IPPB3/423-649/11-5/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1. Czy w związku z faktem, iż pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie stosowała w pierwszym roku podatkowym przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.?2. Czy baza danych będzie stanowiła dla Spółki podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną?3. Wg jakiej wartości należy określić wartość początkową otrzymanej w drodze aportu bazy danych w przypadku powstania dodatniej wartości firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04.08.2011r. (data wpływu 08.08.2011r.), uzupełnionym w dniu 10.10.2011r. (data wpływu do BKIP w Płocku) oraz w dniu 18.10.2011r.poprzez doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego na wezwanie z dnia 30.09.2011r. Nr IPPB3/423-649/11-2/MS (data doręczenia 05.10.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, w tym w szczególności bazy danych - dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 22 grudnia 2010r. i skończy się 31.12.2011r. w zakresie:

 • obowiązku stosowania przez Spółkę w pierwszym roku podatkowym przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. (pytanie nr 1) - jest prawidłowe,
 • zasady ustalania wartości początkowej otrzymanej w drodze aportu bazy danych w przypadku powstania dodatniej wartości firmy (pytanie nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.08.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, w tym w szczególności bazy danych - dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 22 grudnia 2010r. i skończy się 31.12.2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) jest spółką kapitałową zawiązaną dnia 22 grudnia 2010 r., której pierwszy rok obrotowy i podatkowy trwa od dnia 22 grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. W 2010 r. Spółka podjęła określone czynności związane z rozpoczęciem działalności - to jest zawarta umowę o najem biura, jak również umowę dotyczącą prac informatycznych. W związku z powyższym, w pierwszym roku podatkowym Spółka stosuje przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (na podstawie przepisu przejściowego art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

Spółka rozważa nabycie w drodze aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w postaci funkcjonującej stacji dializ. Przeniesienie działalności w postaci przedsiębiorstwa do Spółki ma na celu zarówno zabezpieczenie potencjalnych ryzyk prawnych związanych z działalnością prowadzoną dotychczas w formie osoby fizycznej, jak również występowanie w obrocie gospodarczym jako podmiotu o przejrzystej strukturze prawnej w stosunku do partnerów biznesowych.

W skład wnoszonego przedsiębiorstwa wejdą m.in. środki trwałe oraz wyposażenie, zapas istniejącego na dzień aportu jednorazowego sprzętu, prawo do poniesionych nakładów w lokalu, ogół praw i obowiązków wynikających z zawartych umów (w tym w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia) jak również baza danych pacjentów (stanowiących de facto klientów stacji dializ).

Kluczowym czynnikiem decydującym o ekonomicznej zasadności prowadzenia stacji dializ jest liczba pacjentów, a w konsekwencji liczba przeprowadzonych dializ. Dane dotyczące pacjentów są gromadzone w postaci bazy danych (prowadzonej w formie papierowej oraz elektronicznej), która służy m.in. do bieżących rozliczeń z NFZ, analizy zmiany stanu zdrowia pacjentów jak również stanowi podstawę do negocjacji i zawarcia kontraktów z NFZ dotyczących następnych okresów. Dodatkowe dane zbierane w bazie danych (poziom zużycia produktów leczniczych na 1 pacjenta, promień dojazdu do stacji, waga i powierzchnia ciała, wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych, samodzielność w poruszaniu się danego pacjenta, przebyte przez niego choroby) stanowią narzędzie wspierające proces efektywnego zarządzania stacją dializ i negocjacji kontraktów z NFZ na przyszłe okresy. Dane zawarte w bazie danych zawierają również zindywidualizowane informacje na temat sposobu leczenia poszczególnych. pacjentów (o unikalnym charakterze), tym samym baza danych jest narzędziem niezbędnym do leczenia i przeprowadzania hemodializy. Informacje z bazy danych są również wykorzystywane do planowania zakupów jednorazowych części dializatorów (część ta musi być dopasowana do powierzchni i wagi ciała pacjenta), planowania optymalnej trasy dowozu pacjentów, planowania obłożenia stanowisk (zakażeni pacjenci wymagają wydzielonych stanowisk) oraz do planowania liczby niezbędnego personelu medycznego (np. w przypadku zakażonego pacjenta konieczna jest oddzielna pielęgniarka). Baza danych zawiera dane kilkudziesięciu pacjentów. Analiza posiadanej bazy danych, w tym w szczególności jej zawartości informacyjnej, funkcjonalności jak również sposobu gromadzenia danych wskazuje na jej indywidualnych oraz twórczy charakter.

