IPTPP2/443-784/14-2/IR | Interpretacja indywidualna

W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem Oddziału stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
IPTPP2/443-784/14-2/IRinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. spółka zagraniczna
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem Oddziału stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji wniesienia aportem Oddziału stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

.... Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja i dystrybucja płytek ceramicznych.

Wnioskodawca wspólnie ze spółkami z grupy (dalej: Grupa) jest właścicielem lub/oraz współwłaścicielem praw ochronnych do znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), które są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki oraz innych spółek z Grupy (tj. spółek produkujących i dystrybucyjnych). Wnioskodawca wspólnie ze spółkami z Grupy zawiera umowy licencyjne z kontrahentami spoza Grupy, na mocy których kontrahenci uzyskują prawo do korzystania ze znaków towarowych. Jednocześnie zarówno Spółka jak i pozostałe spółki z Grupy uzyskują przychody z tego tytułu.

Obecnie, współwłaścicielami znaków towarowych (jako przykład Wnioskodawca podał znak .....) są poszczególne spółki z Grupy, co utrudnia efektywne zarządzanie znakami towarowymi (rozproszenie kompetencji zarządczych).

W konsekwencji, z uwagi na: (i) zauważalną tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego znaków towarowych oraz ich wysoką rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, a także (ii) duże różnice między specyfiką działalności zarządczej, produkcyjnej i dystrybucyjnej prowadzonej przez Spółkę i inne spółki z Grupy, a zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, planowane jest wyodrębnienie ośrodka zarządzania znakami towarowymi będącymi w posiadaniu Spółki oraz pozostałych spółek z Grupy. Wyodrębnienie nastąpi poprzez wniesienie aportem zespołu składników majątkowych (w tym znaków towarowych) do nowej spółki, w której udziałowcami/wspólnikami/akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Obecnie, jednym z rozważanych wariantów jest wniesienie aportem do spółki z siedzibą w Szwajcarii (dalej: Spółka Szwajcarska) zespołu składników majątkowych (w tym znaków towarowych) stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Na moment aportu, Spółka Szwajcarska będzie zidentyfikowana dla celów podatku od wartości dodanej w Szwajcarii oraz będzie prowadziła tam działalność gospodarczą. Czynnikiem przemawiającym za wyborem Szwajcarii jako miejsca lokalizacji ośrodka zarządzania znakami towarowymi jest m.in. korzystny reżim prawny dotyczący praw własności intelektualnej. Dodatkowo, wybór tej lokalizacji jest istotny z perspektywy biznesowej i wizerunkowej Grupy – skoncentrowanie znaków towarowych w Spółce Szwajcarskiej wzmocni jej pozycję negocjacyjną z kontrahentami, co może przyczynić się do większego powodzenia w ekspansji międzynarodowej.

Celem takiego przeniesienia będzie uporządkowanie sposobu zarządzania znakami towarowymi w ramach Grupy, poprzez przeniesienie znaków do Spółki Szwajcarskiej, które to znaki w chwili obecnej są rozproszone w spółkach należących do Grupy. Skoncentrowanie funkcji dotyczących zarządzania znakami towarowymi w Spółce Szwajcarskiej wpłynie korzystnie na efektywność zarządzania znakami, a tym samym na wysokość przychodów uzyskiwanych przez Grupę. Oczekiwanym rezultatem reorganizacji jest usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności w ramach Grupy.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników majątkowych w postaci oddziału (dalej: Oddział), który będzie zajmował się zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych będących w posiadaniu Spółki. Spółka podjęła już działania zmierzające do definitywnego wyodrębnienia organizacyjnego Oddziału. W efekcie podjętych działań, zostanie wyodrębniony zespół składników majątkowych, w postaci Oddziału, który będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). W przyszłości Oddział może zostać wniesiony aportem do Spółki Szwajcarskiej.

Utworzony Oddział zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyodrębnienie organizacyjne Oddziału zostanie również uwidocznione w strukturze Spółki m.in. poprzez uchwalenie regulaminu Oddziału, umieszczenie nazwy Oddziału w korespondencji firmowej oraz informacji o Oddziale na stronie internetowej Spółki.

Wnioskodawca postanowił tak wyodrębnić Oddział, aby wyszczególnić część przedsiębiorstwa dedykowaną i ukierunkowaną na prowadzenie określonego rodzaju działalności. W rezultacie, skoncentrowanie zarządzania znakami towarowymi w Oddziale powinno umożliwić dalszy dynamiczny rozwój Spółki.

