IPPP1/4512-1267/15-4/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem w formie aportu do spółki ośrodka szkolenia lotniczego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn.zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 15 grudnia 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 27 stycznia 2016 r. (data doręczenia 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem w formie aportu do spółki ośrodka szkolenia lotniczego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem w formie aportu do spółki ośrodka szkolenia lotniczego. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18 lutego 2016 r. (data nadania 19 lutego 2016 r.), które stanowi odpowiedź na wezwanie Organu z dnia 27 stycznia 2016 r. (data doręczenia 12 lutego 2016 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka A. Sp. z o.o., zwana dalej Wnioskodawcą, została utworzona przez T. Sp. z o.o. w dniu 02.12.2014 r. przy czym spółka ta jest 100% udziałowcem Spółki A. W celu wyodrębnienia z dotychczasowego zakresu działalności Spółki T. działalności polegającej na prowadzeniu ośrodka szkolenia lotniczego, Spółka ta planuje wnieść wkład niepieniężny do Spółki A., obejmujący ośrodek szkolenia lotniczego. Ośrodek ten funkcjonuje w formie Oddziału Spółki T.. W zamian za aport Oddziału-ośrodka szkolenia lotniczego, T. Sp. z o.o. obejmie udziały w A. Sp. z o.o. powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki wniesionym aportem.

Umowa wniesienia aportu będzie miała formę aktu notarialnego. Wartość ZCP zostanie ustalona zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości (art. 44b i art. 33 ust. 4 w zw. z art. 44d), tj. składniki otrzymywane w formie wkładu niepieniężnego będą określone w wartości godziwej, którą stanowi wartość rynkowa. Pełna wartość ZCP będzie w myśl ustawy o rachunkowości równa wartości godziwej aktywów netto czyli przekazywanych aktywów skorygowanych o zobowiązania związane z ZCP. Wyceny wartości rynkowej poszczególnych składników majątku spółka dokona samodzielnie na podstawie danych dostępnych z rynku, bez korzystania z wycen rzeczoznawcy majątkowego.

Spółka „T.” wystąpi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Polsce o przeniesienie posiadanych certyfikatów na nowy podmiot. Umowa dzierżawy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność ośrodka zostanie przeniesiona na nowy podmiot.

Nowa spółka dokona zgłoszenia do właściwego Urzędu Celnego jako podmiot pośredniczący w rozumieniu przepisów podatku akcyzowego.

Dodatkowo zostanie sporządzony wykaz umów dotyczących działalności ZCP z podmiotami zewnętrznymi, których stroną jest Spółka T. Prawa i obowiązki wynikające z powyższych umów zostaną przeniesione na nową spółkę - kontrahenci otrzymają informację pisemną przed rozpoczęciem procesu przeniesienia ZCP.

Pracownicy przypisani do ZCP będą powiadomieni zgodnie z wymogami kodeksu pracy, o zmianie warunków zatrudnienia - nastąpi zmiana pracodawcy, czyli stroną umowy o pracę będzie nowa spółka; podobnie zostaną powiadomione osoby współpracujące na podstawie umów zlecenia czy o dzieło.

W związku ze zbyciem Oddziału nie nastąpi wyodrębnienie z niego żadnych składników majątku, lecz cały on stanie się przedmiotem aportu wraz ze wszystkimi składnikami tworzącymi ośrodek szkolenia lotniczego (Oddział).

Nowa spółka będzie kontynuować amortyzację składników majątku wchodzących w skład ZCP rozpoczętą przez wspólnika wnoszącego aport.

Podmiot, który wniesie do Wnioskodawcy aport w postaci Oddziału-ośrodka szkolenia lotniczego, czyli T. Sp. z o.o. (zwana dalej: T.), prowadzi działalność gospodarczą od 01.02.2002 r. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Ewidencja księgowa Spółki prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. Od roku 2008 jednym z rodzajów działalności Spółki jest prowadzenie ośrodka szkolenia lotniczego certyfikowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w Polsce.

