IPPB3/423-659/11-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011r. w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP wnoszonego do Spółki dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej? Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej otrzymanych w wyniku aportu ZCP praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust 2 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2011 r. (data wpływu 01 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką kapitałową powstałą w drugiej połowie 2010 roku, w związku z czym pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2011 r. Rozważane jest podniesienie kapitału zakładowego Spółki, którego pokrycie ma nastąpić przez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej ZCP) przez inną spółkę kapitałową, które ma nastąpić najpóźniej do końca pierwszego roku podatkowego, t. j. do dnia 31 grudnia 2011r. Przeniesienie własności ZCP również nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 r.

W skład ZCP, którego wniesienie do Spółki jest planowane, wchodzą m.in. zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP prawa do słowno - graficznych znaków towarowych. Znaki te są obecnie używane przez przyszłego wspólnika Spółki, w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wnioskodawca przewiduje, iż będzie wykorzystywał przedmiotowe znaki w swojej działalności gospodarczej przez okres przekraczający 1 rok. Spółka niezwłocznie po nabyciu własności ZCP (wraz z wyżej wskazanymi prawami ochronnymi do znaków), najpóźniej do końca pierwszego roku podatkowego, tj. 31 grudnia 2011 r. rozpocznie korzystanie z praw ochronnych.

Prawa ochronne do znaków towarowych, które zostały zarejestrowane i które będą wchodzić w skład aportu ZCP, zostaną wniesione do Spółki po wartości rynkowej ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot, uwzględniającej ich znaczenie ekonomiczne w zakresie udziału w rynku, wpływu na ceny, dominacji w kanałach dystrybucji i odporności na działania konkurencji. Prawa do znaków towarowych nie są ani nie zostaną do dnia aportu wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych ZCP przyszłego wspólnika i nie są ani nie będą również przez niego amortyzowane.

Przewiduje się, że wniesienie ZCP tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki, wiązać się będzie powstaniem dodatniej wartości firmy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT).

W związku z powyższym zadano następujące pytania
  1. Czy w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2011r. w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, Spółka będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP wnoszonego do Spółki dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej...
  2. Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej otrzymanych w wyniku aportu ZCP praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki, na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust 2 ustawy o CIT...

Stanowisko Wnioskodawcy

Na wstępie Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) ..podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2 <ustawy o CIT>, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.”, a zatem do końca pierwszego roku podatkowego Spółka będzie zobowiązana stosować przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r.

Powyższe oznacza, iż skutki podatkowe związane z wniesieniem do Spółki ZCP należy analizować na gruncie przepisów ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli w wyniku wniesienia ZCP w Spółce wystąpi dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych, Spółka będzie miała prawo ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych, które nie były wykazane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ZCP wnoszącego aport wspólnika, a wchodzących y skład ZCP, dla celów amortyzacji według ich wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji stanowią prawa określone w Prawie własności przemysłowej.

Znakiem towarowym, zgodnie z art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej, może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znakiem towarowym w szczególności może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne (art. 153 ustawy Prawo własności przemysłowej). Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu (art. 162 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej).

Według Spółki, biorąc pod uwagę przewidywany okres używania oraz fakt, iż prawa ochronne. do znaków towarowych zostały nabyte (wniesione aportem do Spółki) stwierdzić należy, że będą spełniały one wszystkie warunki do uznania ich za wartości niematerialne i prawne podlegające w Spółce amortyzacji podatkowej.

Na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 roku, „(...) w razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy (..).

Natomiast zgodnie z art. 16g ust 10a ustawy o CIT przepis ust 9 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 10”.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż w odniesieniu do składników majątku, które nie był wprowadzone do ewidencji wnoszącego aport, nie znajduje zastosowania określona w ust. 9 zasada kontynuacji wyceny. Odpowiednie zastosowanie znajdzie cytowany przepis ustępu 10, który nakazuje wycenę składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP w wysokości wartości rynkowej, jeśli w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP wystąpi dodatnia wartość firmy.

W relacji do przedstawionego zdarzenia przyszłego trzeba podkreślić, że prawa do znaków towarowych wchodzących w skład ZCP będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego nie są ani nie zostaną do dnia aportu wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa będącego własnością przyszłego wspólnika, a w związku z tym nie będą przez niego amortyzowane.

Jeśli zatem w wyniku wniesienia ZCP wystąpi dodatnia wartość firmy, Spółka będzie uprawniona do określenia wartości początkowej praw ochronnych do znaków towarowych w wysokości ich wartości rynkowej.

W opinii Spółki, wyżej określone zasady znajdą zastosowanie, o ile nabycie praw ochronnych do znaków wraz z pozostałymi składnikami przedsiębiorstwa lub ZCP, nastąpi do końca pierwszego roku podatkowego Spółki, tj. do 31 grudnia 2011 r.

Ad 2.

W ocenie Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do amortyzacji podatkowej otrzymanych w wyniku wniesienia aportu w formie ZCP praw do zarejestrowanych znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie praw do znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

Według art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., mającym zastosowanie do Spółki, odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dokonuje. tj.: się co do zasady od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te. wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Jednocześnie, zgodnie z art. 16d ust. 2 ustawy o CIT, wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż miesiącem, w którym Spółka będzie mogła rozpocząć amortyzowanie praw do zarejestrowanych znaków towarowych będzie miesiąc następujący po miesiącu wprowadzenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. w związku z tym, dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych bez znaczenia będzie data przerejestrowania praw do znaków towarowych ze wspólnika na Spółkę.

Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo własności przemysłowej, prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

Zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, przeniesienie prawa do znaku towarowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wniesienie ZCP do Spółki przez przyszłego wspólnika nastąpi w formie aktu notarialnego, co oznacza, że skuteczne przeniesieni prawa do znaków towarowych na Spółkę nastąpi w chwili dokonania czynności objętej aktem notarialnym.

Reasumując, w ocenie Spółki, będzie on uprawniona do amortyzacji podatkowej otrzymanych w wyniku aportu ZCP praw do znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartoś6ci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.