Proces wyodrębnienia Oddziału zostanie tak przeprowadzony, aby Oddział uzyskał możliwość samodzielnego funkcjonowania i realizacji zadań i przypisanych mu celów gospodarczych (w szczególności do zadań Oddziału należeć będzie: zarządzanie prawami do znaków towarowych, zawieranie umów z licencjobiorcami, utrzymywanie kontaktu z doradcami prawnymi w zakresie umów licencyjnych.).

Spółka, aby uzyskać zakładane rezultaty, rozpoczęła działania zmierzające do wyodrębnienia zespołu składników majątkowych w postaci Oddziału, poprzez:

 • przypisanie zespołu pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Oddziału;
 • uchwalenie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Oddziału określającego zasady pracy, wynagradzania, systemu premii oraz obowiązków pracowników;
 • przekazanie lub przypisanie odpowiednich składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych powierzonych Oddziałowi, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również składników majątku ruchomego, w szczególności (przykładowo) takich składników jak: prawa ochronne do znaków towarowych, umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z drukarką oraz meble biurowe;
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający przypisanie do Oddziału generowanych przez niego przychodów i kosztów. W szczególności, do Oddziału zostaną przypisane przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej znaków towarowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Oddziału;
 • przypisanie do Oddziału należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Oddział działalnością gospodarczą za pomocą subkont księgowych, w szczególności: należności z tytułu opłat licencyjnych oraz zobowiązań z tym związanych, np. z tytułu obsługi prawnej praw ochronnych na znak towarowy;
 • wydzielenie kont bankowych, służących do obsługi Oddziału, a także alokowanie do Oddziału części środków pieniężnych znajdujących na rachunku bankowym (oraz ewentualnie w kasie Spółki).

W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o wniesieniu Oddziału aportem do Spółki Szwajcarskiej, dotychczasowa działalność Oddziału będzie kontynuowana przez Spółkę Szwajcarską.

Działalność Oddziału będzie polegać głównie na obsłudze związanej z posiadanymi przez Wnioskodawcę znakami towarowymi. Do zadań Oddziału należeć będzie przede wszystkim utrzymywanie stałych relacji z licencjobiorcami, kontakt z doradcami prawnymi w zakresie analizy umów licencyjnych, wystawianie faktur na podstawie zawartych umów licencyjnych oraz ochrona posiadanych znaków towarowych.

Do Oddziału zostaną przydzielone składniki majątkowe wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W szczególności będą to: prawa ochronne do posiadanych przez Wnioskodawcę znaków towarowych, wyposażenie biurowe w postaci mebli, sprzętu komputerowego, drukarki, należności z tytułu otrzymywanych opłat licencyjnych oraz zobowiązania związane z działalnością Oddziału.

W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu ośrodka zarządzania znakami towarowymi do Spółki Szwajcarskiej, w celu umożliwienia kontynuowania działań gospodarczych Oddziału, w momencie aportu, na Spółkę Szwajcarską zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów oraz pasywa, które będą wykorzystywane w działalności Oddziału.

Będą to m.in.:

 • urządzenia biurowe, które będą wykorzystywane przez pracowników w działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych;
 • prawa ochronne do znaków towarowych wraz z zawartymi umowami licencyjnymi oraz wynikającymi z nich wierzytelnościami, które umożliwią w przyszłości Spółce Szwajcarskiej pobranie należności związanych z korzystaniem ze znaków przez licencjobiorców;
 • należności i zobowiązania, związane z działalnością Oddziału;
 • zespół stanowisk pracowniczych przypisany do obsługi Oddziału.

Biorąc pod uwagę, że Oddział będzie prowadził bieżącą działalność gospodarczą, Wnioskodawca wskazuje, że nie można wykluczyć, iż w momencie wniesienia Oddziału aportem do Spółki Szwajcarskiej lista składników majątkowych tworzących Oddział może się nieznacznie różnić od tej wskazanej we wniosku – np. Oddział może nabyć nowe składniki, a nieistotne lub niepotrzebne z perspektywy funkcjonowania Oddziału składniki mogą zostać zbyte przed momentem wniesienia (np. sprzęt biurowy, komputerowy, drobne wyposażenie).

