IPPP1/4512-301/15-2/BS | Interpretacja indywidualna

Dot. uznania wniesienia aportu do spółki z o.o. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania.
IPPP1/4512-301/15-2/BSinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 1 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wniesienia aportu do spółki z o.o. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wniesienia aportu do spółki z o.o. jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20). Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Zasadniczym zakresem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest wydzierżawianie na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) następujących środków trwałych (dalej: „Majątek przedsiębiorstwa”):

 • placu ze zbiornikami gazu i infrastrukturą techniczną niezbędną do przeładunku gazu, budynków i budowli takie jak m.in. wiata nad zbiornikiem, ogrodzenie, drogi, urządzenia techniczne i maszyny w tym m.in. sprężarka, pompa, kompresor, środki transportu w tym m.in. koparki i przyczepa specjalistyczna,
 • bocznicy kolejowej,
 • części budynku biurowego, części pomieszczeń biurowych oraz wagi.

Umowa dzierżawy Majątku przedsiębiorstwa została zawarta ze Spółką w formie pisemnej i obowiązuje od 1 czerwca 2005 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z PKD). Ponadto Spółka prowadzi również działalność m.in. w zakresie handlu energią elektryczną (35.14.Z PKD) oraz wytwarzania paliw gazowych (35.21 .Z PKD). Większościowym udziałowcem Spółki jest Wnioskodawca, na moment wniesienia aportu będzie on jedynym udziałowcem.

Poza prowadzoną działalnością gospodarczą, Wnioskodawca wynajmuje grunt, należący do jego majątku osobistego pod infrastrukturę telekomunikacyjną (dalej: „Majątek osobisty”). Wnioskodawca odrębnie rozlicza podatek dochodowy w związku z wynajmem Majątku osobistego. Zasady rozliczania przychodów z działalności gospodarczej w postaci dzierżawy Majątku przedsiębiorstwa i przychód z wynajmu Majątku osobistego pozwalają na odrębne przypisanie przychodów i kosztów odpowiednio do każdego z powyższych źródeł przychodu tj. do przychodu z działalności gospodarczej i przychodu z tytułu najmu Majątku osobistego.

Wnioskodawca prowadzi odrębną rachunkowość podatkową dla działalności gospodarczej obejmującej dzierżawę Majątku przedsiębiorstwa w formie księgi przychodów i rozchodów oraz odrębną rachunkowość dla opodatkowania pozostałej działalności polegającej m.in. na wynajmie Majątku osobistego. Takie wyodrębnienie pozwala na odrębne opodatkowanie podatkiem dochodowym obu powyższych źródeł dochodu.

Wnioskodawca posiada także odrębny rachunek bankowy związany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w postaci dzierżawy Majątku przedsiębiorstwa, na który przekazywane są należności Wnioskodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz za pomocą którego regulowane są ewentualne zobowiązania Wnioskodawcy związane z działalnością gospodarczą.

Wnioskodawca zatrudnia jednego pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy (dalej: „Pracownik”), którego zakresem obowiązków jest zasadniczo utrzymywanie Majątku przedsiębiorstwa w stanie umożliwiającym jego użytkowanie przez Spółkę oraz zarządzanie działalnością terminala gazowego, prowadzenie szkoleń BHP pracowników prowadzących obsługę terminala gazowego. Pracownik jest również zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy przez Spółkę.

Wnioskodawca zlecił prowadzenie księgowości związanej z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą podmiotowi zewnętrznemu. Wnioskodawca posiada odrębny rachunek bankowy dla prowadzonej działalności gospodarczej oraz zobowiązania kredytowe (pożyczkowe) względem banku związane z finansowaniem swojej działalności gospodarczej. Wnioskodawca zawarł umowę o konserwację i utrzymanie bocznicy kolejowej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności w zakresie obrotu gazem przez Spółkę. Ponadto, Wnioskodawca zawarł inne umowy związane z funkcjonowaniem wydzierżawianego Majątku przedsiębiorstwa, w tym przykładowo umowy o dostawę mediów.