Ośrodek szkolenia lotniczego prowadzony przez T. funkcjonuje jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej zwana: ZCP). Jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną w formie Oddziału, który został utworzony uchwałą Zarządu z dniem 01.04.2008 r. Wyodrębnienie organizacyjne Oddziału ma swoje odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie przedmiotowego Oddziału Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zostało dokonane z dniem 29.07.2008 r. Oddział ma własne zasoby kadrowe, a także udzielono prokury osobie zarządzającej Oddziałem, w ramach której jest ona uprawniona do zaciągania zobowiązań w związku z działalnością Oddziału do określonej kwoty.

Oddział funkcjonuje pod nazwą T. Sp. z o.o. Oddział ...

Ośrodek szkolenia lotniczego (Oddział) prowadzony jest na dzierżawionej nieruchomości. Pozostałe składniki majątku wykorzystywane do prowadzenia ośrodka szkolenia lotniczego stanowią własność spółki bądź spółka posiada tytuł prawny do ich użytkowania. Pozostałe składniki majątku to m.in.: 7 samolotów, hangar na samoloty, domki holenderskie, wiata drewniana, system monitoringu, dystrybutor paliwa i zbiornik paliwa, pług do odśnieżania, niezbędny sprzęt techniczny do funkcjonowania lotniska, jak np. gaśnice, lampy, meble, krzesła, łóżka, zestawy komputerowe, monitory, laptopy, radiotelefon lotniczy, ipad, słuchawki lotnicze, program komputerowy do obsługi stacji paliw, telefony, narzędzia, a także wyposażenie pomieszczeń użytkowych i noclegowych niezbędnych do funkcjonowania lotniska.

Oddział posiada odrębną strukturę organizacyjną, strategię rozwoju i biznes plan, przypisane aktywa i zobowiązania, odrębne konta księgowe w ramach funkcjonującego w spółce planu kont, wydzielony rachunek bankowy.

W zakresie zobowiązań Oddziału - ośrodka szkolenia lotniczego, wymienić można:

 • zobowiązania dotyczące bieżącej działalności ośrodka (wobec dostawców, pracowników, osób pracujących na umowy zlecenia)
 • zobowiązania z tytułu umów, których stroną jest spółka T., a które dotyczą Ośrodka - dostawcy, szkolący się, odbiorcy i inni
 • zobowiązanie z tytułu umowy o dofinasowanie z Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dotyczącą Ośrodka (realizacja celów i wskaźników wskazanych w umowie).
 • w przypadku sfinalizowania trwających w dniu złożenia niniejszego wniosku rozmów dotyczących nabycia samolotu (i wyboru jednej z form finansowania w postaci kredytu lub leasingu) także zobowiązania z tego tytułu.

Działalność prowadzonego przez Spółkę w formie Oddziału, Ośrodka Szkolenia Lotniczego opiera się na przepisach ustawy Prawo lotnicze, która nakłada na ośrodek szkolenia lotniczego konieczność posiadania wymagalnych wpisów do stosownych ewidencji i uzyskania odpowiednich certyfikatów. Ośrodek Szkolenia Lotniczego, prowadzony w formie Oddziału Spółki takie wpisy i certyfikaty posiada. Obejmują one:

 • Wpis lądowiska do rejestru lądowisk.
 • Certyfikat ATO - Ośrodek Szkolenia
 • Certyfikat CAMO - Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu samolotów
 • Certyfikat AOC - Przewóz pasażerów
 • Certyfikat AMO - Organizacja obsługowa Ośrodka

Dodatkowo spółka T. prowadzi w ramach ośrodka sprzedaż paliwa lotniczego - spółka jest zgłoszona jako podmiot pośredniczący do właściwego Urzędu Celnego.

Podsumowując powyższe należy podkreślić, że Ośrodek funkcjonuje jako zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo.

O wyodrębnieniu organizacyjnym świadczy to, iż:

 • oddział spółki wpisany jest do KRS
 • ustanowiona została prokura oddziałowa
 • oddział jest wyodrębniony w schemacie organizacyjnym (posiada między innymi wyodrębnione zasoby ludzkie)
 • osoba kierująca oddziałem posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań finansowych do określonej kwoty.