Dodatkowo, Wnioskodawca zaznacza, że istnieje możliwość, że w związku z wniesieniem aportu Oddziału do Spółki Szwajcarskiej, pracownicy Spółki pracujący w Oddziale nie staną się automatycznie pracownikami Spółki Szwajcarskiej, natomiast na ich miejsce zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. W opinii Wnioskodawcy, nie będzie to miało wpływu na organizacyjne wyodrębnienie ZCP. Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowym jest, by miejsca pracy niezbędne do funkcjonowania Oddziału nie uległy zmianie w zakresie kompetencji pracowników oraz organizacji pracy. Nie ma natomiast znaczenia przyporządkowanie pracowników w zakresie ich tożsamości. Jednocześnie Spółka nie wyklucza, że dotychczasowi pracownicy mogą zostać zatrudnieni w Spółce Szwajcarskiej.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca pragnie dokonać potwierdzenia neutralności wniesienia Oddziału stanowiącego ZPC aportem do Spółki Szwajcarskiej na gruncie przepisów ustawy o CIT oraz przepisów ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy transakcja wniesienia Oddziału, stanowiącego ZPC, aportem w zamian za udziały/akcje w Spółce Szwajcarskiej będzie podlegała VAT w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku ORD-IN jako nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Oddziału aportem w zamian za udziały/akcje Spółki Szwajcarskiej nie będzie podlegało VAT w Polsce zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, Oddział stanowił będzie bowiem ZCP w rozumieniu ustawy o VAT.

Spółka wskazała, że zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT z zakresu opodatkowania VAT zostały wyłączone transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP. W konsekwencji, nie powinno budzić wątpliwości, że transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP nie podlega opodatkowaniu VAT.

Ustawodawca nie zdefiniował jednak co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. W konsekwencji, w celu zdefiniowania pojęcia „transakcji zbycia” należy odwołać się do zakresu przedmiotowego ustawy o VAT.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów, oraz
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Dostawa towarów została zdefiniowania w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT świadczenie usług obejmuje każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę czynności prawnej,
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania określonej czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Uwzględniając jednak zakres przedmiotowy ustawy o VAT, pojęcie „transakcji zbycia”, w ocenie Zainteresowanego należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów”, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub ZCP obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności jak właściciel i obejmuje swoim zakresem m.in. przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). W konsekwencji, aport ZCP to transakcja zbycia ZCP w rozumieniu ustawy o VAT.

Jak wskazał Wnioskodawca, w momencie wniesienia aportem Oddziału do Spółki Szwajcarskiej, Oddział będzie stanowił ZCP w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Spółka zwróciła uwagę, że art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT formułuje definicję ZCP. W myśl tego przepisu ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że definicja legalna ZCP sformułowana w ustawie o VAT jest tożsama z definicją ZCP sformułowaną w ustawie o CIT. Również dorobek orzeczniczy oraz linia interpretacyjna prezentowana przez organy podatkowe potwierdza, że ZCP na gruncie ustawy o CIT należy rozumieć tożsamo z ZCP w świetle ustawy o VAT.

Jak zostało szczegółowo opisane we własnym stanowisku w części wniosku dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, Oddział będzie wyodrębniony organizacyjnie w strukturze przedsiębiorstwa – w szczególności zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, jednocześnie będzie samodzielnie realizował powierzony mu przez Spółkę zakres zadań gospodarczych (uzyskiwanie przychodów i zysków).

Ponadto, będzie także wyodrębniony finansowo. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie przypisywał odpowiednio przychody i koszty związane z funkcjonowaniem Oddziału. Spółka będzie prowadzić rozliczenia księgowe w taki sposób, by możliwe było wyodrębnienie przychodów, kosztów oraz aktywów i pasywów związanych z funkcjonowaniem Oddziału. Dodatkowo Oddział będzie również wyodrębniony funkcjonalnie, tj. zostanie wyposażony w odpowiedni zasób aktywów, pasywów, a ponadto odpowiedni zespół pracowników przypisany do obsługi Oddziału i będzie zdolny do realizacji zadań.

Wnioskodawca wskazał również, że po wniesieniu Oddziału aportem do Spółki Szwajcarskiej, zespół składników wskazany powyżej będzie wykorzystywany do kontynuowania dotychczasowej działalności.

Zatem, zespół składników majątkowych w postaci Oddziału zostanie wyodrębniony: (i) organizacyjnie, (ii) finansowo oraz (iii) funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa - tym samym, w opinii Wnioskodawcy spełni on definicję ZCP zawartą w ustawie o CIT.

Mając na uwadze zbieżność definicji ZCP na gruncie ustawy o CIT i VAT, zdaniem Zainteresowanego, nie powinno budzić wątpliwości, że wskazany zespół składników majątkowych w postaci Oddziału jednocześnie spełni definicję ZCP zawartą w ustawie o VAT.

Spółka podkreśliła, że w momencie aportu do Spółki Szwajcarskiej, Oddział będzie spełniał warunki przewidziane w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT dla zakwalifikowania go jako ZCP.

Zostaną zatem spełnione warunki określone w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, dotyczące wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotowej czynności wniesienia aportem Oddziału stanowiącego ZCP do Spółki Szwajcarskiej.