W celu ujednolicenia linii biznesowej Wnioskodawca podjął decyzję o wniesieniu Majątku przedsiębiorstwa aportem do Spółki (dalej: „Aport”). W rezultacie nastąpi unifikacja struktury działalności obu przedsiębiorstw albowiem przed Aportem Wnioskodawca był posiadaczem Majątku przedsiębiorstwa, który Spółka dzierżawiła w celu prowadzenia swojej działalności w zakresie obrotu gazem. Natomiast po dokonaniu Aportu aktywa niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie obrotu gazem wykorzystywane do tej pory na podstawie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa będą własnością jednego podmiotu tj. Spółki. W efekcie Aportu do Spółki nastąpi synergia obu działalności.

W rezultacie Aportu będą miały miejsce również zmiany w strukturze zobowiązań Wnioskodawcy. Względem Pracownika będzie miało miejsce tzw. przejście zakładu pracy uregulowane w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm. późń., dalej: „KP”). Tym samym nowym pracodawcą Pracownika stanie się Spółka. Ponadto, Spółka stanie się stroną umów o utrzymanie i konserwację bocznicy kolejowej, o dostawę mediów oraz umowy o świadczenie usług księgowych, których dotychczas stroną był Wnioskodawca. Ponadto, Spółka przejmie zobowiązania Wnioskodawcy względem banku.

W skutek Aportu na Spółkę przejdą uprawnienia właścicielskie do Majątku przedsiębiorstwa w rezultacie nastąpi również konfuzja praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy Majątku przedsiębiorstwa. W rezultacie czego, wskazana umowa wygaśnie albowiem w jednym podmiocie (tj. w Spółce) skupią się zarówno prawa i obowiązku dzierżawcy jak i wydzierżawiającego. W efekcie Spółka będzie kontynuowała dotychczasową działalność, jednakże nie będzie wydzierżawiać składników niezbędnych do prowadzenia działalności w zakresie obrotu gazem.

Wnioskodawca wskazuje, że przed Aportem w rejestrze środków trwałych Wnioskodawcy widnieją dwa pojazdy w tym samochód, które jednak nie są niezbędne do wydzierżawiania Majątku przedsiębiorstwa i służą również do celów osobistych Wnioskodawcy. W związku z tym przedmiotowe pojazdy nie będą przedmiotem Aportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, wniesienie Aportu do Spółki powinno zostać potraktowane, jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm., dalej: „ustawa VAT”), w związku z czym czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Aportu do Spółki powinno zostać potraktowane, jako transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) w rozumieniu art. 6 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 27e ustawy VAT, w związku z czym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednocześnie, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wyrażenie „transakcja zbycia” należy interpretować podobnie jak „dostawę towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT, gdyż pojęcie „zbycia” obejmuje wszelkie czynności, które skutkują przeniesieniem prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowiznę czy przeniesienie własności w formie aportu (wkładu niepieniężnego).

Aby w omawianym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znalazł art. 6 pkt 1 ustawy VAT, przedmiotem zbycia musi być przedsiębiorstwo lub ZCP. Definicja ZCP została zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy VAT, zgodnie z którą jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rozumieniu powyższego przepisu, aby dane składniki przedsiębiorstwa mogły zostać uznane za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny one łącznie spełniać następujące warunki:

 1. stanowić wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych zawierający m.in. zobowiązania,
 2. być organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. być przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz
 4. móc stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące powyższe zadania.

Ad 1)

Wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych

W odniesieniu do warunku pierwszego, zdaniem Wnioskodawcy, wymienione w opisie zdarzenia przyszłego składniki Majątku przedsiębiorstwa objęte Aportem stanowią wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych zawierający zobowiązania.

