IPPB5/423-596/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy planowana transakcja aportu przez Spółkę do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki (wnoszącej raport)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji wniesienia aportu do spółki osobowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji wniesienia aportu do spółki osobowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca lub A.) jest spółką kapitałową (spółką akcyjną) z siedzibą w Polsce (jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca jest udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (B. Sp. z o.o., dalej: Spółka) należącej do tej samej co A. grupy kapitałowej. Udziałowcami Spółki są również inne osoby prawne (tj. A. SF Sp. z o.o., dalej: A. SF oraz SF Holding Sp. z o.o. - wszystkie z siedzibą w Polsce i będące polskimi rezydentami podatkowymi), należące do tej samej co Spółka grupy kapitałowej.

Spółka jest obecnie w trakcie procesu przekształcenia w spółkę komandytową. Zakończenie procesu przekształcenia planowane jest w 2014 roku. W efekcie przekształcenia Spółki, Wnioskodawca stanie się komandytariuszem przekształconej Spółki, posiadającym mniejszościowy wkład i udział w zysku tej Spółki, pozostali wspólnicy staną się odpowiednio komplementariuszem i komandytariuszem Spółki. Umowa Spółki przekształconej zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową, możliwe jest, że jeden z komandytariuszy wystąpi ze Spółki. Wystąpienie ze Spółki (komandytowej) nastąpiłoby w drodze wypowiedzenia przez tego komandytariusza umowy spółki komandytowej poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. W wyniku jego wystąpienia ze Spółki nie dojdzie do rozwiązania Spółki. Możliwe jest, iż z tytułu wystąpienia ze Spółki występujący komandytariusz otrzyma składniki majątku w naturze, tj. w postaci posiadanych przez Spółkę udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce) należącej do tej samej co Spółka grupy kapitałowej (tj. B. Holding Sp. z o.o., dalej: AH). W zależności od wycen występujący ze Spółki komandytariusz może otrzymać całość lub część udziałów w AH. Występujący ze Spółki komandytariusz, w wyniku wystąpienia ze Spółki, stanie się więc udziałowcem AH.

Przedmiot działalności Spółki tak po przekształceniu, jak i po ewentualnym wystąpieniu jednego z komandytariuszy ze Spółki, nie zmieni się w porównaniu do stanu obecnego.

Przedmiot działalności i struktura organizacyjna Spółki

Obecnie przedmiotem działalności Spółki jest handel w obszarze mięsa i wyrobów z mięsa, a także świadczenie usług na rzecz podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

Organizacyjnie i funkcjonalnie, na obecną strukturę Spółki składa się:

 • centrala Spółki z siedzibą w W (dalej: Centrala Spółki) prowadząca działalność handlową oraz działalność usługową na rzecz innych podmiotów z tej samej co Spółka grupy kapitałowej oraz
 • oddział Spółki w M (dalej: Oddział Spółki lub CUW - od słów: centrum usług wspólnych) świadczący szeroko rozumiane usługi księgowe na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka.

W ramach Centrali Spółki funkcjonują obecnie następujące działy i departamenty: Dział Handlu i Marketingu, Dział IT, Dział Prawny / Nadzoru, Dział Public Relations (PR), Departament Finansów (obejmujący Dział Zarządzania Gotówką, Dział Sprawozdawczości Finansowej, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów, Dział Bonusów i Dział Księgowości), Dział Audytu Wewnętrznego, Dział Administracji, Dział HR, Dział Centralnych Zakupów, Dział Skupu Trzody Chlewnej, Dział Zarządzania Jakością Żywności, Dział Techniczny.

Centrala Spółki - działalność handlowa

Działalność handlowa Spółki (prowadzona przez Centralę Spółki) obejmuje kupowanie przez Spółkę na własny rachunek wyrobów innej spółki z grupy kapitałowej (tj. B. Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, dalej: AF) i sprzedawanie ich na rynkach zagranicznych, samodzielnie lub przez agentów (tj. sprzedaż na własne ryzyko towarów handlowych na rynkach eksportowych). W związku z prowadzoną działalnością handlową Spółka posiada należności od klientów i zobowiązania wobec dostawców towarów i usług.

Centrala Spółki - działalność usługowa

Działalność usługowa prowadzona przez Centralę Spółki obejmuje świadczenie usług:

 1. sprzedaży (handlowych) oraz marketingu i trademarketingu dla AF - usługi obejmują pełną obsługę marketingową oraz sprzedażową, w tym zapewnienie funkcjonowania sił sprzedaży oraz podejmowanie decyzji sprzedażowych i podejmowanie kroków zmierzających do wzrostu sprzedaży na rynku krajowym, obejmujące zarówno sprzedaż mięsnych produktów świeżych jak i przetworzonych;
 2. doradczych dla AF - obejmujących: doradztwo w zakresie zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji skupu żywca oraz raportowania (sprawozdawczości finansowej dla celów sprawozdawczości grupowej i organów państwowych), obsługę zarządzania gotówką (w tym zdobywanie finansowania), usługi prawne;
  w szczególności, w świetle umowy zawartej pomiędzy Spółką a AF usługi w przedmiotowym zakresie obejmują:
  • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i administrowania planowaniem strategicznym: przedstawianie projektów rozwoju;
  • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i administrowania zakupem żywca, surowców i materiałów produkcyjnych, pośrednictwo w negocjacjach, przygotowanie kontraktów;
  • doradztwo w zakresie administrowania czynnościami logistycznymi; koordynację polityki transportu;
  • doradztwo w zakresie planowania i wsparcia przy wdrażaniu i koordynacji nowych technologii informatycznych; selekcjonowanie, harmonizowanie rozwiązań informatycznych; asystę przy ich użytkowaniu (tu: z zakresu usług wyłączone są usługi związane z obsługą systemu SAP oraz obsługą serwerów pocztowych);
  • doradztwo i wsparcie w zakresie zarządzania operacyjnego, w szczególności w zakresie systemów kontroli jakości i HACCP, praktyk, polityk i standardów, opracowywania, wdrażania i rozwoju nowych produktów RD;
  • doradztwo w zakresie planowania, koordynowania i wsparcie realizacji zakupów inwestycyjnych, remontów i modernizacji;
  • doradztwo z zakresu sprawozdawczości zarządczej, budżetowania, sporządzanie raportów i analiz z zakresu rachunku kosztów;
  • koordynację i wsparcie w negocjacjach z bankami i innymi instytucjami finansowymi, doradztwo, koordynację i wsparcie z zakresu ubezpieczeń;
  • doradztwo z zakresu polityki finansowej; wsparcie i bieżącą kontrolę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej;
  • doradztwo z zakresu polityki szkoleniowej kadry pracowniczej, organizowanie szkoleń; rozwijanie kadry menedżerskiej, poszukiwanie kandydatów na kluczowe stanowiska, rozwój potencjału kadrowego;
  • doradztwo z zakresu świadczenia usług prawniczych;
  • doradztwo z zakresu świadczenia usług „public relations”;
  • pozostałe doradztwo w zależności od potrzeb zgłoszonych każdorazowo przez AF;
  • ponadto, usługi w przedmiotowym zakresie obejmują również doradztwo w zakresie koordynowania prac działów technicznych, prowadzenia projektów inwestycyjnych, koordynowania projektów związanych z ochroną środowiska (Pion Techniczny), uzyskiwaniem certyfikatów jakościowych i nadzór nad systemem kontroli jakości w zakładach (Pion QA), wdrażanie programów rozwojowych oraz szkoleń (Pion HR), wdrażanie narzędzi standaryzacji kosztów i analiz (Pion Finansów).
 3. księgowości (podstawowych usług księgowych świadczonych przez Dział Księgowości w ramach Departamentu Finansowego) dla spółek w grupie kapitałowej innych niż AF (w tym również dla AH) - innych niż szeroko rozumiane usługi księgowe opisane w kolejnych akapitach niniejszego wniosku, świadczone obecnie przez Oddział Spółki (CUW) na rzecz AF;planowane jest, że przedmiotowe usługi (tu: podstawowe usługi księgowe) na moment dokonywania Etapu 1 reorganizacji opisanego poniżej w niniejszym wniosku będą już wykonywane przez Oddział Spółki (CUW);
 4. wdrożenia SAP dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla AH i AF);
 5. IT, w tym usług wdrożenia oprogramowania produkcyjnego, oprogramowania SAP, utrzymania infrastruktury IT, wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, utrzymywania jednego serwera pocztowego, centralnych zamówień sprzętu informatycznego i oprogramowania dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla AH i AF);
 6. licencji znaków towarowych dla AF.

