IPPB5/423-1042/11-2/JC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych Działu Turystyki wniesionych w ramach aportu, a nie jedynie od tej części ich wartości, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.10.2011 r. (data wpływu 11.10.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych Działu Turystyki wniesionych w ramach aportu, a nie jedynie od tej części ich wartości, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych Działu Turystyki wniesionych w ramach aportu, a nie jedynie od tej części ich wartości, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką akcyjną posiadającą siedzibę na terytorium Polski. Prowadzi on działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczenia usług związanych z turystyką np. dokonywania na zlecenie klientów rezerwacji biletów lotniczych, miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacji samochodów do wynajęcia itp. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wnioskodawcy w drodze uchwały dokonało podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii B oraz nowych akcji serii C. Cena emisyjna każdej z akcji była wyższa, niż jej wartość nominalna. Akcje serii B zostały objęte przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: Dział Turystyki), zaś akcje serii C zostały objęte przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zadeklarowane przez podmioty obejmujące akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości wniesione. W związku z faktem, iż wartość wkładów wniesionych na poczet podwyższenia kapitału zakładowego przewyższa wartość nominalną objętych w zamian akcji, nadwyżka ponad wartość nominalną akcji została przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy (tzw. agio).

W skład Działu Turystyki weszły m.in. praw ochronne na znaki towarowe, oprogramowanie, bazy danych oraz środki trwałe takie jak komputery, serwery, ksero, niszczarki, kasa fiskalna, biurka, szafy, fotele. Większość przedmiotowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport w postaci Działu Turystyki. Od ich wartości były dokonywane odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych Działu Turystyki wniesionych w ramach aportu, a nie jedynie od tej części ich wartości, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 16g ust. 10a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: UPDOP) wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, będącej przedmiotem aportu do spółki kapitałowej, jest określana poprzez odpowiednie stosowanie art. 16g ust. 9 UPDOP. Art. 16g ust. 9 UPDOP stanowi, iż wartość początkowa tych składników w podmiocie, do którego wniesiono aport, jest ustalana na podstawie wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport (tzw. zasada kontynuacji). Art. 16h ust. 3a UPDOP odsyłając od art. 16h ust. 3 UPDOP wskazuje, iż w przypadku składników majątkowych będących przedmiotem aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które były wcześniej wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ich amortyzacja jest dokonywana przez podmiot, który otrzymał aport z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wnoszącego aport oraz według tam określonej metody amortyzacji. Powyższe oznacza również kontynuację amortyzacji według tej samej stawki.

Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Działu Turystyki u Wnioskodawcy została określona na podstawie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport. Jednocześnie Wnioskodawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych metodą oraz stawką jaką były one amortyzowane przez podmiot wnoszący aport.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d UPDOP do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d UPDOP nie znajduje jednak zastosowania w sytuacji, w której przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Celem wprowadzenia przedmiotowego przepisu do UPDOP było bowiem uniemożliwienie uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści podatkowych w przypadku aportów w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDOP wnoszący aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, uzyskuje przychód w postaci wartości nominalnej akcji albo udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Brak określonego w art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d UPDOP ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem aportu w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część umożliwiałoby zmniejszenie przychodów po stronie wnoszącego aport do wartości nominalnej otrzymanych w zamian za aport akcji lub udziałów (która zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych może być niższa niż wartość aportu), przy jednoczesnym zachowaniu zaliczenia do kosztów całości wartości początkowej przedmiotu aportu w postaci odpisów amortyzacyjnych (po transakcji - po stronie otrzymującego aport). Funkcją art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d UPDOP jest zatem ograniczenie możliwości uzyskania nieuzasadnionych korzyści podatkowych.

Należy jednak wskazać, iż w przypadku aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części regulacja ta nie spełnia swojej funkcji - o uzyskiwaniu nieuzasadnionych korzyści podatkowych po stronie podatników nie może bowiem w takiej sytuacji być mowy. Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie skutkuje w ogóle powstaniem obowiązku podatkowego. Przychód po stronie wnoszącego aport powstanie ewentualnie dopiero w momencie zbycia przedmiotowych udziałów albo akcji. W takim przypadku sposób ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów został określony w art. 15 ust. 1k pkt 2 UPDOP. Koszty te są równe przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonej na dzień objęcia tych udziałów, wkładów, nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia. Jednocześnie w zakresie uniemożliwienia osiągnięcia korzyści podatkowej z tytułu amortyzacji, ustawodawca wprowadził tzw. zasadę kontynuacji amortyzacji w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 16g ust. 10a i ust. 9 UPDOP) oraz wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych (art. 16h ust. 3-3a UPDOP). Dokonanie aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie wiąże się z powstaniem po stronie wnoszącego aport lub podmiotu do którego aport jest wnoszony korzyści podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d UPDOP nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Takie stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w wypowiedziach organów podatkowych (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2011 r. sygn. IPPB5/423-240/11-4/AJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 sierpnia 2011 r. IPPB5/423-424/11-3/JC).

Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczania w poczet kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład Działu Turystyki, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego przedmiotowy aport - również w części w jakiej wartość wskazanych składników majątkowych nie została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego, ale kapitału zapasowego Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto zaznacza się, iż tut. Organ nie odniósł się do uznania aportowanego majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, bowiem nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Wobec powyższego, Organ przyjął za Wnioskodawcą, iż w przedmiotowej sprawie Dział Turystyki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.