Biorąc pod uwagę, że Dział będzie prowadził bieżącą działalność gospodarczą, Wnioskodawca chciałby wskazać, że nie można wykluczyć, iż w momencie wniesienia Działu aportem do Spółki kapitałowej lista składników majątkowych tworzących Dział może się nieznacznie różnić od tej wskazanej we wniosku – np. Dział może nabyć nowe składniki, a nieistotne lub niepotrzebne z perspektywy funkcjonowania Działu składniki mogą zostać zbyte przed momentem wniesienia (np. sprzęt biurowy, komputerowy, drobne wyposażenie).

Dodatkowo Spółka pragnie wskazać, że istnieje możliwość, że w związku z wniesieniem aportem Działu do Spółki kapitałowej, pracownicy Wnioskodawcy pracujący w Dziale nie staną się pracownikami Spółki kapitałowej, a na ich miejsce zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. W opinii Spółki, nie będzie miało to wpływu na organizacyjne wyodrębnienie Działu. Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowym jest, by miejsca pracy niezbędne do funkcjonowania ZCP nie uległy zmianie w zakresie kompetencji pracowników oraz organizacji pracy. Nie ma natomiast znaczenia przyporządkowanie pracowników w zakresie ich tożsamości. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że dotychczasowi pracownicy mogą zostać zatrudnieni w Spółce kapitałowej.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie dokonać potwierdzenia, że opisany w zdarzeniu przyszłym zespół składników majątkowych w postaci Działu, będzie stanowił ZCP zarówno na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) – dalej: Ustawa o CIT jak i na gruncie przepisów ustawy o VAT, a także że transakcja wniesienia Działu do Spółki kapitałowej w zamian za jej udziały / akcje nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT oraz CIT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy zespół składników majątkowych w postaci Działu, który zostanie wniesiony aportem w zamian za udziały / akcje do Spółki kapitałowej, będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w konsekwencji wniesienie aportem Działu nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT...
 2. Czy zespół składników majątkowych w postaci Działu, który zostanie wniesiony aportem w zamian za udziały / akcje do Spółki kapitałowej, będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji czynność ta będzie podlegać wyłączeniu z zakresu opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

W odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał, że zespół składników majątkowych w postaci Działu, który zostanie wniesiony aportem w zamian za udziały/akcje do Spółki kapitałowej, będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT i w konsekwencji wniesienie Działu przez Wnioskodawcę aportem do Spółki kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości nominalnej wartości udziałów / akcji objętych w zamian za aport – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Na wstępie, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że art. 4a pkt 4 ustawy o CIT formułuje definicję ZCP. W myśl tego przepisu ZCP, to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Aby zatem daną część przedsiębiorstwa zakwalifikować jako ZCP na gruncie art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, konieczne jest istnienie składników majątkowych (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań), charakteryzujących się:

 • wyodrębnieniem organizacyjnym w istniejącym przedsiębiorstwie;
 • wyodrębnieniem finansowym w istniejącym przedsiębiorstwie oraz prowadzeniem ewidencji rachunkowej w taki sposób, by możliwe było przypisanie przychodów i kosztów do Działu oraz;
 • przeznaczeniem do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz zdolnością do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo (wyodrębnienie funkcjonalne w istniejącym przedsiębiorstwie).

Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji wyodrębnienia organizacyjnego. Tym samym znaczenie tego pojęcia należy odczytywać w oparciu o rozstrzygnięcia organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, odział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2012 r., nr IPTPB3/423-318/12-2/GG). W rezultacie, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP funkcjonuje w ramach przedsiębiorstwa jako odrębna jednostka organizacyjna.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, planowane jest wydzielenie Działu, który będzie spełniał warunek wyodrębnienia organizacyjnego, o czym będzie świadczyć m.in.:

 • wyodrębnienie Działu ze struktury Spółki na podstawie Uchwały;
 • wyodrębnienie Działu w zakresie struktury organizacyjnej oraz podział kompetencji;
 • przyporządkowanie do Działu zespołu pracowników / pracownika odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań (zespół pracowników odpowiedzialny za obsługę znaków towarowych, należności licencyjnych z nimi związanych oraz wszelkich działań marketingowych zmierzających do zwiększania rozpoznawalności marki);
 • prowadzenie działalności przy wykorzystaniu składników majątkowych, przypisanych do Działu (tj. w szczególności komputerów, drukarek, telefonów, mebli biurowych – Spółka planuje przyjąć odpowiedni klucz alokacji kosztów wyżej wymienionych składników majątkowych do wydzielonego Działu).