O wyodrębnieniu finansowym świadczy to iż:

 • ewidencja księgowa zarówno przychodów jak i kosztów prowadzona jest na odrębnych kontach
 • ośrodek realizuje samodzielnie określone zadania biznesowe
 • ewidencjonuje przychody z użyciem kasy fiskalnej na której ewidencjonowane są wyłącznie przychody ośrodka
 • prowadzony jest odrębny rachunek bankowy dla ewidencji wpływów (przychodów) i wydatków (zobowiązań) dotyczących ośrodka
 • operacje kasowe dotyczące ośrodka ewidencjonowane są w odrębnym raporcie kasowym.

Należy też podkreślić, że ośrodek jest wyodrębniony funkcjonalnie i ma możliwość kontynuacji dotychczasowych zadań, w przypadku przeniesienia na nowy podmiot - działalność po przeniesieniu na nowy podmiot będzie prowadzona w sposób ciągły, niezachwiany.

W związku z planowanym aportem Oddziału-ośrodka szkolenia lotniczego, Wnioskodawca powziął wątpliwości dotyczące skutków podatkowych czynności wniesienia aportu.

W piśmie z dnia 18 lutego 2016 r. (data wpływu 23 lutego 2016 r.) Spółka wskazała, że w skład wnoszonego aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą wchodziły składniki majątku, które są w okresie korekty, czyli podlegają regulacji przepisów zawartych w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT. Zbywca ośrodka szkolenia lotniczego, czyli „T.” Sp. z o.o., nie prowadził i nie prowadzi działalności wyłącznie opodatkowanej. Spółka prowadziła i prowadzi nadal również działalność zwolnioną przedmiotowo z VAT, jednak rozmiar sprzedaży zwolnionej jest niewielki i zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy o VAT przyjmuje się, że proporcja wyniosła 0%. Wobec powyższego podatek naliczony został odliczony przez zbywcę w pełnej wysokości. Wnioskodawca po nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka szkolenia lotniczego, zamierza kontynuować działalność nabytej zorganizowanej części - przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy ośrodek szkolenia lotniczego, opisany w niniejszym wniosku, wnoszony aportem do Spółki -Wnioskodawcy, stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. z 2014 r. poz. 851, ze zm.) oraz art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)...
 2. Czy w przypadku przedstawionym w niniejszym wniosku, wniesienie aportem do Spółki -Wnioskodawcy, ośrodka szkolenia lotniczego funkcjonującego w formie oddziału spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług...
 3. Czy w związku z otrzymaniem aportu ośrodka szkolenia lotniczego na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek dokonania korekt podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy o VAT... Co oznacza obowiązek dokonywania korekt wynikający z tego przepisu...
 4. Jeżeli Minister Finansów uzna, że ośrodek szkolenia lotniczego wnoszony przez Wnioskodawcę jako aport na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w sp. z o.o. nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to jakie to powoduje konsekwencje podatkowe po stronie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1. W sytuacji będącej przedmiotem wniosku mamy do czynienia z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki i pokryciem tego podwyższenia aportem w postaci oddziału. Kluczowe znaczenie dla określenia konsekwencji podatkowych tego zdarzenia gospodarczego ma w pierwszej kolejności ustalenie czy aport przedmiotowego Oddziału (który zostanie wniesiony do Wnioskodawcy - Spółki) stanowi aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W celu ustalenia, czy mamy do czynienia z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w pierwszej kolejności należy rozważyć, jakie warunki muszą zostać spełnione dla istnienia przedsiębiorstwa. Pojęcie przedsiębiorstwa zdefiniowane zostało w art. 551 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tą definicją, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta jest zarówno w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.)- art. 4a pkt 4, jak również w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - art. 2 pkt 27e. Przy czym obydwie przywołane definicje są identyczne w zakresie cech charakteryzujących zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa.

Zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach podatkowych, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej zwana: ZCP) to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Analizując przywołaną wyżej definicję ZCP należy zatem podkreślić, iż aby zespół składników materialnych i niematerialnych stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

 1. w istniejącym przedsiębiorstwie istnieje zespół składników majątkowych, obejmujący składniki o charakterze materialnym i niematerialnym (w tym zobowiązania);
 2. zespół tych składników jest wyodrębniony organizacyjnie oraz finansowo;
 3. składniki te są przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne);
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Uwzględniając powyższe w pierwszej kolejności rozważenia wymaga okoliczność, czy Oddział wnoszony aportem przez Wnioskodawcę na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego stanowi zespół składników majątkowych o charakterze materialnym i niematerialnym (w tym zobowiązania), istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych oznacza w ocenie Wnioskodawcy, że w ramach majątku wyodrębnionego w oddziale występować mają składniki o charakterze materialnym i niematerialnym stanowiące określony zespół, czyli tworzące zorganizowaną całość służącą realizacji wspólnego dla nich wszystkich celu. W takim duchu ocenia istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych również Minister Finansów w wydawanych interpretacjach. Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 18 czerwca 2009 roku, sygn. nr IPPB5/423-152/09-2/MB, „aby w rozumieniu przepisów podatkowych określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”.

W kategorii składników materialnych w szczególności można wyróżnić przykładowo prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz wybudowane lokale, środki pieniężne, z kolei w kategorii składników niematerialnych przykładowo prawa i obowiązki wynikające z umów cywilnoprawnych, bazę kontrahentów. Należy przy tym podkreślić, iż w ramach transakcji przeniesione powinny zostać zarówno aktywa, jak i pasywa (zobowiązania) przypisane do ZCP. Co istotne po wniesieniu ZCP do nowej spółki aportem jej dalsze funkcjonowanie nie powinno wymagać uzupełnienia o jakiekolwiek inne dodatkowe składniki pochodzące z majątku nowej spółki, nie wchodzące wcześniej w skład ZCP.

Odnosząc powyższe konstatacje do planowanego przez Zbywcę aportu jego oddziału należy zauważyć, że w ramach Oddziału wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej Zbywcy, funkcjonują zarówno składniki materialne jak również niematerialne i stanowią one zorganizowaną całość służącą realizacji zdefiniowanego celu gospodarczego, tj. funkcjonowaniu ośrodka szkolenia lotniczego. Składniki materialne obejmują w tym przypadku m.in.: dzierżawioną nieruchomość a także składniki stanowiące własność spółki, bądź w odniesieniu do których spółka posiada tytuł prawny do ich użytkowania, m.in.: 7 samolotów, hangar na samoloty, domki holenderskie, wiatę drewnianą, system monitoringu, dystrybutor paliwa i zbiornik paliwa, płóg do odśnieżania, niezbędny sprzęt techniczny do funkcjonowania lotniska, jak np. gaśnice, lampy, meble, krzesła, zestawy komputerowe, monitory, laptopy, radiotelefon lotniczy, ipad, słuchawki lotnicze, program komputerowy do obsługi stacji paliw, telefony, narzędzia, a także wyposażenie pomieszczeń użytkowych i noclegowych niezbędnych do funkcjonowania lotniska, środki pieniężne. Z kolei składniki niematerialne obejmują, nazwę Oddziału, wierzytelności w stosunku do kontrahentów związane z funkcjonowaniem ośrodka szkolenia lotniczego, strategię rozwoju i biznes plan, odrębne zapisy księgowe dotyczące oddziału obejmujące odrębne konta księgowe w ramach funkcjonującego w spółce planu kont, wydzielony rachunek bankowy, a także posiadane certyfikaty i wpisy w stosownych ewidencjach potwierdzające możliwość prowadzenia ośrodka szkolenia lotniczego, tj.:

 • Wpis lądowiska do rejestru lądowisk
 • Certyfikat ATO - Ośrodek Szkolenia
 • Certyfikat CAMO - Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu samolotów
 • Certyfikat AOC - Przewóz pasażerów
 • Certyfikat AMO - Organizacja obsługowa (Part-145) Ośrodka

Do składników niematerialnych ZCP należy też zaliczyć:

 • zobowiązania dotyczące bieżącej działalności ośrodka (wobec dostawców, pracowników, osób pracujących na umowy zlecenia)
 • zobowiązania z tytułu umów, których stroną jest spółka T., a które dotyczą Ośrodka -dostawcy w stosunku do osób szkolących się, czy też odbiorców innych świadczeń,
 • zobowiązanie z tytułu umowy o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dotyczącą Ośrodka (realizacja celów i wskaźników wskazanych w umowie).
 • w przypadku sfinalizowania trwających w dniu złożenia niniejszego wniosku rozmów dotyczących nabycia samolotu (i wyboru jednej z form finansowania w postaci kredytu lub leasingu) także zobowiązania z tego tytułu.