W konsekwencji, w ocenie Spółki, transakcja wniesienia Oddziału aportem do Spółki Szwajcarskiej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę zostało potwierdzone w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 września 2013 r., nr IBPP4/443-307/13/LG,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r., nr IPTPP4/443-635/12-2/UNR,
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r., nr IBPP4/443-214/13/LG.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii - art. 2 pkt 6 ustawy.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia”, należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy. „Zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca (Spółka) jest osobą prawną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja i dystrybucja płytek ceramicznych. Wnioskodawca wspólnie ze spółkami z grupy (dalej: Grupa) jest właścicielem lub/oraz współwłaścicielem praw ochronnych do znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), które są wykorzystywane w działalności gospodarczej Spółki oraz innych spółek z Grupy (tj. spółek produkujących i dystrybucyjnych). Wnioskodawca wspólnie ze spółkami z Grupy zawiera umowy licencyjne z kontrahentami spoza Grupy, na mocy których kontrahenci uzyskują prawo do korzystania ze znaków towarowych. Jednocześnie zarówno Spółka jak i pozostałe spółki z Grupy uzyskują przychody z tego tytułu. Obecnie, współwłaścicielami znaków towarowych (jako przykład Wnioskodawca podał znak ......) są poszczególne spółki z Grupy, co utrudnia efektywne zarządzanie znakami towarowymi (rozproszenie kompetencji zarządczych). W konsekwencji, z uwagi na: (i) zauważalną tendencję wzrostową znaczenia gospodarczego znaków towarowych oraz ich wysoką rozpoznawalność na rynkach krajowych i zagranicznych, a także (ii) duże różnice między specyfiką działalności zarządczej, produkcyjnej i dystrybucyjnej prowadzonej przez Spółkę i inne spółki z Grupy, a zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych, planowane jest wyodrębnienie ośrodka zarządzania znakami towarowymi będącymi w posiadaniu Spółki oraz pozostałych spółek z Grupy. Wyodrębnienie nastąpi poprzez wniesienie aportem zespołu składników majątkowych (w tym znaków towarowych) do nowej spółki, w której udziałowcami/wspólnikami/akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Obecnie, jednym z rozważanych wariantów jest wniesienie aportem do spółki z siedzibą w Szwajcarii (dalej: Spółka Szwajcarska) zespołu składników majątkowych (w tym znaków towarowych) stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Na moment aportu, Spółka Szwajcarska będzie zidentyfikowana dla celów podatku od wartości dodanej w Szwajcarii oraz będzie prowadziła tam działalność gospodarczą. Czynnikiem przemawiającym za wyborem Szwajcarii jako miejsca lokalizacji ośrodka zarządzania znakami towarowymi jest m.in. korzystny reżim prawny dotyczący praw własności intelektualnej. Dodatkowo, wybór tej lokalizacji jest istotny z perspektywy biznesowej i wizerunkowej Grupy – skoncentrowanie znaków towarowych w Spółce Szwajcarskiej wzmocni jej pozycję negocjacyjną z kontrahentami, co może przyczynić się do większego powodzenia w ekspansji międzynarodowej. Celem takiego przeniesienia będzie uporządkowanie sposobu zarządzania znakami towarowymi w ramach Grupy, poprzez przeniesienie znaków do Spółki Szwajcarskiej, które to znaki w chwili obecnej są rozproszone w spółkach należących do Grupy. Skoncentrowanie funkcji dotyczących zarządzania znakami towarowymi w Spółce Szwajcarskiej wpłynie korzystnie na efektywność zarządzania znakami, a tym samym na wysokość przychodów uzyskiwanych przez Grupę. Oczekiwanym rezultatem reorganizacji jest usprawnienie i usystematyzowanie procesu zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności w ramach Grupy.