Zdaniem Wnioskodawcy, ZCP musi stanowić niezbędne minimum składników materialnych i niematerialnych, bez którego tworzone przedsiębiorstwo nie mogłoby realizować swoich zadań gospodarczych. Ponadto, wskazane składniki muszą być ze sobą powiązane, tak aby mogły samodzielnie realizować zadanie związane z działalnością gospodarczą (tak m.in. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 30 sierpnia 2011 r. o sygn. II FSK 502/10). Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że aport składników przedsiębiorstwa bez jego zobowiązań nie będzie stanowił aportu ZCP. Takie stanowisko znajduje oparcie np. w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 maja 2014 r. o sygn. IPTPP4/443-195/14-3/OS oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2014 r. o sygn. ILPP1/443-273/14-2/ MK.

W skład Majątku przedsiębiorstwa będącego przedmiotem Aportu wchodzą m.in. rzeczowe aktywa trwałe służące do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. grunt, budynki i budowle, a także urządzenia i maszyny oraz zobowiązania związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zdaniem Wnioskodawcy nie ma wątpliwości, iż przedstawione elementy tworzą łącznie zespół składników umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto, Wnioskodawca zauważa, że pomiędzy elementami Majątku przedsiębiorstwa istnieją odpowiednie powiązania, które pozwalają na realizację celów gospodarczych przez Wnioskodawcę. Składniki Majątku przedsiębiorstwa są powiązane w taki sposób, że mogą samodzielnie realizować zadanie związane z działalnością gospodarczą. Na gruncie znajdują się zbiorniki gazu połączone infrastrukturą niezbędną do przeładunku gazu, wagi oraz zaplecze administracyjne czyli składniki połączone w ten sposób, że umożliwiają pracę Pracownika i prowadzanie działalności gospodarczej bez konieczności zakupu/najmu/dzierżawy składników z zewnątrz. Powiązanie stanowi ponadto wiedza i doświadczenie Pracownika, który m.in. utrzymuje Majątek przedsiębiorstwa w odpowiednim stanie technicznym, co z kolei pozwala na utrzymanie stosunku dzierżawy przez długi okres czasu i uzyskiwanie przychodu. Wnioskodawca zaznacza, że w wyniku Aportu nastąpi również przejście zakładu pracy Pracownika, w związku z tym działalność w obrocie gazem przez Spółkę będzie mogła być kontynuowana.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że brak przeniesienia własności pojazdów nie wpływa na kwalifikację Majątku przedsiębiorstwa jako ZCP albowiem nie są one niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

Reasumując należy zauważyć, że składniki Majątku przedsiębiorstwa są przeznaczone do realizacji konkretnych zadań gospodarczych, tj. działalności polegającej na dzierżawie nieruchomości i terminala gazowego. Ponadto warto zauważyć, że Aport Majątku przedsiębiorstwa pozwala na realizację całego cyklu załadunku i wyładunku gazu przez Spółkę. Bez tych składników majątkowych Spółka nie mogłaby realizować swoich zadań.

Ad 2)

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Jeżeli chodzi o wyodrębnienie organizacyjne oraz finansowe (warunek drugi), Wnioskodawca potwierdza, że Majątek przedsiębiorstwa stanowi wyodrębniony zespół składników majątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, działalność gospodarcza Wnioskodawcy związana z Majątkiem przedsiębiorstwa jest wyodrębniona finansowo względem innych działalności Wnioskodawcy np. działalności wynajmowania Majątku osobistego.