Kolejnym warunkiem istnienia ZCP w znaczeniu nadanym mu w ustawach podatkowych jest wyodrębnienie organizacyjne. W ocenie Wnioskodawcy o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa świadczą odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze. Należy w tym miejscu podkreślić, że taki pogląd znajduje potwierdzenie w interpretacji Ministra Finansów z dnia 17 października 2008 r., sygn. ILPB3/423-496/08-2/HS). Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2009 r., sygn. IPPB5/423-483/09-4/MB).

Aktem stanowiącym podstawę do wyodrębnienia ZCP może zatem być uchwała Zarządu zawierająca w szczególności zestawienie materialnych i niematerialnych składników (w tym zobowiązań) przyporządkowanych do wyodrębnionej ZCP i wskazanie organu odpowiedzialnego za kierowanie ZCP. Jednocześnie wyodrębnienie musi znajdować potwierdzenie w faktycznym powierzeniu prowadzenia określonej działalności wyłącznie ZCP. Działalność powierzona ZCP nie powinna być wykonywana przez jakąkolwiek inną część Spółki. Działalność chociaż prowadzona w ramach podmiotowości prawnej Spółki jako całości, powinna być prowadzona w sposób samodzielny i opierać się na wyodrębnionym majątku (pasywa i aktywa) niezbędnym do prowadzenia tej działalności. Do ZCP powinny być również przypisane umowy o świadczenie usług zawarte z zewnętrznymi podmiotami, a także wynikające z tych umów zobowiązania i koszty, co będzie potwierdzało, że ZCP byłaby w stanie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie sobie powierzonym jako samodzielny podmiot gospodarczy.

Odnosząc powyższe konstatacje do sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy podkreślić, że w przypadku Wnioskodawcy nastąpiło wyodrębnienie organizacyjne przejawiające się w istnieniu wyodrębnionego oddziału Wnioskodawcy tworzącego ośrodek szkolenia lotniczego, który kierowany jest przez zarządzającą nim osobę (prokurent) upoważnioną do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie działalności ośrodka do określonej wartości zobowiązań. Oddział obejmujący ośrodek szkolenia lotniczego posiada wyodrębniony majątek służący realizacji tej działalności, ma przypisanych do jego działalności pracowników, a także przypisane mu umowy i wynikające z nich wierzytelności i zobowiązania. Dodatkowo należy podkreślić, że działalność prowadzona przez Oddział -ośrodek szkolenia lotniczego nie jest prowadzona w innej formie czy zakresie wykraczającym poza ramy przedmiotowego oddziału.

Kolejnym elementem istotnym dla istnienia ZCP jest wyodrębnienie finansowe. W ocenie Wnioskodawcy o wyodrębnieniu finansowym w strukturze Spółki ZCP przemawiała będzie przyjęta polityka rachunkowości Spółki tj. fakt, że dzięki odpowiedniemu ustrukturyzowaniu zakładowego planu kont Spółki (tj. każde z kont rachunkowych jest przypisane do konkretnego zakładu funkcjonującego w strukturach Spółki), możliwa jest ewidencja zdarzeń gospodarczych w taki sposób, że Spółka jest w stanie przyporządkować do ZCP związane z nią aktywa (np. zapasy, należności itp.), pasywa (np. zobowiązania), przychody i koszty. Dodatkowo ZCP powinna posiadać własne środki pieniężne na finansowanie bieżącej działalności oraz władny rachunek bankowy.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, iż „wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (J. Marciniuk „Podatek dochodowy od osób prawnych. Rok 2008” Komentarz; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2008; por. także interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 września 2009 roku, sygn. IPPB5/423-436/09-2/MB). W przypadku Wnioskodawcy warunki wyodrębnienia finansowego zostały spełnione. Świadczy o tym fakt, iż Oddziałowi przyporządkowane zostały odrębne konta księgowe w ramach funkcjonującego w spółce planu kont, a także posiada on wydzielony rachunek bankowy i przyporządkowane mu środki pieniężne.

