IPPP3/4512-367/16-2/IG | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących Wspólnikom udziałów we współwłasności Gruntu do Spółki będzie opodatkowane VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT bez możliwości zwolnienia, a Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur, które wystawią Wspólnicy z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu?
IPPP3/4512-367/16-2/IGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. grunt niezabudowany
 3. nieruchomości
 4. odliczenie podatku
 5. osoby fizyczne
 6. podatek od towarów i usług
 7. zwrot podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2016 r. (data wpływu 19 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących Wspólnikom udziałów we współwłasności Gruntu do Spółki i prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur, które wystawią Wspólnicy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących Wspólnikom udziałów we współwłasności Gruntu do Spółki i prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur, które wystawią Wspólnicy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) jest spółką jawną, która prowadzi gospodarczą działalność produkcyjną i jest zarejestrowana dla celów VAT jako podatnik tego podatku. Spółka jest właścicielem budynków produkcyjnych i budowli (dalej: „Budynki”), które zostały przez nią wzniesione na gruncie (dalej: „Grunt”), stanowiącym współwłasność wspólników Spółki (dalej: „Wspólnicy”) i ich żon (dalej Wspólnicy i ich żony zwani łącznie: „Współwłaściciele”).

Grunt składa się z trzech wyodrębnionych geodezyjnie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 46/9, 45/2, 44/2 położonych w S. Działka geodezyjna nr 46/9 została nabyta przez Współwłaścicieli w drodze umowy sprzedaży na podstawie aktu notarialnego z dnia 21 grudnia 1993 r., a pozostałe działki nr 45/2 i 44/2 na podstawie aktu notarialnego z dnia 17 maja 2004 r. Żaden ze Współwłaścicieli nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany dla celów podatku VAT.

Nabycie przez Współwłaścicieli każdej z ww. działek, z której składa się Grunt, zostało dokonane z zamiarem przekazania na rozwój działalności gospodarczej Spółki. W związku z powyższym, Współwłaściciele podjęli określone kroki prawne i w 1994 r. uzyskali decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowlanej w postaci hali produkcyjnej na pierwszej z nabytych działek. W 2007 r. Spółka uzyskała decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę zbiornika na nieczystości ciekłe, miejsca postojowe oraz dobudowę budynku magazynowego z częścią biurowo-produkcyjną do zakładu tworzyw sztucznych na Gruncie. Wszystkie wydatki na budowę Budynków zostały poniesione przez Spółkę i nie zostały rozliczone pomiędzy Spółką a Współwłaścicielami. Spółka odliczała podatek naliczony zawarty w kwotach wydatkowanych na wykonanie finansowanych przez nią Budynków.

Grunt nigdy nie był udostępniany przez Współwłaścicieli innym, aniżeli Spółka, osobom trzecim. Spółka wykorzystuje Grunt w prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, jednak nie ponosiła i nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat na rzecz Współwłaścicieli. W chwili obecnej, Wspólnicy rozważają zmianę umowy Spółki i wniesienie przez nich w drodze wkładu niepieniężnego (aport) przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu do Spółki. Po wniesieniu przez Wspólników do Spółki przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu, Spółka nadal będzie wykorzystywać Grunt do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących Wspólnikom udziałów we współwłasności Gruntu do Spółki będzie opodatkowane VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT bez możliwości zwolnienia, a Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur, które wystawią Wspólnicy z tytułu wniesienia do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej ustawą VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

W myśl art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy VAT „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”. Na mocy art. 15 ust. 2 Ustawy VAT: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Mając na uwadze treść przytoczonych wyżej przepisów należy stwierdzić, że dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Oznacza to, iż dostawa towarów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika. Okoliczność, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT jest kwestią wtórną. Formalny status dostawcy jako podatnika zarejestrowanego dla potrzeb VAT, a także okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku VAT.

Ww. problem był wielokrotnie podejmowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-180/10 i C-181/10). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że liczba i zakres dokonywanych transakcji nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji dostawy nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji powyższego, dostawę nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę należy uznać za objętą podatkiem VAT, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Wskazana powyżej kwestia była rozpatrywana również przez sąd krajowy. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”), w wyroku z dnia 27 maja 2014 r. (sygn. akt I FSK 774/13), wskazał na kryteria, jakie należy wziąć pod uwagę przy określaniu, czy dostawa nieruchomości jest związana z działalnością gospodarczą, czy z zarządem majątkiem prywatnym. Przede wszystkim, stwierdzenie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik VAT wymaga oceny, każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy. W powyższym zakresie nie jest natomiast możliwe przyjęcie z góry konkretnych założeń, modelowego rozwiązania, mającego zastosowanie w każdym przypadku. NSA wyraźnie wskazał, że nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz dla spożytkowania w celach prywatnych.