Wyodrębnienie finansowe

Podobnie jak w przypadku wyodrębnienia organizacyjnego, również w stosunku do wyodrębnienia finansowego brak jest definicji legalnej. Niemniej jednak, z rozstrzygnięć organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy możliwe jest odpowiednie przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz poszczególnych aktywów i pasywów do ZCP (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2012 r., nr ILPB3/423-70/12-4/EK) Jednocześnie przyjmuje się, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej ZCP. Natomiast ZCP powinna samodzielnie osiągać przychody i koszty, których wartość może być jednoznacznie określona.

Ze stanu faktycznego zaprezentowanego przez Spółkę wynika, że działalność Działu będzie spełniała warunek wyodrębnienia finansowego. W odniesieniu do Działu wystąpi bowiem:

 • przyporządkowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do działalności Działu;
 • przyporządkowanie kosztów i przychodów do wyodrębnionego Działu za pomocą subkont księgowych (tj. w szczególności przychodów z tytułu należności licencyjnych, kosztów pracowniczych, kosztów obsługi prawnej, kosztów prowadzonych działań marketingowych), a także przyjęcie odpowiednich kluczy alokacji kosztów związanych z funkcjonowaniem Działu (np. w zakresie kosztów o charakterze administracyjnym);
 • gromadzenie środków finansowych na odrębnych kontach bankowych oraz alokacja do Działu części środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Spółki (oraz ewentualnie w kasie Spółki).

Ze stanu faktycznego zaprezentowanego przez Spółkę wynika, że działalność Działu będzie spełniała warunek wyodrębnienia finansowego. W odniesieniu do Działu wystąpi bowiem:

 • przyporządkowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do działalności Działu;
 • przyporządkowanie kosztów i przychodów do wyodrębnionego Działu za pomocą subkont księgowych (tj. w szczególności przychodów z tytułu należności licencyjnych, kosztów pracowniczych, kosztów obsługi prawnej, kosztów prowadzonych działań marketingowych), a także przyjęcie odpowiednich kluczy alokacji kosztów związanych z funkcjonowaniem Działu (np. w zakresie kosztów o charakterze administracyjnym);
 • gromadzenie środków finansowych na odrębnych kontach bankowych oraz alokacja do Działu części środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym Spółki (oraz ewentualnie w kasie Spółki).

Wyodrębnienie funkcjonalne

Podobnie jak w przypadku wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego, także w odniesieniu do wyodrębnienia funkcjonalnego brak jest definicji legalnej w przepisach prawnych. W tym względzie należy więc odwołać się do wykształconej praktyki organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych oraz rozstrzygnięcia organów podatkowych wskazują, iż za wyodrębnienie funkcjonalne należy uznać sytuację, w której dana część przedsiębiorstwa posiada potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy, realizujący własne zadania gospodarcze, tj. stanowi całość na tyle zorganizowanych praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 listopada 2013 r., nr ILPB3/423-368/13-2/EK).

Mając na względzie stan faktyczny wskazany przez Spółkę, należy stwierdzić, że Dział będzie wyodrębniony funkcjonalnie. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż do Działu będą przyporządkowane odrębne składniki majątkowe niezbędne do świadczenia usług wraz z zespołem pracowników. Dział będzie posiadać wyraźnie określone i niezależne zadania gospodarcze w strukturze Spółki, które mogą stanowić odrębne przedmioty działalności Wnioskodawcy. W szczególności, Dział będzie zajmować się obsługą umów licencyjnych w zakresie znaków towarowych Spółki, kwestiami związanymi z bieżącą obsługą licencjobiorców, analizą sytuacji rynkowej z punktu widzenia dalszego rozwoju działalności w tym zakresie oraz promocją usług Wnioskodawcy i zwiększaniem rozpoznawalności marki. Tym samym, Dział będzie miał możliwość kontunuowania prowadzonej działalności gospodarczej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

Całość przedstawionych powyżej faktów potwierdza tezę, że zespół składników majątkowych w postaci Działu który zostanie wyodrębniony w Spółce, może funkcjonować na rynku jako niezależny i samodzielny podmiot gospodarczy.

Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym Dział będzie spełniał warunki przewidziane w przepisach ustawy o CIT dla zakwalifikowania go jako ZCP.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Dział będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa, jednocześnie będzie samodzielnie realizować powierzony mu przez Spółkę zakres zadań gospodarczych (uzyskiwanie przychodów i zysków).