Zgodnie z definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ustawie o CIT, wyodrębnienie funkcjonalne zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) oznacza przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. W tym kontekście Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 1 grudnia 2008, sygn. ITPB3/423-519b/08/AW wskazał: „Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespól składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

W ocenie Wnioskodawcy, z wyodrębnieniem funkcjonalnym będziemy mieć zatem do czynienia w sytuacji jasnego sprecyzowania zadań gospodarczych realizowanych przez ZCP, odrębnych w stosunku do zadań realizowanych przez pozostałe części Spółki. O wyodrębnieniu funkcjonalnym przedmiotowego Oddziału świadczy natomiast fakt, iż Oddział ten stanowi ośrodek szkolenia lotniczego, i tego rodzaju działalność nie jest realizowana w jakikolwiek inny sposób niż w ramach przedmiotowego Oddziału.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy w przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację mamy do czynienia z ZCP w rozumieniu ustawy o VAT oraz ustawy o PDOP. W ocenie Wnioskodawcy, w ramach aportu nie utraci on swojego charakteru, ponieważ w związku ze zbyciem nie nastąpi wyodrębnienie z Oddziału niektórych składników majątku, lecz cały on stanie się przedmiotem aportu wraz ze wszystkimi składnikami tworzącymi dotychczas ośrodek szkolenia lotniczego (czyli ten Oddział).

Ad 2.

Na gruncie VAT czynność wniesienia aportu stanowi odpłatną dostawę towarów. Jednak zgodnie z art. 6 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W analizowanym przypadku w ocenie Wnioskodawcy przedmiotem wnoszonego aportu będzie ZCP, zatem czynność ta jest wyłączona z opodatkowania VAT. W konsekwencji czynność ta nie będzie dokumentowana fakturą VAT ani ujęta w ewidencji VAT, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia VAT na rzecz Spółki wnoszącej aport z tytułu otrzymania aportu.

Ad 3.

Przepisy art. 91 ustawy o VAT przewidują dokonywanie korekt rocznych podatku naliczonego, a także obowiązek korekt podatku naliczonego ze względu na zmianę przeznaczenia zakupionych towarów i usług. Zgodnie jednak z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W ocenie Wnioskodawcy przywołany przepis art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, oznacza obowiązek kontynuowania korekt rocznych i obowiązek dokonania ewentualnych późniejszych korekt podatku naliczonego ze względu na zmianę przeznaczenia towarów i usług zakupionych przez Wnioskodawcę a wniesionych w ramach aportu ośrodka szkolenia lotniczego do spółki. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy czynność wniesienia aportu ośrodka szkolenia lotniczego nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy-Spółki otrzymującej aport, obowiązku dokonania jakichkolwiek korekt podatku naliczonego ze względu na samą okoliczność uzyskania aportu. Obowiązek takich korekt może się pojawić, jeżeli w okresie korekty przewidzianym dla składników majątku uzyskanych w ramach aportu, którego bieg rozpoczął się przed czynnością aportu a zakończy się po jego wniesieniu, zajdą już po wniesieniu aportu zdarzenia skutkujące obowiązkiem korekty wymienione w art. 91 ustawy o VAT, czyli w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia składników majątku z ich wykorzystania dla potrzeb czynności w związku z którymi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego na wykorzystanie ich do celów czynności z tytułu których takie pełne prawo nie przysługuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa cywilnego lub handlowego spełnia definicję dostawy zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy, a tym samym uznawane jest za sprzedaż w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy, ponieważ czynność ta odbywa się za wynagrodzeniem (wniesienie aportu wiąże się z odpłatnością, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą mającą charakter rzeczowy a otrzymanym wynagrodzeniem w formie udziałów lub akcji w podwyższonym kapitale zakładowym), a jej efektem jest przeniesienie na inny podmiot prawa do rozporządzania wnoszonym towarem jak właściciel.

