IPPP1/4512-416/16-3/JL | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku aportu niezabudowanej nieruchomości.
IPPP1/4512-416/16-3/JLinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. działki
  3. podatek od towarów i usług
  4. teren niezabudowany
  5. zwolnienia podatkowe
  6. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku aportu nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku aportu nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) była właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się cztery działki ewidencyjne objęte jedną księgą wieczystą (dalej łącznie jako „Nieruchomość”). Nieruchomość była nabyta przez Spółkę na podstawie dwóch umów sprzedaży, w ten sposób, że Spółka początkowo nabyła 50% udziału we współwłasności i następnie kolejne 50% udziału we współwłasności rozkładając zapłatę ceny na raty. W chwili obecnej Spółka jest jedynym właścicielem Nieruchomości. Na dzień składania niniejszego wniosku, z uwagi na formę płatności w ratach, nie została przez Spółkę uiszczona w całości cena za „drugi” udział we współwłasności Nieruchomości.

Koszty nabycia Nieruchomości, w tym cena nie zostały zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów. Nieruchomość nie jest również w Spółce środkiem trwałym czy wartością niematerialną i prawną. Działki gruntu składające się na Nieruchomość leżą w obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla jednej z ww. działek ewidencyjnych gruntu niezabudowanego wydana została decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Decyzja ta została jednak w wyniku zaskarżenia uchylona. Po ponownym rozpatrzeniu wydano kolejną decyzję, która również została uchylona, przez co została wyeliminowania z obrotu prawnego. Na datę dokonania aportu decyzja o warunkach zabudowy nie była wydana.

W kwietniu 2016 r. Spółka wniosła do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka Zależna”) aport w postaci opisanej Nieruchomości. W zamian za aport Spółka objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Spółka objęła ww. udziały powyżej ich wartości nominalnej, a powstałą nadwyżkę (tzw. agio) wartości aportu przelano w całości na kapitał zapasowy Spółki Zależnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym aport przedmiotowej Nieruchomości do Spółki Zależnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT transakcja ta korzysta ze zwolnienia od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zatem pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego w postaci nieruchomości spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, a tym samym w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, uznawane jest za sprzedaż, ponieważ dostawa ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu spełnia przymiot odpłatności, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów czy praw), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane zgodnie z przepisem art. 2 pkt 33 Ustawy o VAT rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak zostało wskazane we wniosku, dla przedmiotowej Nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co prawda w odniesieniu do jednej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ale nigdy się ona nie uprawomocniła i została uchylona. Na datę dokonania aportu decyzja o warunkach zabudowy nie została wydana.

Zatem w ocenie Spółki aport przedmiotowej Nieruchomości jest dostawą zwolnioną od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT. Na dzień aportu nie obowiązywała prawomocna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym Nieruchomość jest przeznaczona pod zabudowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.