IPPB3/423-661/11-3/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
CIT - w zakresie ustalenia momentu uprawniającego Spółkę do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 sierpnia 2011 r. (data wpływu 05 sierpnia 2011 r.), uzupełnieniowym w dniu 28 października 2011 r. (data wpływu: 28 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu uprawniającego Spółkę do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu uprawniającego Spółkę do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych. W dniu 28 października 2011 r. Wnioskodawca sprostował wniosek poprzez wycofanie błędnie dołączonego do wniosku załącznika ORD-IN/A.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka Akcyjna uzyskała prawa ochronne (o których mowa w art. 121 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm., dalej „Ustawa PWP”) do słowno-graficznych znaków towarowych <dalej także Znaki Towarowe>. Spółka Akcyjna rozważa dokonanie aportu wyodrębnionego Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną (wraz z jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym zobowiązaniami) do spółki celowej - L. sp. z o.o. (dalej Spółka albo SPV). Celem aportu jest między innymi rozdzielenie własności intelektualnej (Znaki Towarowe) od działalności operacyjnej Spółki Akcyjnej, która ma inną specyfikę oraz wiąże się z szeregiem ryzyk gospodarczych. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowymi rozpoczęła działalność gospodarczą w grudniu 2010 r. (w zgłoszeniu identyfikacyjnym dla celów NIP Spółka jako datę rozpoczęcia działalności wskazała 15 grudnia 2010 r.). Do Spółki jeszcze w 2010 został wniesiony wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, Spółka zawarła także umowę najmu oraz poniosła wydatki związane z jej założeniem (koszty rejestracji w KRS). Pierwszy rok podatkowy Spółki trwa od 1 grudnia 2010 r. do 30 listopada 2011 r. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodziłoby w szczególności prawa ochronne do Znaków Towarowych. W zamian za aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa, SPV wyda Spółce Akcyjnej swoje udziały o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego. Spółka po otrzymaniu aportu będzie prowadziła działalność w zakresie doradztwa marketingowego i promocji oraz w zakresie udostępniania Znaków Towarowych na podstawie licencji spółkom z Grupy Spółki Akcyjnej, w tym Spółce Akcyjnej.

Dział obejmować będzie składniki majątkowe pozwalające na uznanie go za niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadanie gospodarcze:

 1. o charakterze materialnym:
  • wyposażenie biurowe (meble biurka i urządzenia biurowe) oraz środki trwałe (m in samochody komputery, telefony),
  • dokumenty związane z prowadzeniem działalności w ramach Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, włącznie z obecną i planowaną strategią, planami biznesowymi, materiałami archiwalnymi i wszelkimi innymi informacjami, które mogłyby zostać uznane jako istotne dla prowadzonej przez dział działalności.
  • środki finansowe zgromadzone na koncie Działu.
 2. o charakterze niematerialnym, w szczególności:
  • prawa przysługujące najemcy z części umów najmu nieruchomości zawartych przez Spółkę,
  • prawo ochronne do znaku towarowego „Centrum”,
  • prawa z umów funkcjonalnie związanych z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną w szczególności dotyczące doradztwa marketingowego i promocyjnego,
  • oprogramowanie komputerowe, bazy danych kontrahentów Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną,
  • należności kontrahentów Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, zobowiązania funkcjonalnie związane z Działem Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną, w szczególności wynikające z zakupionych usług, w szczególności wobec pracowników Działu Marketingu i Zarządzania Własnością.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie

Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw do zarejestrowanych znaków towarowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust 2 updop...

Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych prawnych dokonuje się, co do zasady, od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Jednocześnie zgodnie z art. 16d ust 2 updop wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie praw do zarejestrowanych znaków towarowych będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. W związku z tym, dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych bez znaczenia będzie data przerejestrowania praw do zarejestrowanych znaków towarowych z EuCO na Spółkę.

Zgodnie z art. 162 Ustawy PWP prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne podlega dziedziczeniu, jednocześnie, zgodnie z art. 62 ust. 2 tej ustawy, przeniesienie prawa do znaku towarowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności Jak wskazano w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie przez EuCO zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki nastąpi w formie aktu notarialnego. W konsekwencji, skuteczne przeniesienie prawa do znaków towarowych na Spółkę nastąpi w chwili zawarcia aktu notarialnego. Należy zauważyć iż wprawdzie w art. 67 ust 3 Ustawy PWP stwierdzono że przeniesienie patentu (a w tym przypadku praw do znaków towarowych) staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego. Niemniej jednak, zdaniem Spółki przepis ten nie reguluje kwestii momentu, od którego następuje gospodarcze wykorzystanie prawa do znaku towarowego, a jedynie moment, od którego będzie Spółce przysługiwała ochrona na prawa do znaków towarowych wobec osób trzecich.

Podobne stanowisko w sprawie zajął Departament Podatków Bezpośrednich Ministerstwa Finansów w piśmie „Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego” zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu, jeżeli w związku z wniesieniem do spółki z o. o. przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi również zarejestrowany znak towarowy zachowana jest forma notarialna, mająca pierwszeństwo przed formą pisemną to w takim przypadku dochodzi także do skutecznego przeniesienia na spółkę prawa do tego znaku, czyli nabycie tego prawa. Skoro zgodnie z art. 16b ust 1 updop amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie własności przemysłowej, to w konsekwencji spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 updop dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego.”

Podobnie uznał również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 6 czerwca 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.