Czynność powyższa skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego po stronie wnoszącego aport, jako podmiotu dokonującego odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podmiot wnoszący aport zobowiązany jest do udokumentowania czynności za pomocą faktury i rozliczenia podatku należnego na ogólnych zasadach tj. z zastosowaniem stawek podatku właściwych dla towarów wnoszonych aportem lub zastosowaniem zwolnienia, o ile takie wynika z przepisów.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że spółka T., będąca 100% udziałowcem Wnioskodawcy, planuje wnieść wkład pieniężny do Wnioskodawcy, obejmujący ośrodek szkolenia lotniczego. Ośrodek ten funkcjonuje w formie Oddziału Spółki T. W zamian za aport ośrodka szkolenia lotniczego, Spółka T. obejmie udziały Wnioskodawcy, powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego wniesionym aportem.

Nowa spółka dokona zgłoszenia do właściwego Urzędu Celnego jako podmiot pośredniczący w rozumieniu przepisów podatku akcyzowego. Pracownicy przypisani do ZCP będą powiadomieni zgodnie z wymogami kodeksu pracy, o zmianie warunków zatrudnienia - nastąpi zmiana pracodawcy, czyli stroną umowy o pracę będzie nowa spółka; podobnie zostaną powiadomione osoby współpracujące na podstawie umów zlecenia czy o dzieło. W związku ze zbyciem Oddziału nie nastąpi wyodrębnienie z niego żadnych składników majątku, lecz cały on stanie się przedmiotem aportu wraz ze wszystkimi składnikami tworzącymi ośrodek szkolenia lotniczego (Oddział). Nowa spółka będzie kontynuować amortyzację składników majątku wchodzących w skład ZCP rozpoczętą przez wspólnika wnoszącego aport.

Ośrodek szkolenia lotniczego, stanowiący wkład rzeczowy do Wnioskodawcy, funkcjonuje jako zorganizowana część przedsiębiorstwa. Jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną w formie Oddziału, który został utworzony uchwałą Zarządu z dniem 01.04.2008 r. Wyodrębnienie organizacyjne Oddziału ma swoje odzwierciedlenie w odpowiednim wpisie przedmiotowego Oddziału Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, co zostało dokonane z dniem 29.07.2008 r. Oddział ma własne zasoby kadrowe, a także udzielono prokury osobie zarządzającej Oddziałem, w ramach której jest ona uprawniona do zaciągania zobowiązań w związku z działalnością Oddziału do określonej kwoty. O wyodrębnieniu organizacyjnym i finansowym ośrodka Wnioskodawca szczegółowo opisał w zdarzeniu przyszłym.

W związku z tym, wątpliwości Wnioskodawcy sformułowane w pytaniu pierwszym dotyczą ustalenia, czy ośrodek szkolenia lotniczego, wnoszony aportem stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 551 K.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto art. 552 K.c. stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.

Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 27e ustawy, ustawodawca zdefiniował „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Aby uznać, że dany zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowi ZCP, powinien on być wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej, funkcjonalnej.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Na gruncie ustawy mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że wyodrębniony ośrodek szkolenia lotniczego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. W ramach ośrodka wyodrębnionego w strukturze organizacyjnej spółki wnoszącej funkcjonują zarówno składniki materialne jak również niematerialne i stanowią one zorganizowaną całość służącą realizacji zdefiniowanego celu gospodarczego – funkcjonowaniu ośrodka szkolenia lotniczego. Ośrodek szkolenia lotniczego stanowi wyodrębniony pod względem organizacyjnym oddział w przedsiębiorstwie Spółki wnoszącej, kierowany jest przez zarządzającą nim osobę upoważnioną do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie działalności ośrodka, posiada wyodrębniony majątek służący realizacji jego działalności, ma przypisanych do jego działalności pracowników a także przypisane umowy i wynikające z nich wierzytelności i zobowiązania.

Opisany ośrodek został wyodrębniony również pod względem finansowym. Świadczy o tym fakt, że ośrodkowi przyporządkowane zostały odrębne konta księgowe w ramach funkcjonującego w spółce planu kont, ośrodek posiada wydzielony rachunek bankowy i przyporządkowane mu środki pieniężne.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym ośrodka świadczy natomiast fakt, że stanowi on ośrodek szkolenia lotniczego i tego rodzaju działalność nie jest przez spółkę wnoszącą realizowana w jakikolwiek inny sposób aniżeli w ramach tego ośrodka.