Wyodrębnienie organizacyjne

Zdaniem Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne ZCP nie polega na formalnym wyodrębnieniu ZCP, jako oddziału lub zakładu. Dla spełnienia wymagań uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP wystarczające jest, aby to wyodrębnienie organizacyjne miało charakter wewnętrzny (faktyczny) a nie formalno-prawny (np. w formie oddziału lub zakładu). Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych w tym m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 18 marca 2011 r. o sygn. III SA/Wa 1765/10 stwierdził, że: „Przez wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć umieszczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej przedsiębiorcy przykładowo, jako oddział, zakład lub dział spółki zajmujący się prowadzeniem określonego rodzaju działalności, ale także każdą inną formę wyodrębnienia organizacyjnego (nie musi ono mieć sformalizowanego charakteru)”.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, wyodrębnienie to znajduje wyraz w samodzielnej realizacji zadań gospodarczych przez Wnioskodawcę. Majątek przedsiębiorstwa będący przedmiotem Aportu generuje przychód z dzierżawy w sposób stały i zorganizowany. W celu utrzymania Majątku przedsiębiorstwa w należytym stanie technicznym zatrudniony jest Pracownik, który wykonuje bieżące czynności zabezpieczające prowadzoną działalność gospodarczą, Wnioskodawcy. Ponadto, wyodrębnienie organizacyjne jest zapewnione również przez prowadzenie usług księgowych przez podmiot zewnętrzny. Wnioskodawca podkreśla, że w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że zlecenie niektórych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej np. prowadzenie księgowości i kadr podmiotom zewnętrznym nie stanowi przesłanki świadczącej o braku wyodrębnienia organizacyjnego ZCP, co potwierdził m.in. wyrok NSA z 27 września 2011 r. o sygn. I FSK 1383/10 oraz wyrok NSA z 4 października 2011 r. o sygn. I FSK 1589/10.

Kolejnym aspektem potwierdzającym wyodrębnienie organizacyjne Majątku przedsiębiorstwa jest fakt prowadzenia osobnego rachunku bankowego dla działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, Majątek przedsiębiorstwa wnoszony Aportem będzie charakteryzować się wyodrębnieniem organizacyjnym niezbędnym do uznania go za ZCP.

Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie finansowe ZCP nie oznacza jego samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym możliwe jest przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań do ZCP. Istotne jest w szczególności, aby odpowiednio przyporządkować należności i zobowiązania istniejące przed dniem aportu.

Należy podkreślić, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 grudnia 2008 roku nie jest wymagane, aby ZCP prowadził odrębny bilans, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwca 2014 r. o sygn. I FSK 955/12. Natomiast Wnioskodawca nie prowadzi bilansu, lecz księgę przychodów i rozchodów, która zdaniem Wnioskodawcy pełni funkcję podobną do bilansu (rachunku zysku i strat) u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i jest wystarczająca, aby przyporządkować do Majątku przedsiębiorstwa odpowiednie przychody i koszty i w rezultacie zbywany zespół składników majątkowych uznać za ZCP, co potwierdza:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2014 r. o sygn. ITPP2/443-1155/13/PS,

Dodatkowo warto zauważyć, że Wnioskodawca prowadzi odrębną rachunkowość podatkową dla działalności gospodarczej obejmującej dzierżawę Majątku przedsiębiorstwa w formie księgi przychodów i rozchodów oraz odrębne rozliczenia dla opodatkowania działalności polegającej m.in. na wynajmie Majątku osobistego. Takie wyodrębnienie pozwala na odrębne opodatkowanie podatkiem dochodowym obu powyższych źródeł dochodu.

Zdaniem Wnioskodawcy, wnoszony Aportem Majątek przedsiębiorstwa będzie charakteryzować się wyodrębnieniem finansowym niezbędnym do uznania go za ZCP przede wszystkim z uwagi na prowadzenie odrębnej księgowości dla celów działalności gospodarczej. Tym niemniej Wnioskodawca podkreśla, że do uznania składnika majątkowego za ZCP wystarczające jest wyodrębnienie nieformalne polegające na wyodrębnieniu danej części przedsiębiorstwa dla celów np. rachunkowości zarządczej, polegające w szczególności na odrębnym ewidencjonowaniu przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem danej części przedsiębiorstwa, co potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011 r. o sygn. III SA/Wa 1624/10.