Wskazana powyżej działalność usługowa jest prowadzona przez wyspecjalizowane działy działające w Centrali Spółki.

Oddział Spółki (CUW) - Działalność usługowa

Działalność usługowa prowadzona obecnie przez Oddział Spółki obejmuje świadczenie na rzecz AF szeroko rozumianych usług księgowych (w zakresie należności i zobowiązań, podatków, kontrolingu, windykacji, danych podstawowych, dokumentacji eksportu oraz księgowości ogólnej) wraz z utrzymaniem archiwum. Planowane jest ponadto, że na moment dokonywania Etapu 1 reorganizacji opisanego poniżej w niniejszym wniosku Oddział Spółki będzie też świadczył - dla spółek w grupie kapitałowej innych niż AF (w tym również dla AH) usługi księgowości (podstawowe usługi księgowe), które obecnie są wykonywane przez Centralę Spółki (przez Dział Księgowości).

Wyodrębnienie organizacyjne

Oddział Spółki (jako część przedsiębiorstwa Spółki, tzw. Centrum Usług Wspólnych / CUW) jest obecnie wyodrębniony w schemacie organizacyjnym Spółki jako odrębna jednostka wewnętrzna. Wyodrębnienie organizacyjne i biznesowe CUW zostało potwierdzone w drodze uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Oddziału Spółki. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, uwzględniająca Oddział Spółki jako wyodrębnioną część przedsiębiorstwa Spółki (i jako odrębnego pracodawcę, o czym mowa poniżej), została również potwierdzona w wewnętrznych aktach Spółki, jak np. Regulamin Pracy B. Sp. z o.o. Oddział w M i Regulamin ZFSŚ B. Sp. z o.o. Oddział w M (dalej: ZFŚS).

Oddział Spółki jest też zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako oddział, a siedziba Oddziału Spółki jest odrębna od siedziby Spółki (Oddział Spółki dysponuje w tym zakresie odrębną powierzchnią biurową dla prowadzenia swojej działalności, na podstawie zawartych umów najmu tej powierzchni). Wyodrębnienie Oddziału Spółki jest również podkreślane poprzez np. stosowanie odrębnej nazwy oddziału w korespondencji firmowej, na wizytówkach i papierze firmowym.

Ponadto, CUW jest zarządzany przez Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Spółki – w którego zakresie obowiązków znajduje się nadzór i koordynacja funkcjonowania działalności CUW. Ustalone zostały też zasady podległości służbowej pomiędzy zarządzającym pracą CUW a pracownikami CUW, a także określona została hierarchiczna struktura podległości służbowej w ramach CUW oraz zasady zwierzchnictwa pomiędzy pracownikami CUW a pozostałymi pracownikami Spółki. Ze względu na fakt, iż CUW nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego, w kwestiach formalnych Dyrektor Zarządzający podlega prezesowi odpowiedzialnemu za Spółkę. Dyrektor Zarządzający Oddziałem Spółki raportuje bezpośrednio do Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za sprawy finansowe w Spółce.

Oddział Spółki składa się z następujących działów, za których zarządzanie operacyjne oraz koordynację działań odpowiada Dyrektor Zarządzający Oddziałem Spółki:

 • dział księgowości ogólnej,
 • dział należności,
 • dział zobowiązań,
 • dział podatków,
 • dział dokumentacji eksportu,
 • dział utrzymania archiwum,
 • dział windykacji.

Ponadto, Zastępca Dyrektora Zarządzającego Oddziałem Spółki koordynuje prace następujących działów:

 • dział danych podstawowych,
 • dział kontrolingu.

CUW jako Oddział Spółki jest zarejestrowany również jako odrębny pracodawca i zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez CUW szeroko rozumianymi usługami księgowymi i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności Oddziału Spółki. Ponadto, CUW posiada odrębną i niezależną sprawozdawczość ZUS i PFRON, ma odrębne regulaminy pracy i ZFSŚ oraz korzysta z dotacji PFRON jako niezależny pracodawca.

Wyodrębnienie funkcjonalne

Do Oddziału Spółki przydzielone są niezbędne w jego działalności składniki majątkowe - m.in. środki pieniężne (w tym zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, w szczególności na rachunku płacowym i rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dedykowanych dla Oddziału Spółki); tytuły prawne do korzystania z nieruchomości (tu w szczególności, do biura, w którym znajduje się siedziba Oddziału Spółki); aktywa trwałe (tj. maszyny biurowe, komputery, drukarki, meble i pozostałe wyposażenie biura; samochody wykorzystywane w bieżącej działalności); zapasy (np. materiałów biurowych) - w odniesieniu do których Oddział Spółki uzyskał możliwość samodzielnego zarządzania. Możliwe jest wyodrębnienie tego majątku CUW w ramach majątku Spółki.

Oddział Spółki ma także możliwość nabywania towarów i usług na swoje potrzeby (co do zasady w sposób niezależny od Spółki, w ramach budżetu przypisanego do Oddziału Spółki).

Do Oddziału Spółki alokowani są również pracownicy, którzy wykonują pracę związaną ze świadczonymi przez CUW usługami i którzy posiadają odpowiednie kompetencje do realizacji zadań będących przedmiotem działalności Oddziału Spółki. Pracownicy ci są zatrudnieni przez Oddział Spółki.

