IPPB3/423-697/11-3/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT – w zakresie obowiązku stosowania przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 15.12.2010r. do 30.11.2011r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16.08.2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku stosowania przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 15.12.2010r. do 30.11.2011r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2010r. (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.
 • zasady ustalania wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej praw autorskich do programów komputerowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot Wnoszący aport, według ich wartości rynkowej, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 15.12.2010r. do 30.11.2011r. w sytuacji, gdy w wyniku objęcia aportu powstanie dodatnia wartość firmy (pytanie nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku stosowania przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 15.12.2010 do 30.11.2011r. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2010r. oraz zasady ustalania wartości początkowej dla celów amortyzacji podatkowej praw autorskich do programów komputerowych wchodzących w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot Wnoszący aport, według ich wartości rynkowej, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 15.12.2010r. do 30.11.2011r. w sytuacji, gdy w wyniku objęcia aportu powstanie dodatnia wartość firmy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z restrukturyzacją Grupy Kapitałowej do spółki celowej (dalej: Spółka, SPV albo Wnioskodawca) zostanie wniesiony przez inną spółką kapitałową (dalej zwaną: Wnoszący aport) aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP). Wśród składników majątkowych zorganizowanej części przedsiębiorstwa znajdować się będą w szczególności prawa ochronne (o których mowa w art.. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. , dalej: „Ustawa PWP”) do zlewno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym (dalej także Znak Towarowy).

W zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, SPV wyda Wnoszącemu aport swoje udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego. Spółka po otrzymaniu aportu będzie prowadziła działalność w zakresie doradztwa marketingowego i promocji oraz w zakresie udostępniania znaku towarowego na podstawie licencji m.in. wnoszącemu aport.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i rozpoczęła działalność gospodarczą w grudniu 2010r. (w zgłoszeniu identyfikacyjnym dla celów NIP Spółka wskazała 15 grudzień 2010). Do Spółki jeszcze w 2010 został wniesiony wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, Spółka zawarła także wówczas umowę najmu powierzchni biurowej oraz poniosła wydatki związane z jej założeniem (koszty rejestracji w KRS). Pierwszy rok podatkowy Spółki trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r.

ZCZP obejmować będzie składniki majątkowe pozwalające na uznanie go za niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące określone, zadanie gospodarcze:

 1. o charakterze materialnym;
  • wyposażenie biurowe (meble, biurka i urządzenia biurowe) oraz środki trwałe (m.in. samochody, komputery, telefony),
  • zapasy aktywów obrotowych,
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach ZCZP, włącznie z obecną i planowaną strategią, planami biznesowymi, materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez biuro działalności.,
  • środki finansowe zgromadzone na koncie ZCZP.
 2. o charakterze niematerialnym; w szczególności:
  • prawa przysługujące najemcy z części umów najmu nieruchomości zawartych przez Spółkę,
  • prawo ochronne do znaku towarowego wytworzonego przez Wnoszącego aport,
  • prawa z umów funkcjonalnie związanych z ZCZP, w szczególności dotyczące doradztwa marketingowego i promocyjnego,
  • oprogramowanie komputerowe, bazy danych kontrahentów ZCZP,
  • należności kontrahentów związanych z ZCZP,
  • zobowiązania funkcjonalnie związane z ZCZP, w szczególności wynikające z zakupionych usług, w szczególności wobec pracowników ZCZP.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Jakie przepisy Spółka powinna stosować dla wyceny składników majątkowych przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części otrzymanych w ramach aportu przy założeniu, że aport zostanie wniesiony do dnia 30 listopada 2011r....
 2. Czy jeżeli w wyniku wniesienia aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej: updop>, Spółka będzie uprawniona do ustalenia dla celów amortyzacji podatkowej praw ochronnych do Znaku Towarowego wchodzącego w skład wnoszonej do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport, według ich wartości rynkowej...
 3. Czy prawidłowa jest opisana przez Spółkę metodologia określenia wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wniesionych aportem do Spółki w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący aport w sytuacji, gdy nie powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 i 2. W przedmiocie pytania nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. Oznacza to, że w przypadku Spółki której rok podatkowy rozpoczął się 1 grudnia 2011r. i skończy się 30 listopada 2011r. powinna do wyceny składników majątku nabytych w drodze aportu stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. przy założeniu, że aport zostanie wniesiony do dnia 30 listopada 2011r.