Ponadto, podobnie jak w przypadku wyodrębnienia organizacyjnego, aspektem świadczącym za odrębnością finansową jest fakt posiadania przez Wnioskodawcę oddzielnego rachunku bankowego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, warunek drugi powinien zostać uznany za spełniony.

Ad 3)

Wyodrębnienie funkcjonalne

Trzeci warunek rozstrzygający o kwalifikacji ZCP dotyczy wyodrębnienia funkcjonalnego danych składników ZCP. W ocenie Wnioskodawcy podlegający wniesieniu Aportem Majątku przedsiębiorstwa na dzień Aportu będzie odznaczać się odrębnością funkcjonalną niezbędną do samodzielnego wykonywania przypisanych do niego zadań.

Wnioskodawca podkreśla, że już przed Aportem Majątek przedsiębiorstwa stanowi ZCP. Wskazuje na to fakt, że obecnie prowadzi on na pomocą Majątku przedsiębiorstwa działalność gospodarczą i funkcjonuje na rynku jako samodzielna jednostka. Świadczy o tym przede wszystkim istnienie długoterminowej umowy dzierżawy ze Spółką oraz przepływy pieniężne, które miały miejsce w czasie trwania umowy dzierżawy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla uznania Majątku przedsiębiorstwa, za ZCP nie jest istotny fakt, że wraz z Aportem umowa dzierżawy ze Spółką wygaśnie poprzez konfuzję a tym samym nie będzie kontynuowana działalność polegająca na dzierżawie Majątku przedsiębiorstwa. Za takim stanowiskiem opowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 marca 2012 r. o sygn. I FSK 375/12: „Należy przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uzależnić uznanie zbycia danego zespołu składników majątkowych, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa od tego, czy nabywca będzie kontynuował dokładnie określoną, co do rodzaju działalność gospodarczą, którą uprzednio w oparciu o ten sam zespół składników majątkowych prowadził zbywca, wymóg taki zostałby w przepisie (bądź bezpośrednio w art. 2 pkt 27e, bądź w art. 6 pkt 1 u.p.tu.)”.

Reasumując zdaniem Wnioskodawcy fakt, że Spółka nie będzie kontynuowała działalności gospodarczej polegającej na wydzierżawianiu nieruchomości i terminala gazowego nie będzie przesłanką do stwierdzenia, że przenoszone aportem aktywa nie stanowią ZCP.

Ponadto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że pojazdy, które nie będą przedmiotem Aportu nie są funkcjonalnie związane z przedmiotem umowy dzierżawy ze Spółką w związku z tym brak uwzględnienia ich w Aporcie nie będzie miał wpływu na kwalifikację Majątku przedsiębiorstwa jako ZCP.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, warunek trzeci również należy uznać za spełniony.

Ad 4)

Samodzielna realizacja powyższych zadań

Ostatnim warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania Majątku przedsiębiorstwa za ZCP jest fakt samodzielnego realizowania zadań w ramach działalności. Zdaniem Wnioskodawcy, z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że również ten warunek należy uznać za spełniony, albowiem prowadzi on już obecnie samodzielną działalność gospodarczą przy użyciu ZCP, jaką jest Majątek przedsiębiorstwa. Wskazuje na to fakt, że na podstawie długotrwałej umowy dzierżawy Wnioskodawca otrzymuje przychody, tym samym pełni on niezależną funkcję w obrocie gospodarczym.

Reasumując, w przypadku Aportu Majątku przedsiębiorstwa do Spółki mamy do czynienia z organizacyjnie i finansowo wyodrębnionym, w istniejącym przedsiębiorstwie, zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązaniami, który zarazem może być ZCP.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, transakcja wniesienia Aportem Majątku przedsiębiorstwa do Spółki stanowić będzie transakcję zbycia ZCP, która - na mocy art. 6 pkt 1 ustawy VAT - jest wyłączona spod zakresu opodatkowania tym podatkiem.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca uprzejmie wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.