Wyodrębnienie finansowe

Z perspektywy wyodrębnienia finansowego, wyodrębnienie Oddziału Spółki dotyczy rejestracji kosztów dotyczących Oddziału Spółki w oddzielnym dziale gospodarczym w systemie SAP (na oddzielnych kontach przeznaczonych do ewidencjonowania działalności Oddziału Spółki / w ramach odrębnych ewidencji MPK / miejsca powstawania kosztów). Także przychód ze sprzedaży usług Oddziału Spółki, księgowany w ramach Spółki, może być w łatwy sposób wyodrębniony. Wyodrębnienie CUW w ramach Spółki pozwala na określenie, które koszty i które aktywa, lub których pracowników, wykorzystuje Oddział Spółki dla potrzeb realizacji usług na rzecz AF i innych podmiotów w grupie kapitałowej, a które również (lub wyłącznie) dla celów Spółki (Centrali Spółki).

Oddział Spółki posiada również należności (np. z tytułu odrębnych, zawartych przez CUW ze spółkami z grupy kapitałowej umów o świadczenie usług księgowych) oraz zobowiązania związane z realizacją usług świadczonych przez CUW (np. z tytułu wynajmu powierzchni, usług pocztowych, wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do CUW i zatrudnionym przez CUW, dostawcom materiałów biurowych, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CUW). Należności i zobowiązania nie są obecnie rejestrowane oddzielnie. Istnieje natomiast prosta możliwość ich wyodrębnienia. W odniesieniu do należności możliwe jest „ręczne” alokowanie należności do CUW z uwagi na identyfikowalną (określoną i powtarzalną) ilość faktur wystawianych przez Oddział Spółki. W odniesieniu do zobowiązań możliwe jest natomiast śledzenie kont kosztowych w relacji do zobowiązań Oddziału Spółki (i w ten sposób ustalenie kwoty zobowiązań CUW). Niemniej, na moment dokonywania Etapu 1 reorganizacji opisanego poniżej w niniejszym wniosku, należności i zobowiązania Oddziału Spółki będą już jednak podlegały wyodrębnieniu na poziomie CUW, tj. będą zidentyfikowane i zarejestrowane oddzielnie dla Oddziału Spółki w dodatkowej ewidencji.

Oddział Spółki nie jest jednostką samobilansującą (nie jest oddziałem samobilansującym). Niemniej, istnieje możliwość określenia pozycji finansowej Oddziału Spółki (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia odrębnych sprawozdań finansowych dla Oddziału Spółki ( (rachunku zysków i strat, bilansu). Dla Oddziału Spółki przygotowywana jest również odrębna strategia, biznes plan oraz cele biznesowe i plany finansowe.

Opis planowanej reorganizacji biznesowej Spółki

W ramach działań restrukturyzacyjnych prowadzonych obecnie w grupie kapitałowej, do której należy Spółka (opisanych już częściowo wcześniej w niniejszym wniosku, zmierzających do zmiany struktury właścicielskiej oraz formy prawnej działania niektórych podmiotów w grupie kapitałowej), planowane jest także – tj. oprócz zmiany struktury właścicielskiej oraz formy prawnej działania niektórych podmiotów - przeprowadzenie reorganizacji struktury biznesowej grupy kapitałowej w Polsce, w tym również w odniesieniu do Spółki. Będzie to miało miejsce po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową i po możliwym wystąpieniu ze Spółki jednego z komandytariuszy.

Celem planowanych działań będzie m.in. optymalizacja kosztów oraz uproszczenie, zapewnienie przejrzystości modelu funkcjonowania i racjonalizacja struktury usługowej i handlowej w ramach grupy kapitałowej (związana m.in. z alokowaniem określonych funkcji specjalistycznych do jednej ze spółek grupy kapitałowej, tu; do AH, która to spółka będzie miała za zadanie świadczyć usługi outsourcingowe i doradcze dla pozostałych spółek z grupy kapitałowej), a także centralizacja, usprawnienie i zwiększenie efektywności działalności handlowej i usługowej podmiotów działających w grupie kapitałowej, do której należy m.in. Spółka.

W szczególności, w ramach reorganizacji struktury biznesowej grupy kapitałowej, planowane jest przeniesienie niektórych działów / departamentów / innych jednostek organizacyjnych Spółki (wykonujących określone funkcje i zadania w strukturach Spółki, wraz z majątkiem niezbędnym do wykonywania tych funkcji i zadań, a także wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie poszczególnych funkcji i wykonywanie zadań) ze Spółki do innych spółek z grupy kapitałowej, do której należy Spółka (AH i do AF).

W tym zakresie, transferowi do AH będą podlegały (w całości lub w części) następujące działy / departamenty / jednostki organizacyjne Spółki:

 • Oddział Spółki (CUW), realizujący szeroko rozumiane usługi księgowe oraz usługi księgowości (podstawowe usługi księgowe) - w całości (patrz Etap 1 reorganizacji),
 • Dział IT funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Etap 2 reorganizacji),
 • Dział Prawny / Nadzoru funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Etap 2 reorganizacji),
 • Departament Finansów funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w zakresie, w jakim obejmuje on Dział Zarządzania Gotówką oraz Dział Sprawozdawczości Finansowej (w szczególności, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów, Dział Księgowości i Dział Bonusów działające obecnie w ramach Departamentu Finansowego nie będą podlegały przeniesieniu do AH w ramach Etapu 2 reorganizacji), patrz Etap 2 reorganizacji
 • Dział PR funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Etap 2 reorganizacji),
 • Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Etap 2 reorganizacji),
 • Dział Administracji funkcjonujący w ramach Centrali Spółki - w całości (patrz Etap 2reorganizacji).

Wraz z przeniesieniem ww. działów (departamentów, jednostek organizacyjnych Spółki) do AH, do tego podmiotu (tu: do AH) przeniesione zostaną również składniki majątku wykorzystywane w działalności tych działów, a także ludzie tam pracujący (obecni pracownicy Spółki).

W ramach reorganizacji (po przeprowadzeniu Etapu 1 i Etapu 2 reorganizacji) planowane jest również przeniesienie pozostałej części działalności / majątku Spółki (tj. określonych funkcji i składników majątku, wraz z pracownikami odpowiedzialnymi za pełnienie poszczególnych funkcji) ze Spółki do AF (patrz Etap 3 reorganizacji).

Etap 1

W pierwszym kroku (Etap 1) planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do AH Oddziału Spółki (CUW), realizującego obecnie działalność w zakresie szeroko rozumianych usług księgowych na rzecz AF, w zakresie należności i zobowiązań, podatków, kontrolingu, windykacji, danych podstawowych, dokumentacji eksportu oraz księgowości ogólnej wraz z utrzymaniem archiwum. Na moment dokonywania Etapu 1 reorganizacji opisanego poniżej w niniejszym wniosku (tj. na moment sprzedaży Oddziału Spółki przez Spółkę do AH) Oddział Spółki będzie też świadczył - dla spółek w grupie kapitałowej innych niż AF (w tym również dla AH) - usługi księgowości (podstawowe usługi, księgowe), które obecnie są wykonywane przez Centralę Spółki (przez Dział Księgowości).