Mając na uwadze orzecznictwo sądów, w ocenie Wnioskodawcy, nabycie przez Współwłaścicieli udziału we współwłasności Gruntu z zamiarem przeznaczenia go na rozwój działalności gospodarczej Spółki, a następnie wykorzystywanie Gruntu do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki przesądza o tym, że planowana czynność wniesienia aportem do Spółki udziałów we współwłasności Gruntu zostanie wykonana przez Wspólników w ramach ich działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy VAT. Należy bowiem podkreślić, iż Wspólnicy w żaden sposób nie wykorzystywali Gruntu do swoich prywatnych celów - wręcz odwrotnie - jak wykazano powyżej, Grunt ten od samego początku przeznaczony był dla celów działalności gospodarczej.

Należy rozważyć jednocześnie, czy w niniejszej sprawie będzie zachodzić przedmiotowa przesłanka opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. czy planowana przez Wspólników transakcja wniesienia aportem do Spółki udziałów we współwłasności Gruntu będzie stanowić dostawę towarów lub świadczenia usług opodatkowane tym podatkiem.

Jak już wskazano, w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na gruncie Ustawy VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a przez świadczenie usług rozumie się natomiast, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu tej ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 6 Ustawy VAT, przez towary rozumie się „rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii”.

W planowanej transakcji, przedmiotem wkładu niepieniężnego Wspólników do Spółki będzie udział we współwłasności Gruntu, co w ocenie Wnioskodawcy stanowić będzie dostawę towaru. Jak stanowi art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm., dalej: „KC”), własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). W świetle KC, w przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie w jakim uprawnia go do tego wysokość jego udziału. W związku z powyższym, skoro przez dostawę towarów przepis art. 7 ust. 1 Ustawy VAT nakazuje rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarem jest grunt, to sprzedaż całej rzeczy (100% prawa własności) lub ułamka tej rzeczy (np. 50% prawa własności) zawsze będzie przeniesieniem prawa do rozporządzania gruntem jak właściciel. Istotne jest bowiem to, że wskutek nabycia prawa majątkowego (pełnej własności lub udziału) nabywca może rozporządzać rzeczą jak właściciel, co niewątpliwie ma miejsce w przypadku nabycia udziału w rzeczy. Tym samym na gruncie Ustawy VAT, zbycie udziału w prawie własności gruntu traktować należy jako dostawę towarów.

Do rozstrzygnięcia pozostaje jeszcze, czy czynność wniesienia przez Wspólników do Spółki aportem przysługującego im udziału we współwłasności Gruntu ma charakter odpłatny czy nieodpłatny.

Na gruncie przepisów Ustawy VAT, odpłatnością będzie uzyskana przez dostawcę korzyść każdego rodzaju. Choć w zamian za wniesienie udziału we współwłasności Gruntu do Spółki, Wspólnicy nie otrzymają typowego wynagrodzenia pieniężnego, nie ulega wątpliwości, że wniesienie aportu nie jest świadczeniem pod tytułem darmym. Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W wyniku dokonania aportu do spółki osobowej, wspólnik nabywa lub zwiększa udział kapitałowy w tej spółce, a więc udział w jej majątku. Udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu i zapisaną na koncie wspólnika w księgach handlowych (A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 50 Kodeksu spółek handlowych Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), LEX/el. 2014). Udział kapitałowy związany jest ze sferą określonych uprawnień i obowiązków wspólników, m.in. stanowi wysokość podstawy do naliczania odsetek (art. 53 w związku z art. 103 KSH), determinuje przeznaczenie zysku spółki, w przypadku uszczuplenia udziału kapitałowego w rezultacie poniesienia przez spółkę straty (art. 52 § 2 w związku z art. 103 KSH).

W orzecznictwie podkreśla się, iż o czynności dokonanej za wynagrodzeniem można mówić w sytuacji, gdy:

 • istnieje ścisły związek pomiędzy wykonanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia, oparty na relacjach cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami; wynagrodzenie może być wyrażone w pieniądzu;
 • związek, o którym mowa powyżej ma charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można było powiedzieć, że odpłatność następuje za dane świadczenie.