W ramach planowanego aportu ośrodek nie utraci swojego charakteru ponieważ w związku ze zbyciem nie nastąpi wyodrębnienie żadnych składników majątku tego ośrodka. W przypadku przeniesienia na Wnioskodawcę nastąpi kontynuacja dotychczasowych zadań ośrodka, działalność będzie prowadzona w sposób ciągły i niezachwiany.

Zatem ośrodek szkolenia lotniczego, wnoszony aportem do Wnioskodawcy stanowi zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Pytanie drugie dotyczy z kolei kwestii opodatkowania transakcji wniesienia aportu do Wnioskodawcy, co w sposób oczywisty łączy się z odpowiedzią na pytanie pierwsze.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, skoro wnoszony aport – wkład rzeczowy w postaci ośrodka szkolenia lotniczego stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, to czynność ta w związku z art. 6 ustawy nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Pytanie trzecie dotyczy ustalenia, czy w związku z otrzymaniem aportu, na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z kolei w art. 91 ust. 9 ustawy, podaje się, że w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przywołane przepisy polskiej ustawy stanowią implementację art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11 grudnia 2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie, z którym w przypadku przeniesienia całości lub części majątku przedsiębiorstwa, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, albo w drodze aportu, państwa członkowskie mogą przyjąć, że nie nastąpiła dostawa towarów, zaś odbiorca będzie traktowany jak następca prawny przenoszącego. Art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE stanowi, że w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

W świetle cyt. wyżej regulacji należy uznać, że opcja wyłączenia od opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części wymaga, aby jego nabywca traktowany był jako następca prawny podatnika dokonującego zbycia. W konsekwencji, w takiej sytuacji następuje przeniesienie na nabywcę zasad dotyczących opodatkowania tym podatkiem w odniesieniu do czynności związanych z nabytym mieniem na warunkach identycznych, jakie obowiązywały zbywcę, gdyby do zbycia nie doszło.

Jak wskazuje Wnioskodawca, w skład wnoszonego aportu będą wchodziły składniki majątku, które są w okresie korekty o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy. Ponadto, mimo że Spółka „T.” nie prowadziła i nie prowadzi działalności wyłącznie opodatkowanej, to rozmiar sprzedaży zwolnionej jest tak niewielki że odlicza podatek naliczony w pełnej wysokości. Wnioskodawca po nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka szkolenia lotniczego, zamierza kontynuować działalność nabytej części przedsiębiorstwa.

Jak słusznie wskazuje Wnioskodawca, sama czynność wniesienia aportem ośrodka szkolenia lotniczego nie oznacza obowiązek po stronie Wnioskodawcy - otrzymującego aport, obowiązku dokonania jakichkolwiek korekt podatku naliczonego. Istotne jest również to, że zbywca ośrodka – wnoszący aport, odliczał podatek naliczony w pełnej wysokości, mimo prowadzonej niewielkiej działalności zwolnionej. Jeżeli jednak, w odniesieniu do składników majątku wchodzących w skład aportu, zajdzie okoliczność zmieniająca przeznaczenie takich towarów, już po ich wniesieniu, z wykorzystania dla potrzeb czynności dających prawo do odliczenia na wykorzystanie ich do celów czynności z tytułu których takie pełne prawo nie przysługuje, wówczas obowiązek korekty o której mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy może się pojawić po stronie Wnioskodawcy.

Zatem, ośrodek szkolenia lotniczego, wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie w sposób organizacyjny, finansowy i funkcjonalny, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy, a czynność jego przekazania – na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy – będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem. Jednocześnie należy wskazać, że przy uwzględnieniu treści art. 91 ust. 9 ustawy, jako nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, o ile w okresie korekty podatku naliczonego dotyczącego przejętych środków trwałych nie zmieni się sposób ich wykorzystywania przez samego Wnioskodawcę.

Ponieważ opisany we wniosku ośrodek szkolenia lotniczego uznano za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, odpowiedź na pytanie nr 4 (dot. skutków podatkowych związanych z wniesieniem aportu w sytuacji nie uznania ośrodka szkolenia lotniczego za zorganizowaną część przedsiębiorstwa) – stała się bezprzedmiotowa.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.