Planowane jest, że w związku ze sprzedażą Oddziału Spółki przez Spółkę do AH, przeniesieniu do AH ulegnie świadczenie szeroko rozumianych usług księgowych wykonywanych obecnie przez CUW oraz usług księgowości (podstawowych usług księgowych), które obecnie są wykonywane przez Centralę Spółki (przez Dział Księgowości), a które na moment sprzedaży będą również świadczone przez CUW. W zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Oddział Spółki na rzecz AH, usługi te staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez AH. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Oddział Spółki wykonywał będzie niektóre usługi i funkcje na rzecz Spółki (Centrali Spółki), po sprzedaży Oddziału Spółki, te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez AH na rzecz Spółki.

Sprzedaż Oddziału Spółki będzie obejmowała ogół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących majątek Spółki przypisany do Oddziału Spółki, które będą w momencie sprzedaży wykorzystywane w działalności prowadzonej przez Oddział Spółki (zarówno aktywa, jak i pasywa). W skład majątku przenoszonego (sprzedawanego) do AH wchodzić będą w szczególności (w zakresie w jakim będą istnieć na dzień transakcji):

 1. Prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenie usług
  • do AH przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych z podmiotami z grupy w zakresie świadczenia usług CU;
 2. Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby działalności związanej z CUW / z Oddziałem Spółki
  • CUW prowadzi działalność w wynajmowanej nieruchomości na terenie M, umowa najmu zostanie przeniesiona do AH;
 3. Aktywa trwałe
  • wyposażenie biura w M (w tym meble biurowe, komputery, monitory, serwery, drukarki, itp.),
  • inne aktywa trwałe istotne z punktu widzenia działalności w zakresie CUW przypisane do Oddziału Spółki;
 4. Inne aktywa, w tym należności handlowe z tytułu usług,
  • należności z tytułu świadczonych przez CUW usług,
  • inne należności i środki pieniężne przypisane do CUW;
 5. Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności w zakresie CUW,w szczególności licencje lub prawa majątkowe do systemów informatycznych alokowanych do CUW (m.in. licencje SAP i Windows);
 6. Zobowiązania
  • zobowiązania z tytułu umowy najmu nieruchomości w M,
  • zobowiązania z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości M,
  • zobowiązania z tytułu kosztów związanych z usługami pocztowymi,
  • zobowiązania pracownicze (z uwzględnieniem w szczególności rezerwy na urlopy, rezerwy na świadczenia dodatkowe i z tytułu nagrody rocznej) w stosunku do pracowników CUW
  • pozostałe zobowiązania (o ile faktycznie będą występowały w CUW na moment sprzedaży)
  (w tym zakresie, zobowiązania Spółki, przypisane do Oddziału Spółki, przejęte zostaną przez AH pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli Spółki, będących stroną zawartych przez Spółkę umów, o ile zgoda taka będzie wymagana; do czasu uzyskania takich zgód Spółka i AH ukształtują wzajemne prawa na zasadzie art. 392 i 521 § 2 kodeksu cywilnego; szczegółowe zasady przejęcia zobowiązań przez AH i odpowiedzialności za nie określać będzie umowa sprzedaży),
 7. Inne umowy związane z prowadzeniem działalności przez CUW a ponadto także:
 8. do AH przejdą pracownicy zaangażowani w działalność CUW - tj. pracownicy zatrudnieni obecnie przez CUW jako odrębnego pracodawcę
  • pracownicy CUW zostaną przeniesieni do AH w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się oddział AH.

Sprzedaż Oddziału Spółki przez Spółkę do AH potwierdzać będzie treść umowy sprzedaży Oddziału Spółki zawartej pomiędzy Spółką i AH, z punktu widzenia prawnego ukształtowanej jako umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w formie oddziału spółki. Cena przedmiotu sprzedaży opisanego powyżej (tu: Oddziału Spółki) zostanie określona przez strony w umowie.

Zakłada się, że po dokonaniu sprzedaży Oddziału Spółki przez Spółkę do AH, nabywca (tu: AH) w oparciu o składniki majątku przejęte (nabyte) od Spółki w ramach Oddziału Spółki będzie kontynuować działalność związaną ze świadczeniem usług księgowych w zakresie, w jakim działalność ta prowadzona była wcześniej (tj. przed sprzedażą) przez Oddział Spółki w ramach Spółki. Przy czym w zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Oddział Spółki na rzecz AH, usługi te staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez AH. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Oddział Spółki wykonywał będzie niektóre usługi i funkcje na rzecz Spółki (Centrali Spółki), po sprzedaży Oddziału Spółki, te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez AH na rzecz Spółki. Oddział Spółki nabyty przez AH utworzy w ramach AH odrębny, zarejestrowany oddział AH, do którego m.in. przypisane zostaną składniki majątku Oddziału Spółki i który będzie odrębnym pracodawcą (także dla dotychczasowych pracowników Oddziału Spółki - tu: w szczególności, pracownicy Oddziału Spółki zostaną przeniesieni do oddziału AH w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się oddział AH). Jednocześnie, po dokonaniu sprzedaży zachowana zostanie ciągłość w zakresie działalności, która pozostanie w Spółce i która prowadzona będzie dalej przez Spółkę. Innymi słowy, po sprzedaży zarówno Spółka, jak i AH będą mogły dalej prowadzić działalność gospodarczą.

Etap 2

W drugim kroku (Etap 2) planowane jest przeniesienie (w formie sprzedaży) - ze Spółki do AH – niektórych działów Spółki, funkcjonujących obecnie w ramach Centrali Spółki i wykonujących określone funkcje i zadania w strukturach Spółki.

Sprzedaż tych działów będzie obejmowała sprzedaż całego majątku wykorzystywanego przez te działy / przypisanego do tych działów (tj. sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, serwerów, licencji potrzebnych do świadczenia usług, np. licencji SAP i Windows, itp.), a także przeniesienie wszystkich pracowników tych działów, odpowiedzialnych za pełnienie poszczególnych funkcji i wykonywanie zadań.

Planowane jest, że pracownicy sprzedawanych działów Spółki zostaną przeniesieni do AH w ramach przeniesienia zakładu pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy i ich pracodawcą po sprzedaży stanie się AH.

W tym zakresie, sprzedaży do AH będą podlegały następujące działy funkcjonujące obecnie w ramach Centrali Spółki:

 • Dział IT funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Prawny / Nadzoru funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Administracji funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział PR funkcjonujący w ramach Centrali Spółki,
 • Dział Zarządzania Gotówką oraz Dział Sprawozdawczości Finansowej funkcjonujące w ramach Departamentu Finansów w Centrali Spółki (w szczególności, Dział Kontrolingu, Dział Kosztów, Dział Księgowości i Dział Bonusów działające obecnie w ramach Departamentu Finansowego nie będą podlegały przeniesieniu do AH w ramach Etapu 2 reorganizacji),
 • Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w ramach Centrali Spółki.