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na wyodrębnienie organizacyjne zespołu składników majątkowych w postaci oddziału (dalej: Oddział), który będzie zajmował się zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych będących w posiadaniu Spółki. Spółka podjęła już działania zmierzające do definitywnego wyodrębnienia organizacyjnego Oddziału. W efekcie podjętych działań, zostanie wyodrębniony zespół składników majątkowych, w postaci Oddziału, który będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W przyszłości Oddział może zostać wniesiony aportem do Spółki Szwajcarskiej. Utworzony Oddział zostanie zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyodrębnienie organizacyjne Oddziału zostanie również uwidocznione w strukturze Spółki m.in. poprzez uchwalenie regulaminu Oddziału, umieszczenie nazwy Oddziału w korespondencji firmowej oraz informacji o Oddziale na stronie internetowej Spółki. Wnioskodawca postanowił tak wyodrębnić Oddział, aby wyszczególnić część przedsiębiorstwa dedykowaną i ukierunkowaną na prowadzenie określonego rodzaju działalności. W rezultacie, skoncentrowanie zarządzania znakami towarowymi w Oddziale powinno umożliwić dalszy dynamiczny rozwój Spółki. Proces wyodrębnienia Oddziału zostanie tak przeprowadzony, aby Oddział uzyskał możliwość samodzielnego funkcjonowania i realizacji zadań i przypisanych mu celów gospodarczych (w szczególności do zadań Oddziału należeć będzie: zarządzanie prawami do znaków towarowych, zawieranie umów z licencjobiorcami, utrzymywanie kontaktu z doradcami prawnymi w zakresie umów licencyjnych.). Spółka, aby uzyskać zakładane rezultaty, rozpoczęła działania zmierzające do wyodrębnienia zespołu składników majątkowych w postaci Oddziału, poprzez:

 • przypisanie zespołu pracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Oddziału;
 • uchwalenie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Oddziału określającego zasady pracy, wynagradzania, systemu premii oraz obowiązków pracowników;
 • przekazanie lub przypisanie odpowiednich składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych powierzonych Oddziałowi, w tym środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również składników majątku ruchomego, w szczególności (przykładowo) takich składników jak: prawa ochronne do znaków towarowych, umowy licencyjne, sprzęt komputerowy wraz z drukarką oraz meble biurowe;
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej w sposób umożliwiający przypisanie do Oddziału generowanych przez niego przychodów i kosztów. W szczególności, do Oddziału zostaną przypisane przychody z tytułu opłat licencyjnych za używanie znaków towarowych oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (wynagrodzenia pracowników, koszty ochrony prawnej znaków towarowych, koszty usług doradczych, koszty obsługi prawnej, koszty materiałów biurowych, itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Oddziału;
 • przypisanie do Oddziału należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Oddział działalnością gospodarczą za pomocą subkont księgowych, w szczególności: należności z tytułu opłat licencyjnych oraz zobowiązań z tym związanych, np. z tytułu obsługi prawnej praw ochronnych na znak towarowy;
 • wydzielenie kont bankowych, służących do obsługi Oddziału, a także alokowanie do Oddziału części środków pieniężnych znajdujących na rachunku bankowym (oraz ewentualnie w kasie Spółki).

W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę decyzji o wniesieniu Oddziału aportem do Spółki Szwajcarskiej, dotychczasowa działalność Oddziału będzie kontynuowana przez Spółkę Szwajcarską. Działalność Oddziału będzie polegać głównie na obsłudze związanej z posiadanymi przez Wnioskodawcę znakami towarowymi. Do zadań Oddziału należeć będzie przede wszystkim utrzymywanie stałych relacji z licencjobiorcami, kontakt z doradcami prawnymi w zakresie analizy umów licencyjnych, wystawianie faktur na podstawie zawartych umów licencyjnych oraz ochrona posiadanych znaków towarowych. Do Oddziału zostaną przydzielone składniki majątkowe wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W szczególności będą to: prawa ochronne do posiadanych przez Wnioskodawcę znaków towarowych, wyposażenie biurowe w postaci mebli, sprzętu komputerowego, drukarki, należności z tytułu otrzymywanych opłat licencyjnych oraz zobowiązania związane z działalnością Oddziału.

W przypadku podjęcia decyzji o przeniesieniu ośrodka zarządzania znakami towarowymi do Spółki Szwajcarskiej, w celu umożliwienia kontynuowania działań gospodarczych Oddziału, w momencie aportu, na Spółkę Szwajcarską zostanie przeniesiona własność wszystkich aktywów oraz pasywa, które będą wykorzystywane w działalności Oddziału. Będą to m.in.:

 • urządzenia biurowe, które będą wykorzystywane przez pracowników w działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem prawami ochronnymi do znaków towarowych;
 • prawa ochronne do znaków towarowych wraz z zawartymi umowami licencyjnymi oraz wynikającymi z nich wierzytelnościami, które umożliwią w przyszłości Spółce Szwajcarskiej pobranie należności związanych z korzystaniem ze znaków przez licencjobiorców;
 • należności i zobowiązania, związane z działalnością Oddziału;
 • zespół stanowisk pracowniczych przypisany do obsługi Oddziału.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca – zespół składników majątkowych w postaci Oddziału będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy, to czynność wniesienia aportem ww. Oddziału do Spółki Szwajcarskiej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją rozpatrzono wniosek w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.