Spółka przyjmie bazę danych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezwłocznie po jej otrzymaniu. Planowany okres używania przez Spółkę bazy danych wynosi dłużej niż 1 rok, Baza danych nie była ujęta w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport.

Przewiduje się, iż w związku z otrzymaniem aportu w postaci przedsiębiorstwa powstanie dodatnia wartość firmy.

W odpowiedzi na wezwanie Ministra Finansów z dnia 30.09.2011r. znak IPPB3/423-649/11-2/MS Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego poprzez:

 1. złożenie oświadczenia, iż przeniesienie praw do bazy danych będącej składnikiem majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które ma być wniesione aportem do Spółki będzie miało miejsce w formie pisemnej Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
 2. wskazanie, że aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do Sp. z o.o. będzie miał miejsce do dnia 31 grudnia 2011 r.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy w związku z faktem, iż pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie stosowała w pierwszym roku podatkowym przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r....
 2. Czy baza danych będzie stanowiła dla Spółki podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną...
 3. Wg jakiej wartości należy określić wartość początkową otrzymanej w drodze aportu bazy danych w przypadku powstania dodatniej wartości firmy...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 i 3. W przedmiocie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1.

W związku z faktem, iż pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa od dnia 22 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2011r. Spółka będzie stosowała do dnia 31 grudnia 2011r. przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 2010r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) „Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Mając na uwadze powyższe, Spółka (której pierwszy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i trwa od dnia 22 grudnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2011r.) stosuje przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Należy podkreślić, iż możliwość stosowania przepisów Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2010r. dla podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2010r., i których pierwszy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i trwa do dnia 31 grudnia 2011r. została potwierdzona m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2011 r. (IPPB5/423-838/1 0-4/MB). Takiej odpowiedzi udzieliło również Ministerstwo Finansów, zgodnie z którą: Podatnicy, którzy podjęli po raz pierwszy działalność w drugiej połowie 2010r. i wybrali rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i przyjęli, iż pierwszy rok podatkowy będzie trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca 2011r, mają obowiązek stosowania do końca pierwszego roku podatkowego przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. (źródło: Rzeczpospolita z dnia 26 stycznia 2011r).

Ad 3.

Zdaniem Spółki, jeżeli w wyniku aportu przedsiębiorstwa do Spółki powstanie dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych (w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT) wartość początkową bazy danych (dla celów amortyzacji), która nie była ujawniona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport, należy ustalić według wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu. Do ustalenia wartości początkowej wnoszonej bazy danych należy przyjąć regulacje zawarte w przepisach art. 16g ust. 10 w związku z art. 16g ust. 10a zdanie drugie Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art. 16g ust. 10a zdanie drugie Ustawy CIT, w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które u podmiotu wnoszącego aport nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określa się stosując odpowiednio art. 16g ust 10 Ustawy CIT.

Zgodnie natomiast z art. 16g ust. 10 Ustawy CIT, łączną wartość początkową tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi:

 1. suma ich wartości rynkowej - w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy ustalonej zgodnie z ust. 2
 2. różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ustaloną zgodnie z ust 3 i 5 a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi — w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.

Z kolei, zgodnie z art. 16g ust. 2 Ustawy CIT, wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio Z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

W konsekwencji, w razie nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, jeżeli łącznie zostały spełnione następujące warunki:

 1. w wyniku aportu powstała dodatnia wartość firmy, tj. dodatnia różnica między nominalną wartością udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w jego skład ustaloną na dzień ich wniesienia;
 2. składniki majątku wchodzące w skład aportu nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący tenże wkład.

Baza danych nie była, ani nie zostanie do dnia wniesienia aportem wprowadzona do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego aport. W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że jeżeli w wyniku przedsiębiorstwa do Spółki powstanie dodatnia wartość firmy dla celów podatkowych (w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy CIT), wartość początkową bazy danych dla celów amortyzacji w Spółce, która nie była ujawniona w ewidencji podmiotu wnoszącego aport, należy ustalić według wartości rynkowej ustalonej na dzień wniesienia aportu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należy podkreślić, że jest ono prawidłowe z zastrzeżeniem, iż organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny prawidłowości kwalifikowania opisanej we wniosku bazy danych, jako autorskie lub pokrewne prawo majątkowe. W sytuacji, gdy Wnioskodawca uzyskania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stosowne potwierdzenie ww. kwalifikacji bazy danych, jako spełniającej wymogi art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 ze zm.), będzie miał prawo ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji w wartości rynkowej bazy danych z dnia objęcia wkładu niepieniężnego jeżeli wystąpi dodatnia wartość firmy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 3 uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.