Ww. działy Spółki zaangażowane są obecnie (i będą zaangażowane na moment sprzedaży) w wykonywanie przez Spółkę (przez Centralę Spółki) określonych funkcji specjalistycznych lub w świadczenie przez Spółkę określonych usług na rzecz innych spółek z grupy kapitałowej (w tym również na rzecz AH i AF), obejmujących m.in. (chociaż nie wyłącznie):

 • usługi wdrożenia SAP dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla AH i AF);
 • usługi IT, w tym usługi wdrożenia oprogramowania produkcyjnego, oprogramowania SAP, utrzymania infrastruktury IT, wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, utrzymywania jednego serwera pocztowego, centralnych zamówień sprzętu informatycznego i oprogramowania dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla AH i AF);
 • usługi doradcze dla AF - obejmujące doradztwo w zakresie zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi oraz raportowania (sprawozdawczości finansowej dla celów sprawozdawczości grupowej i organów państwowych), obsługę zarządzania gotówką (w tym zdobywanie finansowania), usługi prawne i nadzoru właścicielskiego;
 • usługi PR dla spółek w grupie kapitałowej (w tym również dla AH i AF);
 • funkcje audytu wewnętrznego;
 • funkcje związane z obsługą asystencką i ochroną Spółki;
 • funkcje związane z zarządzaniem flotą samochodową.

Planowane jest, że w związku ze sprzedażą wyżej wymienionych działów funkcjonujących w Centrali Spółki przez Spółkę do AH, przeniesieniu do AH ulegnie również świadczenie usług i wykonywanie funkcji - realizowanych obecnie przez sprzedawane działy funkcjonujące w Centrali Spółki. Tu, w zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie sprzedaży świadczone przez Spółkę na rzecz AH, usługi te staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez AH. Jednocześnie, w zakresie, w jakim przed sprzedażą Spółka wykonywała będzie niektóre usługi i funkcje na swoją rzecz (tj. funkcje wewnętrzne, na rzecz Centrali Spółki), po sprzedaży, te usługi i funkcje staną się usługami wykonywanymi przez AH na rzecz Spółki.

Sprzedaż ww. działów przez Spółkę do AH potwierdzać będzie treść umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Spółką i AH, z punktu widzenia prawnego ukształtowanej jako umowa sprzedaży składników majątkowych.

W ramach przedmiotowej sprzedaży nie dojdzie do przeniesienia takich składników przedsiębiorstwa Spółki, jak: księgi, środki pieniężne przechowywane na rachunkach bankowych, należności i zobowiązania (w tym wynikające z zawartych przez Spółkę umów), itp. W ramach sprzedaży może dojść do przeniesienia na AH niektórych umów, których stroną jest Spółka (praw i obowiązków z tych umów), w szczególności obowiązujących umów licencyjnych i umów na świadczenie usług (np. w ramach Działu IT), w odniesieniu do których Spółka na moment sprzedaży w ramach Etapu 2 reorganizacji będzie mogła dochodzić praw i roszczeń, a także umów z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i świadczącymi usługi na rzecz ww. działów. W ramach sprzedaży, w odniesieniu do niektórych usług, część zawartych obecnie przez Spółkę umów może zostać natomiast rozwiązana przez Spółkę i zawarte zostaną w tym zakresie nowe umowy (przez AH). W zależności od okoliczności, AH może również przystąpić do umów wielostronnych obowiązujących obecnie Spółkę.

Po sprzedaży do AH wskazanych wyżej działów w ramach Etapu 2 reorganizacji, w Spółce pozostaną: Dział Handlu i Marketingu, Departament Finansów (wówczas - w zakresie działalności Działu Kontrolingu, Działu Kosztów, Działu Bonusów), Dział HR, Dział Centralnych Zakupów, Dział Skupu Trzody Chlewnej, Dział Zarządzania Jakością Żywności i Dział Techniczny, prowadzące m.in.:

 • działalność handlową, tj. sprzedaż na własne ryzyko towarów handlowych na rynkach eksportowych (sprzedaż towarów handlowych zakupionych od AF);
 • świadczenie usług sprzedaży oraz marketingu i trademarketingu dla AF;
 • świadczenie usług /udzielanie licencji do znaków towarowych dla AF;
 • wykonywanie funkcji w obszarze HR dla AF i innych spółek w grupie kapitałowej;
 • świadczenie usług doradczych na rzecz AF w zakresie koordynowania prac działów technicznych, prowadzenia projektów inwestycyjnych, koordynowania projektów związanych z ochroną środowiska (Pion Techniczny), uzyskiwaniem certyfikatów jakościowych i nadzór nad systemem kontroli jakości w zakładach (Pion QA), wdrażania programów rozwojowych oraz szkoleń (Pion HR), wdrażania narzędzi standaryzacji kosztów i analiz (Pion Finansów), a także w zakresie określania zasad skupu trzody chlewnej.

Zakładane jest, że po dokonaniu sprzedaży przez Spółkę do AH w ramach Etapu 2 reorganizacji, zachowana zostanie ciągłość w zakresie działalności, która pozostanie w Spółce i która prowadzona będzie dalej przez Spółkę, innymi słowy, po sprzedaży do AH w ramach Etapu 2 reorganizacji Spółka będzie mogła dalej prowadzić dotychczasową działalność gospodarczą (w zakresie pozostawionym w Spółce).

Ogólna charakterystyka działów Spółki mających podlegać sprzedaży (przeniesieniu) przez Spółkę do AH w ramach Etapu 2 reorganizacji przedstawiona została poniżej:

Dział IT

Wyodrębnienie organizacyjne Działu IT pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: licencji, komputerów, samochodów służbowych, serwerów, sprzętu biurowego i innego, itp.). Nie istnieje natomiast możliwość wyodrębnienia Działu IT w ramach Spółki pozwalającego na określenie, które koszty i które aktywa lub których pracowników wykorzystuje ten dział w celu realizacji usług na rzecz AF i innych podmiotów w grupie kapitałowej, a które również (lub wyłącznie) dla celów Spółki. Z praktycznego punktu widzenia, nie istnieje również obecnie możliwość wyodrębnienia pozwalającego na określenie zobowiązań tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu IT do AH. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu IT z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz AF oraz innych podmiotów w grupie kapitałowej, gdyż w szczególności mogą być częścią szerszej usługi. Dane dotyczące Działu IT są podstawą wyliczenia części przychodów z ww. szerszej usługi, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu IT.

