IPPB3/423-723/12-5/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy, w związku z otrzymaniem aportem nieruchomości gruntowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2012 r. (data wpływu 18 września 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2012 r. (data wpływu 18 grudnia 2012 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 listopada 2012 r. nr IPPB3/423-723/12-2/DP (doręczone 12 grudnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, działającą w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o nazwie S. Sp. z o.o., założoną aktem notarialnym z dnia 29 sierpnia 2012 r., na dzień złożenia wniosku w organizacji, z siedzibą w Polsce (dalej: Wnioskodawca).

Wnioskodawca ma otrzymać w przyszłości aportem nieruchomość, która zostanie wniesiona na jego kapitał. Nieruchomość składa się z niezabudowanej działki gruntu i będzie stanowić środek trwały Wnioskodawcy. Na działce mogą być w przyszłości prowadzone prace rekultywacyjne. W zamian za aport nieruchomości Wnioskodawca wyda wnoszącemu udziały w kapitale zakładowym, przy czym tylko część aportu zostanie alokowana na kapitał zakładowy, a pozostała część aportu zostanie alokowana na kapitał zapasowy.

W późniejszym terminie może nastąpić przekształcenie Wnioskodawcy, będącej obecnie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, w spółkę osobową, niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, najprawdopodobniej spółkę komandytową. Wnioskodawca w przyszłości może prowadzić na nieruchomości prace budowlane, może też podjąć decyzję o jej zbyciu. Wkłady we Wnioskodawcy, będącym spółką osobową, mogą objąć zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy, w związku z otrzymaniem aportem nieruchomości gruntowej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego...
  2. Czy, w związku z przekształceniem formy prawnej Wnioskodawcy, ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, jeżeli takie przekształcenie będzie miało miejsce przed zakończeniem pierwszego roku finansowego Wnioskodawcy, powstanie dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w odniesieniu do wartości przekazanych na kapitał zapasowy, skutkujący obowiązkiem pobrania przez Wnioskodawcę, występującą w roli płatnika, podatku dochodowego...
  3. Czy, w związku z przekształceniem formy prawnej Wnioskodawcy, ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych...
  4. Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę, mającego formę spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, będzie można rozpoznać koszty podatkowe w wysokości wartości początkowej tej nieruchomości, wynikającej z ewidencji środków trwałych, pomniejszonej o sumę ewentualnych odpisów amortyzacyjnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 wniosku. Wniosek Spółki w pozostałym zakresie rozpatrzony zostanie w odrębnych rozstrzygnięciach.

Zdaniem Spółki, w związku z otrzymaniem aportem nieruchomości gruntowej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego.

Uzasadnienie

Ustawa o PDOP reguluje zasady opodatkowania przychodów, które spółka kapitałowa otrzymuje na pokrycie swoich kapitałów. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP, do przychodu nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Natomiast według art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP, do przychodu nie zalicza się dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach — wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca otrzyma aktywa, które zostaną wniesione na pokrycie jego kapitałów. W związku z otrzymaniem tych aktywów Wnioskodawca wyda wnoszącemu aport udziały w swoim kapitale zakładowym. Z uwagi na fakt, iż wartość rynkowa przedmiotu aportu będzie wyższa niż wartość nominalna nowo wyemitowanych udziałów (bądź, o ile wartość nominalna już istniejących udziałów zostanie podwyższona — niż suma wartości nominalnej istniejących udziałów), nadwyżka wartości aportu ponad kapitał zakładowy zostanie przekazana na kapitał zapasowy Wnioskodawcy.

Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o PDOP jednoznacznie wynika, że przychody powstałe w związku z otrzymaniem aportu, który jest przekazany na kapitał zakładowy i / lub kapitał zapasowy, nie stanowią przychodów podatkowych. W szczególności, wskazany w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o PDOP zwrot „kwot i wartości” wskazuje, że wyłączone z opodatkowania jest zarówno agio pieniężne, jak i agio aportowe. Konsekwentnie, w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę aportu w postaci nieruchomości gruntowej, gdzie część wartości aportu zostanie odniesiona na kapitał zakładowy, a część na kapitał zapasowy Wnioskodawcy, nie powstanie dla Wnioskodawcy przychód podatkowy.

Przedstawione w powyższym wywodzie rozumienie przepisów zostało potwierdzone w licznych interpretacjach wydanych przez organy podatkowe, przykładowo, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 11 stycznia 2012 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-909/11-2/PK1), czy też czy też w dniu 14 września 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-103/11-2/GG).

Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez nią aportu będzie operacją neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z przeprowadzeniem tej transakcji nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania nr 1, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.