IPPB5/4510-170/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy na skutek wniesienia przez A aportu do FS w postaci Biura u Wnioskodawcy powstanie przychód związany z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym FS?
IPPB5/4510-170/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. skutki podatkowe
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do innej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do innej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka sp. z o.o. (dalej jako „A” lub „Wnioskodawca”) jest częścią grupy kapitałowej F (dalej jako „Grupa”), będącej liderem na rynku usług telematycznych specjalizującym się w produkcji nowoczesnych urządzeń i aplikacji wspierających zarządzanie flotą poprzez całodobowe monitorowanie pojazdów. W ramach Grupy A odpowiada za prowadzenie Biura Rozwoju Produktu (dalej jako „Biuro”), prowadzącego działania na rzecz rozwoju oferowanych przez Grupę produktów poprzez prace nad specjalistycznym oprogramowaniem używanym do świadczenia usług telematycznych. Biuro jest odpowiedzialne także za zarządzanie słowno-graficznymi znakami towarowymi, do których A posiada odpowiednie prawa ochronne, używanymi odpłatnie przez inne podmioty z Grupy. A posiada też odpowiednie prawa autorskie do używanych odpłatnie przez inne podmioty z Grupy programów komputerowych. Zarówno słowno-graficzne znaki towarowe, jak i programy komputerowe zostały przez A wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych oraz prawnych i dokonywana jest ich amortyzacja. Ponadto, w skład Biura wchodzi również szereg składników materialnych umożliwiających świadczenie ww. dalej jako „Usługi”). Niektóre ze wskazanych składników materialnych zostały zamieszczone przez A w ewidencji środków trwałych i dokonywana jest ich amortyzacja. Oprócz składników materialnych i niematerialnych tworzących Biuro A nie posiada innego majątku. W chwili obecnej z uwagi na ciążące na A obowiązki wobec innych członków Grupy, zatrudnia ona w Biurze 9 pracowników. W zamian za Usługi świadczone przez Biuro na rzecz pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy, A pobiera od nich stosowne wynagrodzenie. Oprócz świadczenia Usług Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Na Biuro składają się następujące składniki materialne i niematerialne:

Patrz Wniosek ORD-IN

W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi w ramach Grupy mającymi na celu uproszczenie jej struktury, A planuje dokonać aportu Biura (wraz ze wszystkimi jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym również wszystkimi należnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych z jej kontrahentami zarówno z Grupy, jak i spoza niej) do spółki F Systems sp. z o.o. (dalej jako „FS”). Na FS zostanie również przeniesiony rachunek bankowy prowadzony dla A służący do dokonywania bieżących rozliczeń z kontrahentami wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, dokumentacja, know-how oraz prawa i obowiązki z umów najmu pomieszczeń, w których mieści się Biuro.

W zamian za aport pod postacią Biura, FS wyda A udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego. FS po otrzymaniu aportu będzie kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez A, tj. świadczyć będzie Usługi. Świadczenie Usług nie będzie wymagało od FS zaangażowania dodatkowych zasobów materialnych i niematerialnych oprócz zasobów przejętych w ramach Biura. Jednocześnie wraz z dokonaniem aportu Biura FS wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141, ze zm.).

Po dokonaniu wspomnianego aportu A nie będzie świadczyć już Usług z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i kadrowego. Rozważany jest również scenariusz, zgodnie z którym w ramach aportu Biura do FS nie zostanie wniesiona część środków pieniężnych oraz wierzytelności o zwrot niektórych z pożyczek udzielonych przez A.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy na skutek wniesienia przez A aportu do FS w postaci Biura u Wnioskodawcy powstanie przychód związany z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym FS...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesiony w ramach aportu zespół składników materialnych i niematerialnych, tj. Biuro, będzie stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: UPDOP). Tym samym, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP, u A nie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym FS objętych w zamian za wkład niepieniężny pod postacią Biura.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP, objęcie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny co do zasady powoduje powstanie przychodu u podmiotu wnoszącego wskazany wkład. Wyjątek od tej zasady został przewidziany dla wkładów pod postacią przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części.