Dział IT liczy kilkadziesiąt osób, jest zarządzany przez Dyrektora Pionu i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz AF, na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z AF (w tym m.in. usługę utrzymania i rozwoju poczty elektronicznej dla wszystkich użytkowników poczty elektronicznej w AF, usługę HelpDesk, usługi wdrożeniowe w ramach umowy o wdrożenie SAP). Analogiczne usługi są również świadczone przez Dział IT dla innych podmiotów w grupie kapitałowej, do której należy Spółka. Ponadto, Dział IT rozwija również oprogramowanie potrzebne do realizacji celów Spółki.

Dział Prawny / Nadzoru

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Prawnego / Nadzoru pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: komputerów, samochodów służbowych, sprzętu biurowego i innego, itp.). Nie istnieje natomiast obecnie możliwość wyodrębnienia Działu Prawnego / Nadzoru w ramach Spółki pozwalającego na określenie, które koszty i które aktywa lub których pracowników wykorzystuje ten dział w celu realizacji usług na rzecz AF, a które również (lub wyłącznie) dla celów Spółki. Z praktycznego punktu widzenia, nie istnieje również obecnie możliwość wyodrębnienia pozwalającego na określenie zobowiązań tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Prawnego i Nadzoru do AH. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Prawnego i Nadzoru z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz AF. Dane dotyczące Działu Prawnego i Nadzoru są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Prawnego / Nadzoru.

Dział Prawny / Nadzoru jest kilkuosobowy (liczy 7 osób, 6 osób w części prawnej i 1 osoba w części dotyczącej nadzoru korporacyjnego), jest zarządzany przez Dyrektora Pionu i świadczy specjalistyczne (usługi na rzecz AF, na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z AF. Ponadto, istotną funkcją pełnioną przez pracowników Działu Prawnego / Nadzoru jest nadzór nad strukturą właścicielską grupy kapitałowej, do której należy Spółka, a także nadzór nad umowami zawieranymi przez Spółkę.

Dział Administracji

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Administracji nie pozwala na określenie zarówno jego kosztów, jak i majątku (jako koszty Działu Administracji ujmowane są m.in. wszystkie koszty związane z wynajęciem biura, zarządzaniem flotą samochodową, obsługą asystencką, zatrudnianiem ochrony i osób ( pracujących w sekretariacie, itp.).

Dział Administracji liczy kilka osób (obecnie, 5 osób) i jest zarządzany przez Kierownika Działu Administracji. Osoby pracujące w tym dziale nie świadczą usług na rzecz AF (ani na rzecz innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Spółka). Nie istnieje w związku z tym również możliwość określenia wysokości przychodów Działu Administracji.

Dział PR

Wyodrębnienie organizacyjne Działu PR pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: komputer, sprzęt biurowy i inny, samochód służbowy, itp.). Nie istnieje natomiast obecnie możliwość wyodrębnienia tego działu w ramach Spółki pozwalającego na określenie, które koszty i które aktywa wykorzystuje ten dział w celu realizacji usług na rzecz AF, a które również (lub wyłącznie) dla celów Spółki. Podobnie nie istnieje obecnie możliwość wyodrębnienia pozwalającego na określenie zobowiązań tego działu. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody tego działu z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz AF. Dane dotyczące Działu PR są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu PR.

Działem PR zajmuje się Dyrektor Pionu. Dział PR świadczy specjalistycze usługi na rzecz AF, na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z AF. Dział PR nie zatrudnia pracowników.

Departament Finansów - Dział Zarządzania Gotówką i Dział Sprawozdawczości Finansowej

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Zarządzania Gotówką i Działu Sprawozdawczości Finansowej (w ramach Departamentu Finansowego i w ramach Spółki) pozwala na określenie - w odniesieniu do każdego z tych działów - jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp,). Nie istnieje natomiast obecnie możliwość wyodrębnienia tych działów w ramach Spółki (ani pojedynczo, ani łącznie jako części składowych Departamentu Finansowego) pozwalającego na określenie, które koszty i które aktywa lub których pracowników wykorzystują te działy w celu realizacji usług na rzecz AF, a które również (lub wyłącznie) dla celów Spółki. Z praktycznego punktu widzenia, nie istnieje również obecnie możliwość wyodrębnienia pozwalającego na określenie zobowiązań tych działów i zobowiązania te nie będą i również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Zarządzania Gotówką i Działu Sprawozdawczości Finansowej do AH. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Zarządzania Gotówką i Działu Sprawozdawczości Finansowej z tytułu realizacji przez nie usług na rzecz AF. Dane dotyczące Działu Zarządzania Gotówką i Działu Sprawozdawczości Finansowej są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Zarządzania Gotówką i Działu Sprawozdawczości Finansowej.

Dział Zarządzania Gotówką oraz Dział Sprawozdawczości Finansowej (w ramach Departamentu Finansowego) liczą po kilka osób każdy, są zarządzane przez Dyrektora Pionu / Dyrektora Treasury (tu: Dział Zarządzania Gotówką) oraz przez Kierownika Działu podległego Dyrektorowi Finansowemu Spółki (tu: Dział Sprawozdawczości Finansowej). Działy te świadczą specjalistyczne usługi na rzecz AF, na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z AF.

Dział Audytu Wewnętrznego

Wyodrębnienie organizacyjne Działu Audytu Wewnętrznego pozwala na określenie jego kosztów oraz majątku (tu w szczególności: komputerów, sprzętu biurowego i innego, samochodów służbowych, itp.). Nie istnieje natomiast obecnie możliwość wyodrębnienia tego działu w ramach Spółki pozwalającego na określenie, które koszty i które aktywa lub których pracowników wykorzystuje ten dział w celu realizacji usług na rzecz AF, a które również (lub wyłącznie) dla celów Spółki. Z praktycznego punktu widzenia, nie istnieje również obecnie możliwość wyodrębnienia pozwalającego na określenie zobowiązań tego działu i zobowiązania te nie będą również odrębnie rejestrowane na moment sprzedaży Działu Audytu Wewnętrznego do AH. Ponadto, nie są wyodrębniane przychody Działu Audytu Wewnętrznego z tytułu realizacji przez niego usług na rzecz AF. Dane dotyczące Działu Audytu Wewnętrznego są podstawą wyliczenia części przychodów z usług, ale Spółka nie ewidencjonuje odrębnie przychodów Działu Audytu Wewnętrznego.

Dział Audytu Wewnętrznego liczy dwie osoby, jest zarządzany przez Dyrektora Pionu i świadczy specjalistyczne usługi na rzecz AF, na podstawie umowy o usługi doradcze zawartej przez Spółkę z AF.

Po realizacji Etapu 2 reorganizacji, zakres usług świadczonych przez Spółkę na rzecz AF zostanie pomniejszony o usługi, które - przed realizacją Etapu 2 reorganizacji - były wykonywane przez funkcjonujące w Centrali Spółki działy, przeniesione do AH. W odniesieniu do przedmiotowych usług zostaną następnie zawarte nowe umowy o świadczenie usług, pomiędzy AH i AF.