W ocenie Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym powyższe przesłanki zostaną spełnione, gdyż wniesienie przez Wspólników do Spółki w drodze aportu przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu skutkować będzie podwyższeniem ich udziału kapitałowego w Spółce (które zgodnie z art. 50 ust. 1 KSH podwyższone zostaną o wartość wniesionego wkładu). W konsekwencji, transakcja ta będzie stanowić odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1) Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 48 KC, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Tak więc rzecz, która stała się częścią składową innej rzeczy (rzeczy nadrzędnej), traci samodzielny byt prawny i dzieli losy prawne rzeczy nadrzędnej (art. 47 § 1 KC).

W świetle powyższego rzecz, która stała się częścią składową innej rzeczy (rzeczy nadrzędnej), traci samodzielny byt prawny i dzieli losy prawne rzeczy nadrzędnej. Z punktu widzenia prawa cywilnego Współwłaściciele, są również współwłaścicielami Budynków, w konsekwencji czego przedmiotem aportu będzie udział we współwłasności Gruntu i Budynków.

Z przepisu art. 7 ust 1 Ustawy VAT wynika jednak, że istotą dostawy towarów jest dokonanie takiego rodzaju czynności, która daje otrzymującemu towar prawo do rozporządzania nim jak właściciel. Na gruncie Ustawy VAT znaczenie ma przede wszystkim możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności. Zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako prawo własności, ale jako własność ekonomiczną. Na gruncie Ustawy VAT, czynności przejścia własności ekonomicznej nie musi towarzyszyć przejście własności w sensie prawnym. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu Ustawy VAT „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu).

W związku z powyższym, dostawa towarów powinna podlegać ocenie przede wszystkim z punktu widzenia swoich aspektów ekonomicznych, mniejsze zaś znaczenie mają jej skutki o charakterze cywilnoprawnym. Również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy definiowaniu wyrażenia „dostawa towarów” akcentuje „własność ekonomiczną”, funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financien v. Shipping and Forwarding Safe B.V. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyraził pogląd, że „wyrażenie «dostawa towarów» w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym”, jednak jednocześnie zastrzegł, że „zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy, miało miejsce”.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, fakt, iż poniesione przez Spółkę nakłady na Budynki, wzniesione we własnym zakresie przez Spółkę na Gruncie, nie zostały i nie będą rozliczone pomiędzy Spółką a Współwłaścicielami przesądza o tym, iż przedmiotem dostawy będzie jedynie udział we współwłasności Gruntu bez udziału we współwłasności posadowionych na nich Budynków. Skoro bowiem Wspólnicy nie dysponują ekonomicznym władztwem nad Budynkami, to nie mogą dokonać ich dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy VAT.

Wnioskodawca wskazuje również, że zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a nie będą mieć zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż dotyczą one dostawy budynków, budowli lub ich części, co w przedstawionym stanie przyszłym nie będzie mieć miejsca. Wniesienie udziału we współwłasności Gruntu nie skorzysta także ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, zwolnieniu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. W zdarzeniu przyszłym, przedmiotem dostawy będzie bowiem Grunt, który jest terenem budowlanym w rozumieniu Ustawy VAT, w związku z czym przedmiotowe zwolnienie nie będzie miało miejsca.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 Ustawy VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca uzależnia jednak skorzystanie przez podatników z prawa do odliczenia podatku naliczonego od spełnienia zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, o których mowa powyżej, jak również niewystąpienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 Ustawy VAT.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, po wniesieniu przez Wspólników do Spółki przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntu, Spółka - zarejestrowany podatnik VAT - będzie wykorzystywać Grunt do wykonywania czynności opodatkowanych, a zatem przesłanki pozytywne zostaną spełnione. Jednakże, w przypadku uznania, iż wniesienie przez Wspólników do Spółki aportem udziałów we współwłasności Gruntu nie będzie odbywać się w ramach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy VAT, mogłaby zaistnieć przesłanka negatywna, o której mowa w art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT. Zgodnie z przywołanym przepisem, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku.

Jak wskazał Wnioskodawca powyżej, w jego ocenie wniesienie do Spółki przez Wspólników w drodze aportu przysługujących im udziałów we współwłasności Gruntów będzie podlegać opodatkowaniu VAT, gdyż czynności te będą stanowić odpłatną dostawę towarów, dokonywaną przez podatników VAT w rozumieniu Ustawy VAT. W zdarzeniu przyszłym nie będą mieć też zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9-10a Ustawy VAT.

W związku z powyższym, w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania również przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT, a w konsekwencji Spółka będzie mogła obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur, które wystawią Wspólnicy z tytułu wniesienia aportem do Spółki przysługującym im udziałów we współwłasności Gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.