Ad 2.

W myśl ustawy z dnia 4.04.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) programy komputerowe są przedmiotem prawa autorskiego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 w/w ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór), natomiast zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe kartograficzne oraz programy komputerowe). Stosownie do treści art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 updop nabyte .autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 - są wartościami niematerialnymi i prawnymi w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegającymi amortyzacji.

Oprogramowanie nabyte przez Spółkę stanowi wartości niematerialne i prawne - w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4 i 5 updop i podlega amortyzacji, natomiast wydatki na aktualizację (upgrade) tego programu, po oddaniu go do używania, nie dające się zaliczyć do wartości początkowej tej wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu art. 16g updop podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, po spełnieniu wymogu związku z przychodem ponoszonych wydatków.

Jednocześnie, zgodnie z powołanym powyżej art. 16b ust. 1 pkt updop, amortyzacji podatkowej podlegać będą wyłącznie prawa autorskie do oprogramowania komputerowego spełniające łącznie następujące warunki;

 • zostały nabyte przez podatnika na własność;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania,
 • okres ich używania jest dłuższy niż rok,
 • wykorzystywane są przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie urnowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zorganizowana część przedsiębiorstwa, zostanie wniesiona, jako wkład niepieniężny do Spółki. Ze względu na fakt, iż w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą wchodzić prawa autorskie do Oprogramowania I oraz Oprogramowania II, Spółka dokona nabycia tych praw wydając Wnoszącemu aport udziały w zamian za wniesioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Ponadto, w chwili otrzymania aportu, Oprogramowanie I oraz Oprogramowanie II będzie nadawać się do gospodarczego używania przez Spółkę. Obecnie są one bowiem używane przez Wnoszącego aport natomiast od momentu dokonania aportu zostaną one oddane przez Spółkę do używania na podstawie umów licencyjnych Wnoszącemu aport i prawdopodobnie także innym podmiotom z tej samej grupy kapitałowej. Także przewidywany okres używania praw autorskich do Oprogramowania I oraz Oprogramowania II jest dłuższy niż rok. Spółka zamierza zawierać długoterminowe umowy licencyjne z Wnoszącym aport i prawdopodobnie także z innym podmiotem z tej samej grupy kapitałowej na korzystanie z Oprogramowania I oraz Oprogramowania II. Mając na uwadze powyższe, prawa autorskie do Oprogramowania I oraz Oprogramowania II wniesione aportem do Spółki będą spełniać wszystkie wskazane powyżej warunki do uznania ich za wartości niematerialne i prawne podlegające w Spółce amortyzacji podatkowej. Kluczową kwestią jest w związku z tym określenie ich wartości początkowej dla celów amortyzacji.

Zgodnie z art. 16g ust 10 updop, w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych .środków trwałych oraz wartości i niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy

Zgodnie z art. 16g ust. 10a updo,w razie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które u podmiotu wnoszącego aport nie byty wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określa się stosując odpowiednio art. 16g ust 10 updop.

Z kolei zgodnie z art. 16g ust. 2 updop, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji. lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W konsekwencji, w razie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 • w wyniku aportu powstała dodatnia wartość firmy, tj. dodatnia różnica między nominalną wartością udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w jego skład ustaloną nadzień ich wniesienia,
 • składniki majątku wchodzące w skład aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości. niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny.

Prawa autorskie do Oprogramowania I oraz Oprogramowania II wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącej przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki nie były, ani nie zostaną do dnia wniesienia ich aportem, wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnoszącego aport i tym samym nie będą przez Wnoszącego aport amortyzowane. A zatem, aby Spółka mogła ustalić wartość początkową praw autorskich do Oprogramowania I oraz Oprogramowania II wniesionych aportem dla celów podatkowych według ich wartości rynkowej konieczne jest powstanie w wyniku transakcji dodatniej wartości firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 updop.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli w wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Wnoszącego aport do Spółki powstanie dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, wartość początkową dla celów amortyzacji w Spółce praw autorskich do Oprogramowania I oraz Oprogramowania II, które wejdą w skład aportu a nie były ujawnione w ewidencji Wnoszącego aport, należy ustalić według ich wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu. W analizowanym przypadku będzie to wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez podmiot uprawniony do wykonywania wycen wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.