Etap 3

W trzecim kroku (Etap 3) planowane jest przeniesienie pozostałej w Spółce (po dokonaniu transferów w ramach Etapu 1 i Etapu 2) działalności do AF. Przeniesienie planowane jest w formie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa Spółki do AF. W efekcie Spółka stanie się komandytariuszem AF.

Planowano jest, że przedmiotem aportu będzie ogół składników majątkowych i niemajątkowych: stanowiących majątek Spółki (przedsiębiorstwo w rozumieniu prawnym), które po dokonaniu transferów w ramach Etapu 1 i Etapu 2 reorganizacji pozostaną w Spółce i będą wykorzystywane przez Spółkę do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej (zarówno aktywa, jak i pasywa).

W skład majątku przenoszonego (aportem) do AF wchodzić będą w szczególności (o ile faktycznie będą występowały w Spółce na dzień aportu):

 • prawa i obowiązki Spółki wynikające z umów związanych z przedmiotem działalności Spółki (np. z umów handlowych, m.in. umów handlowych w handlu zagranicznym),
 • prawa własności znaków towarowych słownych, graficznych i słowno-graficznych zarejestrowanych w Polsce, w Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich,
 • środki trwałe Spółki oraz inne aktywa trwałe (np. urządzenia techniczne i maszyny, telefony, komputery i pozostałe wyposażenie biura, samochody, wykorzystywane w bieżącej działalności itp.),
 • wartości niematerialne i prawne Spółki / licencje do oprogramowania za zgodą licencjodawców / zaliczki na wartości niematerialne i prawne,
 • kopie ksiąg i rejestrów podatkowych i rachunkowych Spółki,
 • dane i dokumenty związane z działalnością Spółki (w tym dokumentacja handlowa),
 • umowy najmu powierzchni biurowej na potrzeby działalności prowadzonej przez Spółkę,
 • należności i zobowiązania związane z przedsiębiorstwem Spółki, z wyjątkiem należności wymagalnych od co najmniej 360 dni; zobowiązania Spółki przejęte zostaną przez AF pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód wierzycieli Spółki, będących stroną zawartych przez Spółkę umów, o ile zgoda taka będzie wymagana; do czasu uzyskania takich zgód Spółka i AF ukształtują wzajemne prawa na zasadzie art. 392 i 521 § 2 Kodeksu cywilnego; szczegółowe zasady przejęcia zobowiązań przez AF i odpowiedzialności za nie określać będzie umowa aportowa,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • rezerwy na zobowiązania pracownicze,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
 • prawa z polis ubezpieczeniowych,
  a także:
 • do AF przejdą pracownicy Spółki (których pracodawcą, po aporcie, stanie się AF w wyniku przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy).

Zakładane jest, że z prawnego punktu widzenia przedmiot aportu stanowić będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: Kodeks cywilny).

Aport przedsiębiorstwa Spółki do AF potwierdzać będzie treść umowy aportowej (umowy aportu przedsiębiorstwa) zawartej pomiędzy Spółką i AF. Wartość aportu zostanie wskazana w umowie aportowej.

Jeżeli na moment aportu Spółka (tu: Centrala Spółki) będzie posiadać udziały w AH (udziały w AH będą wówczas bowiem alokowane do Centrali Spółki; w szczególności nie do Oddziału Spółki), nie będą one wchodziły w skład majątku przenoszonego (aportem) do AF. W skład majątku przenoszonego (aportem) do AF nie będą również wchodziły przeterminowane należności (należności wymagalne od co najmniej 360 dni) oraz nieprzenoszalne należności i zobowiązania publicznoprawne.

Na moment składania niniejszego wniosku o interpretację przepisów podatkowych Spółka jest stroną pożyczek (zarówno jako pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca) o istotnych wartościach (tj. na kwoty od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych). Do dnia aportu zobowiązania i należności Spółki z tytułu pożyczek i związanych z nimi odsetek mogą zostać uregulowane w całości lub w części. W przypadku braku uregulowania lub w przypadku tylko częściowego uregulowania należności i zobowiązań z tytułu przedmiotowych pożyczek, wraz z przedmiotem aportu do AF w ramach Etapu 3 reorganizacji, w ramach przedsiębiorstwa przejdą należności z tytułu pożyczek / odsetek. Natomiast zobowiązania pożyczkowe / z tytułu odsetek w zależności od decyzji biznesowych mogą zostać przejęte przez AF lub pozostać w Spółce.

Na moment aportu głównym (jeżeli nie jedynym) odbiorcą usług Spółki będzie AF. W zakresie, w jakim przenoszone usługi będą w momencie aportu świadczone przez Spółkę na rzecz AF, usługi te staną się funkcjami wykonywanymi wewnętrznie przez AF. Jednocześnie planowane jest, że w momencie dokonania aportu przedsiębiorstwa Spółki do AF umowy dotyczące tych usług, zawarte wcześnie pomiędzy Spółką a AF, wygasną, na podstawie oświadczenia stron o wygaśnięciu umowy (z uwagi na fakt konfuzji osoby usługodawcy i usługobiorcy w jednym podmiocie, tu: AF).

Jako, że w wyniku dokonanej transakcji (aportu) Spółka przeniesie całą swoją działalność na inny podmiot (na AF), w przyszłości niewykluczone jest zakończenie działalności Spółki, np. w drodze likwidacji Spółki.

Odnośnie do harmonogramu czasowego przeprowadzenia transakcji opisanych powyżej, Etap 2 reorganizacji Spółki może być zrealizowany w tej samej dacie co Etap 1 reorganizacji lub (w niedługim okresie czasu) po zakończeniu Etapu 1. Niemniej, zarówno Etap 1, jak i Etap 2 reorganizacji będą miały miejsce przed dokonaniem transakcji w ramach Etapu 3, tj. Etap 3 reorganizacji rozpocznie się po realizacji Etapu 1 i Etapu 2, zaś wszystkie etapy, tj. Etap 1, Etap 2 i Etap 3 będą miały miejsce po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową.