W myśl art. 4a pkt 3 UPDOP, przez przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej jako „KC”). Zgodnie z art. 55<1> KC, przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanie „w szczególności”, użyte w przytoczonym powyżej przepisie, wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Tym samym uznać należy, że katalog składników ma charakter otwarty, a wymienienie składników ma stanowić jedynie wskazówkę interpretacyjną pomocną przy określaniu, czy dany zespół składników stanowi przedsiębiorstwo, czy też nie. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych składników nie powinien natomiast skutkować automatycznym uznaniem, że dany zespół nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<1> KC.

W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że dla zaistnienia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym konieczne jest wystąpienie pomiędzy jego poszczególnymi składnikami więzi funkcjonalnej (K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Wyd. 7, Warszawa 2013). Funkcją którą ma z kolei pełnić wskazany zbiór składników jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo również użycie w art. 55<1> KC słowa „zorganizowany” sugeruje, że wchodzące w jego skład składniki materialne i niematerialne muszą tworzyć pewien system organizacyjny. Owo zorganizowanie służące pełnieniu z góry określonej funkcji odróżnia bowiem przedsiębiorstwo od innych zbiorów rzeczy czy praw. W świetle powyższego uznać należy, że przedsiębiorstwo stanowi swego rodzaju instrument służący realizacji funkcji gospodarczej. W celu jak najpełniejszej realizacji wskazanej funkcji przedsiębiorstwo musi się także odznaczać pewną samodzielnością w stosunku do pozostałych elementów nie wchodzących w jego skład, co także wiąże się z realizacją przesłanki odpowiedniego zorganizowania zespołu składników.

Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, uznać należy, że pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumieć należy taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który jako funkcjonalna całość umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej została zawarta w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997, Nr 137, poz. 926, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem jest nią każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców. Tym samym uznać należy, że dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą jest ukierunkowanie jej na osiągnięcie zysku (zarobku).

Odnosząc powyższe do objętego danym wnioskiem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca chciałby wskazać, że w jego opinii Biuro spełnia przesłanki uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<1> KC obecnie, jak i na moment dokonania opisywanego aportu do FS.

Przede wszystkim Wnioskodawca pragnie wskazać, że całość prowadzonej przez niego obecnie działalności gospodarczej prowadzona jest za pośrednictwem Biura i poza działalnością opisywaną w niniejszym wniosku nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej. Tym samym Biuro stanowi jedyny instrument A do wykonywania działalności gospodarczej. W świetle powyższego, Biuro stanowi, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowany w tym sensie, że jest przeznaczone i zdatne do wykonywania działalności gospodarczej, tj. osiągania zysków (zarobków). Bez odpowiedniego zorganizowania nie byłoby bowiem możliwe efektywne świadczenie Usług. Ścisłe funkcjonalne powiązanie danych elementów przemawia z kolei za tym, że Biuro jest zorganizowanym zespołem elementów a nie jedynie ich przypadkowym zbiorem. W przypadku dokonania przez A aportu pod postacią Biura, FS będzie miała możliwość kontynuowania działalności prowadzonej przez A bez konieczności angażowania dodatkowych środków własnych FS. Tym samym uznać należy, że składniki wchodzące w skład Biura pomimo ich przeniesienia na FS zachowają wzajemne powiązania i nadal będą miały charakter zorganizowany i zdatny do prowadzenia działalności gospodarczej w identycznym zakresie, w jakim była ona wykonywana przez A. Brak konieczności angażowania środków własnych podmiotu przejmującego przemawia z kolei za tym, że Biuro ma również charakter samodzielny.

W opinii Wnioskodawcy, okoliczność, że w ramach opisywanego aportu nie zostanie wniesiona część środków pieniężnych oraz wierzytelności o zwrot niektórych z pożyczek udzielonych przez A nie powinna mieć wpływu na funkcjonalność i przydatność Biura do prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym na możliwość uznania Biura za przedsiębiorstwo w rozumieniu KC.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, w analizowanym stanie faktycznym, zakresem aportu objęty zostanie zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55<1> KC, a więc również i art. 4a pkt 3 UPDOP. Tym samym, zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP, u A nie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym FS objętych w zamian za wkład niepieniężny pod postacią Biura.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
ITPB2/4511-173/15/IB | Interpretacja indywidualna

skutki podatkowe
IPTPB1/4511-483/15-3/MAP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/4510-302/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.