Ponadto, będzie także wyodrębniony finansowo. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie przypisywał odpowiednio przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Działu. Spółka będzie prowadziła rozliczenia księgowe w taki sposób, by możliwe było wyodrębnienie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z funkcjonowaniem Działu.

Dodatkowo Dział będzie również wyodrębniony funkcjonalnie, tj. zostanie wyposażony w odpowiedni zasób aktywów, pasywów, a ponadto odpowiedni zespół pracowników zostanie przypisany do obsługi Działu i będzie zdolny do realizacji zadań.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie podnieść, że celem planowanej restrukturyzacji będzie przeniesienie wskazanych składników majątkowych wraz z istniejącymi zobowiązaniami dotyczącymi działalności Działu do Spółki kapitałowej. Intencją Wnioskodawcy nie jest pozostawienie jakichkolwiek składników związanych z działalnością Działu w majątku Spółki. Jednakże zdarzenie przyszłe charakteryzuje się tym, iż nie wszystkie okoliczności są możliwe do przewidzenia na moment składania wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jeżeli jakiekolwiek wyłączenia składników majątkowych / zobowiązań nastąpią w przyszłości, stanowić będą wyjątek od reguły, zgodnie z którą wszystkie składniki materialne i niematerialne związane z działalnością Działu zostaną wniesione jako ZCP do Spółki kapitałowej. Możliwe wyłączenia nie wpłyną również w żaden sposób na autonomię i samodzielność funkcjonowania wydzielonego Działu.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że po wniesieniu Działu aportem do Spółki kapitałowej, zespół składników wskazany powyżej będzie wykorzystywany do kontynuowania dotychczasowej działalności. Dodatkowo, Spółka pragnie wskazać, że dokona aportu dopiero, gdy Dział będzie mógł faktycznie prowadzić działalność jako ZCP.

Tym samym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w momencie aportu do Spółki kapitałowej zespół składników majątku w postaci Działu będzie stanowił ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT.

Z kolei, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z literalnego brzmienia cytowanego przepisu wynika, że przychód po stronie podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny powstaje wówczas, gdy przedmiotem aportu nie jest przedsiębiorstwo lub ZCP. Zatem w przypadku wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, po stronie wnoszącego wkład nie powstaje przychód do opodatkowania. Oznacza to, że wartość nominalna udziałów/akcji w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP nie generuje przychodu podatkowego na dzień objęcia tych udziałów.

W konsekwencji, wniesienie Działu przez Wnioskodawcę aportem do Spółki kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji objętych w zamian za aport – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone w analogicznych stanach faktycznych, w odniesieniu do podobnych (do opisanego) zespołów składników majątkowych m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 listopada 2013 r., nr ILPB3/423-368/13-2/EK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2013 r., nr IBPBI/2/423-557/13/PH;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r., nr IBPBI/2/423-441/13/JS;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2013 r., nr ITPB3/423-44/13/PS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, oraz przy założeniu, że opisany zespół składników majątkowych w postaci Działu będzie w dniu wnoszenia aportu zdolny do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w przypisanym mu zakresie. Zauważyć należy, że w toku postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego tutejszy organ nie ma uprawnień do weryfikowania przedstawionych okoliczności danej sprawy, dodatkowo w sytuacji gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem przyszłym, zakres ochrony wynikający z interpretacji ograniczony jest rzeczywistą realizacją założeń opisanych we wniosku przez wnioskodawcę oraz zgodnością opisanych założeń z ostatecznym kształtem aportowanego zespołu składników majątkowych. Wskazać należy, że brak jednoznaczności, w określeniu ostatecznego kształtu Działu, np. w zakresie przeniesienia, lub wyposażenia Działu w niezbędne dla jego funkcjonowania zasoby ludzkie, czy też wskazywana możliwość wyłączenia bliżej nieokreślonych składników Działu, może w sposób istotny wpływać na ocenę spełniania przesłanki zdolności do samodzielnego prowadzenia działalności, przez opisywany Dział, przy czym ze względu na niepewność co do zaistnienia wskazanych okoliczności, dokonując przedmiotowego rozstrzygnięcia tutejszy organ nie mógł brać ich pod uwagę, gdyż wykraczałoby to poza zakres prowadzonego postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, które w odróżnieniu od postępowania kontrolnego, czy podatkowego nie jest prowadzone na podstawie materiałów dowodowych, które w sposób jednoznaczny i ostateczny pozwalają zweryfikować realnie wnoszoną aportem masę majątkową pod kątem spełniania przez nią przesłanek określonych w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo należy wskazać, że powołane we wniosku interpretacje przepisów prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach, tym samym nie mogły wpływać na sposób rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.