IPPB3/423-978/11-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy Spółka wprowadzając do ewidencji majątek trwały przyjęty aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, powinna za wartości początkowe przyjąć wartość początkową ksiąg zakładu budżetowego, czy wartość aktualną równą wartości aportu?Czy w przypadku, gdyby za wartości początkowe należałoby przyjąć wartość początkową wynikającą z bilansu zamknięcia zakładu budżetowego równą wartościom majątku trwałego w aporcie, to okres amortyzacji powinien być liczony od dnia przyjęcia do użytkowania w Spółce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia <brak daty> (data wpływu 23.11.2011 r.), uzupełnionym w dniu 14.03.2012r. na wezwanie z dnia 21.02.2012r. znak IPPB3/423-978/11-2/MS doręczonego w dniu 05.03.2012r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 28 maja 2008 r. został zlikwidowany Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, zaś na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 3 grudnia 2009 r. utworzona została spółka gminna „L. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zgodnie z Aktem przekształcenia (Akt notarialny z 15.12.2009r.) Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zlikwidowanego zakładu. Do dnia 31 grudnia 2009 r. zakład budżetowy dokonał odpisów amortyzacyjnych. Od dnia sporządzenia aktu notarialnego Spółka w formie kontynuacji realizuje usługi użyteczności publicznej. Na podstawie wykazów ewidencji środków trwałych sporządzonych przez zakład budżetowy spółka prowadzi ewidencję środków majątku trwałego, którym w 2010 dysponowała na zasadzie dzierżawy. Wartość początkowa środków trwałych wynosiła 80,168.227,58 zł, z czego w Zakładzie zamortyzowano 12.469.084,18 zł do 31 grudnia 2009 roku. Spółka przyjęła wartości początkowe równe wartościom początkowym majątku przyjętego do ewidencji w zakładzie budżetowym. Okres amortyzacji prowadzony jest w stylu kontynuacji okresu zastosowanego w zakładzie budżetowym, tzn. jeżeli pojazd (stawka amortyzacji 20%) amortyzowany był już 2 lata w zakładzie budżetowym, to w Spółce jego amortyzacja miesięczna jest taka sama, jak w zakładzie budżetowym (naliczona od tej samej wartości początkowej), a pozostały okres amortyzacji wyniesie 3 lata.100% udziałów w Spółce posiada Gmina L.

W związku z korektą odpisów amortyzacyjnych w 2010 roku, a co z tym związane znaczącym wzrostem kosztów amortyzacji mającym wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i wynik finansowy spółki powstałej z przekształcenia zakładu budżetowego Spółka wnosi o ustalenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od mienia po zlikwidowanym zakładzie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy Spółka wprowadzając do ewidencji majątek trwały przyjęty aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, powinna za wartości początkowe przyjąć wartość początkową ksiąg zakładu budżetowego, czy wartość aktualną równą wartości aportu...
  2. Czy w przypadku, gdyby za wartości początkowe należałoby przyjąć wartość początkową wynikającą z bilansu zamknięcia zakładu budżetowego równą wartościom majątku trwałego w aporcie, to okres amortyzacji powinien być liczony od dnia przyjęcia do użytkowania w Spółce...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej składniki mienia zakładu budżetowego przekształconego w spółkę stają się majątkiem spółki. Natomiast art. 23 ust 3 cytowanej ustawy stanowi, że spółka powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa o obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego. Przy przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej nie mamy do czynienia ani z likwidacją w znaczeniu przedmiotowym (art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), bowiem wkładem do nowej spółki jest mienie będące w dyspozycji zakładu budżetowego, ani z likwidacją w znaczeniu podmiotowym (bowiem zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawnej).

W świetle § 67 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nn 16, poz. 783) likwidacja zakładu budżetowego w celu jego przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną polega na zamknięciu rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. W terminie nie później niż trzy miesiące po likwidacji zakładu budżetowego sporządzany jest bilans. Organ podejmujący decyzję, o której mowa w ust. 1, określa formę organizacyjno-prawną nowej jednostki.

Analogiczne uregulowania zawiera art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zgodnie z którym należności i zobowiązania zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka (ust. 7). Ponadto, na mocy § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ustalono, że środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione według wartości określonej w tej decyzji. Zgodnie z regulacją § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawek określonych przez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Pismem z dnia 12.03.2012r. (data wpływu do BKIP -14.03.2012r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie organu, Wnioskodawca podał, że:

Spółka z dniem 15 grudnia 2009 roku została utworzona poprzez przekształcenie zakładu budżetowego, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej. Wszystkie udziały w Spółce objęła Gmina, spółka natomiast wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego.

Spółka prowadzi ewidencję przekazanych w aporcie środków trwałych. Spółka przyjęła, iż wartość początkowa środków trwałych jest równa wartości początkowej z ksiąg zakładu budżetowego, zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bilans otwarcia spółki jest równy bilansowi zamknięcia zakładu budżetowego. Odpisy umorzeniowe są zapisywane na odpowiednich kontach umorzenia środków trwałych. Umorzenie jest liczone jako kontynuacja naliczeń z zakładu budżetowego ( od tych samych wartości początkowych) oraz stawek ustalonych w zakładzie budżetowym zgodnie z art. 16h i 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie koszty amortyzacji środków trwałych wniesionych aportem do Spółki na kapitał zapasowy nie stanowią dla Spółki kosztu uzyskania przychodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka stoi na stanowisku, iż jako następca prawny przekształconego zakładu budżetowego wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki związany z działalnością zakładu. Majątek zakładu został bowiem przeniesiony jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa w formie aportu na kapitał zakładowy zgodnie z art. 23 ustawy o gospodarce komunalnej i § 2 uchwały Rady Gminy z dnia 28 maja 2008 roku. Zatem odpisy amortyzacyjne od składników mienia wniesionego aportem do Spółki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy o podatku chodowym od osób prawnych, który mówi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Art. 15 ust. 1 stanowi zaś, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem, zdaniem Spółki amortyzacja od środków trwałych przekazanych na majątek spółki jest zgodna z cytowaną ustawą.

Nadto Spółka stoi na stanowisku, iż gdyby wartości początkowe środków trwałych były w wysokości równej pozycji bilansu ( po umorzeniu) to okres amortyzacji powinien być liczony od dnia przyjęcia do użytkowania w Spółce do wysokości dopełnienia do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia opisanego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.