ITPB1/423-28/07/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki z o.o.?
2. Czy składniki majątkowe, nie zaliczone wcześniej do środków trwałych, można teraz wprowadzić według wartości rynkowej na środki trwałe i amortyzować?
3. Czy spółka z o.o. zobowiązana jest kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2007 r. (data wpływu 27 lipca 2007 r.), uzupełnionym w dniu 4 września 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan wnieść do nowo powstającej spółki z o.o. prowadzone przez siebie dotychczas przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Integralną część wnoszonego przedsiębiorstwa stanowić będą m.in.: działka wraz z budynkami produkcyjnymi, maszyny i urządzenia warsztatowe i biurowe, instrumentaria służące do zakładania implantów ortopedycznych. Niektóre środki trwałe zostały w całości zamortyzowane. Inne składniki majątkowe, których okres używalności przekracza rok, ze względu na niską wartość, nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki z o.o. ...
  2. Czy składniki majątkowe, nie zaliczone wcześniej do środków trwałych, można teraz wprowadzić według wartości rynkowej na środki trwałe i amortyzować...
  3. Czy spółka z o.o. zobowiązana jest kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, która wniosła przedsiębiorstwo aportem...

Zdaniem Wnioskodawcy w odniesieniu do wartości początkowej przedsiębiorstwa należy przyjąć, iż wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego przedsiębiorstwo. Środki trwałe zamortyzowane można przyjąć do ewidencji w wartości rynkowej. Następnie, z uwagi na to, iż nie wystąpi dodatnia wartość firmy, składniki majątkowe nie wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego przedsiębiorstwo należy ująć w wartości określonej na podstawie art. 16g ust. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei, spółka z o.o. jest zobowiązana, zgodnie z art. 16h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do dokonywania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuowania metody amortyzacji stosowanej przez wnoszącego aport.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedmiotem aportu, wnoszonego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie przedsiębiorstwo rozumiane jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w związku z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ww. w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, wnoszącego wkład.

Jak zatem wynika z powyższego, wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zasadniczo w wysokości wartości początkowej określonej przez wnoszącego wkład, która ma odzwierciedlenie w prowadzonej przez niego ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ta sama zasada, wbrew stanowisku Wnioskodawcy, dotyczy środków trwałych zamortyzowanych w całości.

Należy przy tym mieć na względzie, że stosownie do postanowień art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do którego odpowiedniego stosowania w opisanej sytuacji odsyła ust. 3a powołanego artykułu, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która otrzymała ten wkład dokonuje odpisów amortyzacyjnych kontynuując metodę stosowaną przez wnoszącego wkład oraz uwzględnia wysokość dokonanych przez niego odpisów, biorąc pod uwagę przepisy art. 16i ust. 2 - 7 ustawy.

Odmiennie natomiast została uregulowana kwestia, gdy składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny. Stosuje się w tej sytuacji bowiem odpowiednio art. 16g ust. 10 ustawy, co wynika z art. 16g ust. 10a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie wystąpiła dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ww. ustawy, co oznacza, że, odpowiednio do pkt 2 powołanego art. 16g ust. 10, należy przyjąć łączną wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wnoszonych do spółki w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, którą stanowi różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 16g ust. 3 i 5 ww. ustawy, a wartością składników majątkowych, niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się

(w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.