Wnioskodawca pragnie również poinformować, że wraz ze złożeniem niniejszego wniosku przez Wnioskodawcę:

 1. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy przedmiot sprzedaży do AH - w ramach Etapu 1 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja sprzedaży przez Spółkę do AH nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 2. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku ze sprzedażą do AH przedmiotu sprzedaży (zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT) - w ramach Etapu 1 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na nabycie i wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu sprzedaży przez Spółkę do AH, tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
 3. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy transakcja sprzedaży przez Spółkę do AH niektórych działów specjalistycznych Spółki funkcjonujących obecnie w Centrali Spółki - w ramach Etapu 2 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowana podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT dla danego typu towaru i usługi, tj. w szczególności przedmiotowa transakcja sprzedaży w ramach Etapu 2 reorganizacji (opisanego powyżej) nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 4. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy przedmiot aportu do AF – w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - będzie stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o VAT i, w związku z tym, planowana transakcja aportu przez Spółkę do AF nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.
 5. Spółka zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z aportem przedsiębiorstwa do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - Spółka zachowa prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu aportu przez Spółkę do AF, tj. nie będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego.
 6. AF zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z planowaną transakcją aportu przedsiębiorstwa do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - AF jako nabywca przedmiotu aportu będzie zobowiązany do dokonywania, w sytuacjach, o których mowa w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT, korekty podatku naliczonego od towarów i usług od poniesionych wydatków na nabycie / wytworzenie składników majątkowych wchodzących w skład przedmiotu aportu przez Spółkę do AF, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.
 7. AF zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy - gdyby stanowisko AF w zakresie Pytania 1 (zawartego we wniosku złożonym przez AF i o którym mówi pkt 6 powyżej niniejszego wniosku) uznane zostało za nieprawidłowe - AF będzie przysługiwało - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej ten aport, bez konieczności dokonania korekty z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w sytuacji, w której wartość aportu zostanie wyrażona w kwocie brutto przedmiotu aportu.
 8. AH zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z nabyciem (zakupem) przez AH od Spółki - w ramach Etapu 1 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - przedmiotu sprzedaży na AH będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 9. AH zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy - w przypadku pozytywnej odpowiedzi w zakresie Pytania 1 (zawartego we wniosku złożonym przez AH i o którym mówi pkt 1 powyżej niniejszego wniosku) - w związku z nabyciem (zakupem) przez AH od Spółki - w ramach Etapu 1 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - zorganizowanej części przedsiębiorstwa i obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przez AH, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych będzie zależeć od poszczególnych składników majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie w jakim wyodrębniona zostanie wartość rzeczy lub praw majątkowych, do których zastosowanie mają różne stawki.
 10. AH zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy gdyby stanowisko AH w zakresie Pytania 1 (zawartego we wniosku złożonym przez AH i o którym mówi pkt 8 powyżej niniejszego wniosku) uznane zostało za nieprawidłowe - Wnioskodawcy będzie przysługiwało - w ramach Etapu 1 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej przedmiotową transakcję sprzedaży.
 11. AH zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z nabyciem (zakupem) przez AH od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Etapu 2 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - AH będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Spółkę faktury VAT dokumentującej tą sprzedaż.
 12. AH zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia, czy w związku z nabyciem (zakupem) przez AH od Spółki przedmiotu sprzedaży - w ramach Etapu 2 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - stanowiącym odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT, na AH nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 13. A. SF zwróciła się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia czy planowana transakcja aportu przez Spółkę do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie A. SF jako komplementariusza Spółki (wnoszącej aport).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana transakcja aportu przez Spółkę do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki (wnoszącej raport)...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu przez Spółkę do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki (wnoszącej aport).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm,; dalej: Kodeks spółek handlowych). W myśl art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną (art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy). W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, którym art. 12 Kodeksu spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, spółki osobowe nie są osobami prawnymi.

Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej, będącej spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej jest spółka kapitałowa, to przychody z udziału w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w sposób określony w art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r, o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej:Ustawa o PDOP).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Przepis ten (w zestawieniu z jego ust. 2) statuuje zatem zasadę, iż w przypadku osiągania przychodów przez spółki niebędące osobami prawnymi, podatnikami podatku dochodowego nie są te spółki (niebędące osobami prawnymi), a ich wspólnicy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie przepisów Ustawy o PDOP, przychód, jaki osiągają oni z udziału w spółce podlega doliczeniu do ich pozostałych przychodów w wysokości proporcjonalnej do ich prawa do udziału w zyskach i jest uwzględniany przy obliczaniu podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych, tak jak i koszty uzyskania przychodu, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ulgi, zwolnienia, obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest udziałowcem Spółki, będącej obecnie w trakcie procesu przekształcenia w spółkę komandytową. W efekcie przekształcenia Spółki, Wnioskodawca stanie się komandytariuszem przekształconej Spółki.

Art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP ma zastosowanie do wszystkich wspólników spółek osobowych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a więc również wspólników spółki komandytowej. Jak wskazano powyżej, przepis ten nakazuje uwzględnienie przez wymienionych w nim podatników przy obliczaniu podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez nich z tego źródła w wysokości odpowiadającej ich udziałowi w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Skoro nie zdefiniowano w nim odrębnie pojęcia przychodu (w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek) odwołać się należy do opisowego ujęcia tego pojęcia zawartego w art. 12 ust. 1 Ustawy o PDOP i w świetle tej regulacji ocenić, czy i jakie (jakiego rodzaju) przychody osiąga wspólnik spółki komandytowej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c) Ustawy o PODP, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazany powyżej przepis art. 12 ust. 4 pkt 3c) Ustawy o PDOP znajduje w pełni zastosowanie do zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku w ramach Etapu 3 reorganizacji. Zatem, wniesienie przez Spółkę (będącą spółką komandytową) wkładu niepieniężnego (tu: w postaci przedsiębiorstwa) do AF (również będącej spółką komandytową), tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki (wnoszącej aport). Planowane działanie będzie stanowić dla Wnioskodawcy czynność neutralną podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOP w przypadku wniesienia do spółki (lub spółdzielni) wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część przychodem podatkowym jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PDOP nie znajdzie zastosowania do zdarzenia przyszłego opisanego przez Wnioskodawcę w niniejszym wniosku, z uwagi na fakt, iż przepis ten zawiera regulacje dotyczące wniesienia wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwu lub jego zorganizowana część do spółki. W tym zakresie, w świetle art. 4a Ustawy o PDOP ilekroć w ustawie jest mowa o „spółce” oznacza to spółkę będącą podatnikiem. Podatnikiem w rozumieniu Ustawy o PDOP są: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej (z zastrzeżeniem, iż przepisy tej Ustawy o PDOP mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania). Spółka komandytowa nie jest więc podatnikiem na gruncie Ustawy o PDOP. Spółka komandytowa nie jest też „spółką” w rozumieniu przepisów Ustawy o PDOP.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, że w Ustawie o PDOP brak jest innych regulacji podatkowych przewidujących powstanie obowiązku podatkowego - w przypadku wniesienia do spółki osobowej wkładu niepieniężnego (aportu) - u podmiotu wnoszącego taki wkład (niezależnie od formy, w jakiej taki aport zostanie wniesiony - przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Przede wszystkim, przedmiotowa operacja nie została bezpośrednio wymieniona w art. 12 Ustawy o PDOP jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu. Jednocześnie, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ani z realizacją zysków z tytułu udziału / prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników, tak przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2014 r. (nr ILPB3/423-77/14-2/EK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 r. (nr IPPB3/423-864/13-2/MC),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 3 lipca 2013 r. (nr ILPB4/423-107/13-4/MC).

Reasumując powyższe, w opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu przez Spółkę do AF - w ramach Etapu 3 reorganizacji (opisanego powyżej w niniejszym wniosku) - nie będzie skutkować powstaniem przychodu / dochodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.